KWIEK-DAMES EN MEVO '80- HEREN VOLLEYBALKAMPIOEN Marco Reedijk: t Is een kliek', die gewoon niet buiten elkaar kan99 Kwiek-dames konden voortdurende druk om te moeten winnen dragen Mevo '80 ongeslagen kampioen Verdiende promotie 's Avonds was het dolle pret voor de Mevo'80 ploeg in cafetaria 't Centrum. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) voor het Bruinisser gemeentebestuur hier een terdege de gedachten over te laten gaan, nee, met daden te komen. Er liggen hoe dan ook al 300.000,- klaar uit de Telebingo-pot. Op korte termijn zal beslist moeten worden wat men daar mee gaat doen, anders gaat de ,,poet" aan de Bruinisser neus voorbij. Een aardige suggestie lijkt het voor die politieke partij de ze urgente sportieve situatie hoog in het verkiezingsvaandel te plaatsen. Alle sportieve Bruënaren - en dat zijn er fyeel wat - zullen deze geste weten te waarderen. Politici, er is niet een sportvereniging, die staat te wachten op een akkommodatie als in Zierik- zee, maar iets beters dan wat er nu is verdienen de sporliefhebbers toch ze ker ook wel. Om het rekreatieverhaal af te ma ken nog dit. Na de suksessen van Me vo'80 en Kwiek zullen er waarschijn lijk op korte termijn nog meer vere nigingen de overstap naar de NeVo- Bo willen maken, nee moeten ma ken. Hij of zij, die de sport goed doet en kan wil zich meten met de tegen stander op prestatie. In de rekrea- tiekompetitie speelt de prestatie een terechte bijrol, maar wanneer men echt prestatiebewust is, is de NeVo- Bo het enige aangewezen adres. Via de NeVoBo alleen kan de volley- balsport nog meer groeien, dan dat ze al doet. Dat is alleen maar goed. Me vo'80 en Kwiek hebben bewezen, dat het kan. Een goed voorbeeld schreeuwt om een nog betere navol ging. Het hoeft geen betoog, dat de vol- leybalsport op Schouwen-Duiveland een enorme vlucht heeft genomen. Hier ligt beslist - en ere wie ere toe komt - de volleybal-rekreatiekompe- titie op de vrijdagavond aan ten grondslag. Het Onderdak-gebeuren heeft zeer velen enthousiast gemaakt voor deze attraktieve en nauwelijks leeftijdgebonden sport. Voormalige Mevo-voorzitter Jan Alofsen en zijn staf hebben baanbrekend werk ver richt, waardoor de volleybalsport na het voetbal de meest bedreven sport is geworden op Schouwen-Duive land. Rekreatief zijn er een dikke 500 spelers en speelsters wekelijks ak- tief in sporthal Onderdak, maar ook in NeVoBb-vertoand is het aantal van jaar tot jaar toegenomen. Een kleine tien jaar geleden werd al gevolleybald onder NeVoBo-vlag, maar door een of ander vreemd toe val verdwenen van het ene op het an dere jaar alle herenteams bij wat toen nog Mevo heette (waarin ook volleybalvereniging Delta Sport was opgenomen). Om toch nog gelegen heid te geven om te volleyballen werd de inmiddels overbekende re- kreatiekompetitie in sporthal On derdak in het leven geroepen. Mede hierdoor groeide de volleybalsport weer snel en vier jaar geleden kwa men er naast de twee damesteams ook weer herenteams onder NeVoBo- vlag. Momenteel spelen er al negen Mevo'80-teams in de kompetitie van de Nederlandse Volleybal Bond en een jaar nadat Mevo'80 weer een heren-afdeling kreeg ging het aan vankelijke Kwiek-rekreatiedames- team in NeVoBo-verband spelen, een intrede, die inmiddels wel zeer suk- sesvol is verlopen. In de vierde klas werden de Kwiek- dames met overmacht kampioen en mocht men promoveren naar de der de klas. Het vorig jaar kwam er geen titel, maar alsnog volgde wel promo tie via promotie-degradatiewedstrij den. Dit jaar in de tweede klas toon de het team van trainer Kees Arens- man en coach Henk Rutgers zich op nieuw oppermachtig en zaterdag be tekende de 3-1 winst op Data /CD de derde promotie in evenzoveel jaren, zowaar een puike prestatie. Ook bij Kwiek in Bruinisse leeft de volley balsport mede door de suksessen van de dames voortreffelijk, maar de Bruinisser vereniging heeft met een exceptioneel probleem af te werken, dat men met name bij Mevo'80 niet kent. Kwiek moet het stellen zonder fat soenlijke akkommodatie, een handi- kap, die de vereniging beslist terdege remt in haar groei. Het komend jaar zal zich deze handikap nog meer dan voorheen gaan wreken. Het afgelo pen jaar mochten de dames dankzij dispensatie nog spelen in het veel te kleine en ongerieflijke zaaltje aan De Dreef in Bruinisse, een zaaltje dat voor spelers en publiek nauwelijks soelaas biedt. Het komende seizoen, wanneer men moet gaan spelen in de eerste klas komt de NeVoBo- dispensatie er niet meer en is Kwiek gedoemd om ook haar thuiswedstrij den ,,uit" te gaan spelen. Zoals het er nu uitziet wordt de sporthal van Sparta/H in Middelhar- nis de nieuwe „thuishaven" voor de Kwiek-dames, omdat ook sporthal Onderdak geen uurtjes meer vrij heeft. Beslist mag worden gesteld, dat de Kwiekdames hebben af te re kenen met een zeer ongezonde situa tie. Het is dan ook een morele plicht PUTTERSHOEK/BRUINISSE, 17-4. Zaterdag 17 april is weer eens een gou den dag geworden binnen het volleybalgebeuren op Schouwen-Duiveland. Zo wel in Bruinisse als in Zierikzee was zaterdagavond reden te over om de gla zen te heffen. In Bruinisse speelden de dames van Kwiek zich na drie jaar Ne VoBo in de eerste klas na een 3-1 zege op Data C/D, terwijl in Puttershoek ein delijk een innige wens van het Mevo'80-herenteam uit Zierikzee in vervulling ging. Na twee jaar op rij net naast promotie gepakt te hebben, zorgde een knappe 3-0 zege op DDL ervoor, dat Marco Reedijk en zijn mannen het vol gend jaar in de tweede klas mogen gaan spelen. Vier jaar na de intrede in het NevoBo-gebeuren spreekt Mevo'80 ook provinciaal terdege zijn woordje mee. Na het binnenhalen uan de zo lang gewenste titel moest coach Marco Reedijk natuurlijk in de hoogte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) PUTTERSHOEK, 17-4. „Deze ploeg is kampioen geworden vanwege de on derlinge sfeer in de ploeg", meent trainer/coach Marco Reedijk als hij het over zijn Mevo'80 herenvolleybalploeg heeft. „Natuurlijk mag je de kwalitei ten ook niet wegcijferen, maar toch speelt de sfeer een enorme grote rol. 't Is een „kliek", die gewoon niet buiten elkaar kan. Er is onder elkaar nooit geen geouwehoer en als de een eens wat minder speelt dan gebruikelijk, dan vangt de ander dat wel weer op en omgekeerd. Waarschijnlijk scheelt dat wel een punt of vijf, zes op een kompetitie en dus het kampioenschap. Zo simpel ligt dat". Nagenoeg hetzelfde wat Reedijk over zijn spelers zegt, ventileren de spelers over hun trainer/coach. „Een coach is sfeerbepalend", verwoordt Piet Zoon de mening van de hele ploeg na de schitterende 3-0 zege in Puttershoek op DDL, waarmee.dejoiang gewenste titel in Zierikzee terecht is gekomen. BRUINISSE, 17-4. „Het is natuurlijk niet niks als er voortdurend een druk op het team wordt gelegd om te moeten blijven winnen", stelde een tevreden lachende coach Henk Rutgers na afloop van de allesbeslissende volleybalont moeting tussen de dames van Kwiek en Data C/D. „Dit jaar is dit evenwel voortreffelijk gelukt, omdat de ploeg inmiddels toch al aardig wat ervaring heeft opgedaan. Als ploeg werd er nu veel rustiger gespeeld, een rust waartoe natuurlijk ook de komst van Corry Wilbrink veel goed aan heeft gedaan". Corry Wilbrink kwam dit jaar de damesploeg van Kwiek verstevigen, nadat zij voorheemn aktief was bij Intermezzo en daarna bij de Dordtse tweede divi sionist Ceberbo/Orawi. Door haar ervaring op hoger niveau wist zij de Brui nisser afdelings-tweede klasser nog eens extra op te krikken. Zij was het ook, die in de slotfase van dewedstrijd van afgelopen zaterdag voor de beslissende puntjes zorgde om uiteindelijk metr 3-1 te winnen van Data C/D. Bedrijfsvolleybal- kompetitie Poule A: Mevo II-Mevo 2-1; Havenpark-Kwiek 2-1; BB Wansink- de Putters 3-0. Poule B: WIK II-Zw.R.Kr.Z'huis 0- 3; Chr.Sch.Gem.-Luctor 2-1; Onderdak-CPJ 3-0. Poule C: Zw.R.Kr.Z'huis II-ZWN 0- 3; Renesse-Brogum 3-0; Reisb. v. Oev. II-PJZ II 2-1. Poule Dl: DFS-DFS II 3-0; Cluzona- WIK Dl 3-0. Poule DII: Zw.R.KrZ'huis IV-Brou- wershaven 2-1; PJZ III-Kwiek 1-2. Poule E: Fiscus-Zeelandia II 3-0; Fiscus II-WIK IV 2-1. Delta Sport naar Aken Op 23 mei nemen de damens en her en I deel aan een sterk toernooi in het Westduitse Aken. Er zal op één dag heen en weer gereisd worden. Op 13 juni neemt Delta Sport ook deel aan een toernooi in Maassluis. Zeeuwse B-jeugd oefent in Bruinisse ZIERIKZEE, 16-4. Maandagavond zal op het sportpark te Bruinisse een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen een elftal van de B-selektie van de afdeling Zeeland en een selektie-elftal van de afdeling Rot terdam. In de Zeeuwse B-selektie zijn opge nomen: A. Visser (Brouwershaven); W. Temmerman (Hoofdplaat); L. van Gremberghe en C. de Waele (Koe wacht); P. Baan en Ronald Jonge- lings (Middelburg); Jan Willem Dooge en A. de Fouw (RCS); Claude Ringoot (Schoondijke); E. de Koeyer (Terneuzen); Eddie van Hanegem (VCK); R. Kapelle en Johan Tuin (Vlissingen) en L. Koster (Zierikzee). De wedstrijd begint om 19.00 uur. De eerste twee sets verliepen bijzon der voorspoedig voor de Kwiek- dames en er leek totall geen vuiltje aan de lucht. De eerste set leverde na goed gevarieerd aanvalsspel een 15-5 zege op. „Verdedigend liep het alle maal wat minder, maar dat is eigen lijk heel gemakkelijk te verklaren", meende Henk Rutgers. „Zolang de ploeg in kompetitieverband uikt- komt heeft men het steeds op de aan vallende kapaciteiten kunnen red den. Verdedigen was eigenlijk nooit zo belangrijk. Er worden zoveel pun ten geskoord, dat de tegenpartij steeds aan het kortste eind trekt. In feite zijn de dames allemaal pure aanvalsters". De tweede set eindigde in dezelfde skore al de eerste na een voortreffe lijke partij volleybal. „Het was in deze fase totaal niet te merken, dat het hier om een kampioenswedstrijd ging", stelde Rutgers. „Zo vrij als een vogeltje werd er gespeeld en de ploeg leek totaal bevrijd van zorgen of men het nu wel of niet zou redden. Vooral Hanny van Breda en Corry Wilbrink tilden de ploeg naar een uit stekende prestatie. Bovendien werd er nu ook verdedigend sterk geak- teerd. Afgaand op deze set zou je ver wachten, dat het totaal een kwestie van minuten zou worden, want Data C/D kreeg in deze fase geen voet aan de grond". Puntendcling Toch zouden de bezoeksters nog van zich doen spreken, want voor hen was het wel degelijk belangrijk, dat zij alsnog een punt zouden pak ken. Voor de wedstrijd stonden de be zoeksters als derde geklasseerd op vier punten van Kwiek, Terwijl Ibis een achterstand had van drie punten en tweede stond. Ibis moest aantre den tegen Mevo'80 en versloeg de Zie- rikzeese ploeg overtuigend met 3-0, maar deze uitslag was gedurende de wedstrijd in Bruinisse noch bij Kwiek, noch bij Data C/D bekend. Wanneer Ibis eventueel onderuit ge gaan zou zijn tegen Mevo'80 had Data C/D alsnog als tweede kunnen eindi gen bij een puntendeling in Bruinis se, hetgeen dan weer de mogelijkheid had geschapen om via promotie/de gradatiewedstrijden alsnog naar de eerste klas te gaan. In de derde set begon Kwiek nog wel voortvarend door uit te lopen nar 5-1, maar toen begonnen de Data dames terug te bijten. Bij 5-4 kwam de aansluiting en om de rust wat te rug te doen komen laste Henk Rut gers een time-out in. „Ik heb toen ge zegd, dat de rust hoe dan ook be waard moest worden en dat er ach terin te weinig werd bewogen", leg de Henk Rutgers uit, „maar nadat het aanvankelijk nog wel hielp, moest de set óndanks de geweldige steun van het publiek alsnog worden afgestaan". Via 9-8 werd het nog 13- 10 voor de Kwiek-dames, maar door een taktisch sterk gespeeld slot van Data C/D-zijde moesten de Bruinis ser dames het na een zenuwachtige periode met 13-15 afleggen. De vierde set leverde aanvankelijk „Ik denk dat de waarde van een co ach wel eens wordt onderschat, maar deze figuur, wie het ook is, kan een ploeg via time-outs en aanwijzingin- gen en opjutterijen over een dood punt heen zetten. Ik denk dat we het met Marco Reedijk voortreffelijk hebben getroffen. Hij heeft beslist een belangrijke inbreng gehad in dit sukses". In de eerste sé'tspéelde Mevo'80 bij zonder sterk, en onbevangen en mocht DDL dan ook bijzonder blij zijn, dat de ploeg tusendoor nog een handvol punten mocht verzamelen. Met 15-5 lieten de mannen van Marco Reedijk niets aan het toeval over en ook in de tweede set denderden de oranje mannen door alsof er van ze nuwen of spanningen geen enkele sprake was. Tijdens de laatste thuis wedstrijd was dit wel even anders geweest. Toen werd na twee simpele setwinsten bijna nog een wedstrijd- punt weggegeven aan Volley/vdB. Pas bij 8-0 werd nu wat gas terug ge nomen en kon de Puttershoekse for matie alsnog een akseptabele 9-15 setstand bevechten. „In principe waren we toen kampi oen", vertelt Marco Reedijk, „omdat we aan een gelijkspel voldoende had den om zonder verder zorgen de laatste wedstrijd tegen TOP in Zie rikzee te beginnen. Maar als kampi oen wil je natuurlijk ook graag je laatste wedstrijden winnen en trou wens, we willen gewoon ongeslagen kampioen worden". Tot 7-7 ging de derde set gelijk op en DDL mocht bij een gelijkopgaande strijd op, waar bij het duidelijk was dat Data C/D alles in het werk wilde stellen om alsnog een puntenverdeling uit het strijdperk te slepen. Via 7-6 kwa men de bezoeksters met 9-12 aan de leiding waarna Kwiek een time-out weer voor wat rust moest zorgen, hetgeen ook lukte. Bij 10-13 kreeg Kwiek evenwel af te rekenen met een tegenvaller, omdat Jenny de Ou de met kramp kreeg af te rekenen. In de ziekenboeg van Kwiek zaten voor de wedstrijd ook al Lia van de Berge, die al enkele weken met een enkel bandenblessure kampte, en Sonja Krijgsman, die hetzelfde euvel tij dens de donderdagse training opliep. Hierdoor moest Els Munter de plaats van Janny de Oude in komen nemen, hetgeen betekende dat Els Munter na zeven maanden afwezigheid haar 10-11 zelfs nog even leiden. Toen drukte Mevo'80 echter door naar 15- 12 en was de zoveelste 3-0 een feit. Na twee seizoenen op rij de promo tie net gemist te hebben - in 1979-1980 zelfs op setwinsten - was de promotie naar de tweede klas eindelijk een feit. „We horen daar gewoon thuis" meende Tonny Merle, die vrij recent nog een fiks stuk van de kompetitie moest missen, omdat hij een aantal middenhandsbeentjes brak bij een verkeersongeluk tijdens de kerstda gen en daardoor ongewild voor wat problemen zorgde, die evenwel door de overige teamleden groots werden opgelost. „Ik denk, dat we een sterke prestatie hebben geleverd, omdat we na twee grote tegenvallers, toen we de promotie nipt misten, toch de moed hebben gehad om door te knok ken". Mevo'80 legde de basis voor dit kampioenschap vooral in de eerste kompetitiehelïï, toen alle wedstrij den met 3-0 werden gewonnen. „Na dertien wedstrijden hadden we der tien keer 3-0 staan en daar zaten ook uit-overwinningen op TOP en Inter mezzo bij, onze grootste konkurrent", stelt Piet Zoon. „Tij dens de periode, dat we met veel blessures zaten hebben we karakter getoond. Dat heeft opofferingen ge vraagd, maar die hebben we er graag voor over gehad. We hebben met z'n allen als een man voor dit kampioen schap geknokt. Slechts twee keer hebben we een punt in moeten leve ren en maar een keer hebben we echt op verlies gestaan. De thuiswedstrijd tegen Intermezzo werd met 2-2 gelijk gespeeld, maar toen waren we nog flink gehandikapt en de uitwedstrijd tegen Spivo werd alsnog 2-2, nadat we met 2-0 in sets en met 7-1 in de der de set achter stonden. Toen zijn we door het oog van de naald gekropen". Juist deze wedstrijd tegen Spivo was een van de twee ontmoetingen, dat Marco Reedijk er niet als coach bij was, een reden te meer om te kon- kluderen, dat een coach wel degelijk zijn invloed heeft op een team. come-back vierde in een beslissende wedstrijd voor de titel. Overtuigend Haar optreden verliep uiteindelijk nog goed, voornamelijk door een ge weldige Corry Wilbrink-periode. Door haar toedoen kon Kwiek naast zij komen, waarna de ex-Orawi- speelster er via een sterke service ook een eind aan maakte (16-14). Het Kwiek-damesteam was op nieuw kampioen, een vediend kam pioen, omdat de Bruinisser dames met name tegen de naaste opponen ten sterk speelde. Het als tweede ein digende Ibis werd de door Kees Arensman getrainde dames twee keer overtuigend geklopt en ook Da ta C/D moest er twee keer aan gelo ven. Slechts een paar keer werd een Reedijk is in het bezit van het ClOS-diploma maar heeft geen speci fieke trainers-opleiding. „Ik ben ge diplomeerd in de specialisaties bas ketbal en volleybal, dus ik weet wel waarover ik praat", legt Reedijk uit. Hij is de volledige vier jaar, dat Me vo'80 heren in NeVoBo-verband uit komt trainer en coach van de ploeg. „Voorlopig kan ik het nog wel aan", vervolgt hij „en ook de eerste klas kan nog, maar als ze dan hogerop willen, zullen ze toch echt een gespe cialiseerde trainer aan moeten trek ken. Ontdekking Reedijk gelooft, dat de herenploeg ook het volgend jaar weer een rol van betekenis kan spelen. De uit acht spelers bestaande ploeg heeft vol gens hem inmiddels de ervaring en de kwaliteiten om zich ook een treed- je hoger te manifesteren. Op toernooien is gebleken, dat de ploeg voor niet een tweede klasser hoeft onder te doen. De grote ontdek king van het voorbije seizoen is zon der enige twijfel de 18-jarige Gerrit van Splunder, die vooral in de twee de helft van de kompetitie de gebles seerde Tonny Merle knap verving. Naas Van Splunder en Merle bestaat het team uit Piet Zoon, Eddy de Looff, Gerard Janse, Wim van der Zande, Jupp Henning en Joop Juffer mans. „Gelukkig kunnen wij ons er op beroemen een aantal spelers achter de hand te hebben, die voor de brood nodige aanvulling kunnen zorgen", denkt Marco Reedijk. „Ik denk hier bij vooral een jeugdige talenten als spelverdeler Ad Hagesteijn en Kees van de Linde en Jos Goossen. Deze jongens zijn binnen zeer korte tijd klaar en voor de nodige onderlinge konkurrentie te zorgen en dat is al leen maar goed. Daardoor blijft iede reen goed wakker en moet er ge knokt worden voor de plaats. Tijd voor vormverlies of dergelijke zaken is er niet. Er zal gewerkt moet blij ven worden ook straks in de tweede klas". punt gelaten tegen tegenstanders, die zodanig werden onderschat, dat men niet gekonsentreerd aan de start kwam. „De ploeg heeft vreselijk hard ge traind om dit te bereiken", meende Kees Arensman. „Zij werken gedu rende die anderhalf uur keihard aan hun ontwikkeling en wat ook belang rijk is, ze hebben allemaal stuk voor stuk alles voor elkaar over. Dat speelt een grote rol". Zowel Arens man als Rutgers zijn bang dat de ploeg ook het volgend jaar in de eerste klasse weer mee gaat draaien aan de top. „Dit jaar is Corry Wil brink er al bij gekomen, maar het volgend seizoen krijgen we ook nog versterking van Willy Visser, die eveneens van Ceverbo/Orawi is ge komen. Zij traint al enkele maanden mee en is een fantastische speelster, die de ploeg opnieuw naar een hoger niveau gaat tillen. We zouden eigen lijk een jaar ontspannen moeten kun nen spelen, maar als we het allemaal eens op een rijtje zetten, zit dat er ook het volgend jaar niet in". Aanstaande zaterdag gaat Kwiek de kompetitie besluiten in een uit wedstrijd tegen het Zierikzeese Me vo'80, waarna de aandacht nog even wordt verlegd naar de bekerkompe titie, waarin de Kwiek-dames onder tussen ook al aardig hebben huisge houden. Twee gerenommeerde eerste klassers: Hou Stand en Rifo, moesten het gedicideerd met 3-0 afleggen te gen de Bruinisser ploeg en nu komt op zaterdag 1 mwi het in de promo tieklas op de tweede plaats staande Alexandria uit Rotterdam op bezoek in Bruinisse. Dot wordt een partij waarin Marjo van de Have, Coby van de Berge, Hanny van Breda, Janny de Oude, Diana Jonker, Corry Wil brink en Els Munter nog eens flink zullen aanpakken. De béide gebles seerde speelsters Sonja Krijgsman en Lia van de Berge zullen dan vrijwel zeker nog moeten toekijken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8