In Zeeland niet zoveel zorg voor het „nabije verleden" HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE „Hoe ouder, hoe interessanter" Hoge opbrengst Kinderpostzegel- aktie Frans echtpaar vermoord in Beiroet de Amerikanen Argentijnse opdracht ge-annuleerd CNV: Liever minder prijskompensatie dan meer premie terechtstellingen Vast aan de bomen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 19 april 1982 Nr. 23100 5 MIDDELBURG, 15-4. Onze belangstelling voor ons verleden mogen we gerust groot noemen. Hoe ouder iets is, hoe interessanter, zo lijkt het wel. De zorg die we aan de dag leggen voor het nabije verleden is minder groot. Huizen, fabrieken van 50 jaar oud die in de wegstaan, daar gaat over het alge meen de bijl in. Maar de belangstelling voor ons recente verleden is groeiende, ook in Zeeland. Sinds kort bestaat er een werkgroep industriële archeologie, die verbonden is aan de Zeeuwse kulturele raad. Industriële archeologie wil zeggen: het onderzoeken en registreren van tastbare overblijfselen uit het in dustriële verleden. In dit verband slaat „archeologie" dus niet op daad werkelijk graven, maar op het fi guurlijk spitten in dokumenten. Een breed scala van objekten staat hier bij in de belangstgelling. Variërend van fabrieken en kleine werkplaat sen en machines tot waterstaatswer ken, vervoerssystemen, gebouwen en apparatuur van openbare nutsbedrij- Nederland komt het onderzoek de laatste jaren op gang. Sinds enkele maanden is er een tijdschrift „Indu striële archeologie". De werkgroep van de Zeeuwse cul turele raad wil de in Zeeland aanwe zige industriële restanten inventari seren, het onderzoek aanwakkeren en samenbundelen. In de eerste plaats richt men zich op zaken die op het punt van verdwijnen staan. Degenen die de groep op het spoor kunnen brengen wordt verzocht - bij voorkeur schriftelijk - kontakt op te nemen met: Werkgroep industriële archeologie van de Zeeuwse culturele raad, postbus 407, 4330 AK Middel burg. Autisme bij kinderen TILBURG, 15-4. Drie op de tienduizend kinderen in Ne derland zijn autistisch. Au tisme komt bij jongens drie maal zoveel voor als bij meis jes. Deze gegevens vermeldt de psycholoog J. G. W. Hammes in het proefschrift „Taal noch teken" (een studie over de symboolfunctie bij zwakzinni ge autistische kinderen), waarop hij volgende week vrijdag aan de katholieke ho geschool in Tilburg promo veert tot doctor in de sociale wetenschappen. Promotor is prof. Dr. J. M. van Meel, Hoog leraar in de ontwikkelingspsy chologie. Autisme, een stoornis die zich snel na de geboorte open baart, kenmerkt zich door taalprobelemen en een onver mogen tot sociale contacten. Een autistisch kind heeft grote weerstanden tegen verande ringen en daarom houdt het dwangmatig vast aan allerlei rituelen. Volgens Hammes kunnen autistische kinderen niet met symbolen „en daar door ook niet goed met woor den" werken doordat ze het vermogen missen om naar iets te verwijzen dat niet direcht zichtbaar in hun omgevind aanwezig is. Het kind neemt alleen verbrokkelde „Delen" waar, dat het niet in hun on derling verband kan combine ren. Gemechaniseerde zaken Sctllïlidt 611 UTRECHT. De FNV heeft grote be zwaren tegen het principebesluit in het kader van de bezuinigingen de geplande sluis in de westelijk van Bergen op Zoom geprojekteerde Oesterdam te schrappen. AMSTERDAM, 17-4. De jaarlijkse kinderpostzegelaktie heeft in 1981 netto 15.250.000,— vijftien en een kwart miljoen gulden opgebracht. Met dit bedrag wordt de rekord op brengst van 1980 geëvenaard. Dit voldoening gevend resultaat werd bereikt dankzij de inzet van 430 plaatselijke komité's en van de kin deren en onderwijskrachten van meer dan 8000 scholen. Het bestuur van de stichting Ne derlands Comité voor Kinderpostze gels zal de minister van c.r.m. eind juni een verdeelplan voor de op brengst aanbieden. Aanvragen Het aantal aanvragen om kinderze gelgeld is gestegen, van 900 in 1980 tot 1300 in 1981. In eigen land wordt kinderzegelgeld vooral gebruikt voor noodzakelijke vernieuwingen in de zorg voor lichamelijk, geeste lijk of sociaal gehandicapte kinde ren. Ongeveer een derde van de op brengst komt ten goede aan hulpver- leningsprojekten in ontwikke lingslanden. Ook eenvoudig gemechaniseerde zaken uit de periode vóór de in dustriële revolutie (bijvoorbeeld mo lens en hijsinstallaties) worden tot het werkterrein gerekend. Woensdag 21 april, half tien 's mor gens houdt de kommissaris der ko ningin een beroepszitting volgens de wet Arob. Het beroep richt zich tegen een beslissing van de kommissaris in een spoedeisend geval geen bijstand te verlenen aan een inwoner van Scherpenisse, gemeente Tholen. Door het beroep moet de kommissa ris zijn beslissing in heroverweging nemen. De zitting is openbaar en wordt ge houden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De aandacht voor dit soort zaken was - met uitzondering van de mo lens - tot voor kort niet groot. Veel bedrijven, waarin mensen jarenlang week-in-week-uit werkten, zijn ver dwenen. Archieven zijn vernietigd; soms zijn er zelfs geen foto's meer. In een poging om nog te redden wat er te redden valt zijn verschillende archiefdiensten begonnen met het verzamelen van oude rekeningen, die meestal zijn voorzien van briefhoof den, waarop gegevens over het be drijf staan. Er zijn nog wel komplete bedrijfsadministraties, maar het aantal is betrekkelijk gering. Andere schriftelijke bronnen zijn: bouwtekeningen, katalogi, oude fo to's en tekeningen, advertenties, ka dastrale en topografische kaarten etc. Vaak is het echter nodig ter plekke meer informatie te vergaren door middel van fotograferen, opme ten, het maken van tekeningen en door gesprekken met mensen die in een bedrijf hebben gewerkt. De resultaten van een dergelijk on derzoek kunnen een nuttige bijdrage leveren aan de beoefening van onze ekonomische en sociale geschiedenis en aan de geschiedenis van bouwkun de en techniek. Engeland In Engeland wordt al sinds het eind van de jaren vijftig met groot en thousiasme gewerkt aan onderzoek naar het industriële verleden. Ook in BEIROET, 17-4. Een administratief medewerker van de Franse ambassa de in Beiroet en zijn zeven maanden zwangere vrouw zijn in hun woning doodgeschoten. Dit deelde een woordvoerder van de politie' mee. De 28-jarige Guy Cavallot en zijn 24-jarige vrouw Caroline werden ver moord met een 9 mm pistool met ge luiddemper. Na een onderzoek sloot de politie roof als motief uit. Caval- lot had geen diplomatieke status en daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een politiek doelwit was. Het echtpaar kwam een half jaar geleden in Beiroet aan. „Ze hadden weinig Libanese vrienden en leidden een rustig leven", aldus de woordvoer der. BONN, 15-4. De Duitse Bondskan selier Helmut Schmidt heeft begrip voor leden van zijn Sociaal- Democratische Partij (SPD) die twij felen aan de Amerikaanse houding tegenover kernwapens, maar hij zelf vertrouwt op het verlangen van pre sident Reagan naar het welslagen van de onderhandelingen met de Sowjet-Unie in Geneve. PAPENDRECHT, 15-4. Het Neder landse bedrijf Koninklijke Boskalis Westminster NV in Papendrecht heeft, evenals twee andere onderne mingen in Italië en Frankrijk, van de Argentijnse regering te horen gekre gen dat het bedrijf op voorhand niet in aanmerking komt voor de aanleg van een ruim 300 kilometer lange gaspijpleiding in de Argentijnse pro vincie Santa Fe. Flitsen uit het buitenland TEHERAN. Iraanse strijdkrachten hebben meer dan 100 Koerdische opstandelingen die strijden voor re gionale autonomie gedood in'hët ber gachtige gebied van Noordwest-Iran. Dit heeft radio-Teheran bekend ge maakt. MADRID. In Barcelona is een mislukte aanslag gepleegd op een kleine autobus met legerofficieren. Een granaat die met een bazooka werd afgeschoten, miste het busje en drong een woning langs de weg bin nen. LIMA. Ongeveer 3.600 arbeiders van de kopermijn Cuajone in Peru zijn voor onbepaalde tijd in staking gegaan. Zij eisen meer loon, aldus een woordvoerder van de mijnwer- kersbond. WENEN. De industrielanden ont houden de derde wereld financiële middelen, terwijl de kloof tussen ar me en rijke landen elke dag groter wordt, zo staat en een jaaroverzicht van de Unido, de VN-organisatie voor industrieële ontwikkeling. FREETOWN. Bij verkiezingen in het kiesdistrict Port Loko in Sierra Keone zouden de afgelopen twee we ken 50 mensen om het leven zijn ge komen. SAN JOSE, COSTA RICA. Guerrilla-leider Eden Pastora, die een bekangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen het rechtse regime van de dictator Anastasio Somoza in Ni caragua heeft donderdag meegedeeld dat hij met de Sandinistische rege ring heeft gebroken. MOSKOU. De Russische president en partijleider, Leonid Brezjnjev, heeft kortgeleden wellicht een lichte beroerte gehad. Zijn lijfarts, Jevgeni Tsjazov, zei tegen een groep buiten landse toeristen dat Brezjnjevs re cente kealen lagen aan een lichte be roerte. CHICAGO. Bij het instorten van een brug in aanbouw in Chicago zijn zeker 14 werknemers omgekomen en 36 gewond. Er werden er nog 30 ver mist die onder staal en beton lagen. De politie verwachtte dat het aantal slachtoffers dan ook nog zal stijgen. LUANDA. De Porttugese presi dent, Antonio Ramalho Eanes, is aangekomen voor een officiel bezoek aan Angel op het vliegveld van Luan da werd Eanes verwelkomd door de Angolese president, Jose Eduardo Dos Santos. Er werden voorts saluut schoten afgevuurd. Dinsdag 13 april, 21.50 uur, Nederland 2:Hollands Glorie". Een scètie uit deze film met v.l.n.r. Wim Kouwenhoven als Dijkmans, Teuntje de Klerk als Nellie, Louise Ruys als moeder Dijkmans en Hugo Metsers als Jan Wandelaar. JERUZALEM. Een tiental jonge militante aanhangers van de joodse Defensieliga van rabbijn Meir Kaha- na heeft zondagavond voor de twee de maal gedreigd met kollektieve zelfmoord in geval van ontruiming door het Israëlische leger van de stad Yamit in de Sinaï welke maandag I fkVPÏ* moet beginnen. iï.*\J ^1. Nog steeds niet VADUZ. 17-4. In Liedi- tenstein zal het gerechtshof zich op 28 april bezighouden met de klacht van 25 vrouwen over het feit dat in het vorsten dom de vrouwen nog steeds geen kiesrecht bezitten. De klaagsters stellen dat de grondwet geen onderscheid tussen mannen en vrouwen toelaat en dat dit ook moet gel den op politiek gebied. Voorde invoering van het vrouwen kiesrecht is de goedkeuring van. de. mannelijke ..kiezers noodzakelijk. Tot dusver vie len de referenda over dit on derwerp echter steeds negetief uit. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 20 APRIL NED. 1: John Boy is in deze afleve ring van de Waltons helemaal on derste boven van Marcia Woolery en hij heeft haar dan ook uitgenodigd voor dansavond. Op weg naar het be loofde land wordt het gebrek aan dis cipline bij de Israëlieten getoond tij dens hun tocht door de Sinaï. De NOS biedt o.a. 25 jaar World Press Photo. De foto's en fotografen komen allen in beeld, waarbij met films de sociale en politieke achtergronden van die momenten worden belicht. Het is een filmisch geschiedkundig geheel, waarin veel schokkende mo menten zullen worden weergegeven, die de toeschouwers waarschijnlijk allang weer vergeten waren. NED. 2: Ad Visser neemt zoals ge bruikelijk de presentatie van Top- pop op zich. In Dallas is JR weer op oorlogspad. Hij wordt daarbij gehol pen door een afperser, die een olie veld wil opblazen. Door dit voorval verstevigt JR zijn positie bij Ewing Oil op zijn broer Bobby. Ray blijkt veel moeite te hebben met zijn ware identiteit en daarbij verliest hij ook nog Donna aan Cliff Barnes. Imca Marina, Willeke Alberti en Gemma van Eek zijn te gast in het spelletje Babbelonië. La grande Jatte van de Franse schilder George Seurat staat in het middelpunt in het programma Honderd beroemde schilderijen. DINSDAG 20 APRIL NED. 1: 11.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.30 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 EO-Kin- derkrant; 19.30 De Waltons; 20.20 Tijdsein; 20.50 Klankkleur; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 25 jaar World Press Photo; 22.40 Stichting Socutera; 22.55 Nieuws; 23.00 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.05 Koningin Beatrix in Amerika; 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald; 19.05 Toppop; 20.00 Jour naal; 20.27 Dallas; 21.20 Babbelonië; 21.55 Hollands Glorie; 22.45 Televi- zier Magazine; 23.25 De toestand in de wereld; 23.30 Honderd beroemde schilderijen; 23.45 Nieuws. UTRECHT, 17-4. Het CNV konkludeert uit de brief van premier Van Agt aan de Tweede Kamer over de financiële problematiek in 1982 en 1983, dat het kabinet kennelijk van plan is, de koppeling tussen lonen en uitkeringen te handhaye1?-,, ,olij WASHINGTON. Het Amerikaanse leger heeft orders voor 446 aanvals helikopters van het type Apache ge plaatst, ondanks het feit dat dé toestellen veel duurder zijn dan aan vankelijk was geraamd. MOSKOU. Twee inwoners van de Sowjet-Unie zijn door een militaire rechtbank in Rostov, aan de Don, ter dood veroordeeld en terechtgesteld wegens „kollaboratie met de vijand" gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft het dagblad „Rode Ster" vrijdag gemeld. PEKING. China heeft de Verenig de Staten er opnieuw voor gewaar schuwd dat de diplomatieke betrek kingen tot een lager niveau terugge bracht kunnen worden in verband met de Amerikaanse wapenleveran ties aan Taiwan. NAIROBI. Kenia heeft acht lidsta ten van de organisatie van Afrikaan se eenheid (OAE) uitgenodigd, van 22 tot en met 24 april in Nairobi te ko men praten over de problemen van de organisatie. WASHINGTON. Een Amerikaanse senator heeft samenwerking tussen Vereningde Staten en de Sowjet- Unie voorgesteld om te voorkomen dat er „per ongeluk" een kernoorlog uitbreekt. AMSTERDAM, 17-4. Van 28 april tot 2 mei zullen 120 specialisten op het gebied van de mensenrechten zich op uitnodiging van de mensen rechtenorganisatie Amnesty Interna tional in Noordwijkerhout beraden over wat gedaan kan worden tegen het toertemende aantal buitengerech telijke exekuties in talrijke landen. Daarbij wordt met name gedacht aan het optreden van de zogenaamde doodseskaders en para-militaire groepen in Midden-Amerika en het vermoorden door martelingen in ge vangenissen. De konferentie zal zich niet alleen bezighouden met de ontwikkelingen in Midden- en Zuid-Amerika, maar ook de buitengerechtelijke exekuties in bij voorbeeld Ethiopië, Afgha nistan, Cambodja en India onder de loep nemen. Het CNV blijft bereid daarvoor of fers te brengen, maar het voelt in dit verband meer voor het inleveren van een deel van de prijskompensatie dan voor de door het kabinet voor gestelde verschuivingen van premie- lasten van werkgevers naar werkne mers en de voorgenomen ingrijpende wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid. PUTTEN. In het landelijk gebied tussen Putten en Nijkerk is vrijdag avond laat een tot boerderij ver bouwd woonhuis vrijwel geheel uit gebrand. In het huis was een kunsta telier gevestigd, waar men wat ver bouwingswerkzaamheden uitvoerde. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een badgeiser, aldus de politie. DEN HAAG. In totaal 31 promi nente leden van de Partij van de Ar beid hebben er in een brief aan het partijbestuur, de bewindslieden, de kamerleden van de gewestelijke besturen van de P.v.d.A. op aange drongen het vertrouwen tussen de partij en de vakbeweging te herstel len. Dit is de voornaamste konkiusie na een vergadering van de verbonds raad van het CNV, over de brief van Van Agt. AARDENBURG. De direktie van de steenfabriek Aardenburg heeft voor alle vijftien personeelsleden ontslag aangevraagd bij het arbeids bureau in Oostburg. Door het bedrijf in Aardenburg worden handgevorm- de stenen gemaakt voor de partiku- liere woningbouw. DEN HAAG, 16-4. Een aantal be woners van de Haagse rivierenbuurt heeft zich vrijdagmorgen in alle vroegte vastgeketend aan de - schaar se - bomen in de Lekstraat. De aktie- voerders was ter ore gekomen dat de gemeentelijke plantsoenendienst het plan had de bomen te verplaatsen om verbreding van de straat mogelijk te maken. Na een toezegging dat hier mee zou worden gewacht tot dinsdag werd de aktie beëindigd. BRUINISSE. Idyllisch voor-oorlogs plaatje uan de z.g.n. Paadjes te Bruinisse. Heel karakteristiek is het witte brug getje over de sloot. Die trof men op veel dorpen in de regio aan. 24 Met de ochtendjas in haar hand liep ze naar de logeerkamer en stapte daar in het kille bed Het duurde geruime tijd, voor ze in een onrustige slaap vieL De volgende morgen was ze voor dag en dauw wakker. Op haar polshorloge kijkend zag ze, dat het stilstond op tien over half twee. Waarschijnlijk defect, dacht ze. En meteen herinnerde ze zich, dat ze Flip een klap in zijn gezicht had gegeven. Is die dan zo hard aange komen? Een beetje ongerust stapte ze uit bed eb liep naar de slaapkamer, waar Flip nog altijd lag te slapen. Ze overtuigde zich ervan, dat het wekkerklokje op half acht stond en af zou lopen, waarna ze naar de keuken ging, waar ze zich provisorisch waste, om daarna theewa ter op te zetten en het ontbijt gereed te maken. Waarna ze op een stoel zakte en een sigaret opstak. Als hij vanavond goed ontnuchterd is, moeten we maar eens praten, want dit is me te gek. Ik dacht, dat ik met een leuke, nette jon gen getrouwd was, maar nu, vier maan den na ons huwelijk ontpopt hjj zich als iemand, die teveel drinkt, als iets hem dwars zit Ik ben desondanks niet van plan als zijn slavin te gaan fungeren. Wanneer ik een middag en een avond weg wil, doe ik dat ook als meneer mijn gemaal er bezwaren tegen heeft We leven tenslotte niet meer in de middel eeuwen. Nadat ze thee gezet had, schonk ze voor zichzelf een kopje in en smeerde een beschuit Meteen herinnerde ze zich, dat Flip het brood, dat ze voor hem gereed gezet had, niet had op gegeten. Zonde om weg te gooien, dacht ze. Dus pakte ze het uit en begon te eten. Na deze korte maaltijd stak ze een si garet op en piekerde over haar hu welijk. Voor mij is het in ieder geval een desillusie geworden, wist ze. Hoe zou dat met andere jonge paren zijn? Ik heb wel eens gelezen, dat er in ieder huwelijk al spoedig een crisis komt Is die er nu bij ons? En hoe kom je er uit? Wat weet ik van andere jonge huwelij ken af? Feitelijk heb üc nooit echte vriendinnen gehad met wie ik lekker over al deze dingen kon babbelen. Ik ben altijd met Flip opgetrokken en Flip met mij Nu herinnerde ze zich een artikel in de krant over huwelijken tussen buur kinderen. Ze hadhet gelezen en er over gelachen. Louter onzin, was toen haar oordeel geweest Maar nu? Na wat er gisteravond is voorgevallen? Of liever gezegd: vannacht? Huwelijken tussen buurkinderen mislukken in veel gevallen. Statistie ken hebben uitgewezen, dat ongeveer dertig procent van de gescheidenen buurkinderen waren. Dat is een derde deeL Wederzijds te weinig kontakten gehad met de andere sexe en zodoende te weinig levenservaring. Het huwelijk is van het begin af te eng en heeft weinig goede levenskansea Ze had het een stom artikel gevonden, want zij en Flipeen idealer paar bestond er Door HENK VAN HEESWIJK immers niet op de wereld? Ze waren immers dol op elkaar? En verlangden beiden naar de levensband van het huwelijk? Denk ik er nog zo over? Is het waarvan die statistieken? Dat één op de drie buurkinderen-huwelijken mislukt? Is het onze ook gedoemd te mislukken? Eigenlijk heb ik te weinig kontakt gehad met andere meisjes. Neem nu de MMS. Goed, in de hoogste klassen hadden de meeste meisjes al een vriendje. Maar daarnaast hadden ze ook één of meer vriendinnen. Ik ben wel eens een enkele keer met een ver- jaardag uitgenodigd en er op visite geweest, maar ik vond er nooit veel aan, omdat Flip niet bij me was. Nu ja, toen heb ik wel eens het een en ander gehoord. Doch ik luisterde er door^ gaans maar half naar. En toen ik zelf in de hoogste klas zat, wist iedereen, dat ik ook een „vriendje" had. Voor vast zelfs. Dan probeerden andere meisjes me uit te horen, maar ik zei nooit veel. Flip was van mij en het ging niemand wat aan, wat we samen deden. Ove rigens, we deden niet anders, dan el kaar zoenen, een potje vrijen en dollen en daarmee uit De rechtschapen Flip zou het niet in zijn hoofd gehaald heb ben meer te wilien. Daarvoor was hij indertijd misschien te bedeesd. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5