,,De Troffel" van Dies de Jonge Te Scharendijke vond oprichting plaats van tennisvereniging 't Kofschip uit Zierikzee met overmacht naar titel 4 Schoolvoetbaltoernooi STREEKNIEUWS Sport in Schouwen DEN HAAG. De ministerraad heeft minister Van Dam (volkshuis vesting en ruimtelijke ordening) vrij dag aangewezen als projektminister voor stadsvernieuwing. Deze aanwij zing is een noodzakelijke voorwaar de voor de uitbreiding en intensive ring van de stadsvernieuwing in de komende vier jaar, zo meldt een toe lichting op'het besluit. DEN HAAG. De eis van het partij bestuur van de PvdA dat de minima dit jaar geen groter koopkrachtver lies mogen lijden dan één procent is volgens premier Van Agt niet in strijd met het besluit van de rege ring, neergelegd in de voorjaarsnota. Het kabinet heeft alleen besloten ,,een te drastische daling" van de mi- nina te voorkomen. UTRECHT. De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (MHP) wijst het bij het parlement in gediende wetsvoorstel over wijzigin gen in de ziektewet van de hand. In een brief aan het parlement, dat ko mende week over het voorstel gaat debatteren, schrijft de MHP dat voor haar het uitgangspunt een honderd procent netto uitkering bij ziekte blijft. Dit is zaterdag door de vakcen trale bekendgemaakt. AMSTERDAM. Als gevolg van de bezuinigingen op subsidies zal er in het seizoen 1982/83 bij theater voorstellingen een verschuiving plaatsvinden van grote naar kleine schouwburgzalen. Het aantal voor stellingen in grote zalen van schouw burgen in de provincies daalt, terwijl er een groei is in het aantal voorstel lingen in kleine zalen. HOOGEVEEN. Het bedrijf Even- blij Verlichting in Hoggeveen heeft bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een vergunning aangevraagd voor kollektief ontslag van 32 van de 74 medwerkers. Begin dit jaar werden 14 mensen ontslagen. Oorzaak van het ontslag is het slechte order bestand. NIJMEGEN. De politie van Nijme gen is sinds 23 maart naarstig op zoek naar de identitiet van een onge veer dertig jaar' oude man die ver moedelijk uit een Afrikaans land af komstig is. De man, die geen enkele taal machtig lijkt te zijn, werd ge vonden terwijl hij aan het bedelen was. De Sociale Dienst heeft zich in middels over hem ontfermd en de man ondergebracht in een opvangte huis. we niet, maar een feit is dat het mooie weer er aan komt. Overigens1, één zwaluw maakt nog geen zomer KERKWERVE Gezellige middag voor de jeugd Vrijdag 16 april hield de werk- groep Jeugdaktiviteiten uitKerk- werve een gezellige middag voor de jeugd. Ongeveer 32 kinderen waren die middag naar het verenigingsgebouw gekomen om naar hartelust te knut selen. Ze konden spatten, tampone ren, bloemen maken van papier, fi guren van spijkertjes met draad ma ken en mobieles maken. Ook konden bloemstukjes van droogbloemen ge maakt worden in potjes die de kinde ren met verf gestipt hadden. Al met al was er heel wat te doen en de ver snapering in de pauze liet zich dan ook goed smaken. De kinderen die een prijsje moch ten ontvangen waren: Martine Hart, Dennis Coomans, Yury Mathey, Mi randa Kristalijn, Evelien Stouten, Hubrina Landman. De werkgroep Jeugdaktiviteiten kan terugzien op een zeer geslaagde middag. NIEUWERKERK Vergadering I.C.R.P. Woensdagavond 21 april wordt een in het gemeentehuis van Duiveland te Nieuwerkerk een openbare verga dering gehouden van de Interge meentelijke Coördinerende Regiona le Planningsgroep Schouwen-Duive- land/St. Philipsland (I.C.R.P.). De agenda vermeldt onder meer bespre king van de evaluatie welzijnsplan ning. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND NIJMEGEN. De administratieve afhandeling van bekeuringen via de computer heeft de Nijmeegse politie, die vorig jaar als eerste korps in Ne derland met de geautomatiseerde af handeling van verkeersover tredingen begon, in een jaar tijd bij na 7.000 manuren aan administratie ve rompslomp bespaard. BROUWERSHAVEN. Beeldende kunstenaar Dies de Jonge uit Brouwersha ven voltooit een dezer dagen in de werkplaats van timmerbedrijf J. J. v. d. Velde een houten wandreliëf. Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de Hollandsche Beton Groep nv. te Rijswijk en zal voor het eerst te zien zijn op de RAI te Amsterdam van 4 t/m 9 mei a.s. Technische gegevens: afmetingen 4 x 1,5 meter, materiaal fijndradig grenenhout. De titel is „De troffel Op uitnodiging van het Graphics Council te Georgia neemt Dies de Jonge deel aan een reizende grafiektentoonstelling door het zuiden Van de USA. De etsen die Dies de Jonge voor deze tentoonstelling inzond zullen ook te zien zijn in galerie Marquis, Nieuwendijk 15, Vlissingen (vanaf eind april). 't Kofschip werd met overmacht kampioen in het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen. ZIERIKZEE, 16-4. Begunstigd door uitstekende weersomstandigheden werd vrijdag op het sportpark Bannink het resterende deel van het school voetbaltoernooi afgewerkt. Bij de basisscholen wist 't Kofschip uit Zierikzee beslag te leggen op het kampioenschap van het rayon Schouwen-Duiveland. Bij de wedstrijden tussen de poule winnaars toonde het team van t Kofschip zich duidelijk de sterkste door al haar vier te spelen wedstrijden in een over winning om te zetten. RIJSWIJK. Vlees en vleeswaren zullen voorlopig niet duurder wor den als gevolg van de invoerboykot op produkten uit Argentinië. Het Produktschap voor Vee en Vlees in Rijswijk zei vrijdag te verwachten dat het door alle landen van de Euro pese Gemeenschap ingestelde im portverbod op Argentijnse waar geen ernstige gevolgen zal hebben voor de portemonnee van de konsu- ment in Nederland. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 19-4. Aanvoer totaal 1423, waarvan: slachtrunderen 1158, schapen en lammeren 265. Prijzen per kg: Stieren le 8,60 - 9,10, 2e 8,10 - 8,60; vaarzen le 8,25 - 9,10, 2e 7,60 - 8,20; koeien le 8,20 - 9,10, 2e 7,80 - 8,15, 3e 7,40 - 7,75; worstkoeien 6,25 -ƒ 7,40; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,90. Prijzen per stuk: Schapen 210 - 260; zuiglammeren 175 - 225. Overzicht: slachtrunderen: aan voer ruim, handel redelijk, en prij zen stabiel; schapen en lammeren: aanvoer matig, handel vlug, en prij zen iets hoger. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen naar Rijk-Rijsen- hout: A. J. Hamer, Utrecht. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Woerden: J. van Haa- ren, Amersfoort; te Meliskerke: J. J. van Eckeveld, Zeist, die bedankte voor Kapelle-Biezelinge; te Rotter dam-Zuid wij k-Pendrecht-Lombar- dijen: D. Hakkenberg, Lisse. Bedankt voor Rilland-Bath: A. Moerkerken, Nieuw-Beijerland. Gereformeerde Gemeente in Nederland ZIERIKZEE. Woensdag 21 april, 19.30 uur ds. J. de Groot, Rijssen. WARSCHAU. In de Sint- Jankathedraal in Warschau is een mis opgedragen ,,op verzoek van de arbeiders van Warschau ter ere van het vaderland en de nationale een heid". Meer dan 5000 mensen woon den de mis bij. De meeste van hen droegen het insigne van de verboden vakbond Solidariteit. Zij zongen het volkslied en maakten daarbij het V(rede)-teken. In de B-afdeling werd de LTS uit Zierikzee ongeslagen Kampioen. BROUWERSHAVEN Bijeenkomst Plattelandsvrouwenbond De Ned. Bond van Plattelands vrouwen afdeling Brouwershaven komt dinsdagavond 20 april bijeen in het Tonnenmagazijn. Mevrouw C. de Dreu-Koster zal tij dens deze avond een inleiding hou den met als onderwerp ,,Hoe leven wijl?". DREISCHOR Eén zwaluw Mevrouw L. v. d. Putten uit Drei- 'schor werd vrijdagmiddag blij ver rast doordat ze naar haar mening de eerste zwaluw had zien vliegen. Of het werkelijk de eerste was, weten BOLOGNA. De Italiaanse politie heeft vier mensen gearresteerd bij haar onderzoek naar de bomaapslag op het station van Bologna van twee jaar geleden. Op 2 augustus kwamen toen 85 mensen om. Naar in politie kringen werd vernomen, werden twee verdachten in Rome opgepakt. Over de identiteit van de arrestanten werd niets onthuld. MOSKOU. De 18-jarige Jood Mi- chail Tsivin uit Leningrad heeft zich vastgeketend aan het hek van de Vasili-kathedraal op het Rode Plein in Moskou om te protesteren tegen de weigering van de Russische autori teiten hem naar Israël te laten emi greren. SCHOUWEN. Het Schouwse stoomgemaal, juist voor Wereldoorlog II op de plaat gezet. Bij de meisjes in de afdeling B toonde het team van RSG III zich net sterker dan de Christelijke Scholen Gemeenschap. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Kofschip 0-6; De Schoener-OBS Oosterland 2-0; Willibrordus-'t Kof schip 1-3; Onder de Wieken-OBS Oosterland 0-2; De Schoener- Willibrordus 0-1; 't Kofschip-OBS Oosterland 5-0; Onder de Wieken-De Schoener 0-3. 't Kofschip 4 4 0 016- 1 8 De Schoener 4 2 0 2 5- 3 4 Wiilibrordus 4 2 0 2 4- 6 4 OBS Oosterland 4 2 0 2 4- 7 4 Onder de Wieken 4 0 0 4 1-13 0 Afdeling B, jongens: RSG-RSGII4- 0; LTS-LTS II 4-0; Chr. Sch.Gem.- RSG 0-1; RSG II-LTS 0-6; LTS II-Chr. Sch. Gem. 0-2; RSG-LTS 1-2; RSG II- Chr. Sch. Gem. 1-2; LTS Il-RSG 0-1; LTS-Chr. Sch. Gem. 4-0; RSG II-LTS II 2-4. LTS 4 4 0 0 16 1 8 RSG 4 3 0 1 7- 2 6 Chr.Sch.Gem. 4 0 2 4- 6 4 LTS II 4 1 0 3 4- 9 2 RSG II 4 0 0 4 3-16 0 Afdeling B, meisjes: LHNO-LHNO II 0-4; RSG-RSG II 0-1; Chr. Sch. Gem.-LHNO 2-0; LHNO II-RSG 0-4; RSG II-Chr. Sch. Gem. 1-0; LHNO- RSG 0-2; LHNO II-Chr. Sch. Gem. 0- 7; RSG II-LHNO 4-1; RSG-Chr. Sch. Gem. 0-2; RSG II-LHNO-II 4-0. RSG II 4 3 1 0 9- 1 7 Chr.Sch.Gem. 4 3 0 1 11- 1 6 RSG 4 2 11 6-2 5 LHNO II 4 1 0 3 4-15 2 LHNO 4 0 0 4 1-12 0 Besloten werd tot vaststelling van de statuten. Naar aanleiding van-een vraag uit de vergadering deelde de voorzitter mede, S&t er "geen ballota ge van leden zal plaatsvinden. Wel zal rekening worden gehouden met de zgn. zwarte lijst van de KNLTB. In de kaskommissie werden gekozen de dames Van der Tak en Van den Rijk. De begroting voor 1982 werd goedgekeurd. De kontributie werd vastgesteld op 25,— per jaar voor seniorleden en voorlopig op 12,50 voor juniorle den. Vanaf 1983 zal een inschrijfgeld van 35,gelden voor nieuwe leden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HILVERSUM. De cao-onderhande- lingen in de omroep zijn vrijdagmid dag opnieuw afgebroken. Volgens woordvoerder Ab Engelsman van de bonden zullen die nu op korte ter mijn de leden gaan bijeenroepen om zich te beraden over eventuale ak- ties. Daarbij zouden werkonderbre kingen en kortere of langere stakin gen niet zijn uitgesloten. Engelsman zei overigens niet te verwachten, dat die bijeenkomsten met de achterban binnen een week zal kunnen plaats vinden. GRONINGEN. De Groninger poli tie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag, 's morgens om drie uur, een inval gedaan in de sociëteit Tombola in de Gelkingstraat te Groningen. In totaal werden zestig mensen aange houden, van wie tien man zijn in- geslpten, onderwie de negen perso neelsleden (vier vrouwen, vijf man nen). Spannender was de strijd voor het bewtten van de tweede plaats. Drie teams eindigden uiteindelijk met een gelijk aantal punten waardoor het doelsaldo de beslissing moest bren gen. De Schoener uit Brouwershaven kwam hierbij het best voor de dag en kon nog voor de Willibrordusschool uit Zierikzee beslag leggen op de 2e plaats. Bij de afdeling jongens afdeling B toonde het team van de LTS zich met vier overwinningen uit evenveel gespeelde wedstrijden zich de sterkste. Beslissend in deze afdeling was de ontmoeting tussen de LTS en de RSG welke nipt met 2-1 door de LTS werd gewonnen. Bij de meisjes afdeling B ging de le prijs naar het team van RSG II dat net een puntje meer wist te vergaren dan het team van de Christelijke Scholengemeenschap. Aan het slot van het toernooi richt te de voorzitter van de schoolvoet- balkommissie, rayon Schouwen- Duiveland, de heer R. de Jong voor hij tot de prijsuitreiking overging een woord van dank tot allen die hun medewerking hadden verleend om het toernooi zo uitstekend te doen slagen. SCHARENDIJKE, 16-4. Vrijdagavond jl. vond in De Putmeet te Scharendijke de oprichtingsvergadering plaats van de Tennisvereniging Scharendijke. Aanwezig waren 28 personen. Van het gemeentebestuur was nie mand aanwezig. De heer J. Kristelijn fungeerde als voorzitter van het voorlopig bestuur. Hij wees er op, dat de vergadering een belangrijke mijlpaal is in het bestaan van de tennisvereniging, nl. de oprichtingsvergadering. Velen hebben belangstelling ge toond voor het oprichten van een ten nisvereniging, zowel inwoners als niet-inwoners. De vereniging is in de eerste plaats bedoeld ten dienste van de inwoners, hoewel er ook voor niét- inwoners plaats ingeruimd is. Inte gratie tussen beide kategorieën leden is erg belangrijk. De heer Kristelijn hoopte, dat het een sportieve en ge zellige vereniging zal worden. Hij gaf hierna een verslag van de oprich- tingsaktiviteiten. het sportveldenkomplex. Na overleg met het bestuur van de sportvereni ging Z.S.C.'62 werd besloten een zelfstandige vereniging op te richten. Wel zal gestreefd worden naar een nauwe samenwerking met de sport vereniging. Het resultaat van de le denwerving is, dat er thans 87 senior leden en 20 juniorleden van de tennisvereniging zijn. Vóór bouwvakantie De resultaten, finale poule afde ling A. jongens: Willibrordus-Onder de Wieken 2-1; 't Kofschip-De Schoe ner 2-0; OBS Oosterland- Willibrordus 2-0; Onder de Wieken-'t Gemeentebestuur In januari 1982 is het eerste kon- takt geweest tussen de gemeente en een aantal tennisliefhebbers. Van de zijde van het gemeente bestuur is toen gesteld, dat aange toond moest worden, dat er voldoen de behoefte bestaat aan de aanleg van tennisbanen. Aanleg van de banen is gepland op Flitsen uit het buitenland LA PAZ. In Bolivia zijn vrijdag twee leiders van de centrale vakorga nisatie COB vrijgelaten, zo is in de Boliviaanse hoofdstad vernomen. Luis Lopez Altamirano en Jose Ma ria Palacios waren tien dagen gele den gearresteerd. Met het gemeentebestuur moet overleg worden gepleegd over de soort banen, die aangelegd zullen worden, het huurbedrag en over het feit of het bestaande klubhuis van Z.S.C.'62 kan worden gebruikt. Aan het gemeentebestuur zal tevens wor den gevraagd een oefenmuur in de begroting voor de tennisbanen op te nemen. Tijdens de laatste bespreking heeft het gemeentebestuur gezegd, dat gestreefd wordt naar realisering van de banen vóór de bouwvakva kantie 1983. Door de aanwezigen werd het vol gende bestuur van de nieuwe tennis vereniging gekozen: J. Kristelijn, voorzitter; de dames: T. Heijboer, se- kretaresse; N. Ravensteijn, penning meester; O. Immerzeel, B. Kramer en P. Berrevoets en de heren: H. Pe- kaar, J. Ribbens en P. Colijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4