AB VA/KABO Zierikzee hield feestelijke ledenvergadering vm mm Aantal bezoekers steeg van Zierikzeese musea Koninginnedag in het teken van de sport Huldiging, inleiding, toneel STREEKNIEUWS ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? '•IIoltjL njode Formele overdracht hefschip „Ostrea" Koncert K.H. „Kunst en Eer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maa„dag 19 apdi 1982 Nr. moo 3 ZIERIKZEE. Voorafgaand aan de voorstelling van „Gieren op 't Veilig Nest' nes gerepeteerd door de toneelgroep uit Ouwerkerk. ZIERIKZEE, 16-4. „We leven in een bijzondere tijd voor wat betreft de vakbeweging. Het „gieren op het veilig nest" geldt niet alleen voor het toneelstuk dat u vanavond te zien krijgt, maar ook voor de gieren in Den Haag, die de euvele moed hebben, alleen bepaalde groe pen voor het financieringstekort van de overheid te la ten opdraaien". Het is niet juist, dat die bijdrage alleen geleverd moet worden door ambtenaren en trendvol gers". Aan het woord distriktbestuurder de heer Th. B. Jacobs vrijdagavond tijdens de ledenvergadering van de ABVA/KABO afdeling Zierikzee in het Hervormd Verenigingsgebouw. De heer Jacobs liet weten, dat de ABVA/KABO bovengenoemde be zwaren de minister van binnenland se zaken reeds had kenbaar gemaakt. ,,Het zou allemaal nog niet zo erg zijn, als het geld ook echt besteed zou worden voor werkgelegenheid. Het huidige kabinet heeft echter getoond daar niet eens aan toe te komen", al dus de distriktsbestuurder. Hij was van mening dat het dit kabinet er al leen om te doen is „op een ordinaire manier geld uit de portemonnaie van de werknemers te halen". Hij hoopte dan ook dat de macht van het getal (de vakbond) een vuist daartegen zal kunnen maken. Jubilarissen Zijn woorden golden als inleiding op de huldiging van enkele vak bondsjubilarissen. Van de zes jubile rende leden waren slechts twee men sen aanwezig. De heer M. W. Cats- hoek mocht de gouden FNV-speld met robijn in ontvangst nemen voor vijftig jaar lidmaatschap. De heer J. Schoonen werd gehuldigd met de gouden speld voor zijn veertig jaar lid zijn van de vakbond. „De mensen, die voor de oorlog lid werden hebben het belang van de bond goed begrepen", meende de heer Jacobs en hij wees erop, dat er destijds moed voor nodig was een dergelijke stap te doen, omdat werk nemers in die tijd bij welke vorm van kritiek dan ook al snel konden ver trekken. De distriksbestuurder feliciteerde bovengenoemde jubilarissen en over handigde hen de bondsspelden. Voorzitter van de ABVA/KABO af deling Zierikzee de heer C. Heijboer memoreerde nog, dat de heer Cats- hoek ook ruim achttien jaar sekreta- ris in dit afdelingsbestuur is ge weest. Voor de beide echtgenotes wa ren er fraaie bloemen. De niet aanwe zige jubilarissen waren: de heren G. Flikweert en M. Hage (beiden 50 jaar lid) en de heren A. Roskam en J. An- driessen (beiden 25 jaar lid). Arbeidsrecht Distriktsbestuurder Jacobs hield vervolgens een korte inleiding over arbeidsrecht. Hij sprak de verwach ting uit naar nog moeilijker tijden toe te gaan, tijden, waar gemakke lijk omgesprongen zal worden met arbeidsplaatsen. Hij verwees naar de wettelijke bepalingen voor ambtena ren: de Ambtenarenwet van 1929 en de diverse C.A.O.'s voor Ziekenhuis wezen, Bejaardentehuizen, Welzijn en Elektriciteitsbedrijven. Bij kon- flikten komen ambtenaren terecht bij de ambtenarenrechter, hetgeen volgens de heer Jacobs een zorgvuldi ge procedure waarborgt. Hij gaf ver der een toelichting op de totstandko ming van een C. A O. en de zaken, die daarmee geregeld worden. Geschillen komen vooral veel voor bij zaken als ontslag, met name in de ziekenhuiswereld, waar gewerkt wordt met een verhouding van 40 60 betreffende geschoold personeel en mensen in opleiding. De heer Jacobs gaf een duidelijke uiteenzetting van de handelswijze bij ontslag aanzegging, waar de werkne mer niet mee akkoord gaat. Bezwaar tegen het ontslag met de werkgever direkt mondeling worden meege deeld, gevolgd door een schriftelijke, aangetekende bevestiging. De werk nemer moet zich beschikbaar houden voor het'verrichten voor' de werk- 1 zaamheden. Belangrijkste faktor in een dergelijk geschil is de direkteur van het Gewestelijk Arbeidbureau. De werkgever zal aan hem de ont slagvergunning moeten vragen. Verweerschrift De werknemer dient een schrifte lijk verweerschrift tegen de ontsla gaanzegging bij de direkteur van het G.A.B. in te dienen. De heer Jacobs wees erop, dat het van belang is dit verweerschrift met hulp van de vak bond op te stellen. De zogenaamde ontslagkommissie van het G.A.B. zal zich over dit verweerschrift beraden en de direkteur tenslotte advies uit brengen over het wel of niet verlenen ban de ontslagvergunning. Dit ad vies wordt meestal opgevolgd. Vervolgens ging de spreker in op oorzaken, die kunnen leiden tot ont slag op staande voet: werkweigering (als het werk betreft waarvoor men is aangenomen); onder invloed ver keren; stelen van de werkgever; on zedelijke handelingen. Bij ontslag op staande voet vervalt vaak het recht op een W.W.- uitkering, omdat het ontslag dan aan eigen toedoen te wijten zou zijn. De heer Jacobs besloot zijn inleiding met het opsommen van de tioen gul den regels hoe te handelen bij protest tegen ontslag op staande voet: Be leefd en korrekt blijven; onmiddel lijk en duidelijk protest aantekenen; protest schriftelijk aangetekend be vestigen; Dag erna moet de werkne mer zich melden op het werk en ook die melding schriftelijk bevestigen; onmiddellijk G.A.B. en vakbond ver wittigen; geen enkele verklaring te kenen; geen ontslagbewijs vragen; geen loon of vakantiegeld aannemen en geen werkkleding of materialen mee naar huis nemen. Stakingsrecht Tijdens de korte diskussie werd geïnformeerd of een ambtenaar ont slagen kan worden op grond van deelname aan een staking. De heer Jacobs verwees in dit verband naar het Europees Sociaal Handvest en liet weten, dat de overheid het sta kingsrecht van de ambtenaar inmid dels erkent. Hij memoreerde voor beelden van jurisprudentie om aan te geven, dat ontslag op grond van sta kingsdeelname met sukses bestreden kan worden. Na het huishoudelijk gedeelte van deze ABVA/KABO-lcdenvergade- ring was het de beurt aan de toneel groep uit Ouwerkerk met de komi sche thriller „Gieren op 't Veilige Nest". Het bleek een prima stuk, dat door de tonelisten uit Ouwerkerk een dito vertoning kreeg. Zonder de anderen te kort te doen, mag gezegd, dat Uegène Totté een ex tra impuls aan deze komische thriller gaf door een opmerkelijke dubbelrol puntgaaf op de planken te zetten. Het stuk bood prettig te volgen ver wikkelingen en talloze tekstgrapjes, het publeik reageerde daarop zeer al- lert. De regie was in handen van de heer M. P. Pankow; de taak van de werden - uit de losse pols - nog wat scè- (Foto: Zierikzeesché Nieuwsbode) souffleur werd op zich genomen door mevrouw A. Snijders-van Staalen. Voorzitter de heer Heijboer dankte de toneelgroep op hartelijke wijze en bood alle medewerkenden een fraai boeket bloemen aan. Mede door de spontane inzet van het beheerdersechtpaar van het Herv. Verenigingsgebouw - waar het ABVA/KABO-bestuur zich zeer er kentelijk voor toonde - werd deze feestelijke ledenvergadering afgeslo ten met een gezellig samenzijn, om lijst met de belangrijke ingrediën ten: muziek, een drankje en een hap je. Landelijke fietsdag Op zaterdag 8 mei wordt een lande lijke fietsdag gehouden, waarin - wat Schouwen-Duiveland betreft - vrij wel iedere plaats deelneemt. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE Eenzijdig ongeval Zondagmorgen te 00.15 uur werd op de hoek Heuvelsweg-Lange Blo- kweg een auto in de sloot aangetrof fen. Er was tevens een boom geraakt en er waren bloedsporen. Zondag morgen meldde zich op het buro te Zierikzee zekere J. F. C. H. uit Ber gambacht als eigenaar van de totaal vernielde wagen, die vertelde dat hij door onbekende oorzaak in deze situ atie was geraakt. Hij zou een trekker charteren om de restanten uit de sloot te halen. TM-lezing in „Huis van Nassau" In ons vrijdagnummer stond een aankondiging van een lezing over ♦rai scedente meditatie in het her- v w»; 1 verenigingsgebouw. Dit is niet j.ust. De lezing zal dinsdag 27 april worden gehouden in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Kontaktavond U.V.V. Donderdag 22 april wordt weer een kontaktavond gehouden van de Unie van Vrijwilligers, afdeling Zierik zee. De bijeenkomst vindt plaats in het ontmoetingscentrum, Kerkhof la. Voor tijd: zie agenda. Aanrijding Op de kruising Hoge Molen straat/Paardenstraat botsten zondag twee wagens op elkaar. Automobilist M. C. C. v. H. uit Zie rikzee reed over de Paardenstraat en wilde rechtsaf slaan maar botste te gen de van links komende wagen bestuurd door J. R. uit Ellemeet. Au tomobilist J. R. Moest met een been breuk naar het Rode Kruis Zieken huis worden vervoerd. SEROOSKERKE Schoorsteenbrand Vrijdagavond rond 19.00 uur ont stond een schoorsteenbrandje in het perceel Dorpsring 7, eigenaar de heer K. uit Rotterdam. De brandweer uit Renesse bluste het brandje dat zo goed als geen schade veroorzaakte. Oranjeprogramma Serooskerke blijft op het punt van feestelijkheden op 30 april niet ach ter bij andere plaatsen. Een program ma is voorbereid, dat nog gedetail leerder aan het publiek zal worden ter kennis gebracht. Hier alvast de „grote lijnen" van het (koninginnedagprogramma Iri de ochtend vindt een optocht plaats van leerlingen van de „Schelp- hoek-school", gevolgd door het offi cieel hijsen van de vlag, met aubade. De Ouderkommissie van de school organiseert spelletjes voor de jeugd, waarna 's middags - onder auspiciën van de Dorpsgemeenschap - spelen worden gehouden op het sportveld. Er komt een tentje voor „het natje en het droogje"; voor dit laatste zorgen pannekoeken bakkende dames. Het middagprogramma wordt af gesloten met een barbecue. In de avonduren wordte een oranjebal ge houden in het dorpshuis. BURGHSLUIS Na ongeluk overleden In het ziekenhuis Bergzicht te Goes is de, 85-jarige C. Q. overleden. Hij werd 29 maart jl. op de hoek Steursweg-Kraaijesteijnweg door een auto gegrepen en zwaar gewond. HAAMSTEDE Bezoek aan kaasmakerij door C.J.P. Vrijdag 23 april wordt door de C.J.P. een bezoek gebracht aan de kaasmakerij van de familie v. d. Wekken te Haamstede. De deelnemers zullen ontvangen worden met koffie en gebak en daar na worden dia's vertoond en volgt nog een rondleiding door het bedrijf. Het ligt in de bedoeling na deze ex- kursie een strandwandeling te ma ken. Verzamelen Armhoekseweg 6 te Haamstede. Voor tijd: zie agenda. Bruinisse op 30 april BRUINISSE, 19-4. De Stichting Festiviteiten Bruinisse is er ook dit jaar weer in geslaagd om, in samenwerking met de scholen, jeugdsocieteit „De Pul" en de sportadvieskommissie, een aantrekkelijk en gevarieerd program ma samen te stellen ter viering van de verjaardag van onze koningin op vrij dag 30 april a.s. De sportadvieskommissie, omdat dit jaar Koninginnedag voor een groot gedeelte in het teken van de sport zal staan, waarvoor 7 sportver enigingen een ploeg afvaardigen van 15 20 sportmensen die niet mogen uitkomen in de sport die ze normaal beoefenen. Als deze sportwedstrij den een sukses worden, ligt het in de bedoeling hiervan een jaarlijks teru- gekerend evenement te maken. Programma Het programma ziet er als volgt uit: 8.00 uur: Klokgelui. 8.15 uur: Herauten te paard zul len zich door de straten begeven en het programma voor deze dag ver kondigen. 8.45 uur: Een koperensemble van „Nu met Hope" zal vanaf het ge meentehuis enkele koralen ten geho re brengen. 9.00 uur: Door de padvinderij zal van het gemeentehuis de vlag gehe sen worden. ±9.30 uur: „Nu met Hope" start voor een korte muzikale rondgang met de schoolkinderen, met aanslui tend: 10.00 uur: Aubade door de schoolkinderen voor het gemeente huis. ten overstaan van het kollege van burgemeester en wethouders. 10.30 uur: „Spulletjes en spellet jes", braderie op het plein voor het gemeentehuis, door de schoolkinde ren. Pauze. ZIERIKZEE, 19-4. Het stadhuismu seum en het maritiemmuseum wer den verleden jaar beter bezocht dat de voorgaande jaren, meldt het jaar verslag 1981 van beide musea. Voor het stadhuismuseum konden 10.428 betalende bezoekers worden gere gistreerd, terwijl het maritiemmu seum 9.243 bezoekers kon ontvangen, vergeleken met 8.447 in 1980. Er waren diverse aanwinsten voor beide musea. Bijzondere vermelding verdient de aankoop van een zilveren beker uit 1691. Deze beker heeft de stadskeur van Zierikzee en is gegra veerd met voorstelling die betrek king hebben op de meekrapkuituur. Het aankoopbedrag was nogal hoog: 19.800,—, maar van diverse instel lingen werd een subsidie ontvangen. Advertentie Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. Ook voor hoeden en shawls"^ Dam 15-19. Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 Sportwedstrijden 13.00 uur: a) Op het. sportterrein: le voetbalwedstrijden, 2e volleybal wedstrijden (14.00), 3e alternatief langlauf (15.00 uur). 15.45 uur: b) Nabij het dorpshuis: le Tennis- en Badmintonwedstrij- den, 2e Hindernisbaan met handicap (17.15 uur). Pauze. 19.45 uur: c) In het doipshuis: le Intelligentiespel met als onderwerp „Ken uw dorp" en „Ken uw sport, 2e 20.30 uur uitreiking van de van daag gewonnen prijzen. 3e 21.00 uur bekendmaking door burge meester Hekman van de sport man/vrouw van het jaar 1981 en uit reiking van de penning van ver diensten betreffen de sportaangele- genheden. Een en ander zal worden opge luisterd door een gezellig muziekje, verzorgd door jeugdsocieteit „De Pul". De deelnemende sportvereni gingen zijn: Badmintonklub, „Net- overtnet", Fitnessclub „Bru", Gymnastiekvereniging „Kwiek", Tennisvereniging „Bm-tèn", voet balvereniging „Brusc Boys", volley- belvercniging „Kwiek" en IJsvereni ging „Nooit Gedacht". Indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, zal zoveel mogelijk van het programma in het dorpshuis worden afgewerkt. Tot slot een verzoek: om op deze feestag de vlag uit te steken. O.a. van het Anjerfonds, stichting Dr. Hendruk Muller Vaderlandsch Fonds, de vereniging Rembrandt, zo dat slechts 1.040,— voor rekening van de gemeente kwam. In het prentenkabinet werd in 1981 uitvoerig aandacht besteed aan de nieuwe brug over het havenkanaal bij de Zuidhavenpoort. In het maritiemmuseum werden een aantal nieuwe vitrines geplaatst, waardoor de scheepsmodellen beter worden beschermd tegen stof en vocht. ZIERIKZEE, 16-4. Vrijdagmiddag werd op het kantoor van de Delta dienst van de Rijkswaterstaat te Zie rikzee het hefschip „Ostrea", dat zo als bekend tot taak krijgt de 66 zwa re betonnenpijlers voor de storm vloedkering in de Oosterschelde op hun plaats te brengen, door het RSV concern formeel overgedragen aan de Deltadienst, die meteen hierna het schip in gebruik gaf aan de aanne- merskombinatie Dosbouw, de uit voerder van het stormvloedke- ringsprojekt. Het schip is door Rijn- Schelde-Verolme gebouwd op de werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De aanneemsom bedroeg 72.310.000.-. Zierikzee 99 Ander schildersbedrijf Aan de verbouwing van hotel-res- taurant Haamstede, waarover wij in onze krant van afgelopen donderdag berichtten, werkte mee het schilders bedrijf Hagesteijn uit Noordgouwe. Dus niet de firma met dezelfde naam uit Zierikzee, zoals abusievelijk in het verslag stond. RENESSE Ree dood gereden Een overstekende ree op de Vroon- weg werd door mevrouw B. uit Re- nesse aangereden en gedood. Het ca daver werd later door het Velddeta- chement der Rijkspolitie opgehaald. NIEUWERKERK Aanrijding Op de hoek Esdoornstraat-Bad huisstraat-Ooststraat verleende za terdagavond te 20.00 uur de 24-jarige J. v. d. B. uit Nieuwerkerk met zijn auto geen voorrang aan de voor hem van rechts komende mevrouw A. K.- K., eveneens uit Nieuwerkerk. Mevrouw K.-K. en de mede-inzit tende M. K. Moesten naar het Zweed se Rode Kruisziekenhuis vervoerd worden, doch konden na behandeling huiswaarts keren. V. d. B. werd een bloedproef afgenomen. Beide auto's werden totaal vernield en door gara ge Ista weggesleept. OOSTERLAND Openbare repetitie-avond Dinsdag 20 april zal de wekelijkse repetitie-avond van het „Duivelands Mannenkoor" in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de St. Joostdijk, voor iedere be langstellende vrij toegankelijk zijn. De bedoeling hiervan is, dat bezoe kers de sfeer op zo'n avond eens kun nen „proeven". Het mannenkoor hoopt dat dit tot gevolg zal hebben, dat het koor met een aantal enthousi aste nieuwe leden wordt versterkt. Voor tijd: zie agenda. De K.H. „Kunst en Eer" is begrij pelijkerwijs - zonder egoïsme overi gens - best (ook) wel begerig naar zaalapplaus. Een binnengebeuren, in de vorm van een donateursuitvoe ring, is dan ook langzamerhand een (aantrekkelijke) traditie geworden en vrijdag was het - voor wat 1982 be treft - weer zover. Een harmonie opent met een mars, een obligate inblazer; ditmaal „Man hattan" van Ph. Sousa, ooit beroemd muziekmeester van de Amerikaanse marine. Een „brok revolutionaire" bewogenheid vormde de ouverture tot Fra Diavolo van Daniël Auber, een werk waarmee „K. en E". be wees „een en ander" te durven. Van de revolutie naar de romantiek „il n'y a q'un pas" zo bleek; bewezen met Edward Griegs „Herzwunden" en „Letzter Frühling", typische Noorse „eigenlandse muziek". Om divertissiteit in het programma té krijgen ook „Choral" en „Rock out" van Ted Huggens, met jazz en popele menten. Vooral in „Choral" was er een overtuigend geluid van de bas. De evergreen was ook ditmaal een in termezzo uit de „Cavaleria Rustica- na" van Pietro Mascagni. De driedelige sonate voor hoorn en piano van Ludwig van Beethoven, gaf wat problemen met de hoorn (koud wellicht en (nog) niet in gespeeld). Instrumentalisten voor dit nummer waren de dirigent Rachard van Soest (hoorn) en André Korstan- je (piano). Na de pauze een alweer gevarieerd programma, met een drietal marsen van respektievelijk Prokoview, Fu- cik en Tsjaikowsky. Van Fucik 's „Einzug der Gladiatoren" maakte de harmonie een melodieuze (en uiter aard herkenbare) topper. Grote ho mogeniteit van de houtgroep verder in de „Espana wals" van Emil Wald- teufel. Nadien liet - als gebruikelijk - de drumband zich horen met „veel ge weld", bewonderenswaardig door een breed patroon van ritmen en rof fels; later samen met het orkest, o.m. met Copacabana. Instrukteur Chr. Knoop heeft sukses met zijn Zierik zeese band, maar wat leden kunnen er altijd nog wel bij. Het publiek - ge-emotioneerd lang zamerhand - „dwong" via een harte lijk applaus een toegift af. Het werd „Margan Abbey" van Powell. Bloemen en dankwoorden aan het slot, van voorziter H. Asma en bestemd voor dirigent R. van Soest, die de touwtjes kundig en strak in handen hield, Chr. Knoop en de pre sentatrice Riet van den Dungen, die kennis van zaken paarde aan welsprekendheid. Bij elkaar een op wekkende „K. en E."-avond. SCHARENDIJKE. Allerlei soorten poppen heeft een groep dames onder lei ding van Ted Stigter gemaakt, gebreid of in elkaar gestikt. Zaterdagmiddag waren deze werkstukken te bezichtigen in het hervormd verenigingsgebouw te Scharendijke. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3