Koningin en prins vanmorgen ontvangen door president Reagan AGENDA Praten over de Falkland- eilanden Britse journalisten in Argentinië gearresteerd Rodriguez Forth president El Salvador Om top- konferentie Resten Titanic in museum De baarmoeder halskanker Canada geheel los van Londen Ontmoedigings beleid Gehandicapten Oliekoek op Westerschelde Brand in Fries natuurgebied Koomen krijgt toch zijn geld Man schiet vrouw dood Dode bij ziekenhuisbrand Twee doden bij botsing Dode bij vechtpartij Jonge vrouw doodgereden LAATSTE NIEUWS Ontruiming van Yamit 2 WASHINGTON, 19-4. Koningin Beatrix en prins Claus zijn zondagavond tegen half zes - een klein half uur later dan was voorzien - aangekomen op de luchtmachtbasis Andrews, twintig kilometer buiten Washington. De regerings-Fellowship kon de landing onder uitermate gunstige weers omstandigheden maken: een strak blauwe hemel, vrijwel geen wind en een temperatuur van achttien graden. Het ziet er naar uit dat dit fraaie weer de komende drie dagen, wanneer de koninging en de prins Washington bezoeken, zal blijven aanhouden. BUENOS AIRES, 19-4. De bespre kingen tussen de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, en diens Argentijn se ambtgenoot, Nicador Costa men- dez, over de Falkland-kriis zijn maandagmorgen in alle vroegte (Ne derlandse tijd) afgebroken. De be windslieden hebben elf uur zonder resultaat onderhandeld. Een woord voerder van de Artentijnse regering verklaarde: ,,Er is niets nieuws. De onderhandelingen gaan door". BUENOS AIRES, 17-4. De drie Britse journalisten die eerder in Ar gentinië als vermist waren opgege ven, blijken in het zuiden van het land te zijn gearresteerd. Op beschul diging van spionage zitten ze sinds donderdag vast in Ushuaia op Vuur land, zo is van officiële Argentijnse zijde vernomen. Het gaat om Simon Winchester van de Sunday Times en Ian Mather en Anthony Prine van de Observer. Het persbureau Noticias Argentinas meldde dat zij werden gearresteerd toen zij foto's maakten in de buurt van een marinebasis bij Rio Grande aan de noordkust van Vuurland. Na hun arrestatie zijn ze per vliegtuig overgebracht naar de hoofdstad Us huaia aan de noordkust. Daar zijn ze overgedragen aan een federale rech ter. SAN SALVADOR, 17-4. De rechtse Antonio Rodriquez Porth wordt pre sident van El Salvador. Dat is meege deeld door leiders van de Conserva tieve Nationale Verzoeningspartij (PCN). De beslissing werd genomen in ge heime onderhandelingen tussen de christen-demokraten, de Nationale Republikeine Alliantie (Arena) en de PCN. De jurist Rodriguez Porth wilde in 1972 al graag president worden. Hij voerde kampagne onder het banier van de rechtse volkspartij. Verleden jaar stapte hij over naar de ultra rechtse Arena. Hiermee is voor de ge matigde door de Verenigde Staten gesteunde christen-demokraten (van president Duarte) de hoop vervlogen op een belangrijke rol in de zoge naamde „regering van nationale een heid". MOSKOU. Leonid Brezjnjev, pre sident van de Sowjet-Unie, heeft pre sident Reagan van de Verenigde Sta ten voorgesteld in oktober elkaar te ontmoeten in een derde land, „Fin land of Zwitserland bijvoorbeeld, natuurlijk met toestemming van de betrokken regering". WASHINGTON. De Amerikaanse regering heeft verklaard, dat zij er de voorkeur aan geeft dat een eventuele topontmoeting tussen president Ro nald Reagan en de Russische leider Leonid Brezjnjev in juni wordt ge houden. PHILADELPHIA, 17-4. Veel van wat is overgebleven van de Titanic die 70 jaar geleden zonk na op de At lantische Oceaan langs een ijsberg te zijn gestreken, is vrijdag ten toon gesteld in het Scheepvaartmuseum van Philadelphia. Onder de ten toon gestelde stukken zijn het zwemvest van mevrouw John Jacob Astor, de uroutc uan de miljonair, het aantekenboek van de man van de wacht die de ijsberg ont waarde die het schip noodlottig zou worden en een dekstoel. Koningin Beatrix en prins Claus werden op het vliegveld begroet door mevrouw Haig en onderminister van buitenlandse zaken Eagleburger. Zo als bekend was minister Haig ver hinderd om het gezelschap uit Neder land te begroeten, in verband met zijn bemoeienissen rond de Fal- klandcrisis. Na een korte en sobere begroetingsplechtigheid vertrokken de koningin, de prins en het gevolg in twee luchtmachthelikopters naar Washington. Zij logeerden daar in het zwaarbewaakte officiële gasten verblijf van de Amerikaanse rege ring „Blairhouse", vlakbij het Witte Huis. Flitsen uit het buitenland PAMPLONA/MADRID. De mili- taire vleugel van de Baskische af- scheidingsdbeweging ETA heeft ge dreigd met een grootscheeps offen sief, dat samen kan vallen met de we reldkampioenschappen voetbal in Spanje. MÜNCHEN. Zeker tienduizend mensen hebben zaterdag in München gedemonstreerd ter ondersteuning van hun eis dat de Westduitse rege ring afziet van de plaatsing van nieu we Amerikaanse kernraketten voor de middellange afstand in West- Duitsland. GRONINGEN, 17-4. Wanneer vrou wen vroegtijdig naar de dokter gaan met klachten, die op baarmoeder halskanker kunnen wijzen, wordt de kans op genezing aanzienlijk ver groot, dat stelt P. R. Timmer (35) uit Haren in zijn proefschrift waarmee hij woensdag 21 april aan de Gronin ger universiteit promoveert tot doc tor in de geneeskunde. Timmer, die radiotherapeut is bij het Academisch Ziekenhuis, on- drzocht van 1970 tot 1979 patiënten- met baarmoederhalskanker. Uit dat onderzoek is gebleken dat<91 procent van de patiënten bij 'Wie üe kanker zich nog tot de baarmoederhals be perkte, na de behandeling was gene zen. Toch nog eitje PEKING. 17A. Een groep Chinese soldaten, gelegerd op het afgelegen eiland Xisha, heeft pogingen om het menu uit te breiden met eieren, uit eindelijk moeten bekopen met een vechtende dierentuin. Een Chinese krant verhaalt dat de militairen een stel kip pen van het vasteland lieten komen naar hun eiland in de Zuidchinese Zee. Maar de grote ratten op het eiland richtten een enorme ravage aan onder de kippen. Dus lieten de solda ten een stel katten komen om de rattenbevolking wat uit te dunnen. Maar de katten deden zich te goed aan een bescherm de vogelsoort op het eiland, zo dat de geplaagde soldaten tenslotte honden lieten aan voeren om de katten in te to men die de ratten moesten bestrijden die de kippen aten die eieren legden die de solda ten graag zouden willen eten. Maar de katten verschansten zich in de bomen en het eind van het verhaal was dat de honden vooral met elkaar vochten. Of de soldaten nu toch nog een eitje bij het heten krijgen vermeldt de krant niet. OTTAWA, 17-4. Koningin Eliza beth van Groot-Brittannië heeft za terdag als staatshoofd van Canada de nieuwe grondwet voor dat land uit geroepen. In een feestelijke plechtigheid op de Parlementsheuvel in de hoofdstad Ottawa ondertekenden de koningin en premier Pierre Trudeau de prokla- matie waarmee de afhankelijkheid van Canada als voormalige kolonie van Groot-Brittannië werd beëin digd. Tienduizenden toeschouwers en af gezanten van alle provincies behalve Wuibec dat door Separatisten wordt bestuurd, waren naat het historische feest gekomen. Elizabeth reed in een open caleche, begeleid door de be roemde bereden politie. Evenals Trudeau sprak zij haar re de gedeeltelijk in het Engels en in het F rans uit, de twee landstalen van Ca nada. De nieuwe grondwet vervangt de 114 jaar oude Britse Noord-Amerika- akte, het stichtingsdokument van Canada. Het staatsbezoek van het Neder lands koninklijk paar aan de Vere nigde Staten begon maandagochtend eigenlijk pas officiëel toen de konin gin en de prins door president Rea gan en zijn vrouw Nancy op het Witte Huis werden ontvangen. SALISBURY. Een Zimbabwese soldaat is om het leven gekomen en drie anderen werden gewond in een vuurgevecht met een groep gewapen de aanhangers van oud-minister Jos hua Nkomo. Dit meldde het Natio naal Nieuwsagentschap Ziana. PAMPLONA., Een dag nadat de Baskische afscheidingsbeweging ETA gedreigd had met een nieuw of fensief tegen de Spaanse veilig heidstroepen, is zaterdag in Pamplo na een politieman om het leven geko men bij een aanslag. Zes van zijn kol lega's werden gewond. WARSCHAU. Ongeveer vijfhon derd Polen hebben op het Centrale Overwinningsplein in Warschau een demonstratie gehouden. De politie keek 20 minuten toe en verzocht ze toen uiteen te gaan. Dat deden ze, zij het langzaam. Het was de grootste il legale bijeenkomst in de Poolse hoofdstad sinds de afkondiging van de staat van beleg op 13 december. APPELSCHA, 17-4. „Waar blijft het door de regering zes en aan half jaar geleden toegezegde ontmoedi gingsbeleid met betrekking tot het gebruik van alkoholhoudende dran ken? Vergeleken met 1975 is het hoofdelijk alkoholgebruik toegeno men met ongeveer twintig procent, de gevolgen daarvan laten zich op ve lerlei gebied steeds duidelijker zien". Dit zei zaterdagmiddag dr. ir. D. Korf in Appelscha tijdens het twee daags kongres van de Algemene Ne derlandse Geheel-Onthouders Bond (ANGOB). DEN HAAG, 17-4. Werkgevers moeten op elke 20 werknemers ten minste één gehandikapte in dienst hebben. Dit zgn. vijf-procent-quotum zal geleidelijk gestalte krijgen en moet over vier jaar zijn bereikt. Dat is de hoofdlijn van het ontwerp van de wet arbeid gehandicapte werkne mers (WAGW), dat minister Den-Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid, zijn staatssëkretaris Dales en minister Van Thijn van binnenlandse zaken bij de Tweede Kamer hebben ingediend. VLISSINGEN, 18-4. Als gevolg van een aanvaring is zondagochtend tus sen de 150 en 300 ton zware stookolie in het water van de Westerschelde te rechtgekomen. De olie kwam uit een lek dat de Belgische binnenvaarttanker Bene tank had opgelopen door een aanva ring met het Spaanse vrachtschip El vira Oria. Vrij kort na de aanvaring is Rijkswaterstaat begonnen met de bestrijding van de vervuiling. Er werd een oliescherm om het met 3.000 ton zware stookolie geladen schip gelegd en een oliebestrijdings- vaartuig uit Terneuzen begon met ve gen en opruimen van de olie. Omdat de vervuiling daardoor niet genoeg verminderde, liet Rijkswaterstaat het oliebestrijdingsvaartuig Small B uit IJmuiden komen en vliegtuigen om oiliebestrijdingsmiddelen op het water te spuiten. Veel konden de Small B en de vliegtuigen echter niet meer uitrichten omdat de olie inmid dels zo verhard was dat het in een soort koek op het water dreef. ASSEN, 17-4. Een grote heidebrand in het natuurgebied Fochteloerveen op de grens van Friesland en Drenthe heeft vrijdagmiddag ongeveer dui zend hektare natuurgebied verwoest. De brand ontstond om omstreeks 13.00 uur en om 19.00 uur was men de brand meester. Aan de bluswerkzaamheden werd deelgenomen door de brandweer korpsen van Norg, Smilde, ooststel lingwerf en Assen. Ook werd er as sistentie verleend door driehonderd militairen uit Steenwijk. Door de steeds draaiende windrichtingen werd het vuur door het gebied ver spreid. HILVERSUM, 17-4. Presentator Theo Koomen. die door het aanscher pen van een cao-bepaling voor het presenteren van het televisiespellet je Holland-Belgié geen honorarium mag ontvangen, is toch financieel enigszins schadeloos gesteld. Vrijdagmiddag kreeg Koomen, die de omroep maandag met een kort ge ding had gedreigd, te horen dat hij een bedrag ontvangt, zoals het offi cieel heet ..ter voorkoming van een rechtsgeding". LONDEN. De Socialistische Inter nationale (SI) heeft er bij het militai re bewind van Turkije op aangedron gen de gevangen zittende oud-~ premier Bulent Ecevit vrij te laten. MADRID. Onbekende mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag gepleegd op een telefooncentrale in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het gebouw werd door bomexplosies vernield. Twee personen, die in een taxi voorbijre den, werden licht gewond. GORINCHEM, 17-4. De 21-jarige Werkendammer B. G. V. heeft zater dagochtend een inwoonster van Go- rinchem op straat neergeschoten en daarna zich zelf van het leven be roofd. De vrouw, de 24-jarige A. van Horssen, werd door acht schoten uit een vuurbuks gedood. V. reed in vol le vaart met zijn auto het Merwede- kanaal in, waar hij verdronk. De po litie van Gorinchem heeft dit zater dagmiddag meegedeeld. ALEMELO, 18-4. Bij een brand in het Prinses Irene-Ziekenhuis in Al melo is zondagmiddag een patiënt in zijn kamer om het leven gekomen. Het gaat volgens de Almelose brand weer om een bejaarde man wiens identiteit door de politie nog niet is vrijgegeven. De brand in de zieken huiskamer beperkte zich tot de plek waar de man in een stoel zat. Hulp van toegesnelde verpleegkundigen mocht niet meet baten. De man was alleen in de kamer toen het vuur - door een nog niet achterhaalde oor zaak - ontstond. Ziekenhuispersoneel kon de brand zelf blussen. ARNHEM, 18-4. Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag om het Leven gekomen toen hun auto bij een inhaalmanouevre met hoge snelheid tegen een boom botste en in brand vloog. De slachtoffers zijn de 27-jarige E. S. uit Raalte, die de auto bestuurde, en A. C. uit Deventer, van wie de politie de leeftijd nog niet weet. Het ongeluk gebeurde rond 02.00 uur op de Apeldoornseweg. Omstan ders slaagden er niet in de vuurzee te blussen. LEEUWARDEN, 18-4. E|oor een vechtpartij in een woning aèn de Ja- vastraat in Leeuwarden is kondaga vond de 32-jarige Jagdiepersad Lal- biharie om het leven gekomen. Vol gens de verklaringen van de dader v B. van der B., een vriend van dé zuster van het slachtoffer - zou Lalbi-1 harie hem gestoken hebben met een mes. Bij de poging om Lalbiharie het mes te ontfutselen greep Van der B. zijn aanvaller bij de hals en hield die net zo lang omkneld totdat het mes werd losgelaten. De man was toen echter dood. Omtrent de oorzaak van de rusie lopen de meningen nog uit een. GRONINGEN, 17-4. In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Hel- perzoom in Groningen door een ver keersongeluk de 21-jarige Marjan Bos uit Groningen om het leven ge komen. Zij stierf op weg naar het zie kenhuis. De door haar bestuurde auto werd aangereden door een wagen die met hoge snelheid uit tegengestelde rich ting was gekomen en op de linker weghelft belandde, waarna frontaal tegen de auto van het slachtoffer werd opgereden. De bestuurder van die auto was de 17-jarige J. H. uit Onnen, die geen rij bewijs had en van wie een bloedproef is genomen. H. was vanuit de Gro ninger binnenstad al achtervolgd door politiewagens, die hem wilden aanhouden nadat de politie had ge- konstateerd dat H. met gedoofde ver lichting reed. TEL AVIV, 19-4. Het Israëlische le ger is maandagmorgen begonnen met de ontruiming van het gebied rond de stad Yamit in de Sinaï-woestijn. Uit de kleine agrarische nederzetting Talmei Yossef werden enkele tegen standers van de teruggave van de Si- naï verwijderd. Dit heeft de Israëli sche radio bekendgemaakt. Volgens de radio werd bij de ont ruiming alleen lijdelijk verzet gebo den. Aanstaande zondag moet Israël het laatste deel van de Sinaï hebben teruggegeven aan Egypte. In Yamit zelf verblijven naar schatting 2000 merendeels jonge Israëliërs, die zich verzetten tegen de evakuatie. In Is raëlische kranten is gemeld dat onge veer 20.000 soldaten aan de laatste ontruimingsakties deelnemen. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19,30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 19 april Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Korps wedstrijden Z.K.B. 19.30. uur. ,,Huis van Nassau". Ruilavond ver. „Philatelica". 20.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Hotel Bom. Zeskampvergadering, oranjevereniging. 20.00 uur. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Korps wedstrijden Z.K.B. 19.30 uur. Concertzaal. SCZ/Uit in Zeeland, In ternationaal Folkloristisch Dans theater. 20.00 uur. Marktzicht. Afdelingsvergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Gereformeerde kerk. Bijeenkomst NCVB. 19.45 uur. Brouw er shav en Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Brouwershaven. 20.00 uur. Zonnemaire Rondleiding Paauwe meubeltoon zaal, Ned. Bond van Plattelands vrouwen. 19.30 uur. Oosterland Kerkgebouw Ger. Gem. Openbare repetitie-avond „Duivelands Man nenkoor". 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Jaarvergadering s.v. „Kwiek". 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. N.C.V.B.- bijeenkomst. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Openbare vergade ring I.C.R.P. 19.45 uur. Donderdag 22 april Zierikzee U.V.V.-Ontmoetingscentrum. Kon- taktavond. 19.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis Haamstede. Kommis sie openbare werken. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Alg. ledenvergadering, oprichting oranjevereniging. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. „Prins van Oranje". Provinciale jaarvergadering Bond van Platte landsvrouwen. 10.30 uur. Vrijdag 23 april Haamstede Armhoeksweg 6. Verzamelen exkur- sie C.J.P. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond van opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Zaterdag 24 april Zierikzee Bolussen-aktie t.b.v. showband „Rust Roest". Brouwershaven Herv. Verenigingsgebouw. Vertrek wandeltocht Ned. Rode Kruis. 14.00 uur. Maandag 26 april Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Zaal Geref. kerk. Schrijfavond Am nesty. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Dinsdag 27 april Zierikzee Raadzaal stadhuis. Kommissie ad vies en bijstand voor middenstand. 16.30 uur. „Huis van Nassau". Lezing transce- dente meditatie. 20.00 uur. Verenigingsgebouw. Bejaardensoci- feit. 14.30 uur. Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 uur. Woensdag 28 april Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering Stad en Lande, en lezing over „Middeleeuwse gebruiks voorwerpen". 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Vrijdag 7 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Woensdag 12 mei Bruinisse 't Centrum. Diskussieavond VARA tv. 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2