Officiële opening en open huis Rabobank Zonnemaire PvdA-raadslid informeert naar onderzoek giftige stoffen PAAUWE PAAUWE B.V. Politiek Friesland loopt niet erg warm voor Wiegel DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gewelds-weekeinde in Spanje door aanslagen Woensdag 28 april Levenslang voor 14-jarige Loftrompet over 200 jaar VS-Nederland Ook in Zierikzeese bodem? Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW, Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 19 april 1982 138ste jaargang Nr. 23100 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) \nmnummer.Feestelijke vergadering ABVA/KABO Indien er reeds iets over de aard en de omvang van de vervuiling bekend is, wil hij weten welke konsekwen- ties dit heeft en welke maatregelen er genomen moeten worden. Tenslot te vraagt de PvdA-fraktievoorzitter of het kollege bereid is, indien er nieuwe ontwikkelingen zijn of er maatregelen getroffen dienen te wor den, deze onmiddellijk ter kennis van de raad te brengen. De heer Groen heeft b. en w. ver zocht tijdens de raadsvergadering van heden (maandag)avond ant woord op deze vragen te geven. MANAGUA. Nicaragua heeft de Verenigde Staten gevraagd een da tum vast te stellen voor een gesprek dat de verhouding tussen de twee landen moet verbeteren. Laaf woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 MADRID, 18-4. Terroristische aan slagen, die door de autoriteiten wor den toegeschreven aan de Baskische afscheidingsbeweging ETA, hebben dit weekeinde in Spanje een mensen leven en acht gewonden geëist en gro te schade toegebracht aan een belan grijke telefooncentrale in Madrid. Premier Leopoldo Calco Sotela riep zijn kabinet zondag in spoedzitting bijeen. Er zijn strenge veilig heidsmaatregelen afgekondigd voor alle openbare gebouwen in de Spaan se hoofdstad, radio- en televisiestati ons, beide hoofdstations, de onder grondse, de luchthaven Barajas en de elektriciteitscentrale. ZONNEMAIRE, 17-4. Woensdagmiddag 28 april om half vijf opent de heer D. Deist, vice-voorzitter van het bestuur van de Rabo-bank Zierikzee, het nieuwe bijkan toor van deze bank aan de Professor Zeemanstraat 10 in mag worden. De door de architekt verleende interieuradviezen zorgden voor een hoogst opmerkelijke inrich ting van de bank, waardoor een vlot tere bediening van de kliënten moge lijk is geworden. HET WEEROVERZICHT NOORDWELLE. In het dorpshuis te Noordwelle vond zaterdag een reünie plaats van de familie Verton. Zeker twee honderd Vertonnen", afkomstig uit talrijke plaatsen troffen elkaar in deze Westhoekse plaats. Remarkabel was de aanwezigheid van de burgemeester van de Franse gemeente Verton, de heer B. Akar. Grote belangstelling toonden de reünisten voor oude foto's „uit de familie", die hier (foto) worden bekeken en aanleiding gaven tot ge-animeerde gesprekken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DE BILT, 19-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Er komt weinig verandering in het algemene weerbeeld. De lucht druk blijft hoog boven de Britse ei landen en de Noordzee. Samenhan gend hiermee waait er in ons land een wind uit noordoost tot noord. Hiermee wordt koude lucht aange voerd. In de nacht daalt de tempera tuur tot dicht bij het vriespunt, over dag wordt het ongeveer 14 graden, maar op de Waddeneilanden en langs de kust van Holland en Zeeland stroomt de lucht aan over het koude water van de Noordzee, dat een tem peratuur heeft van 6 A 7 graden. Vlak aan zee wordt het dan ook niet veel warmer dan 10 graden. Ook in Duitsland, België en noord en midden Frankrijk heerst hetzelf de weerbeeld als bij ons. Tot aan de Alpen wordt het niet veel warmer dan 15 graden. Alleen in het zuidelijk deel van Frankrijk en in noord-Italië wordt het ongeveer 20 graden. Maatregelen Advertentie Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Verwachting tot dinsdagavond: Zelfde weertype Heldere nacht met weinig wind en enkele mistbanken; minimumtempe ratuur ongeveer 2 graden en moge lijk nachtvorst; overdag zonnig, maar ook enkele wolkenvelden; mid- dagtemperatuur ongeveer 15 graden, maar vlak aan zee omstreeks 10 gra den; matige wind uit noordoost tot noord. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 23 april: Woensdag: Zonnig. Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: variabel 3 Donderdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: variabel 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%.. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 20 april Zon op 6.34, onder 20.45 Maan op 5.46, onder 16.20 Nieuwe Maan; 23 april (22.29) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 20 april 1.17 13.59 7.25 19.51 Springtij: 26 april het centrum van Zonnemaire. ATHENE. De Libische leider Gad dafi heeft een uitnodiging aangeno men voor een bezoek aan Grieken land, zo maakte een Griekse rege ringswoordvoerder zaterdag bekend. Gaddafi komt van 30 april tot 2 mei naar Athene. BALTIMORE, 17-4. Een 14-jarig meisje is in Baltimore in de Ameri kaanse staat Maryland wegens moord tot levenslang veroordeeld. Zij is schuldig bevonden aan het doodsteken van een 16-jarige buur jongen, nadat zij ruzie met hem had gehad. In Maryland kunnen 14-jarigen vol gens het strafrecht als volwassenen worden bestraft. Het meisje had die leeftijd twaalf dagen voor haar mis daad bereikt. WASHINGTON, 17-4. Het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft»vrijdag met het oog op het staatsbezoek dat koningin Bea trix en prins Claus deze week aan de Verenigde Staten brengen, de lof trompet gestoken over de langduri ge, innige vriendschap die tussen de Verenigde Staten en Nederland bestaat en op de ekonomische bete kenis van ons land. De heer Deïst doet dat in tegen woordigheid van een kleine kring ge nodigden onder wie burgemeester C. Slabbekoorn, bestuursvoorzitter W. den Boer, en een van de regiodirek- teuren van Rabobank Nederland, de heer K. Merk. 's Avonds, tussen half acht en ne gen uur, houdt de bank een Open Huis, voor kliënten en belangstellen den. De beheerder van het nieuwe bijkantoor, de heer C. J. Blom, geeft dan tekst en uitleg bij „zijn" nieuwe bank. Eigentijds gebouw Het besluit om het oude kantoor aan het Breedveld in Zonnemaire te verlaten en een nieuw neer te zetten aan de Professor Zeemanstraat, viel tijdens de bestuursvergadering op 14 juli 1981. Aanleiding daartoe vorm den de sterk verouderde staat van het gebouv; en de ondoelmatig inge deelde ruimten. In september vorig jaar werd, naar een ontwerp van ar- chitektenbureau Tieleman Van der Velden uit Nieuwerkerk, door de Fir ma Gebroeders v. d. Velde uir Drei- schor met de bouw van het nieuwe bijkantoor begonnen. Met vereende krachten werkten ook de firma's Korporaal (verwarming), Hagesteijn (schilderwerk). Slager (elektriciteit sanitair) en Pauwe (stoffering) aan het projekt. Het bestuur van de bank is van me ning dat deze mensen erin zijn geslaagd een gebouw neer te zetten dat met recht „eigentijds" genoemd Ook buiten het gebouw is grote aandacht besteed aan het gemak voor de kliënten. Er is voldoende parkeergelegenheid om een flink aantal auto's te stallen. Fusie De Rabobank Zierikzee, waarvan de bank in Zonnemaire een bijkan toor is, werd in 1925 opgericht. Tus sen toen en nu vonden er verscheide ne fusies plaats: in 1961 tussen de banken in Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Zierikzee, in 1966 met Zonnemai re, en in 1974 tenslotte, met de bank in Dreischor. Deze fusies hebben volgens het bestuur tot zeer gezonde resultaten geleid. Bedroeg het balanstotaal bij voorbeeld 10 jaar geleden nog 25 mil joen gulden, eind vorig jaar was het 97 miljoen. Het spaartegoed van de bank ging in diezelfde tijdsspanne eveneens flink omhoog: van 19 mil joen in 1972 tot 72 miljoen aan het eind van vorig jaar. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de personele bezetting, die ver dubbelde dan ook in de afgelopen tien jaar. Thans zijn er, onder leiding van direkteur A. Boogert, zesentwin tig mensen werkzaam bij de Rabo bank Zierikzee. Het hoofdkantoor van de bank' staat zoals bekend in Zierikzee, de bijkantoren bevinden zich, behalve in Zonnemaire, ook in Nieuwerkerk (Kerkring) en Dreischor (Ring). Daar naast houdt de bank zittingen in Ker- kwerve, Noordgouwe, Ouwerkerk en het bejaardencentrum „Borrendam- me" te Zierikzee. Nieuwe kommissaris LEEUWARDEN, 17-4. „Wiegel nea" (Wiegel nooit), stond er op een muur in Leeuwarden gek wast. Het geeft aan dat sommige Fiese nationa listen niet bepaald blij zijn met de benoeming van VVD-leider Hans Wiegel tot kommissaris der Konin- ging in Frieland. Mevrouw G. Krol-Benedictus, fraktieleider van de FNP (Frisk Na tionale Partij) in de Friese staten, zegt dat Wiegel niet past in de pro- fielschets. „Het is een volslagen ver rassing", aldus mevrouw D. de Graaff-Nauta, leidster van het CDA en straks gedeputeerde. Zij was don- dedag nog in Den Haag samen met andere leden van een vetrouwens- kommissie. CDA teleurgesteld „Met grote teleurstelling" heeft ook de CDA-fraktie in de Tweede Ka mer kennis genomen van de benoe ming van VVD-fraktievoorzitter Hans Wiegel tot kommissaris der ko ningin in Frieland. In een vrijdagmiddag uitgegeven verklaring herinnerde de fraktie er aan, dat de vertrouwenskommissie uit de staten van Friesland zich geza menlijk en geheel heeft verenigd op een CDA-kandidaat. In een verklaring merkt het mi nisterie op dat Nederland „van alle landen de langste, ononderbroken banden van vriendschap" met de Verenigde Staten heeft gehad. Negentien april is door het Ameri kaanse congres tot dag en het jaar 1982 door president Ronald reagan uitgeroepen tot jaar van de Neder land-Amerikaanse vriendschap. Op 19 april is het 200 jaar geleden dat de Verenigde Staten en Nederland di plomatieke betrekkingen aanknoop ten. Dinsdag beslist de Tweede- Kamerfraktie van de VVD over Wie- gel's opvolger. Er cirkuleren enkele namen: de fraktieleden Nijpels, Ko ning: - oudstaatssekretaris van bin nenlandse zaken - en Nelie Smit- Kroes, oud-staatssekretaris van ver keer en waterstaat. In VVD-kring verwacht men niet dat oud-fraktievoorzitter Koos Riet kerk nog eens een gooi naar het frak- tievoorzitterschap zal doen. Wiegel heeft toegezegd dinsdag de vergadering van de fraktie bij te wo nen. Wiegel volgt de kommissaris van de koningin Rijpstra op, die met in gang van 15 juni met vervroegd pen sioen gaat. ZIERIKZEE, 19-4. Naar aanleiding van publikaties heeft PvdA-fraktievoorzitter J. Groen bij het kollege van b. en w. gevraagd om nadere gegevens omtrent de mogelijke aanwezigheid van giftige afvalstoffen op het terrein van de oude gasfabriek op de hoek van de Scheepstimmerdijk/Grachtweg. De heer Groen laat weten te heb ben vernomen, dat met name de ter reinen van oude gasfabrieken, waaronder ook het terrein in Zierik zee, zouden zijn verontreinigd met cyanide. De terreinen in Hulst, Yerseke en Zierikzee zouden dermate vervuild zijn, dat er een nader, meer diep gaand onderzoek ingesteld zou moe ten worden. De heer Groen vraagt het kollege verder of er reeds kontakten met de provincie over deze kwestie zijn ge weest.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1