ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG SUCCESJES SUCCESJES ZIERIK2EESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 16 april 1982 Nr. 23099 7 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Assendorp. 11.00 uur ds. Heidema, Hoogvliet, jeugddienst; 19.00 uur ds. Teekens. Kerkwerve: 9.30 uur de heer J. C. Mesu. Serooskerke: 10.00 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Abma, Kortenhoef. Haamste de: 10.00 uur ds. Baks, Serooskerke; 19.00 uur De Rooij, Zierikzee. Renes- se: 9.30 uur ds. Fahner. Noordwelle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 11.00 uur eerw. heer J. C. Mesu, We- meldinge; 19.00 uur jeugddienst, de heer J. Wegerif. Brouwershaven: 9.30 uur de heer Rouw, Ouwerkerk. Zon- nemaire: 11.00 uur de heer Rouw, Ou werkerk; 9.30 uur zondagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers; 17.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur ds. Plante; 10.00 uur zon dagsschool dorpshuis. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Th. Rinkema, Middel burg. Oosterland: 10.00 uur eerw. OVERDENKING Lukas 24 13-35 ,,En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem." Wat moet er niet door de hoofden van die Emmaüsgangers heengegaan zijn? Heel jeruzalem heeft gegonsd van het rumoer rond de terechtstel ling van die timmermanszoon uit Na zareth. Velen hadden grote verwach tingen van hem gekoesterd. Onder veel hosanna-geroep was Hij als eeii koning Jeruzalem binnengereden. Nu zouden eindelijk de messiaanse profetieën vervuld worden: het her stel van het davidische koningschap in Jeruzalem. Wat er echter van kwam, was de er barmelijke vertoning van een spot koning. Hij was niet om aan te zien, je kon beter de andere kant opkij ken. Zijn troon was een kruis en zijn kroon was van doornetakken. Toen stierf Hij daar in stille overgave, de ze Jezus van wie men zoveel ver wacht had. Toch is er bij die twee, die net Jeru zalem verlaten hebben, meer dan al leen maar een kater na het hele ge beuren. Hoezeer ze ook teleurstelling ervaren, toch kunnen ze niet alles van zich afschudden als een zaak, die nu eenmaal afgedaan is. Ze behoor den tot Jezus' naaste volgelingen en ze zijn nog te zeer in de ban van Je zus' hele optreden als „profeet, machtin in werk en woord voor God en het ganse volk". Ze kunnen zich nog nauwelijks voorstellen dat Hij er nu niet meer is. Maar anderzijds is daar Zijn onmiskenbaar sterven. Daarbij komt weliswaar het verhaal van de vrouwen over het lege graf en de engel die zei dat Hij leeft, maar zij, die niets begrepen van Zijn lij den, zijn nog minder toe aan getuige nissen van> een leeg graf en een op gestane Heer. De verbijstering over Zijn sterven houdt hen nog geheel in beslag. Ze zijn blind voor degene die met hen oploopt. Ze zien niet dat het Jezus is, die zich bij hen aansluit. Is het bij ons soms niet veel anders? De wereld lijkt een gesloten doos, waarin de ijzeren natuurwetten rege ren, en waar geen plaats is voor zoi ets vreemds als opstanding uit de dood. Dan hebben wel wel het ge rucht vernomen van een leeg graf, maar zijn onze ogen zozeer bevangen door de duisternis om ons heen, dat het licht van het evangeliewoord niet tot ons doordringt. En dat terwijl de Heer naast ons gaat! Alleen, onze ogen moeten ervoor worden geopend. Vol vuur leggen de Schriften getui genis af van de Christus. Ze brengen ons een eindweegs als wegwijzer op ons pad, totdat de dag daalt en we de Heer in ons avondgebed vragen „Blijf bij ons". Hoe zouden we de duisternis doorkomen, als Hij niet onze leidsman is? Maar we hebben Hem nog niet herkend, als het blijft bij een licht op ons pad, hoe ons hart ook brandt bij het horen van het heil. Hij is niet alleen leidsman, maar ook de inhoud van ons geloof. Hij geeft zichzelf aan ons in de tekenen van brood en wijn. Hij brengt ons niet een leer, maar Zichzelf. De schellen vallen ons van de ogen en het volle paaslicht breekt door in ons hart, als de stervende Je zus ons niet in herinnering komt als de verloren hoop op de verlossing van Israël, maar als we de Gekruisig de zien als degene die ons het levens brood reikt, als degene die ons de Geest schenkt als eerste gave totdat de ganse schepping bevrijd wordt van haar dienst aan de vergankelijk heid. Hem herkennen betekent be vrijding van wanhoop: Jezus leeft! R. S. heer Jansen, Geersdijk; 18.00 uur de heer Geuze, 's-Heer Arendskerke. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. A. N. A. Bak ker, D.G., Middelburg. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 (voorber. H.A.) en 18.30 uur ds. A. G. v. d. Stoel, Bergen op Zoom. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur kand. M. Kroon, Papendrecht. Scharendijke: 10.00 uur kand. J. A. Schneider, Kampen; 19.00 uur jeugd dienst in Herv. kerk. Brouwersha- ven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stut voet, 15.00 uur ds. J. M. Wilschut, Hellevoetsluis. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. N. van Tellingen, Marken; 17.00 uur drs. D. Stolk, Wolfaarts- dijk. Bruinisse: 10.00 uur ds. H. Wil- lems, Barendrecht; 17.00 uur ds. N. van Teilegen, Marken. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 10.00 uur leesdienst; 18.30 uur ds, Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur leesdienst; 18.00 uur ds. W. W. Nijdam, Klundert. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 uur leesdienst; 14.30 uur ds. A. Bac, Bodegraven; 18.30 uur ds. Van Gel der. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. J. Lafo- rêt, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. v JéKb^VGelhïgèh';' x Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezüng, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. T. S. Fahner. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 15-4. Aanvoer: 323 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2500 - ƒ4100; voljarige ƒ2000 - 3300; 2W-jarige, luxe (merries) 1750 -ƒ 2650; 2-jarige luxe (hengsten) 1500 -ƒ 2300; 1 Va-jarige, luxe (merries) 950 -ƒ 1800; 1 Va- jarige, luxe (hengsten) 900 -ƒ 1750; veulens, merries 725 -ƒ 1375; veu lens, hengsten 725 -ƒ 1375; hitten 700 - 1800; Shetlandse pony's (ruins) 225 - 625; Shetlandse pony's (merries) 275 - 675. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,50 - 8,50; oude slachtpaar- den 7,40 - 8,40. De handel was vlot. De Eierveilingen BARNEVELD, 15-4. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.360.500 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,60 - 10,75; 55-56 gram 11,90 - 11,50; 60-61 gram 11,95 - 12,05; 65-66 gram 13,15 - 14,55. Eierveiling: Aanvoer 1.277.640 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 10,90 - 11,20; 56-57 gram 12,10 - 11,95; 61-62 gram 12,25 - 12,70; 66-67 gram 13,25 - 15,00. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.000.000 stuks. Handel: traag. Eieren van 48-54 gram 10,25 -ƒ 12,30 per 100 stuks, kg-prijs 2,14 - 2,28; 57-61 gram 12,50 - 13,10 per 100 stuks, kg-prijs 2,19 - 2,15; 64- 67 gram 14,75-15,20 per lOOstuks, kg-prijs 2,30 - 2,27. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot predikant voor buitengewone werkzaamheden (Iegerpredikant): A. de Boer, Lemmer. Bedankt voor Schoonrewoerd: A. Gooyer, Putten. Gereformeerde Kerken Beroepen te Bunschoten-Spaken burg: drs. H. Hidding, Domburg- Westkapelle. Benoemd door de Classis Maastricht (tot studentenpredikant te Maastricht): drs. G. H. van der Bom, Sittard (tevens part-time stu dentenpredikant te Maastricht) die deze benoeming heeft aangenomen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Ulrum: H. W. van Eg- mond, Haulerwijk. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Sprang-Capelle in kombinatie met dovenzorg: R. Boogaard, Leiden. Bescherm rundvee tegen vliegen Irritatie door vliegen leidt bij rundvee tot een geringe melkproduk- tie, achterblijven in gewicht en kans op zomerwrang, een gevreesde tepe lontsteking. Voor de bestrijding van de bij rundvee voorkomende vliegen is on der de naam Flectron een nieuw mid del op de markt gebracht. Flectron is een plastic oormerk waarin het insec ticide cypermethrin is ingebed. De werkzame stof komt langzaam vrij en verspreidt zich over de vacht van de koe. Het middel is weinig giftig voor warmbloedigen. Het werkt snel en langdurig, namelijk ca. 4 maan den en heeft een goede regenbesten digheid. Bij gebruik van één oormerk kan, in gebieden waar de kleine koevlieg een plaag is, een duidelijke ge wichtstoename van het mestvee op het einde van de weideperiode vast gesteld worden. Ook bij melkvee, heeft één oormerk al een gunstige in vloed op de melkproduktie, alsook kan een vergemakkelijking van het v melken tijdens de zomer waargeno men worden omdat de dieren rusti ger zijn. :0.' Dooi- een effektieve - bestrijding Van de steek- en .^wrang'-'-vliegen;; door twee oormerken per dier te ge- bruiken, zal een duidelijke verminr dering van de kans op zomerwrang verkregen worden. Ook in gebieden met herfst vliegenprob lemen zijn twee oormerken per dier nodig. Her: fstvliegen kunnen ooginfekties over brengen. Anderzijds is bewezen, dat zolang er niet meer dan een tiental her- fstvliegen per dier geteld worden, dit geen nadelige invloed heeft op de melk- en vleesproduktie. Voor een betere produktie en een gezondere veestapel is het van belang uw rund vee tegen vliegen te beschermen. INGEZONDEN STUKKEN Gevangenen vermoord in Oeganda Amnesty International heeft mel ding gemaakt van illegale executies, marteling en doding van gevangenen in Oeganda. De organisatie heeft ge detailleerde informatie over meer dan 100, in 1981 door het leger ge pleegde moorden. Een A.I.-missie, die in januari naar Oeganda vertrok, heeft deze informatie bevestigd. Er zijn berichten dat gevangenen zolang geslagen of gemarteld werden tot ze dood waren. Amnesty heeft de Oegandese rege ring verzocht het vermoorden en martelen van burgers door het leger stop te zetten. President Milton Obo- te is al verschillende malen gevraagd maatregelen te nemen om verder schendingen van mensenrechten door het leger en de veiligheidsdienst te voorkomen. Amnesty maakt ook melding van overbevolkte en geïmproviseerde ge vangenissen, vooral rond Kampala en Entebbe. Mensen sterven daar door honger en slechte omstandighe den. Volgens Amnesty worden grondwettelijke waarborgen voor gevangenen niet gerespekteerd, zo als: toegang van advocaten en fami lie, kontrole op detenties door een onafhankelijke rechtbank of vrijla ting binnen een redelijke tijd. Persdienst Amnesty International Hans de Vrey Ad Slager CRISTINE Geboren op 15 april 1982. Dochter van KEESenANJA JONKER-HOLM Krepelstraat 9 4301 AL Zierikzee Diversen: Doorlopende windsurfing- show nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte model len v.a. 675,-. Showroom Omloopsweg, Haamstede, tel. 01115-1566. Windsurfing Jonker. Te koop: Alpen Kreuzer, met z.g.a.n. voortent en grondzeil. Kram merstraat 17, Zierikzee. Na 18.00 uur. Goede gebruikte banden in div. maten. Autobedrijf J. Beuzenberg, Bogerdweg 40, Dreischor. Tel. (01112) 1548. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Hout bestellen, Hubo Renes se bellen. Bij grote partij zeer scherpe prijs. Tel. 01116-1343. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Uit voorraad leverbaar: kropsla-, bloemkool- en kro- tenplanten enz. Alles in perspot. Tuincentrum Sluijs, Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Hubo-karweishop Renesse voor kinder, 1 en 2 persoons ledikanten. Ook gezond- heidsbedbodems. Polyether schuimrubber snijden wij op maat. Aanhangwagens kompleet en onderstellen om zelf af te bouwen. Bema aanhangwa gens, tel. 01112-1548. Chateaux het kasteeltje op wielen. Nog enkele modellen tot 10% korting. De Smok- kelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht, nog enkele model len tot 10% korting. Bürstner importeur De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner. Nog enkele model len tot 10% korting. Hobby- importeur „de Smokkel hoek". Adria de meest verkochte. Zolang voorradig 390 Q.A.C. van 10.195,- nu 8.995,-. De Smokkelhoek. bi u Nieuwe stacaravans, kep^,ujt 15 stuks, o.a. Sun Seeker, Tudor, enz. De Smokkel hoek. Voor reparatie, onderhouds beurten, accessoires, enz. De Smokkelhoek. Gebruikte toer- en stacara vans, ±40 stuks. De Smok kelhoek, Biezelingen, 01102- 1623. Maandag komen wij toch in Haamstede, Renesse, Seroos kerke en Noordwelle voor het opmeten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrij' blijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Bisonlijmen voor elke klus die er te lijmen valt. Bouw markt Zierikzee, tel. 01110- 2033. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. 150 kg Doree's; 500 kg Lek- kerlanders; 500 kg Eerstelin gen; 30 kg Eigenheimers; 250 kg Irene; 30 kg Koopmans Blauwe en Bintjes. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei schor, tel. 01112-1443. Opoe-fietsen v.a. 399,-. Wie lersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. DAAN VIERGEVER ANNET DE VLIEGER gaan trouwen D.V. op vrijdag 23 april 1982 om 14.30 uur in het stadhuis van Zierikzee. Om 15.30 uur zal ds. B. de Graaf ons huwelijk inzegenen in de Chr. Geref. kerk aan de Zevengetij straat 7 te Zierikzee. U kunt ons 's avonds van 19.15 tot 20.30 uur feliciteren in de zaal bij de kerk. Bras weg 5, Kerkwerve Teelinckstraat 28, Zierikzee Wij gaan wonen: Hammenstraat 16, 4301 VW Zierikzee. J. BOOT en N. P. BOOT-v. d. VELDE zijn 27 april 55 jaar gehuwd. Daarom houden wij een receptie van 15.00-17.00 uur in het Restaurant „de Vierbannen", Weg van de Buiten landse Pers te Ouwerkerk. Ouwerkerk, april 1982 Phoenixstraat 6 Ons vijfentwintig jarige huwelijksfeest is mede door de vele gelukwensen en attenties onvergetelijk geworden. Voor uw aandeel daarin betuigen wij onze oprechte dank. WIM en ADRIE v. d. BOS-DORST En kinderen 4307 BA Oosterland, april 1982 Koninginneplein 4 Wigberths wraak 58. Hijgend staat de verspieder even later voor de vorst. Het hele kamp is in opwinding door de boodschap, die de man heeft meege bracht. „De Pieten komen". Zwijgend luistert de Noorman toe, terwijl Vortigern de verkenner ondervraagt. Tussen de vijf- en zeshonderd zwaar bewapende Pic- tenkrijgers. Allen bereden. Dankzij Wigberth, denkt Eric grimmig. „Dat kan een fikse vechtpartij worden, Noorman," gromt Svein verblijd. „In sterkte staan we gelijk ongeveer ouderwets, aha „Vannacht kunnen de Pieten de Cromlegh- heide bereikt hebben," hoort Eric de verken ner zeggen. „Dan zullen ze dus tegen de ochtend aanval len, zoals hun gewoonte is", knikt Vortigern. „Het is goed, je hebt je best gedaan." En met een vriendelijke hoofdknik wendt hij de krij ger weg. „Ik heb een idee," wendt Eric zich opeens tot de vorst. „Dat we daar geen van allen eerder aan gedacht hebben Wigberth zei ons, dat hij een boogschutter opdracht had gegeven, voor de moord. Wat is er dan eenvoudiger, dan alle boogschutters hun bogen in te laten leve ren, en de gehele krijgsmacht met speren te be wapenen. Ook de Pieten zijn voornamelijk met speren bewapend." „Daarom hoop ik de overwinning te bevech ten met mijn groep boogschutters", valt Vorti gern in. „Zij kunnen de eerste stoot opvangen." Hij schudt resoluut het hoofd. „Wij zullen het aan de goden over moeten la ten", glimlacht hij. „Komaan, laten we ons ge reed maken." „Gereed maken om te sterven", mompelt de Noorman, terwijl hij de gestalte van de Britse vorst nastaart. „Maar een held is het als ik die verdoemde moordenaar niet te pakken krijg, zal mijn naam geen Eric zijn." Langs deze weg willen wij allen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en cadeau's die wij ter ere van ons 50-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. C. v. d. MAAS M. A. v. d. MAAS-VERHOEK 4307 BK Oosterland, april 1982 Hofplein 13 Na een liefdevolle verpleging in de Cornelia Stichting is zacht en kalm overleden onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder .KATALINA WILLEMINA KORT-DE WIT weduwe van JAN KORT op de leeftijd van bijna 96 jaar. Almkerk: P. A. KORT-DEKKER Zierikzee: A. P. KORT J. KORT-BREKELMANS Goes: K. S. SCHOULS-KORT J. SCHOULS J. VOS Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 14 april 1982 Cornelia Stichting Correspondentieadres: A. P. Kort, Banninklaan 12, 4301 NN Zierikzee. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 20 april a.s. om 14.00 uur te Noordgouwe, voorafgegaan door een rouwdienst in het Herv. Verenigingsgebouw 't Vrije 2 te Zierikzee, welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd Ver. gebouw. Diep bedroefd maar dankbaar dat God hem een verdere lijdensweg heeft bespaard, is na een noodlottig ongeval overleden onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en overgroot va d er CORNELIS QUIST weduwnaar van ADRIANA PIETERNELLA VAN LEEUWEN in den ouderdom van bijna 85 jaar. Heiloo: M. P. LEIJTEN-QUIST L. LEIJTEN Bruinisse: L. C. VERSPOOR-QUIST P. VERSPOOR Bergen: C. WIJSMA-QUIST B. D. WIJSMA Bant: S. QUIST C. QUIST-HOOGSTRATE Bergen: J. QUIST J. QUIST-KLOK Klein- en achterkleinkinderen Burghsluis, 15 april 1982 Nieuwe Havenweg 5 Correspondentieadres: P. Verspoor, Steinstraat 8, Bruinisse. De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 20 april a.s. om 11.30 uur te Noordgouwe, voorafgegaan door een rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Haamstede, welke aanvangt om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovenge noemde kerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7