HANNiE'S HUWELIJKSVAKANTIE Zeeland krijgt geen opvang voor duiksportslachtoffers Vrouwen in mannenberoepen positief gewaardeerd Diskussienota is triest en polariserend Vijf jaar voor heroïnesmokkel Vier ton voor een van Gogh Klinische farmacoloog Eerste illegale Friese postzegels HAZEKAMP GAAT VISSERIJ REORGANISEREN Meer jongeren in TBR-inrichtingen Besmettelijke veeziekte Villa door brand verwoest Wat biedt de BEELDBUIS? ELEKTRO LIEVENSE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrijdas 16 april 1982 Nr. 23099 5 Emancipatieprojekten DEN HAAG, 15-4. Meisjes in traditionele mannenberoepen worden door hun werkgevers over het algemeen positief gewaardeerd. Vrouwen hebben als gevolg van hun vooropleiding wel een technische achterstand, maar voor de werkgevers vormt dit nauwelijks een probleem: die achterstand wordt vaak via extra begeleiding vanuit het bedrijf weggewerkt. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) in Nijmegen over de in 1980 gestarte Emancipatieprojekten leerlingwezen". In het eerste kursusjaar namen 37 bedrijven aan deze experimentele projekten deel. Doel is om opleidin gen, die voorheen uitsluitend bezocht werden door jongens, beter toegan kelijk te maken voor meisjes. De meisjes die aan de projekten deelne men, worden opgeleid in de richtin gen meubelmaken, schilderen, in stallatie-techniek metaalbewerken en elektro-montage. Veertig gulden per week Werkgevers, die meedoen aan de projekten, ontvangen per arbeids overeenkomst van het Rijk een een malige uitkering van duizend gulden (voor extra matriële voorzieningen) en een bijdrage van veertig gulden per week. Het ITS in Nijmegen kon- stateerde, dat bijna nergens extra materiële voorzieningen waren ge troffen, hoewel de betrokken werk gevers wel verklaarden het nut daar van in te zien. Ter Hart (FME) DEN HAAG, 15-4. Ir. W. J. Ter Hart, voorzitter van de metaalwerk geversorganisatie FME, vindt dat de diskussienota „Aan de slag in de in dustrie" van de industriebond FNV een triest en polariserend stuk is. Hij doet die uitspraak in, „De Onderne ming", het orgaan van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Volgens Ter Hart polariseert de FNV-nota, zet zich af tegen de werk gevers en predikt de dictatuur van de vakbeweging en overheid. „Met zijn tweeën tegen één", zo citeert Ter Hart. Hij verwijt de industriebond dat deze niet voor samenwerking kiest, zoals ook uitgangspunt is van het convenant dat de FME met de vak bonden in de Raad van Overleg in de metaalindustrie sloot, maar waar de industribond FNV, „om één minuut voor twaalf" uitstapte. Handreiking Ter Hart begrijpt niet waarom de industriebond FNV in de nota ner gens een handreiking tot samenwer king biedt. Er staan volgens hem wel degelijk dingen in de diskussienota die in de geest van het samenwer- kingsconvenant passen, zoals werk- loosheidsbestrij ding, rendements herstel en versterking van de in dustrie. „Maar ik mis ten enen male begrip voor de noodzaak van meer inzet van allen in de onderneming voor de onderneming, wat ook in de convenant staat", aldus Ter Hart. De emancipatieprojekten blijken vooral in kleine en middelgrote be drijven op gang te zijn gebracht. Werkgevers doen onder andere mee om „nieuwe impulsen aan hun be drijven" te geven, of om „een bijdra ge te leveren aan de vrouwenemanci- aptie", zo stelde het ITS vast. De betrokken meisjes doen over wegend hetzelfde werk als hun man nelijke kollega's. In een aantal geval len zijn zij wel uitgezonderd van erg onaangenaam en vuil werk. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Driekwart van de Nederlandse bevolking is bereid een bijdrage van één procent boven hun eigen vervoerskosten te geven om aangepast openbaar vervoer voor ge handicapten te financieren. Dit blijkt volgens de Vereniging van Ge handicaptenorganisaties (VGR) uit een landelijke enquête die ze door het NIPO heeft laten houden. AMSTERDAM. In Kopenhagen heeft de Deense politie de 30-jarie Al gerijn T. M. aangehouden. Deze heeft bekend in november vorig jaar zijn landgenoot Hamoud in een bloemen- zaak op de Nieuwmarkt in Amster dam te hebben doodgeschoten na een ruzie over een paspoort. De Neder landse justitie heeft inmiddels om uitlevering van de man gevraagd, al dus de politie donderdag. HAARLEM, 15-4. Tegen de 25- jarige, uit Maleisië afkomstige H. N. F. is donderdag voor de rechtbank in Haarlem vijf jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij in januari van dit jaar op Schiphol werd aangehouden met negen en een halve kilo heroïne in zijn koffer. De man had bij de handel in land- fa ouwprodukten zulke grote schulden gemaakt, dat hij uit geldnood het aanbod aannam het vrachtje van Thailand over te brengen naar Amsterdam. Naar zijn zeggen lag de koffer al in het bagagenet van het vliegtuig op hem te wachten en wist hij niet precies wat de inhoud was. WEERT. Bejaardenhuizen en ver pleeghuizen zullen in de toekomst, in het belang van de bewoners en de pa tiënten, verregaand moeten samen werken. Zo zouden verpleeghuizen kunnen gaan zorgen voor de ver pleegkundige zorg in de bejaarden oorden, zodat ouderen die verpleging nodig hebben niet direkt moeten ver huizen naar een verpleeghuis. MIDDELBURG, 15-4. De provincie Zeeland zal geen eigen decompressie- faciliteiten krijgen voor de opvang van sportduikslachtoffers. De Zeeuwse raad voor de volksgezondheid zal g.s. van Zeeland adviseren een regeling te treffen voor de opvang van deze duikslachtoffers met het algemeen zieken huis in het Belgische Brugge, waar een dag en nacht bewaakte decompressie- kamer aanwezig is. Aanvankelijk had het NOB (Neder landse Onderwatersportbond) zich bereid verklaard een grote financiële medeverantwoordelijkheid te dra gen bij het opzetten van zo'n opvang voorziening. Kritiek Het NOB heeft deze eerder gedane toezegging echter ingetrokken. Van de zijde van de raad werd donderdag ernstige kritiek geuit op deze hou ding van de NOB. Er zijn, zo bleek tijdens de vergadering van de raad, wel diverse decompressie-mogelijk- heden in Zeeland aanwezig, maar de ze worden uitsluitend voor de be roepsduikers gebruikt. In het week einde zijn deze installaties niet be mand. De kommissie preventieve gezond heidszorg van de raad heeft g.s. van Zeeland nu geadviseerd, de pogingen om tot de inrichting van een eigen de- compressiekamer te komen, te sta ken en zo snel mogelijk met het zie kenhuis te Brugge tot afspraken te komen, zodat de opvang van duikslachtoffers zo snel mogelijk wordt geregeld. Het vervoer van duikslachtoffers vanuit Zeeland zou dan met een heli kopter moeten gebeuren. Tijdens de vergadering van de Zeeuwse raad voor de volksgezond heid, donderdagmorgen in Middel burg, bleek, dat het inrichten van een eigen decompressiekamer in Zeeland onbetaalbaar is en op zo'n 50.000 gul den per te behandelen geval komt. TORONTO, 154. Een Cana- dees administratiekantoor heeft voor 200.000 Canadese dollars (ongeveer f 440.000) een schilderij van Vincent van Gogh uit 1881, voorstellend een spittende hoer, gekocht Dit is donderdag in Toronto vernomen. Het werk was sinds 1968 ei gendom van een Canadese ver zamelaar. De nieuwe eigena resse, de Grey mac Trust Co", zal het schilderij bij de ope ning van haar nieuwe kantoor in Toronto in juni ten toon stel len, alsvorens het aan te bie den aan een kunsthandel in Hamilton (Ontario). UTRECHT, 15-4. Er moet binnen de Nederlandse wetenschap een specia le opleiding komen tot klinisch far- macoloog. Dat specialisme houdt zich bezig met de effekten van ge neesmiddelen op de mens, In de toe komst moeten artsen zich 24 uur per dag tot een klinisch farmacoloog kunnen richten met vragen over de behandeling van jjatiënten met medi cijnen. Dat heeft de Gezondheids raad geadviseerdaan minister Gar deniers van volksgezondheid en mi lieuhygiëne. De klinisch faripacoloog besteeedt bijvoorbeeld aandacht aan de bijwer kingen van geneesmiddelen en aan het effekt dat verschillende ge neesmiddelen op elkaar hebben. Naast het ontwikkelen van een oplei ding van specialist in de klinische farmacologie, is het volgens de ge zondheidsraad wenselijk dat het vak een vaste plaats krijgt in de algeme ne medische opleiding in Nederland. VOGELENZANG. Met een korte plechtigheid is donderdagmiddag de nieuwe waterleiding tussen de Amsterdamse duinwaterwinplaats in Vogelenzang en het pompstation Hillegom van het gas- en watervoor- zieningsbedrijf voor de bollenstreek (GWB) in gebruik genomen. LEEUWARDEN, 15-4. De PTT in Leeuwarden heeft donderdag de eerste illegale postzegels tussen de aangeboden poststukken gevonden. Het betrof volgens een woordvoerder van de PTT in Leeuwarden nog geen 10 brieven. Wel is inmiddels bekend dat in elk geval één brief door de stempelmachines is gegaan en dat die brief ook is bezorgd bij de geadress- serde in Baijum. Onbekende Friese bewegers druk ten voor 45.000 gulden een groot aan tal Friese postzegels van 65 cent om daarmee, naar hun zeggen, de Friese ekonomie te steunen. Men hoopt op deze manier vier ton binnen te krij gen, aldus een woordvoerder van de F PTT. „Het is een protest tegen de manier waarop Den Haag ons behandelt met onder andere de spreiding van de rijksdiensten", aldus de woordvoer der, die onbekend wilde blijven. De PTT echter verklaarde dat de brieven met Friese postzegels terzij de zullen worden gelegd en te zijner tijd naar de afzenders zullen worden geretourneerd. ROTTERDAM. De Rotterdamse politie heeft donderdagnacht op ver denking van afpersing van een 70- jarige vrouw, de 20-jarige' H. S. uit Rotterdam aangehouden. De man heeft volgens de politie de bejaarde vrouw een brief gestuurd waarin stond dat zij een enveloppe met 15.000 gulden in een telefooncel op het Mijnsherenplein moest leggen. DEN HAAG, 15-4. Met zijn installatie donderdag tot voorzitter van het Pro- duktschap voor Vis en Visprodukten heeft voormalig staatssekretarus van ekonomische zaken Th. M. Hazekamp de taak op zich genomen de visserijsek- tor in de komende twee jaar te reorganiseren. Rockband Parklane speelt zaterdag 17 april in jeugdsoos Big S. Deze formatie heeft o.a. bekendheid gekregen door de singles City Rock/Skyrider en Let's have a party/rock roll drummer. Ongeveer een half jaar geleden ad viseerde een kommissie onder voor zitterschap van SER-sekretaris Pom pen om het visserijschap en het be- DEN HAAG/UTRECHT, 15-4. Een toenemend aantal patiënten wordt op jongere leeftijd in TBR- inrichtingen opgenomen. Ook het percentage TBR-patiënten bij wie op name volgde na een geweldsmisdrijf is toegenomen. Dit is opgelopen van acht in de jaren 1955-1956 tot 42 pro cent in de jaren 1975-1977. Verder is het recidivepercentage (herhaling van het misdrijf) bij de TBR- patiënten 52. Dit blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk onderzoeks- en dokumentatiecentrum van het mi nisterie van justitie, dat het rapport donderdag heeft gepubliceerd. Het onderzoek is verricht onder 330 ex-patiënten van de Dr. Henri van der Hoevenkliniek in Utrecht. Doel van het onderzoek was een samen hang te vinden tussen het funktione- ren van de ex-patiënten na hun ver trek uit de kliniek en hun vroegere behandeling. De konklusie is dat niet alle patiënten in gelijke mate baat hebben bij de behandeling in de Van der Hoevenkliniek. BREDA, 15-4. Op vier veehouderij bedrijven in Westelijk Noord- Brabant is bij runderen de uiterst besmettelijke ziekte Abortus Bang gekonstateerd. Bij drachtige koeien kan deze ziekte, ook „besmettelijk verwerpen" genaamd, tot miskra men leiden. Twee van de vier getrof fen bedrijven liggen in Schijf, de an dere twee in Sprundel en Rucphen. Tot nu toe heeft men al 196 mestkoei- en veel eerder dan de bedoeling was naar het slachthuis moeten brengen. Veehouderijbedrijven in een straal van twee kilometer van de getroffen bedrijven worden nu zorgvuldig be waakt, een bewaking die volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant de hele zomer zal du ren. In de herfst hoopt deze dienst de zaak weer onder kontrole te hebben. WASSENAAR, 154. Brand heeft donderdagmorgen een vrijstaande villa aan de Prins Frederiklaan in Wassenaar op ruim één miljoen gul den. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. De brand werd ontdekt door de 14- jarige zoon van de eigenaar van de villa die op het moment dat de brand uitbrak alleen thuis was. De jongen lag te slapen op de eerste verdieping van het huis. Hij werd wakker door „een geluid". Hij verliet het huis door van een balkon te springen. De voordeur op de begane grond was door de vlammen niet te bereiken. De Wassenaarse brandweer bestreed het vuur met groot mate rieel. Het nablussen duurde tot in de middag. Zondag 18 april, 22.20 uur, Nederland 1: ,,De onderste steen". Technisch was het niet zo moeilijk om de eerste atoombom te vervaardigen. Maar on danks de beweegbare armen via een stralingsvrije ruimte, begonnen toch de problemen rond het opbergen van radio-actief afval. drijf schap voor de detailhandel in vis en aanverwante bedrijven op te heffen. De administraties van beide organisaties zouden volgens die kommissie-Pompen bij het Produkt- schap moeten worden onderge bracht. Niet te veel verwachten - In visserij kringen is men nog lang niet uitgesproken over het afvies, dat overigens bindend is. Hazekamp gaf in zijn installatierede te kennen dat het Produktschap niet te veel van hem moet verwachten. „Het is voor u een risiko dat ik niet veel van de vis serij weet", aldus Hazekamp. De voormalige CDA-politicus is voor een jaar benoemd, maar zal stil zwijgend twee jaar blijven. Hij is de opvolger van Ir. J. E. C. Spithoven, die nu voorzitter is van het Produkt schap voor Groente en Fruit. Hazekamp is van 1973 tot eind vo rig jaar staatssekretaris van ekono mische zaken geweest, eerst onder minister Lubbers, later onder mi nister Van Aardenne. Daarvoor was hij respektievelijk raadslid van de gemeente Den Haag (toenmalige KVP) en topambtenaar afdeling eko nomische zaken van die stad. DEN HAAG. Een kommissie van de gezondheidsraad heeft deze week een adviesrapport uitgebracht over het vraagstuk van de euthanasie. In het vorige kabinet Van Agt had de toenmalige staatssekretaris Veder- Smit van volksgezondheid (in okto ber 1979) om het advies gevraagd. ZONDAG 18 APRIL NED. 1. Op de „Love Boat" breekt een schrijversechtpaar zich het hoofd over het slot van een toneelstuk waar het mee bezig is. Dan een Nederlands-Belgisch toneelstuk van de hand van de Brusselaar Roger van Ransbeek, „Tony" op het scherm. To ny is een 22-jarige jongeman, die naarstig op zoek gaat naar werk en dan een jeugdvriendinnetje tegen het lijf loopt. Hij is nogal geïmponeerd door haar carrière, maar komt er langzamerhand achter dat het toch niet allemaal goed is wat er blinkt. De hoofdrollen worden vertolkt door Dirk Opstaele en Willeke van Am- melrooy. Dr. J. Pen presenteert het diskussieprogramma „Het gesprek". In de onvoorstelbare wereld" van Roald Dahl heeft Arthur zijn oog la ten vallen op de charmante dochter van zijn baas. Zijn verlegenheid ver hindert hem echter nader kontakt met haar te zoeken. Zijn vriend Char lie moet uitkomst bieden. Dan het eerste deel van een verfilmde biogra fie van de fisicus Oppenheimer, die een belangrijke rol speelde bij de .geboorte" van de atoombom. Uit de bundel Kinderenleest Simon Car- miggelt het verhaal „Het Geschenk" voor. NED. 2. Een interview met de Ame rikaanse generaal Alexander Haig, minister van buitenlandse zaken staat centraal in het programma ,,Pa- noramiek". De VPRO opent het pro gramma met „BGTV". Dan een eerste aflevering van een reeks over Duits-Nederlandse wisselwerkingen 1920-1940 getiteld:.Berlijn - de zon is geel Amsterdam - De ontstelde ruim te". Studio Sporrt brengt een samen vatting vak' dè*i)shockeywedstrijden om het wereldkampioenschap Tsjechoslowakije-Rusland en Zweden-Canada. ZONDAG 18 APRIL NED. 1. 13.00 Nieuws voor doven; Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 15.45 Teleac; 17.00 In aanraking met Jan Wit17.30 Wilde ganzen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.05 Caspar, het lieve spookje; 19.15 Love Boat; 20.05 Tony; 21.10 Het gesprek; 21.55 De onvoorstelbare we reld van Roald Dahl22.20 De on derste steen; 23.20 Simon Carmig- gelt; 23.30 Nieuws23.35 Nieuws voor doven. NED. 2. 12.00 Het Capitool; 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open schooltijd15.30 Nieuws; 15.35 Mic key en Donald; 16.00 Surfen op Bali 16.50 Carambole; 17.05 Studio Sport; 17.35 Sprekershoek; 17.50 Oogst in beeld; 18.20 Op zicht; 18.45 Se samstraat; 19.00 Studio sport; 19.55 Trekking Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf min. Be denkt.; 20.45 BGTV; 21.15 Berlijn - de zon is geel22.55 Nieuws; 23.00 Nieuws voor doven; 23.05 Studio Sport extra. MAANDAG 19 APRIL NED. 1. ,,Daar vraag je me wat", het populair wetenschappelijk pro gramma opent de KRO-uitzending. In het tweede deel van de SF-serie ,,Galactica ontdekt de aarde" moe ten de uitgevlogen piloten zo snel mogelijk terugkeren op hun basis. Jamie zou graag meewillen naar de aarde, maar ze weet niet wat haar te wachten staat!Dan komt de KRO langs in Midden Beemster, gasten zijn o.a. Liesbeth List, Conny Vink, Jack Jersey, The Gibson Bro thers. „Voor een briefkaart op de eerste rang", wordt weer gepresen teerd door Bob Bouma. De kerkelij ke rubriek „Het hart op de tong" be licht dit keer Psalm 139 nader. NED. 2: ,,J. J. de Bom-showheeft vanavond het thema: brieven beant woorden. De tweede aflevering van de Engelse comedyserie „Solo" is Gemma niet van plan haar nieuwe le venswijze te veranderen. Dit tot groot verdriet van haar moeder. Va nuit de „Brakke Grondin Amster dam presenteert Sonja Barend weer het praatprogramma „Sonja op maandag". Hierna brengt de VARA een aflevering uit de serie „De Veree- nigde Staatop het scherm. Libby en Richard krijgen zo'n enorme ruzie, dat Richard zijn spullen bij elkaar pakt en een kamer in een hotel neemt MAANDAG 19 APRIL NED. 1:10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 Daar vraag je me wat19.40 Galactica; 20.30 De KRO komt langs in Mid den Beemster; 21.37 Journaal21.55 Voor een briefkaart op de eerste rang; 22.45 Het op de tong; 23.30 Nieuws; 23.35 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 Jan J. de Bom; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Pisa; 21.20 Solo; 21.50 Koning Klant; 22.15 Sonja op maan dag; 23.15 De Vereenigde staat; 23.45 Nieuws. 23 Plotseling begreep de vrouw in bed het: hij is dronken! Hij is beslist dron ken! Heeft zich waarschijnlijk uit pure balorigheid een stuk in zijn kraag ge dronken. En is dat de man, waarmee ik getrouwd ben? Op wie ik zo dol was voor ons huwelijk? Omdat hij nog altijd niet naar de slaapkamer kwam, gooide ze het dek van zich af, schoot in haar pantoffels en liep naar de salon, waar hij het kastje van de dranken had geopend en net bezig was zich een borrel in te schen ken. Resoluut pakte Hannie glas en fles uit zijn handen en zette deze voor werpen terug in het kastje, waarna ze het deurtje sloot en de sleutel omdraai de. „Nij dunkt, dat je vanavond wel genoeg gehad hebt, nietwaar? Allons, naar bed Morgen moet je weer wer ken." Hij keek haar met lodderige ogen aan. „Zo, ben je al thuis? Valt me mee. Valt me donders mee. Mevrouw is dus uit geweest, in haar eentje. Hoe ging het met de ouc^jes? Je bent zeker niet bij mijn moeder geweest, he?" „Ja, dat ben ik weL Je moet de groe ten hebben. Nou, komt er nog wat van? Of blijven we hier de hele nacht staan?" Hij pakte Hannie bij de armen en keek haar lachend aan. Opeens was zijn gezicht bij het hare en drukte hij zijn lippen hard op de mond van zijn vrouw. Ze rook de dranklucht en walg de een ogenblik, waarna ze hem van zich afduwde. „Laat dat Je hebt teveel gedronken." „Haha!" lachte hij, „wat is teveel? Kun jij een definitie geven van teveel? Is dat vier of vijf of tien borrels? Dat kan niemand En ik ben nog zo bij als wat, snoes. Voor tien borrels draai ik mijn hand niet om. Wat zeg ik? Voor vijftien niet Ennewe kunnen er eigenlijk samen nog best ééntje ne men, snoes. Om ons alvast voor te bereiden op straks, he? Fijne meid van meKom, geef je man eens een lekkere zoen Resoluut pakte ze hem onder de arm en probeerde de man mee te nemen naar de slaapkamer, maar dat was niet naar de zin van Flip Boerée, die zich met een ruk losmaakte en haar toebeet „Ik kan best op m'n eigen benen staan en lopen, begrepen? En als ik nog een borrel wil, dan neem ik er één." De vrouw ging gedicideerd met haar rug voor het drankenkastje staan en hield de sleutel in haar hand geklemd. „Schaam je je niet? Komt om over half twee in onbekwame toestand thuis en wil dan nog opnieuw gaan drinken. Naar je bed! En gauw een beetje, an ders krijg je van mij nog een portie klappen! En reken er op, dat ik het doe!" Half geschrokken, half geamuseerd keek hij haar enige ogenblikken aan. Wankelend stond hij tegenover zijn vrouw. Opnieuw rook Hannie de drank lucht Maar hij lachte en antwoordde: „Wie breng jij daarvoor mee, vrouw? Als ik wil kan ik je maken en breken, weet je dat? Ko, geef je man nou eens Door HENK VAN HEESWIJK een ouderwetse zoen, he?" Ze zag zijn verhitte gezicht dichterbij komen en in een reflexbeweging, gedeeltelijk ook om zich te verweren, anderdeels van een zekere schrik, haalde ze uit en gaf hem een slag in het gezicht „Zwijn, dat je daar staat, heb het lef eens me aan te raken! Dan dweil ik de vloer met je aan!" De klap ontnuchterde hem hall Met zijn hand voelde hij aan zijn wang, zijn vrouw geschrokken aankijkend. Gelijk draaide de man zich om en begon door de kamer te lopea „Je hebt me ge slagen," jammerde hij. „M'n eigen vrouw heeft me geslagenen enkel omdat ik een kusje vroegJe hebt me geslagen Ze keek hem na, trillend van emotie. Flip verliet de salon en ze zag hem naar de slaapkamer gaan. Hoe lang ze daar in het donker in de salon had gestaan, wist ze later niet meer. Op een gegeven ogenblik begon ze automatisch haar voeten te verzet ten' Enigszins ongerust liep ze naar de slaapkamer, waar Flip al in bed lag, slechts gedeeltelijk uitgekleed. Maar het kon haar niet schelen. Hij was al in slaap gevallen. Ze keek naar zijn ge zicht, de kant waar ze hem geslagen had. De wang was enkel rood. Een verwonding zag ze niet, hetgeen haar een zucht van verlichting deed slaken. Zo goed en zo kwaad als het ging, dekte ze hem toe, zette toen het raam half open en nam tenslotte de kimono uit haar kast (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5