LES COPINES KOPEN EN KIJKEN BIJ DE „SCHOUWSE KAA IN BURGH-HAAMSTEDE •HoltV* ii|odc Cijfers Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland STREEKNIEUWS ONZE PUZZELRUBRIEK 4 EEN OMMEKEER IN SPORTIEVE MODE Scheveningen en het zand afgetapt en in een plastic vat ge pompt. De wrongel blijft in de tobbe en de temperatuur wordt naar 32° C gebracht. De botte kant van de mes sen roeren gedurende een half uur in de massa. Als weer een deel van de wei is afgetapt gaat de temperatuur naar 36° C en wordt er opnieuw een half uur geroerd. „Dan komt het vakmanschap om de hoek kijken: er moet beoordeeld worden of de wrongel droog genoeg is om uit de tobbe te halen. Hoe ou der de kaas moet worden des te dro ger moet de wrongel zijn". De wron gel wordt opeengehoopt en in een plastic vat gestopt en enkele uren on der de pers gezet. Nadat het kaasmerk is aangebracht gaat de wrongel weer enkele uren onder de pers. De volgende ochtend worden de kazen van verschillende groottes in de pekelbak gelegd. De kazen van 1 kg liggen hier een dag in en de grote kazen wel vier dagen. De pekel dient ervoor om de kazen op smaak te brengen. Dan is het produktieproces bijna afgelopen, tenminste wat het arbeid sintensieve deel betreft. De kazen worden voorzien van een laagje plastic en gaan naar de opslagruimte, waar het 15° C is. De kazen moeten elke dag worden gekeerd. Na zes we ken is het eerste eindprodukt er: jon ge kaas. Na een jaar is het oude kaas. Het eindstadium betreft de winkel, waar de fam. v. d. Wekken de kaas, de karnemelk en de kwark verkoopt aan de autochtone bevolking en de toeristen. De klanten kunnen kiezen uit jonge kaas, belegen kaas, oude kaas, komijnenkaas, boerenkaas en kruidenkaas. Karnemelk De wei, die in de tobbe is achterge bleven wordt met een half procent vet via een machine verwijderd en daarvan maakt mevrouw v. d. Wek ken boter. Voor de produktie van karnemelk is aparte apparatuur. De melk uit de stal wordt gepasteuriseerd en op 72° C gebracht, later weer afgekoeld tot 20° C. „Dan wordt er een reinkultuur van melkzuurbacteriën aan toegevoegd, waardoor de melk na 36 uur zuur is. De melk ypbrdt overgebracht naar de karnton, waarin ze wordt „geslagen". De karnemelk zak naar onder en kan worden afgescheiden. Het hele produktieproces van de kaas en karnemelk is een kwestie van goed op de klok en de tempera tuur letten", vertelt de heer v. d. Wekken. Om "tot de kaasmakerij te komen moest er drie jaar geleden wel heel wat worden verbouwd. De bestaande ruimten beslaan ongeveer een opper vlakte van 60 m2. Advertentie Mevr. v. d. Wekken keert de kaas in de plastic vaten, waarna hij weer enkele uren onder de pers wordt gezet. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE, 16-4. Om de bezoekers aan de kaasmakerij nog betere voorlichting te kunnen geven over dit oude ambacht heeft de Schouwse kaasboer uit Haamstede een „kursuszaal" ingericht. Afgelopen winter werd deze ruimte aan het bedrijf aan de Ariptiqekjseweg toegevoegd. In de „kursuszaal", waar de rondleiding door de kaasmakerij be gint, bekijken de toeristen dia's van de Schouwse kaasboer. Hierbij werd tot nu toe het een en ander verteld door de heer A. v. d. Wekken, eigenaar van het bedrijf, maar vanaf komend voorjaar zullen de dia's worden begeleid door een geluidsbandje. De heer v. d. Wekken kreeg in het nog maar korte bestaan van de Schouwse kaasboer regelmatig ver zoeken om een exkursie. Vandaar dat de vroegere werkplaats werd inge richt als ontvangstruimte voor de toeristen. Groepen van minimaal vijftien en maximaal vijftig perso nen kunnen op afspraak een rondlei ding door hét bedrijf krijgen. Drie jaar geleden was de heer v. d. Wekken werkzaam als onder houdsmonteur in de Flevopolder. Omdat hij de boerderij van zijn va der overnam, verhuisde het gezin naar Haamstede, waar hij met het kaasmaken begon. Dit oude ambacht fascineerde hem, hoewel hij niet be kend was met het produktieproces. Kursussen Samen met zijn vrouw kreeg hij voorlichting, liep stage en volgde een kaaskursus in Gouda. „In het begin van onze eigen kaasmakerij hebben we spannende tijden meegemaakt. Zal het lukken? Zal het niet lukken? Als curiosa hebben we ons eerste kaasje bewaard, een bolletje van 1 kg," vertelt de heer v. d. Wekken enthousiast. Het eerste jaar dat het gezin hier mee begon, werkte hij zelf ook in de kaasmakerij. Het boerenbedrijf vroeg echter (te) veel aandacht en zo doende zette mevrouw A. L. v. d. Wekken-Boot haar schouders eron der. De rondleidingen voor de toe risten verzorgen ze samen. Om een goed overzicht van het hele produktieproces te krijgen maken men met de heer v. d. Wekken een wandeling door het bedrijf. Van de „kursuszaal" uit loopt men de jong veestal in, gevolgd door de gewone stal met dertig koeien, die twee keer per dag worden gemolken. Al deze koeien staan in dienst van de kaasmakerij. De helft van de melk gaat naar de fabriek en het restant wordt gebruikt voor de produktie van kaas, karnemelk en kwark. Kaastobbe De melk, bestemd voor de kaasma kerij, wordt via een leiding vanuit de stal afgevoerd naar het melklokaal waar deze met een filter wordt ge zeefd. Aan het einde van de dag komt de avondmelk in de kaastobbe met een kapaciteit van zeshonderd liter, waarin de melk gekoeld wordt tot 4° C. De volgende ochtend wordt warme melk toegevoegd tot een tem peratuur van 10° 12° C. De tempe ratuur moet uiteindelijk op 29° C ko- Via een door de heer v. d. Wekken zelf omgebouwde cv-ketel komt het stremsel, een extract uit de lebmaag van een kalf, in de tobbe, waardoor de melk dik wordt. „Het moet een puddingachtige massa worden. Als het zover is plaat sen we drie messen met een scherpe en een botte kant in de tobbe, die de massa tot wrongel maken. Dat bestaat uit kleine brokjes kaas ter groote van een erwt. Die wrongel komt uit de dertien procent vaste bestanddelen van de melk, dat dik wordt. De 87 is water oftwel wei", aldus de heer v. d. Wekken. Daarna wordt een deel van de wei Geen tijd Zowel mevrouw als de heer v. d. Wekken zijn bijzonder tevreden over hun bedrijf en zien met genoegen hoe steeds meer klanten de winkel bezoe ken om een zelfgemaakt stukje kaas te kopen. De heer v. d. Wekken zegt het bijzonder jammer te vinden dat hij zelf maar zo weinig in de kaasma kerij kan werken, terwijl hij het juist zo graag doet. „De boerderij neemt veel te veel tijd in beslag, zodat mijn vrouw het Les Copines. Een ommekeer... Lekkere, losse mode. Actueel, jong, sportief. Zoals jij. met jouw levensstijl. Mode dus, waarin jij je goed voelt. Omdat Les Copines gewoon ook goed isl In alle sportiviteitnèt even iets beter dan wat er was. LES COPINES Het jonge merk voor vrouwen met levensstijl Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 WINKELEN IN EEN PERSOONLIJKE SFEER KERKWERVE, 16-4. De reinigingsdienstSchouwen-Duive- land heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 1982 gereed. Met in gang van 1 januari dit jaar is de dienst gestart met een nieuwe wij- kindeling voor de ophaaldienst. Als gevolg hiervan wordt nu weer gedurende het gehele jaar acht uur per dag gewerkt, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin afwis selend 7Vï of 8V2 uur per dag gewerkt werd. Totaal aantal produktieve uren: 9929, of 85%. De heer M. Evert - se te Zierikzee bereikte op 4 maart de 65 jaar en zal met ingang van 1 april met officieel pensioen gaan, na sinds 1980 van de VUT-regeling gebruik ge maakt te hebben. Stijging De gezamenlijke voertuigen van de dienst legden in het eerste kwartaal 37.946 km af, een stijging in vergelij king met het vorige jaar van ruim kaasmaken alleep moet. doen. Dus zal ik moeten wachten tot de kinde ren groter zijn, pas dan zal ik mijn vrouw wat meer kunnen helpen", besluit de heer v. d. Wekken. 10%. De dienst rukte 110 keer uit voor ongediertebestrijding, waarvan de rattenbestrijding 96 keer voor hun rekening namen. Muizen 9 keer, wespen een keer en overige 4 keer. De rattenbestrijding betrof voorna-/ melijk een winteraktie op boerderij en. Het totaal ingezamelde vuil be droeg 9009 m3, waarvan 273 m3 glas. Een totale stijging van 1828 m3 of ruim 25% ten opzichte van 1981. Bij het gemelde totaal m3 vuil komt nog de aanvoer door „derden": 3437 m1, plus grond, puin en veegvuil: 1793 m3, waarmee de gehele aanvoer in het eerste kwartaal van 1982 komt op 14.239 m3. DEN HAAG. Een delegatie uit het Nederlandse parlement zal van 20 to en met 24 april een bezoek brengen aan Bulgarije. De nederlandse parle mentariërs zullen besprekingen voe ren met Bulgaarse polotici en bezoe ken brengen aan instellingen op het bebied van toerisme, vrouwenorga nisatie en arbeidsomstandigheden in de industrie. DEN HAAG. Het Tweede Kamer lid mevrouw Beckers (PPR) wil we ten wat minister Terlouw (economi sche zaken) heeft bedoeld met het woordt sabotage in verband met de vorming van de kommiss^-beek. De ze kommissie moet nog geinstallerd worden teneinde te onderzoeken of de kerncentrales van Dodewaard en Borssele open moeten blijven. DEN HAAG. De rechtbank in Den Haag heeft donderdag de 28-jarige Haagse agent A. Z. vrijgesproken van de hem ten laste gelegde dood door schuld van een 20-jarige motor rijder uit Den Haag. Eerder had de officier van justitie bij de rechtbank tegen verdachte 2.500,— boete en een jaar ontzegging van de rijbe voegdheid geëist. DEN HAAG, 15-4. De Scheveningse strandtenthouders hebben donderda gavond een actiecomité opgericht, die stichting ongeruste strandten thouders (SOS). Volgens woordvoer der Martin van de Berg zijn alle 52 strandtenthouders bij dit initiatief betrokken. De acties van het comité zullen er allereerst op zijn gericht de bewering van wethouder Blan- kesteijn (ekonomische zaken) dat er geen zand weg is te weerleggen. HAAMSTEDE Ledenvergadering Oranjevereniging Het Oranje komité Burgh-Haam- stede zal binnenkort worden omgezet in een vereniging. Dit punt komt o.a. aan de orde tijdens de algemene le denvergadering van de Oranjevere niging i.o. donderdag 22 april in Ho tel Bom te Haamstede. De karnton, waarin de karnemelk wordt „geslagen". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Flitsen uit het buitenland JERUZALEM. De Amerikaanse onderminister van buitenlandse za ken Walter S]toessel heeft verklaard dat hij „optimistisch" is over kans op het oplosken van de problemen tussen Israël |en Egypte, die dreigen de Israëlische terugtrekking, over tien dagen, uif de Sinaï te vertragen. BERN. Zwitserland beperkt dit jaar in sterke (mate zijn wapenaanka- pen, als onderdeel van een algemene besnoeiing yan de staatsuitgaven. Voor nieuwe'wapens zal in 1982 681 miljoen frank (ongeveer 920 mil joen) worden uitgegeven, of ongeveer de helft van :het bedrag dat in de af gelopen drie'jaar werd besteed. CHICAGO, Illinois. In een toespraak tot de National Catholic Educational Association in Chicago heeft president Reagan van de Ver enigde Staten subsidiëring door de overheid voorgesteld van ouders die hun kinderen naar partikuliere of re ligieuze scholen willen sturen. LONDEN. Het achtste voltallige centrale komité van de Poolse ver enigde arbeiders partij zal donder dag 22 april bijeen komen. Dit heeft de Britse BBC vandaag via radio Warschau vernomen. BONN. De Verenigde Staten en West-Duitsland hebben donderdag een overeenkomst getekend, krach tens welke in tijden van krisis Ame rikaanse militaire versterkingen naar West-Duitsland'zullen worden overgevlogen. STOCKHOLM/DEN HAAG. De 40-jarige W. J. D. uit Sittard is door de rechtbank in Stockholm tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens het smokkelen van amfetamine. De Nederlander werd vorige maan dag in Perstorp in Zuid-Zweden in zijn vrachtwagen aangehouden. Hij bleek 42 kilo amfetamine te vervoe ren. BERN. Het omstreden autonome jongerencentrum in de Zwitserse hoofdstad Bern is donderdag door de overheid gesloten nadat het publiek boos was geworden over diefstald vaneen zeldzame kraanvogel en het roosteren van het dier boven een open vuur. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ARNHEM. De krijgsraad in ara- hem heeft donderdag de 24-jarige Rob D. uit Krommenie Conform de eis van auditeur-militair mr. J. de Koning veroordeeld tot een gevan- geinsstraf van achttien maanden. De hagel- en sneeuwbuien in het af gelopen weekend hebben er zeker toe bijgedragen, dat velen zich op de kruiswoordpuzzel hebben gestort. De enveloppes kunnen weer gestuurd worden naar Redaktie Zie- rikzeese Nieuwsbode, Postbus 1, "4300 AA Zierikzee, met de vermel ding „Weekpuzzel". De enveloppes dienen gefrankeerd te zijn met 70 cent. Eerste prijs: A. Hage Phoenixstraat 15 4305 AL Ouwerkerk Tweede prijs: M. A. Verton Zuidwellestraat 26 4301 GT Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. spar;! 3. kling; 7. vlak; 10. tuba; 11. adie; Jl2. alom; 14. riool; 17. aula; 19. aal; 20. tin; 21. tel; 23. kom; 24. PK; 25. negentien; 28. op; 29. smal; 31. Epe; 32. jkesp; 35. opeen; 37. raket; 40. aak; 41. v.e.; 42. re; 43. Ier; 44. klink; 47. jserie; 49. baas; 50. ode; 52. berg; 54'. Sr.; 55. pimpernel; 58. el; 60. pen; 62. eer; 63. rek; 64. lei; 65. emoe; 67. kater; 69. hals; 70. olijk; 71. trom; 72: turf; 73. atlas; 74. page. VERTIKAAL: 1. slaap; 2. atol; 3. rum; 4. karig; 5. Ido; 6. galei; 7. via; 8. leuk; 9. klamp; 13. laks; 15. ineens; 16. otter; 18. loop; 20. televisie; 22. lekkerbek; 25. nap; 26. N.P.; 27. nee; 30. mokka; 33. stier; 34. das; 36. een; 38. are; 39. arm; 45. Lap; 46. kopra; 47. serre; 48. iel; 49. brem; 51. de; 53. geel; 54. spelt; 56. Mekka; 57. nerts; 59. Lisse; 61. Noor; 64. lama; 66. elf; 68. til; 69. hop. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. mannelijk be roep; 7. monstering van troepen; 13. vrucht; 14. waterkeuring; 16. schroef van een helikopter; 17. schaakfiguur; 18. niet overvloedig; 20. deel van een schip; 21. nummer (afk.); 22. deel van Zuid-Amerika; 24. trekdier; 26. drank; 28. slaginstrument; 31. land bouwwerktuig; 33. schijngestalte van de maan (afk.); 34. griezelig; 36. 0,001 meter (afk.); 37. soort onderwijs (afk.); 38. draagriem; 40. snaarinstru ment; 42. de gezamenlijke edelen; 44. boomloot; 45. tuinhaag; 46. deel van een kledingstuk, bestemd om er iets in te bergen; 47. schoenmakerspriem; 48, stof die dient om het brood te doen rijzen; 50. schrijfkosten (Latijn); 52. manier waarop een kle dingstuk gesneden is; 53. lidwoord; 54, voegwoord; 56. vochtig; 57. boksterm (afk.); 58. persoonlijk voor naamwoord; 59. produkt van het var ken; 61. groot stuk hout; 63. letter van het Griekse alfabet; 64. plaats in Noord-Holland; 67. soort onderwijs (afk.); 69. grappenmaker; 71. bijzon dere handigheid om zich ergens door te slaan; 72. ploegsnede; 74. zinne beeld van de marine; 76. huisdier; 77. vrouwelijk dier; 78. Oudhollandse munt; 79. vogel. VERTIKAAL: 1. bewoners van het hoge Noorden; 2. vrouwelijk vier handig dier; 3. trede van een ladder; 4. Japanse munt; 5. oude lengte eenheid; 6. vorm die enigszins van de gewone afwijkt; 8. paardeslee; 9. wa terbewoner; 10. kleinste deeltje van een scheikundig element; 11. poedel hond; 12. vreselijk; 14. laagte tussen bergen; 15. met ingang van (afk.); 18. vrouwelijk rund; 19. zwarte delfstof; 22. snavel van een vogel; 23. li chaamsdeel; 25. zegswijze; 27. onver- duisterd schijnende; 29. grootmoeder (kindertaal); 30. pistoolfoedraal; 32. ,,bouw"-afdeling van het leger; 34. vertrouwelijk; 35. zwaarlijvig; 37. meelachtig; 39. wandversiering; 40. afzonderlijk vertrek in een gevange nis; 41. geslacht van mensen of die ren; 43. naaldboom; 49. hoogste punt; 51. schaaldiertje; 52. muzieknoot; 55. hoofddeksel; 57. toiletartikel; 59. hoofddeksel; 60. hulzen van gedorste korenaren; 61. enigszins luxeus inge richt café; 62. kleine samenhangende massa van een harde of kneedbare stof; 63. oude vochtmaat; 65. zwem vogel in noordelijke zeeën; 66. aan wijzend voornaamwoord; 68. gere gelde toestand; 69. schrede, stap; 70. onderdeel van een tennispartij; 72. in het water levend dier; 73. alvorens; 75. muzieknoot; 77. persoonlijk voor naamwoord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4