Emancipatie ook binnen Plattelandvrouwenbond Heel Noordgouwe welkom bij officiële opening dorpshuis Tien jaar „De Krukels" STREEKNIEUWS AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA Bruinisse Lekker slapen? intermeubel deurloo Diskussieleidster C. de Dreu-Koster: Zaterdag 24 april Informatiestand Philipsdam in gemeentehuis Bruinisse t t Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 16 april 1982 Nr. 2309» 3 NOORDGOUWE. Het nieuwe dorpshuis, dat aan de lagere school werd ge bouwd. Achter de ramen ligt de zogenaamde multi-funktionele ruimte, die o.a. voor toneelopvoeringen maar ook als gymzaal kan worden gebruikt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDGOUWE, 16-4. De bewoners van Noordgouwe hebben er wat lang op moeten wachten, maar zaterdag 24 april zal het multi-funktionele gebouw, oftewel het dorpshuis, aan de Pauwstraat in gebruik worden geno men. Het centrum zal aan de beheerskommissie dorps huizen Brouwershaven worden overgedragen. ZIERIKZEE Opbrengst kollekte De kollekte ten bate van de Hartstichting heeft te Zierikzee het fraaie bedrag van 6.828,66 opge bracht. Een dankwoord aan de gulle burgerij en de kollektrices is zeker op zijn plaats. Kollekte Hartstichting Te Zierikzee heeft de kollekte ten bate van de Hartstichting het forse bedrag opgebracht van 6828,66. Een dankwoord komt toe aan de kollek trices en aan de burgerij voor de be toonde offervaardigheid. WESTENSCHOUWEN Mijn ontploft Spelende kinderen vonden gisteren op het strand 't Punt bij Westen- schouwen een aangespoelde mijn. De Explosieven Opruimings Dienst uit Vlissingen werd gewaarschuwd die de mijn heeft laten ontploffen. HAAMSTEDE Tegen boom Een toerist rijdend in een Simca Matra vloog gisteren op de Vroonweg tegen een boom. Hij zou, terwijl hij een zakje frites at, niet goed op het verkeer hebben gelet en raakte van de weg af. De wagen werd door takel- bedrijf J. de Jonge weggesleept. NOORDWELLE Opbrengst kollekte De Sakorkollekte heeft in Noord- Advertentie te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend Inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 Tijdens deze gebeurtenis wordt de gehele bevolking van Noordgouwe uitgenodigd hun nieuwe dorpshuis te bezichtigen. Een „open huis" dus, za terdag van half drie af. Burgemeester C. Slabbekoorn van de gemeente Brouwershaven zal de sleutel in ontvangst nemen en hem op zijn beurt aan de voorzitter van de beheerskommissie, mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter overhandi gen, die het nieuwe centrum zal ope nen. Vrolijk Hierna volgt een officieel gedeelte met enkele toespraakjes, maar daar-, na worden de gasten uitgenodigd het gebouw eens goed te bekijken. Tij dens deze bijeenkomst zullen mu ziekkorpsen van Noordgouwe en Dreischor het geheel muzikaal opluisteren. well.e 80,05 opgebracht. Kollektan- ten en gevers worden hierbij dank gezegd. SCHARENDIJKE Poppententoonstelling Zaterdag 17 april is er in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw te Scharendijke een tentoonstelling in gericht van poppen, die werden ge maakt door een groep dames onder leiding van Ted Stigter-Meyer. De poppen kunnen van drie tot vier uur worden bekeken. Verder bestaat er die dag nog de mogelijkheid de wandkleden te bezichtigen in de Ned. Herv. kerk, die dezelfde groep dames heeft gemaakt. KERKWERVE Geen voorrang verleend Op de kruising Lokkerseweg/Tu- reluurweg zijn donderdag twee wa gens op elkaar gebotst. Eén van de passagiers mevrouw K.-R. uit Drei schor raakte hierbij gewond en moest naar het Rode Kruis Zieken huis worden overgebracht. Automobilist H. M. v. K. uit Drei schor reed over de Tuleruurweg en verleende geen voorrang aan de voor hem van rechts komende wagen, bestuurd door J. v. L. uit Brouwers haven. De auto's raakten zwaar be schadigd en moesten door de takel wagen van J. de Jonge worden weg gesleept. OUWERKERK Aktiviteiten op 30 april De oranjevereniging organiseert voor 30 april a.s. de navolgende akti viteiten: 13.30 uur optocht; 15.00 tot 17.00 uur voksspelen op de Ring; 19.00 tot 20.00 uur puzzeltocht voor jong en oud; 21.30 uur start van de lampionoptocht voor het Dorpshuis. BRUINISSE. 16-4. Op woensdag 21 april wordt met enkele festiviteiten het heugelijke feit herdacht dat in 1972 enkele mensen de koppen bij el kaar staken om in Bruinisse een peu terzaal van de grond te krijgen. Een zeer aktieve rol bij deze oprichting speelde de heer B. de Groot, destijds voorzitter van de toenmalige kleuterschool. Op 24 april was de oprichting een feit en het bestuur bestond toen uit de dames De Bruin, De Koek, v. d. Berg. De Waal en De Hertogh: de naam: Stichting Peuterspeelzaal „De Krukels". 's Avonds neemt de dorpsraad de leiding in handen. Ook dan weer mu ziek, o.a. „Nut en Uitspanning" uit Zonnemaire en verder zal er een vro lijk programma volgen. SIRJANSLAND Kollekte Hartstichting Te Sirjansland heeft de kollekte voor de Hartstichting een bedrag op gebracht van 358,35. Een dan kwoord komt toe aan de kollektrices en aan de burgerij voor de betoonde gulheid. OOSTERLAND Repetitie „Duivelands Mannenkoor" Met het doel om meer leden voor het koor te krijgen, houdt „Duive lands mannenkoor" op dinsdag 20 april een open-repetitieavond in de zaal van de kerk van de Gerefor meerde Gemeente. Belangstelling voor het koor is er voldoende, dit bleek onlangs weer tijdens de uitvoe ring, die een volle kerk trok en een groot sukses was. Maar meer be langstelling van de zijde van aspi rant leden is meer dan welkom. Uite raard wordt iedereen van harte uit genodigd deze avond bij te wonen. BRUINISSE Ledenvergadering „Kwiek" Op dinsdag 20 april a.s. houdt de s.v. „Kwiek" de jaarlijkse ledenver gadering in het Dorpshuis te Bruinis se. Voor het eerst worden ook de ou ders van de kinderen uitgenodigd. Naast de notulen en jaarverslagen komt ook de gelijktrekking kontri- butie van de afdeling gym aan bod. Bij de bestuursverkiezing treedt me vrouw E. Munter af als voorzitster; ze stelt zich wel herkiesbaar als bestuurslid. Het bestuur stelt voor als kandidaat voor de vakature voor zitter de heer K. v. d. Berge, reeds bestuurslid. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE. 15-4. Op dinsdag 27 april is er in het hervormd Vereni gingsgebouw in Zierikzee een intro- duktie lezing over het Transcedente Meditatie programma (TM). Deze le zing is een eerste en vrijblijvende stap in het leren van TM. Drs. W. Burgmans die komende dinsdaga vond de lezing verzorgd: ,,TM is een eenvoudige en natuurlijke techniek die men in enkele avondlessen leert en daarna thuis zelfstandig beoefe nen kan. Tweemaal ongeveer een kwartier is daarbij vokldoende. De heer Burg mans, lid van een artsencomité dat TM aanbeveelt ter bevordering van de gezondheid en verbonden aan het Rotterdamse Centrum van de Tijd en Verlichting gaf reeds met veel succes kursussen aan mensen uit alle lagen van de bevolking in Rotterdam en omgeving. TM kan beoefend worden ongeacht levensovertuiging en oplei ding. MIDDELBURG Hoorzitting maatschappelijke diskussie energiebeleid Prof. dr. J. Hamaker uit Burgh- Haamstede is één van de uitgenodig de deelnemers bij de hoorzitting in het kader van de Maatschappelijke Diskussie Energiebeleid, die vrijdag 23 april in het Provinciehuis te Mid delburg wordt gehouden. De andere uitgenodigde deelne mers zijn dr. L. P. Roegholt, de Vere niging Milieuhygiëne Zeeland en me dewerkers bij/voor de kerncentrale Borssele, allen uit Middelburg. De hoorkommissie bestaat uit: J. L. A. Jansen (voorzitter) en de leden Aan de hand van deze stand (met fraaie foto's en diverse folders) kan de bevolking kennis nemen van de voortgang van de werken die mis schien ook voor de werkgelegenheid in Bruinisse van belang kunnen zijn. De aanleg van de Philipsdam, die de verbinding gaat vormen tussen het eiland St. Philipsland en de Gre- velingendam, is een rechtstreeks ge volg van de gewijzigde beslissing be treffende de manier waarop de Oosterschelde wordt afgesloten (stormvloedkering i.p.v. een vaste dam, zoals in het Deltaplan stond). Scheep v aartsluizen Het tracé van de Philipsdam is zo danig gekozen dat aan zo veel moge lijk belangen zo goed mogelijk wordt tegemoet gekomen. In de Philipsdam moet reeds in 1984 een komplex van scheepvaartsluizen met bufferbek kens gereedkomen zodat de scheep vaart onbelemmerd kan passeren tij dens de afdichting. Het sluizenkomplex zal bestaan uit 2 voor 4-baks duwvaart geschikte sluizen van ieder 280 meter lang en 24 meter breed, even groot als de Volkerak- en Kreekkraksluizen. Noordelijk van de grote sluizen ko men twee jachtsluizen van elk 75 me ter lang en 9 meter breed. Ter voor koming van het doordringen van zout water op het zoete Volkerak of andersom worden de sluizen voor zien van een zout/zoet scheidings systeem welke is gebaseerd op het feit dat zout water zwaarder is dan zoet water. Deze gegevens en nog veel meer kan men in het gemeente huis aan de hand van schema's, foto's en folders bekijken tot en met dins dag 27 april. M. L. de Brauw, H. Hoog en Th. v. d. Klundert. Sekretarissen zijn me vrouw M. Zuidgeest en S. C. de Hoo. Leden bureau stemgroep zijn: G. Samson, H. J. ter Bals en mevrouw H. Böttcher. De hoorzitting begint om 14.00 uur. De toelichtingen zullen ongeveer twee uur in beslag nemen en voor de gedachtenwisseling wordt een uur uitgetrokken. In de ochtenduren, begint om half elf met dezelfde kommissieleden een hoorzitting, waarop Werkende Jon geren CNV Zeeland en de Stichting Industriegroep Midden Zeeland te Middelburg in het kader van deze Brede Maatschappelijke Diskussie zijn uitgenodigd om nadere toelich ting te geven over hun opvattingen over het energiebeleid, zoals zij die eerder aan de Stuurgroep hebben kenbaar gemaakt. UTRECHT. De federatie Neder landse vakbeweging, het Christelijk nationaal Vakverbond en de vakcen trale voor middelbaar en hoger per soneel zijn uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie uit hewt kabinet op dinsdagavond 20 april. Advertentie Wij hebben voor u een grote kollektie slaapkamers en een uitgelezen kollektie matrassen en bodems. Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee Telefoon (01110) 2946 ZIERIKZEE, 14-4. „Binnen het zogenaamde nieuwe vrouwenwerk wordt meestal beweerd, dat alleen in die kring wordt geëmancipeerd. Het traditionele vrouwen werk - waar ook de Plattelandsvrouwenbond in dat ge val toe behoort - zou volgens deze groeperingen niet emanciperen. Dat is echter onjuist ook binnen het tradi tionele vrouwenwerk is men duidelijk voor emancipa tie, alleen op een kalmere, bezadigde manier. Daar voe len wij ons happy bij". Omdat de leerlingen van de kleuter- en lagere scholen (bijna) al lemaal de peuterspeelzaal hebben be zocht worden ook zij in de aktivitei ten betrokken. Voor alle leerlingen van Bru (lagere- en kleuterscholen en uiteraard peuters) is er op woensdag 21 april een ballonwedstrijd waar leuke prijsjes mee zijn te verdienen. Het startsein voor het oplaten zal worden gegeven door de heer B. de Groot, 's Morgens is er voor de peu ters een poppenkastvoorstelling. Het bestuur houdt het feest bescheiden om geen aanslag op de financiële middelen te plegen, welke door sub sidie en bijdrage van de ouders wordt verkregen. Aan het woord mevrouw C. de Dreu-Koster woensdagmiddag tij dens een diskussiemiddag van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Schouwen in het „Huis van Nassau". Thema van de inleidster was „Kies ik, kies jij, kiezen wij voor verantwoordelijkheid?" Mevrouw De Dreu liet weten, dat deze inleiding, met daaraan een dis kussie gekoppeld, beschouwd moest worden als een vervolg op de thema's van voorgaande seizoenen: „De wer kende mens" en „Ik, jij, hoe leven wij?". Ze was van mening, dat het ook voor de leden van de Platte landsvrouwenbond belangrijk is zich bewust te worden van de verant woordelijkheid bij het nemen van beslissingen. Kiezen Essentieel bij het nemen van beslissingen was volgens mevrouw De Dreu het doen van keuzes. „Keu zes maak je talloze malen, bij kleine dingen als „wat doe ik aan" of „wat eten we", maar ook bij grotere din gen bijvoorbeel in de opvoeding van de kinderen", aldus de inleidster. Volgens haar komt een keuze tot stand door: 1) een emotionele opwel ling; 2) een zakelijke aanpak; 3) het aanvoeren van tegenargumenten en 4) een motivatie. Aan de hand van drie diskussievra- gen liet zij de leden op dergelijke wij ze een keuze maken om ten slotte tot beslissingen te komen. De aanwezi gen werden daartoe in drie diskussie- groepjes ingedeeld. Het eerste probleem was: „Het is over bekend dat roken ongezond is zowel voor de roker, als voor de om geving. U bent lid van een afdeling van de bond van Plattelandsvrou wen, waar geen asbakken op tafel staan. U heeft (zelf rookster) erg eel zin in een sigaret of iemand in uw buurt steekt een sigaret op". Vragen De vragen naar aanleiding van de ze situatie waren: 1) Wat is uw eerste gedachte? 2) Welke keuze maakt u bij uzelf en 3) wat besluit u ten slotte te ondernemen Bij de diskussie kwam naar voren, dat een en ander afhankelijk was van het feit of wel of niet van te voren verzocht zou zijn niet te roken en of er misschien leden waren, die werke lijke gezondheidsproblemen kregen als ze in een omgeving waar gerookt werd, vertoefden. Diverse meningen kwamen naar voren: „Ik zou denken wat jammer nou, dat er toch gerookt wordt"; „Ik zou alleen maar veelbetekenend kijken"; „Ik zou vragen niet te willen roken"; „Als ik zelf veel behoefte aan een si garet zou hebben, zou ik even naar de gang gaan". Het volgend punt leverde voor de leden van de Plattelandsvrouwen bond afd. Schouwen weinig proble men op: „U komt alleen een vergade ring van Plattelandsvrouwen binnen en zoekt een zitplaats. De eerste vrije stoel blijkt bezet te zijn met een tas. Overduidelijk geen plaats voor u. De tweede vrije stoel wordt door de buurvrouw verdedigd met de mede deling „ik moest deze stoel vasthou den voor mijn vriendin". „Niet moeilijk doen" Vrijwel eensgezind waren de aan wezigen van mening: „Niet moeilijk over doen, gewoon een volgende stoel zoeken". Wel werden kantteke ningen gemaakt dat een dergelijke situatie wat moeilijker werd als het net leden betrof, die weinig zelfver trouwen hadden of toch al moeilijk alleen naar een bijeenkomst gingen. 3 Het derde diskussiepunt bleek aan leiding voor mevrouw De Dreu de le den ervan te trachten overtuigen, dat het van belang is zelf voor verant woordelijkheid te kiezen. De vraag was: „Op een uitnodiging voor een bijeenkomst van uw afde ling staat vermeld, dat tijdens het huishoudelijk gedeelte een bestuurs- vakature vervuld moet worden. Bij het lezen van dit punt denkt u daar niet over na, maar tijdens de bijeen komst wordt dit punt naar voren ge bracht: er zijn geen kandidaten. Wie biedt zich aan?" Vrijwel unaniem was men het ero ver eens, dat niemand zich uit zich zelf zou aanbieden. „Alle andere le den komen in aanmerking, maar ik niet". Mevrouw De Dreu schetste de situatie, zoals het vaak gaat: „Doe jij dat maar, dat is echt iets voor jou". Allen waren het er echter over eens, dat dat geen goede gang van zaken is en dat het bestuur de plicht heeft eventuele geschikt geachte kandida ten van te voren te benaderen. De inleidster konstateerde, dat massa's mensen in het bestuur rollen doordat ze daartoe worden overge haald en dan zelf doorrollen in kom missies of als vertegenwoordigster in provinciaal- of hoofdbestuur van de Bond. „Laat u zichzelf doorrollen door steeds anderen te laten beslissen, dat het wel wat voor u is, of durft u zelf verantwoordelijkheid te nemen?", maakte mevrouw De Dreu als laatste opmerking om nog eens over na te denken. Zij sloot haar inleiding af met het fraaie gedicht van Josephine Vonk uit de bundel „Moeder zeg nou ook eens wat". De presidente van de afdeling Schouwen, mevrouw T. Roos-Bijl dankte de diskussieleidster voor de ze middag en bood haar een fraai boe ket bloemen aan. ZIERIKZEE. Deze zwaan zoekt nu niet bepaald het rustigste plekje uit om eieren uit te broeden. De vogel zit, evenals verleden jaar, op exact dezelfde plaats aan de Grachtweg. precies tegenover de rotonde en broedt ditmaal op negen eie ren, en dat schijnt een bijzonder hoog aantal te zijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 16-4. Rijkswaterstaat heeft in het gemeentehuis van Bruinisse een tijdelijk informatiestand ingericht over de Philipsdam met de Kram mersluizen. Deze sluizen en de dam komen grotendeels op grondgebied van Bruinisse te liggen I i 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3