Vergadering Provinciale Staten van Zeeland deurloo b.u. Thatcher dreigt met geweld als diplomatie zou falen installatiebedrijf ENERGIEBELEID De Falkland-crisis Wiegel kommissaris Brief van Van Gogh Vrouw neergestoken te Dordrecht Maffia-moorden in Napels P.v.d.A. over de koopkracht WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Op woensdag 20 april Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DÊÊLE" 2 De „brede algemene maatschappe lijke diskussie energiebeleid", gaat ook raken aan de provincie Zeeland. Op 23 april worden hoorzittingen ge houden te Middelburg, door een spe cial kommissie, als onderdeel van het vorm geven aan de maatschappe lijke diskussie. Het „ingebrachte materiaal" (uit het publiek „dus") zal worden ge-evalueerd, zoals dat heet, waarna in 1983 een eindrapport wordt uitgebracht. De Stuurgroep Maatschappelijke Diskussie Energiebeleid, staat voor een hele opgave om de meningen te sonderen en te inventariseren en ook te vergelijken met de bestaande op vattingen. Dit laatste moet o.i. wel het laatst gebeuren, daar heel globa le opvattingen over energiebeleid al intensief besproken zijn en derhalve bekend. Het zal er vooral om moeten gaan dat originele stenen worden aangedragen. De hoorzittingen zijn - zo blijkt uit toelichtingen - vooral bedoeld om „toelichting op, verduidelijking van en vergelijking van de reakties van deelnemers". In diskussie komen derhalve de (schriftelijk) binnen ge komen reakties. De leden van de Stuurgroep (zie boven) zijn tevens de leden van de hoorkommissie en het is die hoorkommissie beslist niet ver boden vragen te stellen of aanvullin gen te verlangen op de ingekomen reakties. De toelichters (van hen stammen de reakties) krijgen voldoende tijd het „zegje" te doen en het geheel is duidelijk bedoeld een geprofileerder beeld te krijgen van de inzichten, die leven over de onderwerpelijke zaak (het energiebeleid). Er is ook een marge geschapen voor onderlinge diskussie en - als het tenminste niet de kant van oeverloos praten opgaat - kunnen daar ook nog elementen uit te voorschijn komen, die bruikbaar zijn voor de uiteindelijke rapporta ge. Zeeland ligt t.z.v. het energiebeleid even gevoelig als interessant. Om een kerncentrale (een voorbeeld) kan men niet heen en het waait veel in Zeeland, zodat het punt van prolon gatie van het Neeltje Jans-wind- molen-experiment, zeker ook „een punt" is. Dat soort zaken. Van offi ciële zijde intussen wordt nog mede gedeeld, dat de integrale vragen, de analytische samenvattingen van de reakties en de vragen, gedurende ze ven dagen voorafgaande aan de hoor zitting op het provinciehuis ter inza ge zullen worden gelegd. „Brede diskussie" houdt - zo lijkt het - derhalve ook in, zorgvuldigheid en een poging de informatie zo duide lijk en bezonken mogelijk te doen zijn. DEN HAAG, 15-4. Het kabinet zal vrijdag onder meer praten over de vraag wie nummer een moet staan op de voordracht aan de koningin voor de functie van commissaris van de koningin in Friesland. In Haagse kringen wordt de naam van WD- fractievoorzitter H. Wiegel genoemd. Minister van Thijn (binnenlandse za ken) toonde zich „verbaasd" en noemde het „voorbarig". AMSTERDAM, 15-4. Een brief van Vincent van Gogh aan de Engelse schilder M. M. Levens heeft donder dag op een veiling van belangrijke manuscripten van Sotheby in Lon den het rekordbedrag van 67.425 gul den opgebracht. Dit heeft Sotheby/ Mak van Waay in Amsterdam be kendgemaakt. Van Gogh schreef deze in het En gels gestelde brief in 1886 in Parijs aan Levens, die een leerling van hem was geweest in Antwerpen. In de brief zet Van Gogh zijn artistieke be doelingen uiteen in de periode dat hij het donkere palet van zijn Neder landse periode verwisselde voor de techniek van het impressionisme en het pointillisme. DORDRECHT, 15-4. De 30-jarige H. Codfried is donderdagmiddag in de brandgang achter haar woning in Dordrecht neergestoken door haar vroegere maan, de even oude H. V. W. uit Zwijndrecht. Enkele uren la ter overleed zij. Een kennis die bij haar op bezoek was, een 32-jarige man uit Oude Tonge, wilde haar te gen W. beschermen en werd eveneens gestoken. Hij werd met ernstige ver wondingen opgenomen in een zieken huis. De dader heeft zichzelf bij de poli tie gemeld. Hij had de vrouw telefo nisch gevraagd zijn 8-jarig dochtertje te mogen spreken, wat zij had gewei gerd. Hij was toch naar haar huis ge gaan om het meisje te zien. Toen hij zijn vroegere vrouw met de man uit Oude-Tonge uit haar woning zag ko men was hij een vechtpartij begon nen waarbij hij een mes had getrok ken. LONDEN, 15-4. De Britse premier Margaret Thatcher, die „krijgsraad" hield met haar defensieadviseurs, heeft Argentinië donderdag met geweld gedreigd voor het ge val een diplomatieke oplossing voor de crisis rond de Falkland-eilanden onmogelijk is. Het Britse ministerie van defensie zei dat Argentijnse oorlogsschepen voor binnenlandse propagandadoeleinden misschien zullen uitvaren, maar betwij felde of ze het risiko zouden nemen van schending van de door Groot- Brittannië uitgeroepen oorlogszone van 200 mijl. Terwijl bemiddelaar Haig uit Was hington naar Buenos Aires vertrok met „nieuwe ideeën", trof de rege ring Thatcher voorbereidngen voor een mogelijk gewapend konflikt met Argentinië. Nu de Britse vloot nog opstoomt naar de Falkland-eilanden, zijn er al leen een paar onderzeeers in het ge bied. Volgens de Britse pers zijn er wellicht vier die met kernkracht worden aangedreven. Voordat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Alexander NAPELS, 15-4. In de strijd tussen rivaliserende bendes in Napels zijn donderdagnacht drie vrouwen ver moord. Twee mannen schoten de 24-jarige Francesca Maggio, de vrouw van een naaste medewerker van de bendelei der Don Raffaele Cutolo, haar 17- jarige zuster Patrizia en haar schoon moeder Angela Ceparano dood. Cutolo leidt een bende waartegen alle andere bendes in de Napolitaan- se onderwereld, de Camorra, ageren. Cutolo en de man van Fransesca Maggio zitten op het ogenblik in de gevangenis. In Napels wekte de dood op de drie vrouwen grote verontwaardiging. De strijd binnen de Camorra kostte vo rig jaar aan 236 mensen het leven. Dit jaar bedraagt het aantal slachtoffers al 102. AMSTERDAM, 15-4. Volgens het PvdA-partijbestuur is het noodzake lijk dat tijdig aanvullende maatrege len worden genomen ter bescherming van de koopkracht van de minima tot min één procent. „Het inkomen plaatje moet worden hersteld", zo vatte partijvoorzitter Max van den Berg deze opvatting van het partij bestuur samen vrijdagochtend sa men. De wens is neergelegd in een vrklaring, vrijdagochtend uitgege ven opnieuw langdurig beraad in de nacht van donderdag op vrijdag. In de verklaring wordt verder vast gesteld dat het akkoord over de voor jaarsnota naast reden tot voldoening ook reden tot grote zorg geeft. Die zorg treft in het bijzonder de lasten verdeling over lage en hoge inko mens. Volgens het partijbestuur is het ondenkbaar dat het kabiniet niet bereid zou zijn de noodzakelijke cor rectiemaatregelen ter bescherming van de koopkracht te nemen. Haig op uitnodiging van Argentinië naar Buenos Aires vetrok zei hij dat beide landen blij zijn met zijn bemid deling. Ook zouden ze er het belang van inzien dat Haig ermee doorgaat. „Nieuwe ideeën" Hij wilde niet zeggen wat de „nieu we Amerikaanse ideeën" inhielden. Woensdag had Haig met president Reagan een onderhoud over de kwestie. Reagan vroeg de Sowjet- Unie zich niet in het konflikt in te mengen. Hardnekkige berichten bleven de ronde doen dat de Sowjet-Unie Ar gentinië helpt met geheime informa tie over de Britse vloot en dat de Ver- nigde Staten soortgelijke gegevens aan de Britten verstrekken over de Argentijnse militaire aktiviteit. De Argentijnse minister van bui tenlandse zaken Nicanor Costa Men- dez verklaarde dat Argentinië geen Amerikaanse hulp aan Groot- Brittannië zal dulden. ROTTERDAM. Ambtenaren op het Rotterdamse stadhuis zullen hun op het werk gevoerde privetelefoon- gespreken zelf moeten betalen. RENKUM. Papiermachine num mer 24 van de in juli vorig jaar na faillissement gesloten vestiging van •Van Gelder papier in Renkum draait weer. Papierfabriek Parenco, de enig overgebleven fabrikant van kranten papier in ons land, nam de machine vrijdag met enig feest vertoon offi cieel weer in gebruik. Historische poort dicht voor herstel ROME, 15-4. In de zestiende-eeuw- se Porta Del Popoio, noordelijke hoofdpoort in de oude stadsmuren van Rome, zijn woensdag scheuren gevallen en de gemeente heeft beslo ten tot sluiting tot na herstel. De druk-versierde poort werd ge bouwd in opdracht van de Medici- paus Pius IV, naar ontwerp van Mi chelangelo en Vignola. Bernini bracht in de zeventiende eeuw ter ge legenheid van de komst naar Rome van de Zweedse koningin Christina wijzigingen aan. De Porta Del Popoio zit in de vierde-eeuwse Aurelische muur en verschaft toegang tot de via Flami- nia naar het noorden van Italië. De scheuren in het bouwwerk en het losraken van enkele ornamentele Friezen werden woensdagochtend opgemerkt. De gemeente kon niet zeggen hoelang de poort gesloten zou blijven. Drie jaar geleden ontstond in het dek van een doorgangsweg in de buurt een groot gat als gevolg van werk aan een tunnel voor de onder grondse. Zaterdag 17 en zondag 18 april Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, Tel. (01110) 3016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, -tel. 0111^-2215. AGENDA Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. MIDDELBURG, 15-4. Op dinsdag 20 april is er een ver gadering van provinciale staten. De vergadering wijkt af van de gebruikelijke vrijdag. Begonnen wordt om 10.00 uur in de statenzaal, Abdij 11, Middelburg. In deze vergadering worden de geloofsbrieven onderzocht van de nieuw ge kozen statenleden. Uit de huidige staten worden drie commissies gevormd om het onderzoek te doen. Bij de mededelingen geven gedepu teerde staten een overzicht van de subsidies in restauratiekosten over 1981, de stand van het monumenten fonds per 31 december 1981 en een overzicht van de subsidies natuurbe schermingsfonds 1981. Bijsteeling begroting 1882 Onder het punt bijstelling begro ting provincie 1982 is een aantal voorstellen samengevoegd, zoals de aanstelling van enkele personeelsle den, bouwkunkige voorzieningen aan het provinciehuis, een kriediet voor uitvoering van de wet geluid hinder en een krediet voor verkee- ronderzoek Dammenweg- Middelburg. Intergratie bibliothee kwerk De gemeenschappelijke regeling intergratie bibliotheekwerk heeft al eerder op de statenagenda gestaan, maar werd dan afgevoerd nadat bleek dat er toch geen overeenstem ming was. De regeling gaat vooral over de rechtspositie van de perso neelsleden van de openbare en de provinciale bibliotheken in Middel burg; beide bibliotheken gaan samen in de Zeeuwse bibliotheek. Maatschappelijke dienstverlening Provinciale staten krijgen drie voorstellen over de maatschappelij ke dienstverlening, het eerste gaat om voorschotverlening op de rijks bijdrageregeling. Vervolgens komt de subsidiëring van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening in Middelburg aan de orde en tenslotte de subsidies voor enkele instellingen die ook op dit terrein werkzaam zijn, zoals de telefonische hulpdienst. Subsidie werkgroep industriële archeologie De staten wordt voorgesteld de werdgroep een subsidie van 2.500,00 te geven, voor een cor respondentie. Nadere bijzonderhe den over industriële archeologie vindt u elders in Abdijnieuws. Uitbreiding school voor zeevisvaart De Zeeuwse School voor de zeevis vaart (de visserijschool) in Vlissin- gen is uitgebreid met een praktijklo kaal en aan de staten wordt daarvoor een krediet van 10.000,00 ge vraagd. Subsidie restauratie monumenten Voor restauratie van de Groete Kerk in Zierikzee, de NH kerk in Co- lijnsplaat, de toren van de NH kerk in Kortgene en de korenmolen Wind- lust in Hoek wordt de staten ge vraagd in totaal een subsidie bedrag van ruim 49.000,00 beschikbaar te stellen. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15- 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 16 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Leden vergadering ABVA/KABO. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Handenarbeid- middag voor de jeugd. 14.00 uur. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „VVV Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hot'el Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk.' Dia-aVond Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde, 20.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Oprichtingsvergade ring ltc Scharendijke. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Afscheidsreceptie J. A. M. Peeters. 16.00 uur. Zaterdag 17 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De dochter van de Drakenkoning". 14.30 uur. Concertzaal. Film: „Donald Duck's zomerfeest", 15.00 uur, a.l. Film: „A Clockwork Orange, 20.00 uur, 16 jaar. Scharendijke NH-V erenigingsgebouwPoppen- tentoonstelling. 15.00 - 16.00 uur. Zondag 18 april Zierikzee Concertzaal. Film: „Donald Duck's zomerfeest, 15.00 uur, a.l. Film: „A Clockwork Orange". 20.00 uur. „De Lichtboei". Optreden muziek korpsen. 19.00 uur. Dreischor Café „De Drie Schapen". Vertrek toertocht rtc Schouwen-Duiveland. 9.00 uur. Maandag 19 april Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Korpswedstrijden Z.K.B. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond ver. „Philatelica". 20.00 uur. Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Korpswedstrijden Z.K.B. 19.30 uur. Concertzaal. SCZ/Uit in Zeeland, In ternationaal Folkloristisch Dans theater. 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Bijeenkomst NCVB. 19.45 uur. Brouwershaven Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Brouwershaven. 20.00 uur. Zonnemaire Rondleiding Paauwe meubeltoon zaal, Ned. Bond van Plattelands vrouwen. 19.30 uur. Oosterland Zaal kerk Ger. Gem. Open repetitie avond „Duivelands mannenkoor". 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Jaarvergadering s.v. „Kwiek". 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. N.C.V.B.- bijeenkomst. 20.00 uur. Donderdag 22 april Westerschouwen Gemeentehuis Haamstede. Kommis sie openbare werken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 17 april, optreden rockband „Parklane", 20.30 uur, leden 3,—, niet-leden 5,—. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 17 april, optreden Son of Tarzan. Zaterdag 24 april, dorpshuis, optre den heavy rock formatie Travel, 21.00 uur. Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: deze week vrijdag gesloten, zaterdag geopend van 19.30- 23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 55 Onderwegt mï de Paese, obrde 'k 'n mooi verael; ma ier eit 't 'at nie gespeeld Dan mö j'n stik vaader van uus weze, zei md in 't midden van Uropa. In dae was d'r êêhe van 't platteland, die a net te uee.zakgoed gedroge, in an de wanmole gestae. Ie dogt:'k gae d'r 's van dü nae de gro- ate stad". Stekkere nutuurlijk, want fietsen waere d'r nog gin ééns. Nie, dat t'n vö t' gat wou schoppe in de stad, md zömd 's kieke in muschien wa kaope. Afijn, ie kom d'r an, in 't êêste wat t'n rook was een bakkerswienkel, wê of ze merakels lekkere pannekoeken adde gebakke. Ie nae binnen. „Gee't t'r md tiene", zei t'n tegen de vrou we, in imae wi buute, kon d'n nie van de zak afbluuve. Om een lang verael kort t' ouwen, ie at z' oamae op, md gelokkig 'n aande vaader, zag 'n wi zó'n loienkel; in jewel dae adde z'ók wi pannekoeken. Ie wi nae bin- ne, in van 't zaalfde laeken 'n pak. ,,Geet t'r md tiene" zei t'n tegen de vrouwe, 't Verael wordt meschien 'n béétje êéntónig, md ie scheerde z'n ei gen wegt uit de wienkel, in wi buute, kon 'n wi nie van de pannekoeken af bluuve. Singelier gewoon, oe dat vintje kon ete. Trouwens ie dée tuus óók nie vö spek in böönen mee. ..Kalm dn, dogt 't n éêst nog; 'k mó gin taarve gae menne", md 't toas d te laete. Zó ies ad je nog nóóit gezie, md vee te gauw waere d'r wi tien panne koeken dü gedroaid. Toen begon 't n béétje te niepen van binne; ,,'k an de dierte d'r wê inbrienge" dogt t'n nog, in noe ei de vrouwe niks. Gelokkig kwam wi 'n bakkerietje tegen, in - je begriept t'd - dae adde z' ök panne koeken. ,,V6 't uus" dogt t'n, in ie nae binne. ,,Geet t'rmd tiene", zei t'n tegen de vrouwe. Dae stieng 'n wi op straete mi z'n koeken, ,,ma noe gae 'k m'n padje opkorte" zei t'n, want 't was nog wé tien kielometer naer r'uus. Toe t'n 'n ortje vaader was, zei 'n tegen z'n eige: ..hosterklaegens, wat ruuke die pannekoeken tog lekker". Ie 's gekeke nae de vetplekken op 't pepier van de zak, in vö t'n d'r aarg in ad, was t'r dwi 'n koeke verdwene. O dogt t'n: ,,'k mö tuus tog aoltied md sloave; 'k zd m'n eigen nog md 's trakteere". Toe t'n bienae tuus was, ad t'n nog êêne koeke over. Ie stappede nae binnen, in riep: „Vrouwe 'kê wd vö je mee gebrogt". ,,E t's tog vréét"zei de vrouwe. „Wat is 't? „Een flesje odeklonje„Niks 6, 'n pannekoeke. Die krieg jie, om dat 'k in de stad geweest bin, md nu- tuurluk wê saeme dêêle In zó is 't gegae; ie 'n elt, in zie 'n elt. Mi maan- sen is 't soms wat; lae me mö zaage, jei ard out, in zocht out in dan dat vintje van vroeger, dd z'n wuufje be droog mi 'n pannekoeke. Zó'n groa- ten ulk. Alia, dan wi md; tö m'n me- kaore wi spreke. SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2