Ziekenomroep presenteert open-dag in het ziekenhuis Bebouwing op erven in Kom Kerkwerve moet ingedamd Overleg ontruiming Sinaï L/< I fWtt DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kijkje achter de schermen Zaterdag 24 april Afvloeiing in haven Rotterdam Meer doden bij mijnongeluk Zuid-Afrika Raadsvergadering Middenschouwen mm miMM fyÈtoBÉ s.c.z. Jtiotnisce AS b( ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 16 april 1982 138ste jaargang Nr. 23099 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Openings Dorpshuis Noordgouwe: 24 april ZIERIKZEE, 16-4. Ziekenomroep Nomen Nescio, die sinds een maand zeer suksesvol radioprogramma's ver zorgt in het Rode Kruis Ziekenhuis, houdt zaterdag 24 april een open dag in het ziekenhuis. Die dag zal een pro gramma worden uitgezonden dat o.a. zal bestaan uit in terviews met bezoekers, patiënten en prominente perso nen als burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee. direktrice mevrouw Kortleve op het programma. In de hal van het ziekenhuis wordt daarna het „Nomen Nescio-spel" gespeeld door enkele speciale geno digden. De presentatrices en presen tatoren, die dit spel leiden, zullen hiervan eveneens verslag uitbren gen, zodat patiënten die bedlegerig zijn er ook van kunnen genieten. Op rolletjes Wie eens een kijkje wil nemen ach ter de schermen van deze omroep oet zeker zaterdag.even komen kijken en er bestaat dan tevens de mogelijk heid een plaat aan te vragen voor pa tiënten in het ziekenhuis. DEN HAAG, 15-4. Minister Den Uyl (sociale zaken en werkgelegen heid) en werkgevers- en werknemer sorganisaties in de Rotterdamse ha ven hebben donderdag in Den Haag in principe overeenstemming bereikt over een vrijwillige afvloeiingsrege ling voor mensen van 57,5 jaar en ou der in de stukgoedsektor. De haven werkers kunnen gebruik maken van bestaande WW- en WWV-regelingen die tot 90 procent worden aangevuld door de werkgevers. JOHANNESBURG, 15-4. Het aan tal doden bij het ongeluk van dins dag in een goudmijn bij de plaats „Welkom" in Oranje Vrijstaat is donderdag gestegen tot vier. Nadat er aanvakelijk een dode was gemeld, deelde een woordvoerder van de „Anglo-American" mee dat er nog drie lijken waren gevonden. Als gevolg van een aardbeving wa ren dinsdag 7.000 mijnwerkers van de buitenwereld afgesneden. Zij kon den echter vrijwel allen ongedeerd de mijn verlaten. Bij een ander mijnongeluk dat eer der deze week plaatsvond in een ko lenmijn in de provincie Transvaal, kwamen acht mijnwerkers om het le ven. Eén van de initiatiefnemers van de ziekenomroep, Harry van Rooyen uit Haamstede, vertelt dat Nomen Ne scio van de eerste uitzending af (12 maart) een enorm sukses is gewor den. De patiënten reageren zeer en thousiast en de verzoekjes voor ons wekelijks platenprogramma stro men binnen". Genodigden Speciale genodigden voor deze open dag zijn: alle burgemeesters van Schouwen-Duiveland, het bestuur en direktie van de Ooster- schelde Ziekenhuizen, mede werksters van de UW, middenstan ders, personeel van het ziekenhuis en verder is iedereen die belangstelling heeft voor het werk van Nomen Nes cio welkom. Deze open dag wordt officieel geo pend door de burgemeester van Zie- riJcavte, Th. H. de Meester. Verder staat ook een welkomstwoord van de Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9 (bi) opname 2% retourrente) Deposito 1 -5 jr vast t/m 10, 1A Spaarbiljetten t/m 10 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 5 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 Na het spel komen de personeelsle den van het ziekenhuis aan bod in de ,,waarom-het-hier-op-rolletjes-loopt- show". Een programma bestaande uit gesprekjes met verpleegsters, me dewerkers in de keuken, de polikli niek, etc. afgewisseld met lichte mu ziek. Tijdens de lunch presenteert de zie kenomroep rustige muziek zodat ie dereen op het gemakje kan eten. Om half drie gaan ze verder met een verzoekplatenprogramma voor het personeel gevolgd door een ver zoekplatenprogramma voor de pa tiënten. Rond vier uur wordt een quiz uitge zonden met vragen over, o.a. muziek en het ziekenhuis. Hieraan nemen zo wel patiënten als personeel deel. Vijf uur wordt het programma afgeslo ten. Financiële strop „We verzorgen nog maar jch maand radioprogramma's in het zie kenhuis" vertelt Harry ten slotte", maar we zijn daar al volledig inge burgerd. De patiënten, en ook het personeel, wachten op onze komst, 's woensdags als we de verzoekjes op halen. Voorlopig draait Nomen Ne scio boven de verwachting goed." De ziekenomroep werd echter al bij de start gekonfronteerd met een fi nanciële strop. Een nieuwe bandre corder moest worden aangeschaft, een kostenpost van meer dan 1200,- De medewerkers hopen dat de ge meenten op Schouwen-Duiveland be reid zijn een financiële bijdrage te le veren. Verder kunnen belangstellen den zich ook opgeven als donateur. ZIERIKZEE. Eén van de medewerksters van de ziekenomroep, Marja Geldof voor het wekelijkse platenprogramma. haalt bij een patiënt een verzoekje op (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) CAIRO-JERUZALEM, 15-4. In Cairo en in Jeruzalem zijn donderdag ochtend op hoog niveau besprekingen gehouden over de ontruiming van het laatste deel van de Sinaï. „Ik denk dat de Israëlische ontrui ming volgens plan en zoals premier Begin van Israël en president Reagan van de Verenigde Staten hébben ver zekerd, op 25 april plaats vinden", verklaarde de Egyptische minister van buitenlandse zaken, Kamal Has san Ali, na afloop van een onderhoud tussen president Hosni Moebarak en de Israëlische minister van defensie, Ariel Sharon, waarbij hij tegenwoor dig was. Intussen sprak in Jeruzalem de Amerikaanse onderminister van bui tenlandse zaken, Walter Stoessel, met premier Menachem Begin over dezelfde kwestie. Beschuldiging Israël heeft Egypte beschuldigd van schending van enige bepalingen DEN HAAG. De mogelijkheid bestaat dat de Tweede Kamer de ziektewetvoorstellen van minister Den Uyl van sociale zaken en werk gelegenheid volgende week niet in behandeling zal nemen. DEN HAAG. De uitvoerwaarde van Nederlands gedistilleerd is vorig jaar met ongeveer veertig miljoen gulden gestegen tot 178 miljoen gul den. MIDDENSCHOUWEN, 16-4. Bewoners van de Be bouwde Kom Kerkwerve mogen voortaan minder ruim op hun erf bebouwen dan tot nu toe het geval was. In de oorspronkelijke voorschriften mochten een garage, „aanbouwen", hokken of kassen in totaal tot een maxi mum van 60 m2 worden gebouwd, maar dit zal worden teruggeschroefd tot een maximale bebouwing van 40 procent van het erf met een maximale oppervlakte van 40 m2. pi i; OOSTERLAND. Oosterland, hoe zwaar destijds ook getroffen door oorlog en ramp. kreeg toch weer een nieuwe charme terug, zoals blijkt uit deze genre foto. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit is een gevolg van voorschriften dienaangaande van de Provinciale Planologische Dienst. Het artikel 17 van het Bestemmingsplan Bebouwde Kom Kerkwerve was onvoldoende aan die norm gebonden en ook daar om onthielden G.S. van Zeeland zich op 14 mei 1981 op dit punt van goed keuring. De voorschriften dienden aange past te worden. Voordat het kollege een desbetreffend voorstel naar de raad bracht werd over die bebou wing van de erven samen met de ste- debouwkundige veelvuldig overleg gepleegd met de hoofdingenieur-di- rekteur van de Volkshuisvesting en met de PPD. Een te dichte bebou wing is uit oogpunt van volkshuis vesting en gebaseerd op een goede ruimtelijke ordening niet toe gestaan. Keuze De nieuwe voorschriften zijn nu zo danig, dat bijvoorbeeld niet èn een garage (40 ml), èn een aanbouw (10 m3) èn een hok (ren volière of kas je) (10 mJ) kunnen worden gebouwd. Men zal dus een keuze moeten maken om de 40 procent van het erf en de maximale 40 m' niet te overschrij den. Wanneer de raad, op donderdag 22 april, akkoord gaat met deze wijzi ging in het Bestemmingsplan Be bouwde Kom Kerkwerve, ontstaat voor het kollege een mogelijkheid om de ongebreidelde bouw van hok ken e.d. in de hand te houden. Evenementen In dezelfde vergadering wordt voorgesteld een geraamde subsidie van 2.000,— te verlenen aan de Werkgroep Evenementen Scharen- dijke en Ellemeet. In deze werkgroep hebben, nadat de Evenementenkom missie zichzelf in 1981 ophief, verte genwoordigers van verschillende verenigingen en groeperingen zit ting, die op enthousiaste wijze de planning van een groot aantal evene menten heeft opgezet. In de begro ting zou een gemeentelijke bijdrage nodig zijn van 1530,maar reke ning houdend met tegenvallers en op neming van aanvullende evenemen ten wil het kollege op de gemeentebe groting voor 1982 de subsidie op f 2000,— ramen. Tot dusver betaalde de gemeente Middenschouwen een bijdrage van 2,50 per inwoner aan de Stichting Cultuurspreiding Zeeland. Het kollege wil het bij deze bijdra ge houden, gelet op de geringe be trokkenheid van de inwoners bij het r-i Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Ter wille van de schoonheid trouwen, is als een landgoed kopen om de rozen in de tuin. Kotzebue in het vredesverdrag van 1979. Stoes sel noemde zijn gesprek met Begin „zeer goed, zeer vriendschappelijk en zeer diepgaand". In Cairo verklaarde minister Ali, die eerder een onderhoud van ander half uur met minister Sharon had ge had, dat van Egyptische zijde „punt voor punt" was ingegaan op hetgeen van Israëlische kant te berde was ge bracht. Volgens hem zijn er nog steeds hangende kwesties. Hij zei er echter van overtuigd te zijn dat de landen vastbesloten zijn „met goede wil" het vredesverdrag uit te voeren. De Israëlische minister wilde al leen zeggen dat hij alle kwesties had besproken en in de middag verslag zou uitbrengen aan premier Begin. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. werk van de S.C.Z. Het wil boven dien niet deelnemen aan de voor gestelde overeenkomst van de Stich ting, die een gebondenheid van 4 jaar beoogt. Door dit deelnemen zouden de sub sidies aanmerkelijk hoger komen te liggen en dat vindt het kollege mede gelet op de financiële situatie van de gemeente niet verantwoord. Van daar het voorstel tot kontinuering van de gebruikelijke bijdrage. Verdere voorstellen zijn: beschik baar stellen van een extra krediet voor aanschaffen voor de openbare lagere school te Kerkwerve; verda gen van de beslissing op de ingedien de bezwaarschriften van de Stichting Jeugd en Gezin en de Stichting Jeugd Onder Dak; het nemen van een nieuw besluit tot aankoop van gronden van de heer A. W. Geelhoed te Ellemeet en enige begrotingswijzigingen. Advertentie Verwachting tot zaterdagavond: Perioden met zon Droog weer en perioden met zon; noordelijke wind; overdag mini mumtemperatuur van 9 en maximum 14 graden; iets warmer. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 19 april: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: oost 4 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkr.: oost 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 17 april Zon op 6.41, onder 20.40 Maan op 4.20, onder 12.47 18 april Zon op 6.38, onder 20.42 Maan op 4.54, onder 13.54 19 april Zon op 6.33, onder 20.43 Maan op 5.22, onder 15.05 Nieuwe Maan: 23 april (22.29) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 10.11 22.28 3.38 16.17 17 april 18 april 19 april Doodtij: 11.32 23.54 4.55 17.36 12.51 6.16 18.52 18 april LONDEN. Koningin Elizabeth van Engeland is donderdag voor een vier daags staatsbezoek naar Canada ver trokken. Ten overstaan van het Ca nadese parlement zal zij zaterdag de nieuwe grondwet van Canada over dragen, die pas enkele weken gele den door het Engelse Lagerhuis goed gekeurd is. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een nieuw hogedrukgebied dat zaterdag boven Schotland ligt, beheerst de komende dagen het weer in ons land. Zaterdag is de wind noordelijk, waardoor wolkenvelden van de Noordzee het land kunnen binnendrijven, maar er zullen ook perioden met zon zijn. Het blijft droog. De middagtemperaturen zullen uit eenlopen van 9 graden op de Wadden tot circa 14 graden in het zuiden van het land. Het hogedrukgebied trekt geleide- lij verder naar de Noordzee en zuid- Scandinavië. Zondag is de wind daardoor uit noordoost tot oost en wordt het iets warmer met meer zon.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1