Kerkvoogdij-visie op de klok (1517) te Haamstede Wijkkerkeraad Hervormde Gemeente dankt ds. Assendorp Ontslagen bij bouwbedrijf Held van de natie 8 Geschenken aangeboden Z1ERIKZEE, 13-4. De wijkkerkeraad van de Hervormde Gemeente te Zie- rikzee hield dinsdag een wijk-avond om alvast officieus afscheid te nemen van ds. J. B. Assendorp. Hij is bijna 23 jaar predikant in Zierikzee geweest en neemt zondag 25 april afscheid van de gemeente. Het echtpaar Assendorp ver huist naar Ede. Ds. Assendorp en zijn vrouw op de wijk-avond van de kerkeraad. In het mid den de voorzitter, de heer H. M. v. d. Post, die een praatje met het echtpaar maakt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een druk bezette zaal in het Ver enigingsgebouw zag de door de predi kant getoonde dia's uit de beginjaren van zijn verblijf in Zierikzee. Daarna werd een film getoond van de viering van het honderdjarig bestaan van het zondagsuur, twee jaar geleden. Vertegenwoordigers van de Her vormde Vrouwendienst, het Zon dagsuur en het Pastoriefonds boden het scheidende echtpaar enkele kado's aan. Een bijzonder kado, vol met herinneringen aan 23 jaar Zierik zee vormde het fotoboek, een ge schenk van het Zondagsuur. Dankwoorden De voorzitter van de Hervormde Gemeente, de heer H. M. v. d. Post liet de aanwezigen een serie dia's over zijn vakantie in Noorwegen zien, waarbij hij zelf de nodige infor matie verstrekte. Aan het slot van de avond sprak hij het echtpaar Assen dorp toe. De heer v. d. Post vertelde dat er in de achterliggende periode enkele ups en downs waren geweest, maar dat de Hervormde Gemeente toch veel aan de predikant te danken heeft. Denk maar eens aan de meer dan dui- zénd preken, de vele doopdiensten en inzegeningen van de huwelijken. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Emmer-Compascuum en te Waal-Koog en Den Hoorn: T. Verbeek, kand., Katwijk aan Zee; te Nieuw-Beijerland: H. Poot, kand., Doeveren, die bedankte voor Beer- zerveld (toez.); te Kethel en Spaland (toez.): W. van Bokkum, H.I. Am bacht; te Rotterdam-IJsselmonde, Geertruidenberg, Hoge Zwaluwe en Made: H. Rijksen (11. predikant Ge- ref. Gem.), kand., Zoetermeer; te Ommen: D. Heikoop, IJmuiden- West; te Kruiningen: G. J. de Jager, predikant krachtens overgangsbepa ling 277 D te Middelburg; te Drachten Mevrouw Assendorp typeerde hij als uit het goede hout gesneden, me de door het werk dat zij in de vrou wenverenigingen heeft verricht. Het echtpaar mocht enkele kado's in ont vangst nemen, zoals twee fietsen, een schrijfmachine, dia-apparatuur en een cheque onder couvert. (nieuwe predikantsplaats): R. Schel ling, Dronrijp; te Oud-Loosdrecht; W. J. Bouw, predikant buitengewone werkzaamheden (Herv. Bond voor inwendige zending) te Doorn; te 's- Gravenhage-Loosduinen: J. v. d. Berg, Spijkenisse; te Hoogeveen (nieuwe predikantsplaats) (part time): K. A. Bakker, vicaris te Hoogeveen. Benoemd tot Wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht: dr. J. A. B. Jongeneel, Lei den. Aangenomen naar Hindelopen: mevr. Fr. Zeldenrust, Hilversum; naar Zeist (toez.): G. Zonneberg, Am- stelveen-Buitenveldert; naar Erica: T. Dankers, kand., Zeist; naar Mid- wolda en Niewolda (toez.): J. Bijle- veld (predikant krachtens overgans- bepaling 277 D) te Norg. Bedankt voor Gieten: drs. Jac. Goorhuis, kand., Drachten; voor Vaassen: J. Pronk, Marken; voor Rotterdam-Zuid: drs. A. de Reuver, Capelle a/d IJssel; voor Oolt- gensplaat: T. J. Kamerbeek, Hoeve laken; voor Vlaardingen: B. J. S. Jon ker, Nieuw-Helyoet; voor Woudri- chem: R. ten Napel, Giessen-Oude- kerk. Gereformeerde Kerken Beroepen te Puttershoek: drs. L. J. van Gog, Bruchterveld; te Meerkerk: drs. T. Wever, kand., Hoesel (B.); te Leeuwarden: T. Vrolijk, Katwijk aan de Rijn; te Westervoort-Zeve- naar-Lobith (Streekgemeente): A. Broekhuis, kand., Zaandam, die dit beroep heeft aangenomen; te Sint (Ingezonden) Naar aanleiding van de verslagge ving in de Z.N. (6-4-'82) over de antie ke klok uit 1517 (vervaardigd door Jakop Waghevens) afkomstig uit de grote kerk van Haamstede, moge on zerzijds (Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Haamstede), het volgende ter nadere adstruktie worden opge merkt. Uit het verslag zou kunnen blijken dat de kerkbesturen op een nonchalante wijze, achteloos de klok uit de grote kerk, terzijde zouden hebben geschoven, maar er is heel wat meer van te zeggen, waardoor de zaak in een duidelijker licht komt te staan. Voorgeschiedenis Het huidige kerkbestuur heeft in tussen zes jaar zitting, maar is door het gemeentebestuur, ter zake van de klok nimmer benaderd, zodat het in ons kollege nooit aan de orde is ge weest. Voor een duidelijk beeld moet worden teruggegaan naar de aktivi- teiten van vorige kerkbesturen, die de zaak wèl hebben behandeld. Door die kerkbesturen zijn gesprekken ge voerd met de Dienst Gemeentewer ken en uit de stukken blijkt, dat het toenmalige kerkbestuur uiting heeft gegeven aan de wens, dat de klok te ruggeplaatst zou worden in de her vormde kerk. Voorwaarden Het gemeentebestuur heeft toen voorwaarden gesteld: a) de klok zou moeten worden op gehangen in een op een voetstuk ge plaatste klokkenstoel in de kerk. b) een en ander zou moeten gebeu ren op kosten van de kerkvoogdij der hervormde gemeente ter plaatse. c) de klok zou worden afgestaan in bruikleen tot wederopzegging. Restauratie nodig t--- Intussen was gebleken dat de klok zelf ook nog moest worden gerestau reerd, daar de klepel ontbreekt en een oor is afgestoten. Daardoor zou den alles bijeen zulke hoge kosten ontstaan, dat het toenmalig kerk bestuur geen vrijmoedigheid vond deze kosten af te wentelen op de ker kelijke gemeente. Op grond van deze overweging werd besloten de klok niet te aanvaarden. Het huidige kerkbestuur evenwel is van mening dat de klok moét te rugkeren in de hervormde kerk en deze klok beslist niet thuis hoort in een modern gebouw als het gemeen- thuis, maar in het monument, waaruit het afkomstig is. Het is van historisch belang dat de klok voor de kerk behouden blijft, waarbij echter de kosten hieraan ver bonden, niet of niet uitsluitend mo gen drukken op de kerkelijke ge meente, daar ook van een groot alge meen belang kan worden gesproken. In het kollege leeft nu de vraag wie feitelijk eigendomsrechten op de klok kan laten gelden. In het verle den heeft de klok nooit in de toren gehangen, maar aan de vóórzijde van de kerk. De klok deed dienst als luid- klok voor de kerkelijke gemeente. Eerst bij de restauratie van de kerk in 1937 is de klok in de toren inge bracht. Kerkelijk bezit(?) Voor de juist begrip diene dat bij de meeste kerken, de torens, uurwer ken en klokken eigendommen zijn van de burgerlijke gemeenten (ook te Haamstede) en de kerkgebouwen ei gendom van de kerkelijke gemeente. Niettemin bestaat een sterk vermoe den (al valt zulks niet exakt te bewij zen) dat de klok uit 1517 altijd eigen dom is geweest van de kerkelijke ge meente en nooit bij de toren heeft be hoord, daar de klok uit de kerk zelf kwam. Met dank voor de plaatsing. T. Beije President Kerkvoogd Anna Parochie: drs. C. W. Neef, Don kerbroek. Aangenomen naar Zaamslag: drs. M. S. Voet, kand., Barneveld, die be dankte voor Sexbierum en voor Wa genborgen; naar Boxtel-Sint Mi chielsgestel (samenw. verband Herv. Geref.): drs. D. Stolk, Wolphaarts- dijk en Lewedorp. Beroepbaarstelling: A. Broekhuis, Ereprijsweg 3, 1508 CT Zaandam. Bedankt voor Amstelveen-Buiten- veldert: A. Koornneef, Krommenie. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Rótterdam-Noord: drs. M. te Velde, Neede; te Aduard: W. M. van Wijk, kand., Middelburg. Aangenomen naar De Bilt-Biltho- ven: W. Tiekstra, Blija-Holwerd. Beroepbaarstelling: C. van Bree- men, von Weberlaan 1, 3752 VS Spa kenburg, tel. 03499-6293 (van 19.00 - 20.00 uur). Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-West: H. H. Klomp, Zwaagwesteinde. Aangenomen naar Hengelo: A. Hil- bers, Hilversum. Bedankt voor Broeksterwoude: P. den Hartog, Veenendaal (Pniëlkerk). Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Terwolde de Vecht: L. Blok, Nunspeet. Ds. F. C. Kleinman overleden (Van 1942-1947 te Renesse) Ds. F. C. Kleinman, emeritus pre dikant van de Nederlandse Hervorm de Kerk, is donderdag 8 april 1982 op éénentachtig jarige leeftijd te zijnen huize te Amsterdam overleden en is woensdagmiddag 14 april op de Noorderbegraafplaats te Amsterdam begraven. Frederik Carel Kleinman werd op 3 april 1901 te Amsterdam geboren. Hij was eerst vele jaren werkzaam op de Rijkspostspaarbank te Amster dam. Naderhand deed hij volledig staatsexamen gymnasium A en stu deerde vervolgens enige jaren aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij zijn kandidaatsexamen theologie en ook zijn kerkelijk voorbereidend examen aflegde. Nadat de heer Kleinman in novem ber 1935 door het provinciaal kerk bestuur van Zeeland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Ne derlandse Hervormde Kerk, werd hij op 9 februari van het daaropvolgend jaar (1936) door ds. W. F. H. ter Braak, toen nog predikant van de hervormde gemeente van Lobith en thans emeritus predikant te Epe, be vestigd als predikant van de her vormde gemeente van Herven (Aerdt en Pannerden), toen nog in de classis Nijmegen en thans in de naderhand nieuw gevormde classis Doetinchem. Op 22 maart 1942 verwisselde de thans overledene deze gemeente met die van Renesse, vanwaar hij op 27 april 1947 naar die van Goor vertrok. In deze zijn derde gemeente werd hem met ingang van 31 december 1958 eervolle ontheffing uit het ambt van predikant met de bevoegdheden, als van een emeritus predikant ver leend. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De president van de Haagse rechtbank, Mr. M. W. Wijn- holt, vindt dat de krakers van een villa aan het Prinsevinkenpark in Den Haag dit pand moeten verlaten. VEESSEN. De 15-jarige scholiere Jeanette van Egteren is om het leven gekomen door een verkeersongeval in haar woonplaats Veessen (gem. Heerde, Gld.). DEN HAAG. Alle pindakaas komt uit Argentinië. Dit heeft minister Van der Stoel (buitenlandse zaken) woensdag meegedeeld aan de vaste kommissie voor buitenlandse zaken van de Tweede Kamer. RUMPT. De 27-jarige J. Blom uit Den Bosch is in het Betuwse Rumpt om het leven gekomen, toen hij door de gladheid slipte met zijn auto en in een sloot terechtkwam. Volgens de politie was de man op slag dood. VLISSINGEN. Sleepboten hebben op de rede van Vlissingen de 43.410 bruto ton metende Griekse bulkcar rier Mount Pelion Berg vlotgetrok- ken. ZIERIKZEE. Een Haarlemse lezer at tendeert op het - kennelijk niet juiste - onderschrift bij de recentelijk gepu bliceerde foto van het bordes van de Gro\e Kerk. De aanbieding van de bloemen (klein meisje op voorgrond) aan koningin Wilhelmina, gebeurde door de - thans 86-jarige - mevrouw Th. Möhringer-Uyl, in aanwezigheid van de voltallige Zierikzeese school jeugd. Het.meisje van de bloemen" werd geflankeerd door mej. Mol, haartoenmalige klasse-onderwij zeres en twee dochters van de burge meester. AMSTERDAM.. De gemeente Amsterdam heeft een plan op tafel gelegd voor uitbreiding en herinrich ting van de groenvoorziening in de stad, waarmee een bedrag van ruim tweehonderd miljoen gulden is ge moeid. UTRECHT. Bij het warenhuiscon cern V en D zijn de komende dagen akties te verwachten, nadat een ulti matum van de dienstenbonden FNV en CNV is verstreken, zonder dat een bevredigend antwoord van de V en D direktie werd ontvangen. ARNHEM. Het gerechtshof in Arn hem heeft vier krakerssympathisan ten, die vorig jaar tijdens de ongere geldheden rond de ontruiming van de kraakpanden in de Nijmeegse Pier- sonstraat werden aangehouden, ver oordeeld tot zes weken gevange nisstraf waarvan vier voorwaarde lijk. ROTTERDAM. Een aantal gevan genen in het Rotterdamse huis van bewaring heeft dinsdagavond uit protest tegen de slechte hygiënische situatie twintig W.C.-potten kapot geslagen. ZWOLLE. In het Provinciehuis in Zwolle is woensdagmorgen om tien uur de eerste hoorzitting begonnen in het kader van de maatschappelijke diskussie energiebeleid. AMSTERDAM. De PvdA zal waar schijnlijk een partijraad bijeen roe pen om ziqh te buigen over het ak koord rond de voorjaarsnota dat het kabinet in; de nacht van donderdag op vrijdag'bereikt heeft. DEN HAAG. In het Haagse be drijfsleven: wordt het alkoholge- bruik niet of slechts incidenteel als probleem ervaren. Doen zich wel al- koholproblémen voor, dan zijn deze evenwel nauwelijks- meer hanteer baar. b..;-"- srrs o-»:>>4 h [V- ASSEN. De rechtbank in Assen, heeft de 39-jarige Rafaël (Perez- Cartes) uit Huelva (Spanje) veroor deeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar wegens wederrechtelijke vrij heidsberoving met bedreiging van geweld. De officier van justitie had tegen de man een gevangenis van 3,5 jaar geëist. AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn niet bereid aan de Technische Unie (TU) medewerking te verlenen om een schuld van ruim 148.000 gulden aan het gemeente-energiebedrijf (G.E.B.) te verhalen op de! bewoners van het komplex De Groote Keyser., DEN BOSCH. Brand heeft woens dagmorgen bij de Zuid Nederlandse Drukkerij aan de Zuidwal in Den Bosch een schade veroorzaakt van, volgens een eerste schatting, 400.000 tot 500.000 gulden. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft Holec NV in Nijmegen een renteloze lening van 12 miljoen gulden verstrekt om de bedrijfsaktiviteiten van de grote transformatorenfabriek voort te kunnen zetten. EINDHOVEN. Bij een inbraak in een winkel aan de Pagelaan in Eind hoven is voor ruim 110.000 gulden aan geld en cheques buitgemaakt. UTRECHT. De vakcentrale van middelbaar en hoger personeel MHP vindt het.uiterst onbillijk" dat vol gens de nieuwe regeringsplannen de hogere uitkeringen extra moeten in leveren. AMSTERDAM/HILVERSUM. Twee vroegere funktionarissen van het pensioenfonds voor de grafische bedrijven in Amsterdam worden ver dacht van het aannemen van steek penningen, belastingfraude en ande re malversaties ter waarde van mil joenen guldens. ROTTERDAM. De 30-jarige Rotter dammer W. R. G, die woensdag in Amsterdam werd aangehouden op verdenking van doodslag op de 26- jarige Rotterdamse vrouw Juliette Jungerman, heeft een bekentenis af gelegd. De Rotterdamse politie heeft dit donderdag meegedeeld. NOORDWIJKERHOUT. Staatsse- kretaris J. van Houwelingen van de fensie heeft donderdag gezegd dat hij goede hoop heeft de Koninklijke Ma rechaussee binnenkort in het georga niseerd overleg voorstellen te doen over de verhoging van de toelage bijstand. AMSTERDAM. Met de aanhouding van zes Zuidamerikanen - twee vrou wen en vier mannen - heeft de Amsterdamse politie tientallen diefstallen opgelost, De mensen wer den in een pand aan de Oude Zijds Achterburgwal aangehouden. RIJSSEN, 15-4. Bij het Rijssense bouwbedrijf Nijhuis worden 120 van de 1200 medewerkers ontslagen. Een woordvoerder van de onderneming heeft dit donderdag bevestigd. De belangrijkste oorzaak van de personeelsinkrimping is volgens de bedrijfsleiding de plotseling fors ge daalde toewijzing van de sociale wo ningbouw in Overrijssel. Een kwart van Nijhuis woningbouwaktivitei- ten vindt in deze provincie plaats. Het aantal bouwvakkers dat wordt ontslagen, bedraagt 100 en in de staf verdwijnen rond de 20 arbeidsplaat sen. Er komt voor hen een af vloeiingsregeling. *A/VW\AAAA/VWWV\A/WVUWg TOKIO, 15-4. President Kim Il-Soeng van Noord-Korea die aan de macht is sinds het ont staan van het land in 1948, is donderdag 70 jaar geworden en is ter gelegenheid daarvan uit geroepen tot „Hel van de na tie". Het Noordkoreaanse persbu reau publiceerde een reeks ge lukwensen aan Kims adres en deelde mee dat zich onder de buitenlandse gasten in Pjong jang de presidenten Kaunda van Zambia, Machel van Mo zambique en Banana van Zim babwe bevonden. Woensd^heëft Kim een wat de officiële media in Noord- Korea noemden historische re de gehouden, maar hij zinspeelde er niet op dat hij het na 34 jaar welletjes vond en hij noemde niet de naam van zijn zoon en „kroonprins" Kim Jong-Il. Het Japanse persbu reau Kyodo en Noordkoreaan se kringen geloven echter dat Kim Jong-Il nog steeds ge doodverfd is als opvolger. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 13 april 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,75 - 51,75; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 53,25; zomer- gerst, basis 16 53,75 - 54,75; voergerst, basis 16 48,75 -ƒ 49,25; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 77,00 -ƒ 80,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bo nen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 182,50 -ƒ 187,50; karwij (boerenschoon) 240,00 - 257,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 277,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 45,00 -ƒ 48,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 46,00 - 49,00 per 100 kg. Voeder- aardappelen 14,00 per 100 kg. BRUINISSE. Ver vooroorlogs beeld van een brokstuk Bruinissé-silhouêt, met centraal de toenmalige (fraaie) hervormde kerk, die helaas door artillerievuur in Wereldoorlog II verloren ging. Uien Zaaiuien f 0,18 - 0,25 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,-; Veldbeemd 150,-; Riet- zwenk 95,— - 110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 105,— - 110,—; schok kerstro 100,— - 125,—; erwtenstro 110,— - 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 22-3. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 45,00 - 46,00; 50 mm opw. 58,00 - 60,00; 35- 55 mm opw. 48,00 -f 50,00; Irene 35 mm opw. in zakken 34,00 - 38,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 38,00 - 40,00; 50 mm opw. 48,00 - 50,00. Exportaardappelen: Blankschilli- ge rassen van de kleigrond voor over zee, 40 mm opw. in zakken; Bintje 45 mm opw. in zakken f 55,00 - 56,00. Voeraardappelen 8,00 - 10,00. Stemming was vast. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 13-4. Op de paarden markt in Utrecht zijn dinsdag 171 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2250 - 3500; oude paarden 2050 - 2750; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 525 - 1350; hitten 750 - 1500; pony's 325 - 675. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,45 - 8,30; jonge slachtpaarden 6,60 - 8,50. De handel in slachtpaarden was vlot en goed prijshoudend, en in po ny's redelijk en vast. Veemarkt Leiden LEIDEN, 13-4. Aanvoer totaal: 5117, slachtrunderen 500, gebruiks- vee 455, graskalveren 24, nuchtere kalveren 3111, varkens 642, biggen 6, schapen en lammeren 334, en bokken of geiten 45. Prijzen per kg: Stieren le 8,60 - 9,10, 2e 8,10 - 8,60; vaarzen le 8,25 - 9,10, 2e 7,60 - 8,20; koeien le 8,20 - 9,10, 2e 7,80 - 8,15, 3e 7,40 - 7,75; worstkoeien 6,25 - 7,40; extra kwaliteit dikbillen 9,50 - 13,90; nuchtere slachtkalve- ren 1,25 - 2,00 en slachtzeugen 3,15 - 3,25. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 1850 - 3050; vare koeien 1350 - 2650; pinken 1100 - 1900; graskalveren 750 - 1100; nuchtere kalveren voor fok en mesterij rood bont 275 - 500; zwartbont 175 - 365; biggen 118 - 128; schapen 200 - 250; zuiglammeren 175 - 225; geiten 20 - 100; fokschapen met 1 lam 300 - f 350, met 2 lamme ren 400 - 500, Overzicht: slachtrunderen: aan voer matig, handel vlot, en prijzen hoger; kalf- en mestkoeien, vare koeien, vaarzen, pinken en graskal veren: aanvoer matig, handel matig, en prijzen stabiel; nuchtere kalveren: aanvoer redelijk, handel rustig, en prijzen stabiel; varkens: aanvoer re delijk, handel redelijk, en prijzen iets hoger; schapen en lammeren: aanvoer matig, handel redelijk en prijzen stabiel; geiten: aanvoer rede lijk, handel redelijk en prijzen sta biel. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 14-4. Aanvoer: totaal 7378, runderen 2704, graskalveren 634, vette kalveren 58, nuchtere [kal veren 2173, schapen 956, lammeren 139, geiten 53, slachtvarkens 1661, slachtrunderen 1311. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2245 - 3350; guiste koëien 1700 - 2350; kalfvaarzen roodbont 2400 - 3250; zwartbont 2100 - 2800; klamvaarzen 1900 - 2450; guiste vaarzen 1900 - 2350; pinken 950 - 1975; graskalveren 750 - 1450; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 225 - 500; zwartbont 175 - 360; weidescha- pen 100 -ƒ 200; lammeren 90 - 185; vette schapen 210 - $85; zuiglammeren 125 - 200; overhou- ders 250 - 375. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,55 - 9,00, 2e 7,95 - 8,55; vaarzen le 8,10 - 8,90, 2e 7,40 - 8,10; koeien le 8,05 - 8,85, 2e 7,45 - 8,05, 3e 7,10 - 7,45; worstkoeien 5,65 - 7,10; dikbillen extra bover? note ring 9,60 - 14,00; vette kalveren le 6,95 - 7,10, 2e 6,80 - 6,95, 3e 6,60 -ƒ 6,80; slachtzeugen le 3,10 - 3,20, 2e 3,00 - 3,10, 3e 2,50 - 3,00. De Eierveilingen BARNEVELD, 14-4. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 1.945.200 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,75 - 10,78; 55-56 gram 12.70 - 12,80; 60-61 gram 12,68 - 12,75; 65-66 gram 13,30 - 14,50. SCHEEPVAART Abida, 11-4 te Bangkok Aludra, 11-4 te Duinkerken Antilla Bay, 13-4 te Rastanura Nedlloyd Delft, 11-4 van Hongkong naar Busan Nedlloyd Rockanje, 12-4 van Musara- ta naar Marsaelbrega Nedlloyd Tasman, 11-4 van Port Chalmers naar Wellington Abida, 13-4 van Bangkok naar Hong kong Acmaea, 15-4 te Abidjan Acteon, 13-4 in Gele Zee Atlantic star, 14-4 te Halifax Moordrecht, 13-4 45 west Brest naar Hamburg Nedlloyd Rockanje, 13-4 te Benghazi Ondina, 16-4 te Cardon verwacht Zafra, 11-4 te Auckfield

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8