HANHIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Staat van beleg in Polen duurt wellicht nog jaren Personeel geëvacueerd van booreiland ANTIEKE TELEFOON Moslim-onrust in India Drie doden na ontploffing Bondskanselier Schmidt wil coalitie handhaven tot 1984 Moordenaars Sadat terechtgesteld Demonstraties tegen Reagan Amnesty laakt moorden in Oeganda Kostbare schilderijen geroofd in Londen Omroepbijdragen hogei De omgekomen IKON-medewerkers 6 PARIJS, 15-4. De staat van beleg die op 13 december vorig jaar in Polen is afgekondigd, zal wellicht nog jaren van kracht blijven. Dit heeft een hoge Poolse militair verklaard in een gesprek waarvan de Franse gezaghebbende krant ,,Le Monde" donderdag een afschrift publiceerde. Het gaat om een afschrift van een op cassette opgenomen gesprek tus sen de militarie kommissaris bij de Poolse radio en televisie en commu nistische partijleden werkzaam bij dit staatsbedrijf. Gezien het feit dat ,,de nood toestand kan uitlopen in hetzij een demokratie hetzij een diktatuur en dat ik geen derde mogelijkheid zou weten", verklaarde de kommissaris dat de staat van beleg gehandhaafd zal worden totdat de (communisti sche) partij is hersteld (,,en niet al leen de bureaucratie van de partij") en zij weer politiek het heft in han den krijgt. Dat is geen kwestie van maanden, maar van jaren", aldus ci teerde ,,Le Monde" ham. Kerk is tijdbom Volgens de militair is de vakbond Solidariteit zich weer aan het organi seren en beginnen zijn organisaties weer te fungeren. Hij vindt ook dat de kerk in zijn land als een tijdbom werkt. Het staat vast dat de kerk over het algemeen handelt tegen de staat en tegen het heersende systeem. Binnen de kerkelijke hiërarchie bestaan wel meningsverschillen, zo NEW DELHI, 15-4. Er viel één dode en 160 werden er gewond bij onlusten woensdag in de overwegend Islamiti sche staat Jammu/Kasjmir in India. Massa's moslims gingen de straat op om te protesteren tegen de „moord" op twee arabieren door een Israëli sche soldaat zondag in Jeruzalem. In de islamitische wereld was voor woensdag een algemene staking van één dag uitgeroepen. Dertig merendeels jonge de monstranten werden gearresteerd. In Srinagar schoot de politie op een mensenmenigte omdat regeringsge bouwen, winkels en huizen werden geplunderd. gaf hij verder als zijn mening. Aarts bisschop Glemp die voor onderhan delingen met de autoriteiten is, is het volgzaamst. Kardinaal Macharski van Krakow, is radikaler maar niet extreem, aldus de kommissaris. Hij zei verder er zeker van te zijn dat er geen regionale vakbonden meer zullen komen. Zijns inziens is het ook onverstandis als de staat vakbondfën opricht die handelen naar de wil van de werknemers. BEIROET. In een groot aantal lan den in de Arabische wereld is gehoor gegeven aan de oproep van de Saoe- dische koning Chaled tot een algeme ne staking van 24 uur uit solidariteit met de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. BRUSSEL, 15-4. Drie personen zijn om het leven gekomen en 26 zijn er gewond door een ontploffing van een boiler in een wasserij in Brussel dins dagochtend. Dat heeft de direkte van het bedrijf, Euróblan, woensdag meegedeeld. Volgens een eerste onderzoek van het parket in de Belgische hoofdstad is de ontploffing mogelijk veroor zaakt door een fout in het veilig heidssysteem. Euroblan reinigt lin nengoed en verhuurt het aan zieken huizen. BONN, 14-4. De Westduitse kanselier Helmut Schmidt is vastbesloten met de huidige sociaal-liberale regeringskoalitie tot de bondsdagverkiezingen van 1984 aan het bewind te blijven. In een interview met het weekblad „Die Zeit" wijst de kanselier vervroegde verkiezingen resoluut van de hand. Zowel tegenover Die Zeit als in een ander interview, met het SPD-blad „Vorwarts", beklemtoonde Schmidt nogmaals dat de NAVO haar besluit om 572 nieuwe middellange afstands raketten in Europa te plaatsen, ten uitvoer moet brengen. Schmidt is tegen een vervroeging van de verkiezingen omdat die vol gens hem zijn partij, de sociaal- demokratische SPD, slechts verlies kunnen oplevei^^ Bovendien zegt hij er niet toe te willen bijdragen dat een man kanselier wordt die door zijn eigen partij niet bijzonder ge schikt wordt geacht voor die funktie. Dit is kennelijk een verwijzing naar Helmut Kohl, de oppositieleider en voorman van de Christen-demokra- tisch CDU. Weinig populair Schmidt erkent in het vraag gesprek dat de SPD en de regerings koalitie op dit moment weinig popu lair zijn bij de Westduitsers. Als een van de oorzaken noemt hij de inner lijke verdeeldheid binnen de SPD, die overigens volgende week de on derlinge tegenstellingen op een par- tijkongres in München zal proberen te overwinnen. Als andere oorzaken noemt Schmidt de meningsverschil len tussen de FDP en SPD op ver schillende punten, de ekonomische krisis en de stemmingmakerij door de „meeste Duitse media". LONDEN/ABERDEEN, 15-4. Met helikopters is woensdagmiddag het grootste deel van het personeel geëvacueerd van een booreiland op de Noord zee waar zich eerder op de dag een incident had voorgedaan. Gasbel Niemand op het platform heeft let sel opgelopen en er is noch brand noch schade ontstaan nadat het boor gat was gaan spuiten. Dit heeft een woordvoerder van de oliemaatschap pij Phillips Petroleum in Londen be kendgemaakt. Ongeveer 50 man van de 83 perso neelsleden is geëvacueerd van het platform „Sedneth 701" in het olie veld Maureen ten noordoosten van de Schotse stad Aberdeen. Het overige personeel is op het booreiland geble ven. Volgens de woordvoerder was er geen sprake van een gasexplosie in de openlucht maar van een bel gas onder hoge druk^ie is geraakt bij het boren op een diepte van 1.340 meter. Hierdoor spoot modder naar boven. Het platform is een paar honderd meter verplaatst uit voor zorgsmaatregel. Zodra kontrole heeft uitgewezen dat de situatie vei lig is zal het boren worden hervat. v V .1* v .%y. i vv DEN HAAG, 14-4. Vanaf 14 april a.s. kunnen telefoonabonnees een telefoon toestel in „antieke" uitvoering bij PTT Telecommunicatie kopen. De intro- duktie van dit model, Rembrandt genoemd, is mede gebaseerd op een vorig jaar gehouden marktonderzoek. Het blijkt dat er bij het publiek grote be langstelling bestaat voor toestellen die pas in een nostalgische of antiek inge richte woonruimte. Vorig jaar werden - eveneens op basis van onderzoek - twee toestellen van moderne vormgeving geïntroduceerd, t.w. de Unifoon en de Diavox. Inmiddels zijn er van deze toestellen ruim 300.000 geleverd. De Rembrandt"zal slechts een beperkte oplaag krijgen. In tegenstelling tot wat op heden gebruikelijk is, wordt dit model door PTT Telecommunicatie aan de telefoonabonnees verkocht en niet verhuurd. Dit is nodig om het overwicht van de Sow jet-Unie op het gebied van de Euroraketten ongedaan te maken en om te voorkomen dat West-Europa in een situatie komt waarbij het gevoe lig wordt voor Sowjet-druk, aldus Schmidt. De kwestie van de NAVO- raketten is een kwestie die de SPD in het bijzonder verdeeld houdt. CAIRO, 15-4. De vijf mannen die veroordeeld waren tot de doodstraf voor de moord op de Egyptische pre sident Anwar Sadat, zijn donderdag ter dood gebracht. Dit is uit welinge lichte kringen in de Egyptische hoofdstad vernomen. Twee verdachten, luitenant Chaled Islambouli die volgens de aanklager het moordkommando leidde, en zijn sergeant, Hassan Abbas, die deelnam aan de schietpartij, werden gefusil leerd door een Vuurpeloton in de buurt van Cairo. De drie besrokken burgers werden opgehangen in de centrale gevangenis van Caïro. Vol gens dezelfde brond veroordeelde het militaire tribunaal 17 andere ver dachten van de moord tot gevange nisstraffen die varieerden van vijf jaar tot levenslang. WASHINGTON, 15-4. Een groep sa menwerkende humanitaire organisa ties in de VS heeft aangekondigd dat zij op 1 mei demonstraties zal houden tegen het ekonomische beleid van de regering-Reagan die „de armen besteelt ten gunste van de rijken". Volgens Sahu Barron van het „All- peoples Congress" wordt het tijd om een verzetsbeweging op te richten. Reagans politiek leidt haars inziens alleen maar tot meer armoede en tot ekonomische rampspoed. Bij All-Peoples Congress" zijn or ganisaties op het gebied van sociale hulpverlening, burgerrechtgroepen en verenigingen van gehandikapten aangesloten. Zij willen op 1 mei, de dag van de arbeid, demonstreren in Washington en in Knoxville (Tennes see) tijdens een bijeenkomst die pre sident Reagan zal bijwonen. Verder zal er een betoging worden gehouden in Los Angeles en een in Miami, als steunbetuiging van respektievelijk illegale immigranten en Haïtiaanse vluchtelingen. LONDEN, 15-4. Amnesty Internati onal heeft de Oegandese president Milton Obote donderdag met klem verzocht een eind te maken aan het vermoorden en martelen van burgers in zijn land. De hulporganisatie wil dat een onafhankelijke kommissie een onderzoek instelt naar de schen ding van de mensenrechten door - met name - het leger. Volgens Amnesty zijn meer dan 70 mensen eind maart in de kazerne Ka- tabi in Entebbe gedood. Hun lijken werden in een massagraf begraven. Voorts hebben militairen het afgelo pen jaar meer dan 100 mensen ver moord. Amnesty International wil dat de namen bekend worden ge maakt van allen die zonder proces ge vangen worden gehouden. NEW DELHI. De regering van Af ghanistan beschikt over een groot schalig plan voor de „liquidering van de kontra-revolutionairen" die tegen het pro Russisch bewind in Kaboel vechten. BIRMINGHANG, ENGELAND. Arthur Low, een van de populairste televisieakteurs van Engeland - en niet alleen daar - is op 66-jarige leef tijd overleden aan een hersenbloe ding. LONDEN, 15-4. Bij een inbraak in Londen zijn zeven schilderijen met een totale geschatte waarde van 6,25 miljoen pond (bijna 30 miljoen) buitgemaakt. Naar de politie bekendmaakte, moet de inbraak tijdens de Paasda gen zijn gepleegd. De eigenaar, van wé alleen werd gezegd dat het een internationale handelaar in onroe- reid goed is, had zijn woning in het chique Mayfair weliswaar beveiligd met de modernste apparatuur, maar keinelijk vergeten de installatie in te tchakelen voordat hij met vakan tie ging. Pet kostbaarste schilderij was een we;k uit 1671 van Juan de Valdes Le«l (1622-1690), voorstellend de. tri omfale intocht van koning Ferdi nand III van Aragon in Sevilla na de herovering van de stad op de Moren. De vaarde van dit 1,2 meter bij ruim twe& meter grote doek wordt ge- raaxid op 1,5 miljoen pond (ongeveer 7 miljoen). Volgens de politie werd het doek ruw uit de lijst gesneden. |l Brieven van Wagner LCNDEN, 15-4. Een verzameling van meer dan 400 brieven van de komponist Richard Wagner en zijn krini heeft woensdag bij het Londen- se veilinghuis Sotheby's een bedrag van Xijna 550.000 gulden opgebracht. Dehrieven, waaronder 167 van de handvan de komponist, zijn geschre ven it de jaren 1838 tot 1883, het jaar waarin Wagner op 13 februari in Ve netië verleedIn 1838 was hij 25 jaar oud. Niet bekend is wie de verzame ling bleven ter veiling had aangebo den. Zij bevatten talloze bijzonderhe den oyer het artistieke en privé- leven ttn de komponist. Een belang rijk schrijven van Wagner aan prin ses Cart)lyne Sayn-Wittgenstein, de maitrei\e van zijn schoonvader Franz Uszt, ging voor ruim 20.000 gulden aar een handelaar in New York. I Tijden1 dezelfde veiling zijn ook manuscrtoten van andere kompo- nisten voir nog hogere prijzen van de hand gèlaan. Een autograaf van Beethove\, dat uit 19 bladzijden van de open van Mozart ,,Don Giovannibestaat, eens aan Men- delshon tcebehoorde en een persoon lijke opimcht in diens handschrift aan Liszt \evat, is voor bijna 140.000 gulden an de Londense handelaar Otto HacbjVerkocht. DEN HAiG, 14-4. De omroepbij dragen wor&n met ingang van 1 ja nuari 1983 vtrhoogd naar 153 gulden voor bezitteii van radio en televisie (omroepbijdrage A) en naar 54 gul den voor bezitters van uitsluitend een radio (omroepbijdrage B). DEN HAA£, 14-4. De vier mede werkers van de IKON die op 17 maart in El lalvador om het leven kwamen, zijmfwel bij toeval om het leven gekomet ofwel in een hinder laag gelopen de een legerpatrouille voor hen gelegl had. Een doelmatige aanslag op de/ier journalisten valt niet uit te sluitn, maar kan ook niet zonder meer vorden aangenomen. Dit is de belangrijkste konklusie uit het rapport da het ministerie van buitenlandse z&en woensdag over deze zaak heeft gepubliceerd. Vrijdag 16 april, 22.05 uur, Nederland 1: Tussen zomer en winter". Een show rond Jasperina de Jong. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 16 APRIL NED. 1. De BB-show opent het KRO programma. Dan het tweede deel van Galactica ontdekt de we reld. Het eerste radiokontakt met de wereld is niet zo'n sukses geweest, want iedereen wil met de ruimte- vloot praten. Ondertussen liggen de Chylons op de loer. Na deze spannen de afleveringen een editie van Onder vaders vleugels. De vriend van Su san blijkt een handige jongen te zijn, die best wat klusjes in huis wil opk nappen, maar Susan wil dit niet ■Na het wekelijkse gesprek met de minister president de show Tussen zomer en winter van Jasperina de Jong en haar man Eric Herfst. Tot slot praat mevrouw Fortuin in het IKON-programma over allerlei za ken. NED. 2: Een bezoek wordt gebracht aan de bekende Amsterdamse die rentuin Artis. In de aflevering van De Fabriek tracht Dries de opdracht gever van de sabotage te achterha len. Tevens hoort hij dat Mary is ver dwenen en dat zijn schoonmoeder wordt gechanteerd. Na de aktualitei- ten de tweedelige Amerikaanse film De ruignekken. Twee neven hebben zich op een oliewinning gestort en bo ren onder moeilijke omstandigheden naar het kostbare vocht. Naast hun terrein probeert een vrouw de eind jes aan elkaar te knopen en haar ranch veilig te stellen, maar het blijkt dat zij toch tot verkoop over zou moeten gaan. Een ijshockey- wedstrijd staat centraal in Studio Sport. VRIJDAG 16 APRIL NED. 1. 10.00 Frysk Telebord; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Open schooltijd; 18.58 Nieuws; 19.00 Tweetie; 19.10 De BB-Show; 20.15 Galactica; 21.05 Onder vaders vleu gels; 21.37 Journaal; 21.55 Praten met de minister president; 22.05 Tussen zomer en winter; 23.10 Mevrouw For tuin; 23.55 Nieuws. NED. 2. 18.25 Paspoort; 18.35 Se- UTRECHT. In Utrecht heeft kom missaris der koningin Mr. P. van Dij- ke het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) geopend. DEN HAAG. De Scheveningse strandhouders zijn nog steeds onte vreden over de toezeggingen van de gemeente Den Haag ten aanzien van de hoeveelheid ^ifcnd op het strand. samstr.; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De avonturen van Pluto; 19.15 Zoo is de dierentuin; 20.00 Journaal; 20.27 De fabriek; 21.20 Tros Afctua; 21.55 De Ruignekken; 00.10 Nieuws; 00.15 Nieuws voor doven; 00.20 Studio Sport extra. ZATERDAG 17 APRIL NED. 1: Na Bolke Beer een eerste aflevering van een nieuwe teken filmserie over twee vriendjes Roby en Boby. Een geheim in de duivels- kloof is de titel van een Tsjechische jeugdfilm naar een verhaal van Tho mas Hardy. Centraal hierin staan twee jongens die tijdens het schapen- hoeden ineens een schaap missen. Na lang zoeken vinden ze het dier maar in een grot Fred Oster neemt zo als vanouds de presentatie op zich van de Wie-kent-kwis. Zet 'm op Cleo is de titel van een Engelse speelfilm. Het betreft een satire op de strijd van Marcus Antonius en Julius Ceasar om Cleopatra. Imitator Al Jarreau staat in het middelpunt in deze afle vering van het North Sea Jazz Festi val. NED. 2: Bij de lieverdjes van Gran ge voegt zich een meisje uit Pakistan, Fatima genaamd. In het programma Op verzoek worden liederen ten ge hore gebracht die eertijds door de zangeres Aaltje Noordewier Reddin- gius gezongen werden. Ze worden nu vertolkt door Anne Marie Dur. In de slotaflevering van Ten Oosten van Eden probeert Caleb met allerlei middelen van zijn vader te winnen, zonder resultaat overigens. Van af gunst vervuld neemt hij wraak door zijn broer Aron op de hoogte te stel len van de identiteit van hun moeder. Opmerkelijke landgenoten komen aan bod in het programma Show room. Geloven met ogen en handen is het thema dat Ds. Koppenbol uit Huizen aan de orde stelt in Tot Besluit. ZATERDAG 17 APRIL NED, 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Bol ke de beer15.40 Roby en Boby; 15.50 Snuitje; 16.10 Een geheim in de dui- velskloof; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Wie- kent-kwis; 20.15 Zet 'm op, Cleo; 21.37 Journaal; 21.55 Sportpanora- ma; 22.55 Al Jarreau; 23.25 Nieuws; 23.30 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toeristische Tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.20 Op verzoek; 20.00 Journaal; 20.27 Ten oosten van Eden; 21.30 Showroom; 22.30 Hier en nu; 23.10 Studio sport; 23.35 Tot besluit; 23.50 Nieuws. 22 Nog grote verwotiering bij Marjan Boerée. „Waarom zou hij lat niet goed vin den? Bent u sinds ut huwelijk iedere avond met het eten ttuis geweest?" „Dat is heel iets aniers. In het begin van ons trouwen in iéïer geval wel" „Maar u had ook aüjd uw bridge- middag, niet?" „Die heb ik nog, maa) lan ben ik met eten weer thuis." „Nou, Flip en ik zijn org demokra- tisch, hoor. En voor hemishet wel eens goed, een middag en ar<nd alleen te zijn. Anders raakt hij mischien op me uitgekeken. Weet u wel, dt we al vier maanden getrouwd zijn ti ik sinds dien nog geen dag allee» van huis was?" „Is dat dan nodig?" wa de weer vraag van moeder Boerée. Bevalt het huis je niet? Mij dunkt, dat et genoeg gekost heeft" Hannie bemerkte het addetje onder 't gras. „Het huis is fijn en alïs, wat er in staat en hangt eveneens, fiaar een mens wil ook wel eens een/erzetje, nietwaar? Misschien ga ik 'oortaan eens in de week een middagiaar de bios. Zolang er nog geen bab; is, kan dat immers? En waarom zou ikiiet van m'n jeugd profiteren? Of moeteen ge huwde vrouw persé altijd in bis zit ten, mama?" „Natuurlijk niet maar voor lip zou het leuker geweest zijn, als jüie sa men 's avonds gekomen waren* „Dat doen we misschien wé eens een andere keer. Flip heeft's avonds in de regel niet veel zin meer. Dan is hij moe. Dus wil ik hem niet vragen de deur uit te gaan." Zolang de beleefdheid het eiste, bleef Hannie bij haar schoonmoeder. Met een kille kus namen de beide vrouwen afscheid en gedurende de enkele stap pen naar het huis van haar eigen moe der wist ze: Er is nog niets tussen ons veranderd. Ze mag me nog altijd niet En zo zal het voorlopig nog wel blijven. Maar in huize Post was het gezellig. Hannie's vader was toevallig vroeg thuis en omhelsde zijn dochter op een ouderwetse manier. „Zo, dat is leuk, meid, dat je de oudjes eens opzoekt" „Nou, oudjesjullie kunnen an ders nog best met elkaar voor de dag komen, hoor!" Post boog lachend. „Dank je, doch ter. Je maakt me ijdeL Hoe is het? Nog geen stamhouder op komst? Of mag ik dat niet vragen?" Gek, dacht Hannie, als moeder het zo gevraagd zou hebben, had ik me mis schien kwaad gemaakt Nu paps het vraagt amuseert het me enkeL Ze schudde haar hoofd. „Dat heeft nog de tijd, paps. Zo'n haast hebben we niet" „Gelijk heb je, meid. Geniet nog maar van je jeugd, zolang als het mo gelijk is." Vader Post stond er op zijn dochter met de wagen naar de stad terug te brengen. De klok in het winkelcen trum sloeg twaalf slagen, toen Hannie afscheid van haar vader nam en de Door HENK VAN HEESWIJK sleutel in het slot stak. Even later, toen ze boven was, kwam ze tot de ontdek king, dat Flip nog niet thuis was. Het brood, dat ze voor hem had klaarge maakt om's middags te eten, stond nog onaangeroerd op de tafeL De koffiekan eveneens. Ze knikte begrijpend. Meneer is ge pikeerd, omdat ik m'n zin heb door gezet Nou, zal me een zorg zija Even eens is het me een zorg, waar hij van daag heeft gegeten en of hij wel ge geten heeft Ze liet alles staan, zoals het stond en ging toen naar de slaapkamer, waar ze zich uitkleedde en in bed stapte. Maar de slaap wilde aanvankelijk niet ko men. Gek, dacht ze, ergens trek ik het me toch aan, dat hij nog steeds niet thuis is. De kegelavond is doorgaans half twaalf afgelopen, dat heeft hij me zelf verteld Maar het café, waar ze hun speelavonden hebben, is tot één uur open. Best mogelijk, dat hij daar tot sluitingstijd blijft plakken. Nou, je doet maar, meneertje Hannie werd wakker van gestommel op de trap. Automatisch keek ze op het wekkerklokje en konstateerde, dat hel over half twee was. Nou, ik doe net of ik slaap, dacht ze. Wat denkt hij wel? Ze hoorde hem boven komen en rond scharrelen in de keuken. Hij vloekte. Daarna liep hij naar de salon en ook daar klonk zijn stem mopperig (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6