die zekerheid hou je? Koningin Beatrix over verhoudingen tussen Amerika en Nederland Moskou wil beleid .zaaien oogsten" omgooien Van der Stee: verhogingen bedrijfsbesparingen urgent Alkoholgebruik op werk nog geen probleem Voor vertrek naar de V.S. El Salvador Minder olie- gebruik Herziening decoratiestelsel Meer geld voor kernwapens Voor ton aan postzegels gestolen Gezinsverzorging moet zware veer laten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 15 april 1982 Nr. 23098 5 Advertentie AMSTERDAM, 14-4. „Het is juist dat er zich spannin gen voordoen in de betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten". ,,We hebben de laatste tijd meer moeite elkaar te begrijpen dan kort na de oorlog, toen wij allen bezig waren met de wederopbouw en wij er dezelfde ideeën op na hielden. Maar er zijn niet alleen verschillen ontstaan tussen de Verenigde Staten en ons land, ook tussen Europese landen en binnen interna tionale organisaties". SAN SALVADOR, 14-4. De partij en van rechts in het centrum in El Salvador zijn het eens geworden over de vorming van een regering van na tionale eenheid, zo heeft de leider van de rechtse arena partij, Roberto D'Abuission verklaard. Flitsen uit het buitenland BUENOS AIRES. Argentinië heeft een verbod ingesteld op de import van goederen uit de Europese Ekono- mische Gemeenschap (E.E.G.) heeft afgekondigd voor Argentijnse goede ren naar aanleiding van de Falkland krisis. NEW YORK. De Amerikaanse olie maatschappij Mobil wil zich uit Li bië terugtrekken en onderhandelt daarover op het ogenblik met de re gering van dat land. TOKIO. De Verenigde Staten zul len aansturen op formeel overleg in het kader van de algemene overeen komst inzake tarieven en handel (GATT) als Japan zijn beperkingen op de invoer van landbouwproduk- ten niet verzacht. GENÈVE. Niet-gouvernementele organisaties hebben een „mensen - rechtenfeest" aangekondigd voor Theo van Boven die is ontslagen als direkteur van het bureau van de Ver enigde Naties. ANKARA. Een Hercules-tran sportvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht is verongelukt in het oosten van Turkije. Hierbij zijn ze ker 20 inzittenden om het leven geko men. WARSCHAU. De Poolse Rooms- Katholieke Kerk heeft er bij de heer sers van het land op aangedrongen Lech Walesa en andere geïnterneerde leiders van Solidariteit yrij te laten en met hen te gaan onderhandelen over e;en nieuwe nationale overeen komst. BONN. De Hongaarse partijleider Janos Kadar zal op 27 april een be zoek van twee dagen brengen aan de Bondsrepubliek. ANKARA. Een ex-minister uit de regering Ecevit is door een rechtbank in de Turkse hoofdstad Ankara ver oordeeld tot negen jaar en acht maan den wegens machtsmisbruik en het aannemen van smeergelden. JOHANNESBURG. De Zuidafri- kaanse vakbondsleider dr. Neil Ag- get heeft veertien uur voor hij dood in zijn cel werd gevonden een beëdig de verklaring afgelegd dat hij door de politie hardhandig was behandeld en dat men hem met elektrische schokken had gemarteld. GUATEMALA-STAD. Gewapende mannen hebben negentien dorpelin gen gedood en het grootste deel van een dorp in het midden van Guate mala platgebrand. Guerrillastrijders hebben in het noordwesten vier le den van de volksmilitie doodgescho ten. WASHINGTON. Een groot aantal Arabische landen sloot woensdag voor één dag zijn diplomatieke verte genwoordiging in de Verenigde Sta ten ,,uit solidariteit met het Pa lestijnse volk. WASHINGTON. De Amerikaanse president Reagan heeft maandag 19 april uitgeroepen tot de Nederlands- Amerikaanse vriendschapsdag ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van diplomatieke betrek kingen tussen de twee landen. MILAAN. Het door de Sowjet-Unie geadviseerde en bewapende leger van Ethiopië heeft zware nederlagen geleden en 13.000 man aan doden en gewonden verloren in gevechten met guerrilleros van de Eritrese onafhan kelijkheidsbeweging, schreef woens dag het Italiaanse weekbald l'Euro- peo. PEKING. Ongeveer 3.000 treinrei zigers zijn gered uit treinen die vier dagen hadden vast gezeten in barre weersomstandigheden. NEW DELHI. Het Indiase leger is er naar eigen zeggen in geslaagd een zware slag toe te brengen aan extre misten in de noordoostelijke deelstaat Manipoer. TOKIO. De Franse president, Francois Mitterand, is in de Japanse hoofdstad Tokio aangekomen voor een vierdaags officieel bezoek. DACCA. Bij een ongeluk met een autobus zijn in Bangladesj tenminste zestig mensen omgekomen. Dit heeft de politie meegedeeld. MOSKOU. De Prawda, het orgaan van de Sowjetrussische communisti sche partij, heeft een nieuwe torena- deringspoging gedaan tot Japan. WARSCHAU. Het dagblad van de Poolse communistische partij, Try- buna Ludu, heeft de illegale uitzen ding van radio Solidariteit op twee de paasdag veroordeeld. Dit zegt koningin Beatrix in een in- tervieuw met hoofdredakteur F. A. Hoogendijk van Elseviers Magazine aan de vooravond van haar vertrek (zondag 18 april) naar de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. De vorstin merkte hierbij echter ook op dat de basis van de betrekkingen tus sen beide landen nog steeds goed en positief is. ,,Onze fundamentele waarden zijn dezelfde en wij hebben vertrouwen in eikaars democratieën. Dat geldt ook voor onze ekonomische stelsels, anders zou er over en weer niet zoveel geïnvesteerd worden". Verklaring Op de vraag welke verklaring zij er voor heeft dat de Nederlanders zich vooral in de laatste jaren kritischer ten opzichte van de Verenigde Staten hebben opgesteld zegt de koningin. LUXEMBURG, 14-4. Als gevolg van de ekonomische terugslag, het interen op voorraden en uitbreiding van het gebruik van andere energie dragers is de invoer van olie in de Eu ropese Ekonomischje Gemeenschap verleden jaar met ruim achttien pro cent of tachtig miljoen ton vermin derd tot netto 350 miljoen ton. WINDHOEK. In het noorden van Namibië zijn bij een vuurgevecht acht guerrillastrijders van de Nami- bische onafhankelijkheidsbeweging Swapo om het leven gekomen. Dat heeft een politiewoordvoerder in Windhoek meegedeeld. OFFENBACH. Saboteurs hebben zich een weg geknipt door een hek bij een autostalling van het Amerikaan se leger in Offenbacht en twee op tijd afgestelde brandbommen onder vrachtwagens gelegd. Dit heeft een legerwoordvoerder bekendgemaakt. PEKING. In Peking is een ten toonstelling van werken van Duitse expressionisten geopend. De exposi tie omvat 79 olieverfschilderijen van onder meer Max Beckmann, Paul Klee, Oskar Kokosclöca, Franz Mare en Emil Nolde. BUENOS AIRES. Britse en Anglo- Britse boeren in Argentinië hebben Londen per telegram gevraagd geen geweld te gebruiken om de Falkland- eilanden terug te krijgen. Bovendien zeiden ze dat de eilandbewoners niets te verliezen hadden en alleen te winnen bij het leven onder Argen tijnse soevereiniteit. ,,Het is een ontwikkeling die zich in geheel Europa voordoet. Europa wil zich onafhankelijker in de wereld gaan opstellen. Tegelijkertijd doen wij ons best om een eenheid binnen Europa op te bouwen, hetgeen niet gemakkelijk is en lang zal duren. Dit proces brengt een onafhankelijker houding ten opzichte van de Verenig de Staten met zich mee". ATHENE. De Naar Alexander On- assis genoemde prijzen zijn voor 19fl toegekend aan de Griekse archeoloog Manolis Andronicos en de Franse arts Bernard Kouchner. Aan eUe prijs is een bedrag van 100.000 dol- laar (ongeveer 265.000,-) verbon den. ROME. In Rome is twee uur lajer dan voorzien omdat op uitgebreüe schaal werd gefouilleerd, het pro<es begonnen tegen 63 leden van de lirk- se stadsquerillabeweging „Rode Bri gade". NEW DELHI. India heeft het lon- trakt ondertekend voor de levering van 40 Franse gevechtsvliegtuifen van het type „Mirage 2000". BEIROET. Na een korte pauze lijn woensdagochtend de gevechten in Zuid-Libanon hervat tussen eeihe- den van de Sji'itische groepering Amal en leden van de Libanese kom- munistische partij', die gesteund vor- den door de pro-Iraakse Baith- partij. BONN. De Rijn tussen Remagrn en Konigswinter bij Bonn is woensdag weer vrijgegeven voor de scheep vaart in beide richtingen, nadat de ri vier daar acht dagen lang verspreid geweest was door een scheepsonge val, ondanks het feit dat nog nii alle 51 laadkisten die van het vennge- lukte schip waren gevallen zjp ge borgen. ROME. Het proces tegen 63jRode- Brigaden-terroristen die beschildigd worden van de moord od oud premier Aldo Moro is een uuijna de opening verdaagd tot 21 april.De be klaagden werden terug naar Hin cel len gebracht, omdat zij onhan/elbaar waren gebleken en de presidjnt ern stig hadden beledigd. LISSABON. De Angolese guerril labeweging Unita heeft aanXe voor avond van het bezoek van Portu gese president aan Angola zfventien Portugezen vrijgelaten, vanfrie som migen vier jaar vast hebberjgezeten. De gevangenen, onder wie ^ijf vrou wen en vier kinderen ;lwamen woensdag in Lissabon aan. WASHINGTON. Amerikianse be drijven mogen bij de wet vel bemid delen in de verkoop van verrijkt ura nium aan Zuid-Afrika, maar het niet rechtstreeks aan het landTerkopen. Dit heeft de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, Dean Fischer, verklaard./ LONDEN. In een stoffige kast in de bibliotheek van de Lonènse kathe draal van St. Paul zijn 3e originele plannen en tekeningen teruggevon den die de bouwmiester Sir Christopher Wren van! deze kerk heeft gemaakt. LONDEN. De Britse pemier, Mar garet Thatcher, wordt door haar landgenoten beschouvd als de slechtste regeringsleide in de ge schiedenis van het Verenigde Ko ninkrijk. Planetoïde ontdett MÜNCHEN, 14-1 Op tweede Paasdag is een nieiw ontdekte i planetoïde de arde gepas- seerd op 22 miljón kilometer i afstand, zo heet European i Southern Obserutory, de Eu- ropese oraganisaie voor ster- i renkundig ondezoek op het zuidelijk halfnnd, meege- deeld. De planebïde heeft een i doorsnee van dre kilometer en is op 20 februciji van dit jaar ontdekt door Hans Emil i Schuster van h-t ESO. MOSKOU, 14-4. Het beleid van de Sovjet-Unie inzake zaaien en oogsten dient verregaand te wlrden hervormd. Als er rationeler wordt gewerkt kan de Sowjet-Unrzich wat de graanpro- duktie betreft zelf bedruipen. Dat heeft V. Tikhonov, agrarisch deskundige en lid van de Sowjet aca demie van wetenschappen, ver- kjaard in een vraaggesprek met het blad „Socialistische Industrie". Internationale handel Volgens zijn zeggen blijft ruim de helft van het geoogste graan op het platteland en van die helft wordt veertig procent in onaanvaardbare omstandigheden bewaard. Toch is het land in theorie in staat zichzelf te voeden. „Als ons land graan, vlees, boter, pluimvee, koffie en fruit in voert, betekent dat niet dat wij ons zelf niet kunnen voeden, maar is dat het resultaat aan de internationale handel. Het potentieel van onze graanproduktie is zodanig dat wij bevrediging van de behoeften van het IancJ^ zouden kunnen waarborgeq', merkte hij op. Veevotrder en groente Tikhono* acht het noodzakelijk dat alles o» alles wordt gezet om de struktuurfan de graanproduktie en van de graninvoer zo te wijzigen dat het aandél van veevoeder met een hoog eiwtgehalte en van groenten worden tergroot. Hij had eveneens kritiek o» de spreiding van de gewas sen, die hij in strijd met de logika noemde.Tikhonov zei daarover dat als aardppelen in harde grond wor den gepot eenderde van de oogst door delogstmachines wordt vernie tigd, teWijl als zij zoals het hoort in zachte ^ond worden gepoot de ver liezen* anzienlijk kleiner uitvallen. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. DEN HAAG, 14-4. De besparingen van de bedrijven moeten omhoog. Er bestaat immers een belangrijk verband tussen bedrijfsbesparingen en be drijfsinvesteringen, aldus minister Van der Stee van financiën in zijn spaar- nota, die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Willen die bedrijfsbesparingen een vergroting van de afzet of door kunnen toenemen, dan zal de winst- grotere winstmarges. De minister gevendheid van de bedrijven moeten denkt eerder aan het beperken van verbeteren. Het lijkt Van der Stee de totale bedrijfskosten. Loonmati- niet aannemelijk, dat dit in de huidi- ging dient hierbij een belangrijke rol ge situatie met zijn hoge kostenni- te spelen, aldus Van der Stee. veau voldoende kan geschieden door ROTTERDAM, 15-4. Drinken op het werk in Nederland is nog niet echt een probleem. Om te voorkomen dat dit wel wordt zouden in ieder geval bedrijfs kantines alkoholvrij moeten zijn. Bovendien zouden de bedrijven scherpere regels moeten opstellen wanneer wel en niet op het werk gedronken mag wor den. Daarnaast zouden konsultatiebu- reaus voor alkohol en drugs zich in de preventieve sfeer moeten richten op de werkende mens. Ook het GAK en de GMD zouden moeten registre ren welk ziekteverzuim het gevolg is van problemen met alkoholgebruik. Deze aanbevelingen staan in het woensdag verschenen rapport „Al kohol en arbeid" dat het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksge zondheid (NCGV) heeft opgesteld in opdracht van de Rotterdamse Volks bond tegen Drankmisbruik. Het NCGV hield met medewerking van de Kamer van Koophandel een on derzoek onder bedrijfsartsen, maat schappelijk werkers, en personeels functionarissen van 20 grote bedrij ven in de regio Rotterdam. De onder vraagde personen bleken bereid openlijk over de problematiek te praten. Ieder gebruik is misbruik De onderzoekers zijn er niet van DEN HAAG, 14-4. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken heeft aan vier personen van buiten de amb telijke wereld gevraagd een advies op te stellen over een herziening van het decoratiestelsel. De bewindsman heeft deze perso nen juist buiten de ambtelijke we reld gezocht, omdat hij vindt dat de mening van buiten die wereld over de tekenning van koninklijke onder scheidingen onvoldoende tot zijn recht is gekomen. uitgegaan dat ieder gebruik van drank op het werk misbruik is. On derzocht werd wat men binnen de be drijven zelf als normaal beschouwt. Daarbij viel op dat alkoholgebruik heel lang als positief wordt gewaar deerd en dat zelfs bij misbruik nog sprake is van tolerantie. Deze hou ding maakt echter plaats voor afkeer als aan de drinker te merken valt dat hij niet meer met drank kan omgaan, bijvoorbeeld als hij lallend door de gang loopt en de rust verstoort. BAARLO. Uit een loods in Baarlo (Limburg) is het belangrijkste ge deelte van een opvouwbaar vliegtuig gestolen. WASHINGTON, 15-4. De Ameri kaanse regering heeft de senaat om 400 miljoen dollar extra gevraagd om de produktie van kernwapens dit en volgend jaar te kunnen versnellen. Dit is woensdag van officiële zijde in Washington vernomen. In het lopen de begrotingsjaar zou 97,4 miljoen dollar meer moeten worden besteed en in het jaar daarna 310,9 miljoen. De algemene verwachtig is dat het verzoek bij zowel het Huis van Afge vaardigden als de senaat moeilijkhe den zal geven. Waarnemer brengen die moeilijkheden in verband met de recente resolutie die bij beide ka mers zijn ingediend, waarin aange drongen werd op het afremmen of het stopzetten van de wapenwed loop. LA PAZ. De verboden centrale vakorganisatie COB heeft opgeroe pen tot een algemene 24 uursstaking op donderdag, zij wil hiermee pro testeren tegen de arrestatie van twee van haar leiders. Het zijn de zondag gearresteerde Jose-Maria Palacio, die tevens leider is van de socialisti sche partij PS 1, en Luis Lopez Alta- mirano. ROTTERDAM, 15-4. Uit de winkel van een postzegelhandelaar aan de Lijnbaan in Rotterdam heeft een nog onbekende man woensdagmiddag twee voorraadboeken met postzegels ter waarde van 100.000 gulden gesto len. Volgens de politie verdween de man met de postzegels toen de ver koopster in een ruimte achter de win kel op zoek was naar een serie zegels waarnaar hij had gevraagd. De buit bestaat uit veelgevraagde series verenigd Europa en Neder land. UTRECHT, 14-4. In de gezinsver zorging zullen nog dit jaar ruim 10.000 medewerkers moeten worden ontslagen. De centrale raad voor ge zinsverzorging heeft dit berekend op basis van een notitie van staatssckre- taris De Boer (e.r.m.) aan de Tweede Kamer. In de notitie staat, dat een begro tingsoverschrijding in 1981 dit jaar nog voor een bedrag van 45 miljoen gulden moet doorwerken. Volgens c.r.in. leidt dat tot een verlies van 4.500 arbeidsplaatsen en hel beëindi gen van 15.000 hulpverleningen. De berekeningen van de centrale raad komen echter uit op een verminde ring van het aantal arbeidsplaatsen met ruim 10.000 en van het aantal hulpverleningen met 20.000. Balken van een ezel CATANJA, Italië. 14-4. Het balken van een ezel heeft een 32-jarige Italiaan die tijdens een wandeling in een ravijn was gevallen een heup had ge broken het leven gered. Het ge roep van Francesco Corsaro uit Catania hoorde in het afgele gen gebied geen mens, wel een ezel. die op de plaats van het ongeluk ging staan balken. De eigenaar van het dier. Ca- logero Ricco, ging 24 uur later naar de ezel op zoek. Het leid de hem naar Corsaro.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5