Blusleidingen, waar en hoe? U hebt inspraak. Oranjevereniging Oosterland bereidde feestprogramma voor U.V.V. ontspanningsavond met bingo en toneelstukje Om aanleg liftsluis in Oosterschelde-Oesterdam Marechausseevereniging tegen ,,amputatiepolitiek,, o° BON: 4 Voor 30 april STREEKNIEUWS Raadslid bekent brandstichting Jonge Fransen stalen in Utrecht Oorzaak ongelukken met F 16's Benzine duurder P.v.d.A.-partijraad A in mei bijeen Straf voor „wulps" dansen Reiswereld wil nieuw garantiefonds frisk h< 1 4$ O s y ^£nk isi& \t OOSTERLAND, 14-4. Door het bestuur van de plaatselijke Oranje vereniging werd voor Koninginne dag 1982, vrijdag 30 april, on derstaand feestprogramma op gesteld. 8.00 uur: Klokgelui. 8.45 uur: Uitreiking van gasge- vulde luchtballonnen in Oosterhof" aan de schooljeugd. 9.00 uur: Rondgang van „Ooster- lands Fanfare" met de drumband, en de ballondragende leerlingen van de plaatselijke scholen door het dorp. MIDDELBURG Expositie Gerard Menken In het Zeeuws kunstenaarscentrum te Middelburg is van 17 april tot en met 6 mei een expositie ingericht van tekeningen van Gerard Menken. De ze tentoonstelling wordt zaterdag 17 april om 16.00 uur geopend door F. G. A. Huber. HAARLEM, 15-4. Het 32-jarige Haarlemse gemeenteraadslid J. B. heeft tegenover de politie in zijn woonplaats bekend dat hij op 7 april in zijn eigen woning brand heeft gesticht. Dit heeft de Haarlemse poli tie donderdagochtend meegedeeld. Omtrent het motief van de brandstichting is nog niets met ze kerheid bekend. Zeker is, aldus de politie, dat psychische toestand van B. ,,Een niet onaanzienlijke rol heeft gespeeld bij wat er is gebeurd". De rechter-kommissaris heeft inbewa ringstelling van B. woensdag ver lengd, terwijl alle beperkingen - geen post, geen kranten, geen bezoek - die aan hem waren opgelegd van kracht blijven. Puur toeval Op 6 en 7 april woedden branden in de woningen van twee leden van de Haarlemse raadsfraktie van D'66. In beide woningen werden brandhaar den gevonden. Op 7 april werd B. in verzekering gesteld op vermoeden van brandstichting in zijn eigen wo ning. De politie noemde het ,,puur toeval" dat vlak voor de brand in B.'s woning brand was gesticht in het huis van D'66-raadslid mevrouw Rui ter. UTRECHT, 14-4. Van de ongeveer veertig jeugdige Franse voetballers die van hun leiders in Utrecht een uurtje vrij kregen om te winkelen bleken er zoveel hun „aankopen" niet te hebben betaald, dat de politie ze uiteindelijk maar met de bus waarin ze rijden, naar het hoofdbu reau heeft gebracht. Aan het eind van de morgen kreeg de politie de eerste telefoontjes over stelende Franse jongens. De politie heeft op de Mariaplaats zes jongens aangehouden, die vooral sportkle- ding bleken te hebben „aangeschaft". 9.30 uur: Plechtig vlaghijsen door Duivelands Brandweer op de Markt en oplaten van de uitgereikte ballonnen. 10.30 uur: Kinderspelen op het sportpark „Oostersportpark" voor peuter, basis- en kleuterschoolleer lingen, te verdelen in vier katego- rieën; t.w. 1. kleuters; 2. met 6- en 7- jarigen; 3. met 8- en 9-jarigen; 4. met 10- en 12-jarigen. Met o.m. aange paste spelen op leeftijd o.a. blokjes- rapen, koekhappen, zaklopen, enz. Tevens voor de grotere groepen rol schaatsen hierop aansluitend. Hier voor wordt van het sportveld naar het plein bij de Margrietstraat - Ko renbloemstraat verhuisd. 12.00 uur tot 13.30 uur: Pauze. 13.30 uur: Fietspuzzeltocht voor de jeugd. Deelnemers op versierde fietsen: extra prijzen. Hierbij zullen verschillende opdrachten en op te sporen stempelposten voor een leuke middag bijdragen. Start en eindpunt „Oosterhof". Sluitingstijd 14.45 uur precies. Daarna wordt niet meer meegedongen naar prijzen. Ronde van Oosterland 15.30 uur: Ronde van Oosterland met als route: start en finish Sint Joostdijk bij Supermarkt de Vlieger. Vervolgens Markt, Korte Achterweg, Hofweg Sint Joostdijk. Er wordt in twee kategorieën gereden nl.: 1. 15.30 uur Deelnemers met tourfietsen over 10 ronden; 2. 16.15 uur Deelnemers met racefietsen over 20 ronden. Deel name geldt voor alle leeftijden en op gave is mogelijk bij de bestuursleden en in cafetaria „Neffen d'Eule". Gaarne tot en met 28 april. 19.00 uur: Een uurtje voor dege nen die de jeugdjaren achter zich heb ben. Krachtmetingen voor heren, waarbij ook behendigheid en tempo mee spelen zullen. Speciaal voor de dames een spel waar vlugheid en be hendigheid sterk meetellen. 20.00 uur: Aansluitend hierop zorgt cafetaria „Neffen d'Eule", met medewerking van het befaamde „Schelde-trio" voor een gezellige Oranje-avond. Bij alle aktiviteiten zijn er fraaie prijzen te winnen. Het bestuur van de Oranjevereni ging deelt tenslotte nog mede dat de ze folder met de programmapunten t.z.t. op het dorp huis-aan-huis zal worden verspreid. Het publiek wordt gevraagd de vlag uit te steken. SALT LAKE CITY, 15-4. De onge lukken met Amerikaanse F-16 jacht bommenwerpers zijn het gevolg van het elektronische besturingssysteem in de toestellen. Dit heeft een burger- deskundige van het Amerikaanse mi nisterie van defensie gezegd. De man, die anoniem wilde blij ven, legde zijn verklaring af nadat afgelopen maandag een F-16 bij de luchtmachtbasis Hill in de buurt van Salt Lake City neerstortte. Sinds de ingebruikneming van de toestellen door de Amerikaanse luchtmacht in 1979 zijn er 17 verongelukt. Als de stroomvoorziening van het besturingssysteem (het zogeheten fly-by-wire) uitvalt, is de F-16 gedu rende twee seconden onbestuurbaar, de tijd die het kost om de noodstroomtoevoer op gang te bren gen. „Bij supersonische snelheden is een kontroleverlies van twee secon den een eeuwigheid", aldus de des kundige. Afsluiting seizoen ZIERIKZEE, 13-4. Vorige week werd de laatste ontspanningsavond van dit seizoen voor de bezoekers van de bejaardensociëteit aan het Kerkplein en de bewoners van Rust huis Borrendamme. Wegens het ont breken van toneelakkommodatie in de sociëteit Kerkplein, werden de be jaarden nu ontvangen in de rekrea- tiezaal van Rusthuis Borrendamme. De presidente van dë U. V.V., mevr. B. v. d. Linde-Florisse, sprak het welkomstwoord en verheugde zich over de grote opkomst, ondanks de bijzondere slechte weersomstandig heden. De bedoeling was de avond voort te zetten met het gebruik van koffie met gebak, maar dat pakte wel even anders uit. De koffie kon dan wel worden geserveerd, maar het gebak zat achter „slot en grendel" in de koeling en de sleutel was onvind baar. Na vele telefonische kontakten met het keukenpersoneel, kon het ge bak na verloop van veel tijd, worden „ontzet". Bingo De sfeer zat er meteen goed in, en werd nog verder opgevoerd met een spelletje bingo, waarbij twee grote paastaarten centraal stonden. Na het gebruikelijke drankje was het de beurt aan een toneelgroepje van de Christen Vrouwenbond uit ZIERIKZEE. Het Paasfeest stond nog even centraal bij een instuij van het Leger des Heils, dat in vakantietijd altijd een extra middagje in klubhuis „De Lichtboei" organiseert. Woensdagmiddag werden daar weer een fors aantal kin deren beziggehouden, van wie een aantal zich hier opperbest amuseert bij een van de vele spelletjes. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE. Een blazersgroep van de Koninklijke Harmonie ..Kunst en Eer" bij de laatste reptitie voor het donateurskoncert, dat morgen 16 april wordt gegeven. (Zie ook voorpagina). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bruinisse. Met veel verve en goed verstaanbaar, werd de schets „De Vrouwenhater" voor het voetlicht gebracht. Grote hilariteit alom toen de vrouwenhater tegen het einde van het stuk, met vier vrouwen werd op gescheept. Het prettige verloop van deze ont spanningsavond werd nog eens ver woord in het dankwoord van de'pre sidente, en richtte zich in het bijzon der tot de toneelgroep uit Bruinisse. De dames kregen een kleurrijk paasei aangeboden. Namens de U.V.V. wenste de presidente alle aanwezigen goede paasdagen toe en een behouden thuiskomst. Na nog dank te hebben gebracht aan de direktie van Borrendamme voor de genoten gastvrijheid, werd deze geslaagde avond besloten met nog een dankwoord op rijm, dat werd voorgedragen door de heer Hanse namens de bezoekers van de sociëteit. DEN HAAG. In Rabat is een weg- vervoerovereenkomst tussen Neder land en Marokko ondertekend. Dit heeft het ministerie van verkeer en waterstaat wonesdagmiddag meege deeld. DEN HAAG, 14-4. Superbenzine wordt met ingang van vrijdag 16 april zes cent duurder. Eén liter su per gaat dan maximaal 167,6 cent kosten. Normale benzine en tweetakt wordt zeven cent duurder. De maxi mumprijs van normale benzine komt daarmee op 162 cent en die van twee- takt op 100 cent, zo heeft het ministe rie van ekonomische zaken woens dag meegedeeld. AMSTERDAM, 15-4. De P.v.d.A.- partijraad zal eerst in mei in extra vergadering bijeenkomen. Hiertoe heeft het partijbestuur donderdag ochtend na lang nachtelijk beraad besloten. De bijeenkomst in mei is bedoeld om fraktie- en P.v.d.A.-be- windslieden te adviseren over de ko mende ombuigingen, zoals die in de voorjaarsnota van het kabinet-Van Agt worden uiteengezet. Nu het verschijnen van die nota eerst over enkele weken wordt ver wacht hoeft de partijraad - naar de mening van het partijbestuur - niet deze week meer bijeen te komen. Koopkrachtplaatjc Partijvoorzitter Max van den Berg noemde donderdagmorgen vroeg het bijeenroepen van de extra partijraad volstrekt begrijpelijk. „Aan de orde zijn ingrijpende, zware zaken, die erg veel mensen raken". Hij noemde in dit verband de mogelijke effekten van de ombuigingen op het koop krachtplaatje en het al dan niet losla ten van het regeerakkoord. De in mei te houden partijraad moet de P.v.d.A.-fraktie en de socia listische bewindslieden adviseren over inhoudelijke zaken. Volgens Van den Berg moet het uit te brengen advies buitengewoon zwaar worden genomen. PEKING. 15-4. Drieëndertig Chinezen zijn gestraft om dat zij op een feestje te zwoel had den gedanst op de tonen van rockmuziek. Volgens het .Dagblad van Pekingwerd het feestje in maart gehouden ten huize van Zhang Huaijie van de dienst voor parken en plantsoenen, die jonge mensen gelegenheid zou geven met elkaar kennis te maken met als oogmerk een huwelijk. De gasten dansten volgens het dagblad van Peking ,,op wulpse wijze" in het half donker onder de tonen van ongezonde muziek", voortge bracht op een bandopname apparaat". De aanblik van paren ,,in in nige omhelzing" was ,,in hoge mate aanstootgevend", aldus het dagblad. Popmuziek wordt in China „pornografie" gevonden en- een uiting van burgerlijk li beralisme". Zeven feestgangers 1 werden in hectenis genomen en de an deren beboet of berispt. Het bandopnameapparaat en een pornografisch boek zijn in beslag genomen. TERNEUZEN, 14-4. Vertegenwoor digers van de Koninklijke Vereni ging Schuttevaer, de Kamer van Koophandel West-Brabant en b. en w. van Bergen op Zoom zullen er maandag bij minister Zeevalking van verkeer en waterstaat op aan dringen om toch de liftsluis aan te leggen in de Oesterdam in de Ooster scheid e. Daardoor zou het havengebied van Bergen op Zoom beréikbaar blijven voor de binnenscheepvaart en de kustvaar^. Volgens de voorzitter van de afdelihg Terneuzen van Schutte vaer, W. G. de Meijer zal de raad van de waterstaat minister Zeevalking adviseren de liftsluis niet aan te la ten leggen, wat een bezuiniging zal opleveren van 90 miljoen gulden. UTRECHT, 15-4. De Algemene Ne derlandse Vereniging van Reisbu reaus (ANVR) verwacht, dat in au gustus of september aanstaande een algemene vergadering zich zal kun nen buigen over voorstellen om te komen tot een branche-garantie fonds voor de reiswereld, waarvan ook niet-ANVR-leden moeten kun nen deelnemen. Deze wens van de overheid heeft er vorig jaar toe geleid, dat het bestuur van de Stichting Garantiefonds van de ANVR opdracht heeft gekregen te zien of opzet van een nieuw dergelijk fonds mogelijk is. Mocht het bestuur van de stichting hierin niet slagen, dan zijn van de kant van de overheid maatregelen ter bescherming van de toerist te verwachten, zo heeft het ministerie van ekonomische zaken destijds laten weten. NOORDWIJKERHOUT, 15-4. De Marechausseevereniging zal zich ver zetten tegen een simpele vorm van bezuinigen binnen het apparaat. Wel valt er te praten over een evenwichti ge bijdrage, op basis van een redelij ke vergelijking van de arbeidsvoor waarden. Deze waarschuwing tegen „ampu- tatiepolitiek" van de kant van de overheid werd donderdag in Noord- wijkerhout geuit door A. Ros, voor zitter van de Marechausseevereni ging, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de organisatie. Geruchtenstroom Ros ging in zijn rede in op de benar de financiële positie waarin Neder land verkeert en die „volgens de ge ruchtenstroom" de positie van de marechaussee op een onaanvaardba re wijze dreigt aan te tasten. Als de taken van het wapen ter dis- kussie komen te staan zal dat afge zien van de funktioneel-organisatori- sche betekenis, een „funeste" uit werking hebben op het personeel, al dus Ros. Volgens de voorzitter komt dan het „voortbestaan van de Konin klijke Marechaussee ter diskussie". KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Institutionale be leggers tonen met betrekking tot hun beleggingen voor de komende jaren voorkeur voor aandelen en onroe rend goed. Dit blijkt uit een vorig jaar gehouden enquete van het NIPO in opdracht van bank Mees en Hope. In het verlengde daarvan verzette Ros zich tegen willekeurige ingrepen van de overheid in de rechtspositie van de militairen. De marechaussee valt organisatorisch onder defensie. „In een tijd van bezuinigingen ont staat de neiging dat de militairé •ambtenaar gemakshalve onder;één noemer wordt geplaatst met de civie le ambtenaar of de werknemer uit de partikuliere sektor. Dit wegmoffelen van de karakteristieke positie van de militair kan alleen maar leiden tot een vergaande polarisatie tegenover de overheid. Van de politieke leiding verwachten wij dan ook de grootst mogelijke duidelijkheid en geen hap- snapbeleid", aldus Ros. UTRECHT. De Unie BLHP (Vak bond van Hoger Personeel) is met het chemische concert DSM in principe overeengekomen om de werknemers een half procent van hun prijskom- pensatie in te laten leveren in ruil voor volledige doorbetaling van het ziekengeld. AMSTERDAM. De Amsterdamse binnenvaartsociëteit heeft bij het kollege van burgemeester en wethou ders in Amsterdam geprotesteerd te gen de manier waarop dit kollege de binnenvaart in de hoofdstad behan delt. Volgens de binnenvaartsocië- teit wordt de Amsterdamse haven steeds verder ontmanteld. WAGENINGEN. Minsiterdrs. J. de Koning van landbouw en visserij heeft in Wageningen het Jan Kops- huis, bibliotheek en informatiecen trum voor landbouwwetenschappen officieel geopend. Advertentie Buisleidingen zijn een goedkoop en veilig transportmiddel voor aardgas, aardolie en andere produkten. Maar de grond in ons land is schaars. En waar buisleidingen ondergronds lopen, zijn sommige andere zaken boven de grond niet mogelijk. Daar moeten wij allen goed rekening mee houden. Daarom is 0 ook uw mening belangrijk. De ideeën van de regering over de buisleidingen en de ruimtelijke inpassing daarvan in de toekomst, zijn neergelegd in het Structuurschema Buislei dingen. Iedereen die dat wil kan daarover nu inspraak leveren. Het Structuur schema ligt ter inzage op alle provincie- en gemeentehuizen, kan toren van Kamers van Koophandel en open bare bibliotheken n neergelegd de gratis broc islei- i/rn. Nederla staa U kunt ook uw eigen exemplaar bestellen bij de Staatsuitgeverij in Den Haag, kosten f 19,50. Bovendien kunt u via de bon in deze advertentie M de gratis brochure „Buisleidingen in w Nederland" aanvragen. Daarin f staan de hoofdzaken uit het Structuurschema,^^ de inspraakmo- O), gelijkheden f 1755 en de in- a spraak- tl termij- f i Vul deze bon in en stuur hem in een enveloppe met P postzegel naar: PKB Buisleidingen. Postbus 51. 2500 RR Den Haag. Y Naam:_ Adres: Dit is een publikatie van het ministerie van Economische Zaken en het ministene van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Postcode: Plaats: Invullen in blokletters s.v.p. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4