Een eeuw Zeeuwse ENERGIEDAGEN IN ZONNEMAIRE Er is al een Adria lichtgewicht voor f 4.995.-* STREEKNIEUWS NEWMAN, WAAR BEN JE? Aktiviteiten Afd. „Duiveland" Plattelandsvrouwenbond De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DE SM0KKELH0EK" R kswe93 Varken ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderde 15 april 1 982 Nr. 23098 3 ZONNEMAIRE, 4-4. De Coördinatiegroep Energie besparing Zeeland (CEZ) organiseert van dinsdag 20 april tot en met donderdag 22 april a.s. zogenaamde „Energiedagen" in Zonnemaire. Hiervoor wordt in het Dorpshuis een „energiecentrum" ingericht. Dit centrum is geheel aan de nieu we ontwikkelingen op het gebied van energietoepassingen aangepast. Partikulieren, bedrijven en instellin gen kunnen gratis informatie, advie zen en dokumentatie verkrijgen over de mogelijkheden tot energiebespa ring. ZIERIKZEE Eervolle vermelding voor creatieve Zierikzeese Mevrouw Ali Mol-Boogaart uit Zie- rikzee heeft met een door haar ge maakte pop een eervolle vermelding gekregen bij een wedstrijd, die voor de 25ste keer werd uitgeschreven door de Huishoudbeurs Amsterdam. Aanstaande zaterdag wordt haar de prijs in Amsterdam uitgereikt. De pop, gemaakt van papier-maché, stelt een marionettenspeler voor en blijft gedurende de Beurs in de hoofdstad tentoongesteld. Maar ook hier zal de winnende kreatie te zien zijn, want wanneer het winkeltje „Wikke en Wede" aan de Nieuwe Boogerdstraat in het sei zoen weer opengaat, wordt de pop in de etalage te pronk gezet. Kommissievergadering De vaste kommissie van advies en bijstand voor middenstand verga dert 27 april in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Film in het weekend Stichting het Theater vertoont ko mend weekend twee films: voor de jeugd Donals Duck's zomerfeest en A Clockwork Orange, een angstaanja gende film die door sommigen ook wel als ons toekomstbeeld wordt om schreven. Het verhaal handelt over een we reld die vervuld is van haat: gevan genen ondergaan een hersenspoeling, er zijn geweldplegingen aan de lo pende band, het gebruik van drugs is gelegaliseerd etc. Voor tijd: zie agen da. Diefstal liifc een caravan van P. V. uit Ant werpen worden enkele voorwerpen vermist, nadat in de nacht van dins dag op woensdag in deze caravan door nog onbekenden werd ingebro ken. O.a. een kristallen vaas en een koperen bel werden ontvreemd. De caravan staat op een terrein aan de Zeik e weg. Koncert in de Lichtboei Het Leger des Heils ontvangt zon dag 18 april in de Lichtboei te Zierik- zee de gezamenlijke muziekkorpsen uit Vlissingen, Goes en Middelburg. De dag ervoor, zaterdag 17 april ver lenen deze drie korpsen van het Le ger des heils hun medewerking aan een groot koncert in de Doelen te Rotterdam. Het Leger des Heils te Zierikzee is zeer verheugd deze korp sen te mogen ontvangen. De toegang is gratis. Voor tijd: zie agenda. Aid. N.C.V.B. Op woensdag 21 april vindt in het Hervormd Verenigingsgebouw een bijeenkomst plaats van de N.C.V.B.- afdeling. Spreker is de heer J. van Leerdam uit Serooskerke, metais on derwerp: „De schepping", toegelicht met dia's. Voor tijd: zie agenda. Afscheid bij waterschap De heer L. A. Verdoorn, technisch hoofdambtenaar eerste klas gaat per 1 mei de dienst bij het waterschap Schouwen-Duiveland verlaten. In verband hiermee wordt op donder dag 29 april in 's Landskamer te Zie rikzee een receptie gehouden. Voor tijd: zie agenda. Ruilavond „Philatelica" De vereniging Philatelica" orga niseert voor maandag 19 april een ruilavond in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Er bestaat die avond voor ieder de gelegenheid te ruilen of te kopen. Rond negen uur zal er een veiling worden gehouden. Voor tijd: zie agenda. Amateur-wijnmakers Voor 17 april a.s. organiseert het Zeeuws Wijnmakers Gilde een in- struktie avond. Degenen die geïnte resseerd zijn in het zelf wijn maken, krijgen de gelegenheid via een film De burgemeester van Brouwersha ven zal het „energiecentrum" op dinsdag 20 april om 15.00 uur offi cieel openen. De openingstijden voor het publiek zijn van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Drie thema's In het „energiecentrum" worden drie thema's behandeld, namelijk: woningisolatie (ook voor de doe-het- zelver), elektrische en gasinstallaties en regelingen van c.v., verlichting e.d. Ook voor zonne-energie wordt een ruime plaats ingeruimd, de be zoekers kunnen zelf warm water tap pen, opgewarmd d.m.v. „zonne- energie". De zonnekollektoren van Philips behoren tot de nieuwe aan winsten van het centrum. Een video installatie geeft duidelijke beelden over het isoleren van woningen, besparingsnormen en andere energie-nuttige zaken. De organisatie en uitvoering is in handen van de afdeling Voorlichting van de PZEM. Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. '•Holty'mpde Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zierikzee Telefoon 01110- 2816 en een praatje kennis te maken met de amateur wijnmaker. Bij voldoende deelname kan tegen geringe vergoeding een beginners-: .kursus worden gestart. Eventuele gegadigden graag voor 15 april een van onderstaande tele foonnummers bellen: 01110-5429, 01110-3112 of 01114-1848. Misleidende advertentie Bij de Rijkspolitie Zierikzee zijn diverse telefoontjes binnen gekomen van mensen die zich gedupeerd voe len. In enkele plaatselijke kranten heeft namelijk een advertentie gestaan van de Stichting Irreële Dru kwerk Centrale, die voor 31,30 van een foto een poster zou maken. Het enige wat men moest doen was dit bedrag overmaken en een foto opstu ren. Mensen die hierop hebben gerea geerd hebben helaas die poster nooit ontvangen. Dus, een gewaarschuwd mens HAAMSTEDE Bijeenkomst NCVB Dinsdag 20 april komt de NCVB af deling Haamstede weer bijeen in de Gereformeerde kerk van Haamstede. Deze avond zal mevrouw Y. M. de With-Bokhorst, diëtiste van de Ne derlandse Hartstichting, spreken. Voor tijd: zie agenda. WESTERSCHOUWEN Kommissie openbare werken Donderdag 22 april vergadert de kommissie openbare werken in het gemeentehuis te Haamstede. De ver gadering is voor iedereen vrij toegan kelijk. ELLEMEET Koninginnefeest Voor de kinderen van de lagere school en de kleuterschool wordt een groot spelcircuit opgezet bij het dorpshuis. De kinderen kunnen van 10 tot 12 uur o.a. langlaufen, touwtrekken, koekhappen, ringsteken, etc. Om 14.00 uur wordt voor de jeugd een film vertoond in het dorpshuis. Ver der beging om 16.00 uur een gekostu meerde korfbalwedstrijd op het sportveld, die zal worden geopend door de burgemeester. De dag wordt afgesloten met een toneelvoorstel ling en een bal, eveneens in het dorpshuis. Deze avond begint om 20.00 uur. SCHARENDIJKE Oprichtingsvergadering tennisklub Op vrijdag 16 april houdt de lawn tennis klub Scharendijke in de Put- meet haar oprichtingsvergadering. Op de agenda staat onder meer een verslag van de oprichtingsaktivitei- ten tot nu toe, een verslag van de stand van zaken met de gemeente Mid^enschouwen, benoeming bestuursleden en de instelling van enkele kommissies. KERKWERVE Unieke herdenkingsdienst in Hervormde kerk Op zaterdag 24 april zal in de Ned. Hervormde kerk te Kerkwerve een korte herdenkingsdienst worden ge houden. Deze feestelijke dienst vindt plaats vanwege het vijftigjarig hu welijk van Johannes Cornells van der Have en Centina Paulina van der Have-Boot uit Driebergen. Vijftig jaar geleden werd het huwe lijk van dit (nu gouden) bruidspaar in de kerk te Kerkwerve ingezegend. Ds. P. de Vries uit Driebergen hoopt in de kerkdienst voor te gaan. Ieder die belang stelt in dit (vrij unieke) gebeuren is welkom in de herdenkingsdienst die om 11.00 uur zal aanvangen. BROUWERSHAVEN Wandeltocht Ook dit jaar zal er weer de traditio nele wandeltocht worden georgani seerd door de afdeling Brouwersha ven van het Ned. Rode Kruis. De datum is zaterdag 24 april a.s. Men kan een keus maken tussen de 8 km en de 15 km tocht. De start zal plaatsvinden om 14.00 uur vanaf het Hervormd Verenigingsgebouw aan de Brouwerijstraat te Noordgouwe, "Gaarne een kwartier voor de ver trektijd aanwezig zijn i.v.m. het af halen van de startkaarten. Het in schrijfgeld bedraagt voor opgaven t/m 17 april 2,50. Voor latere opga ven 3,00. Voor-aanmeldingen kunnen ge schieden bij het bestuur van de afde ling of door storting op giro 463385 t.n.v. de penningmeester van het Ro de Kruis afd. Brouwershaven, met vermelding: wandeltocht. Wij hopen, dat u, door deel te nemen, deze wan deltocht weer tot een sukses zult ma ken. ZONNEMAIRE Open avond Bond van Opzichzelfstaanden Op vrijdag 23 april organiseert de Bond van Opzichzelfstaanden in café Bommenede, Dijk van Bommenede 50, te Zonnemaire een open avond met medewerking van onze Rotter damse discjockey. De Bond wil er weer een gezellig avond van maken en hoopt dan ook BURGH. De boogbrug van het voormalig slot Krayestein, nu eigendom van de heer J. Dalebout, aan de Krayestein- weg zal in ere worden hersteld. De brug valt onder monumentenzorg en zodoende werd voor deze restauratie een subsi die aangevraagd bij het ministerie van CRM. Ook de gemeente zal bijdragen in de kosten (vermoedelijk voor 307o), die worden begroot op f 64.452,00. Dit onderwerp komt in de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente Wester- schouwen aan de orde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DUIVELAND, 14-4. Op dinsdag 20 april a.s. brengt de afdeling „Duive- land" van de Bond van Plattelands vrouwen een bezoek aan de toonzaal van meubelen van de fa. Paauwe te Zonnemaire aan de Zuidweg. Op die avond zal men worden geïnformeerd over bedden, dekbedden etc. en kan er ook een kijkje genomen worden bij de meubelen. Voor vervoerspro blemen voor die avond naar Zonne maire wordt men geïnformeerd bij de sekretaresse van de afdeling: mevr. Van der Linde-Zoeter, tel. 01114-1400. Op dinsdag 11 mei hoopt mevr. A. Kuijper-Delst de Plattelandsvrou wen te ontvangen en men kan dan zien hoe schapenwol gesponnen wordt en geweven. Aanvang 14.00 uur. Na afloop zal er te Dreischor een kopje koffie gedronken worden. Verder zal het jaarlijks reisje plaats hebben op dinsdag 25 meis a.s. Dan zal een bezoek gebracht worden aan Tilburg en omstreken, 's Mor gens een bezoek aan een textielfa briek te Goirle. Na de Brabantse kof fietafel zal een rondleiding plaats hebben op een minkfarm te Dussen. Zowel 's morgens als 's middags is er gelegenheid om artikelen te kopen. Opgave op de avond van 20 april bij de Fa. Paauwe en op woensdaga vond 21 april d.a.v. telefonisch bij mevr. Zwart: telefoon 01114-1908 en bij mevr. Mijwaard tel. 01114-2495. Vertrektijden vanaf Zierikzee Z.W.N.-station 7.10 uur, Nieuwer- kerk Dorpshuis 7.20 uur, Pleister plaats Oosterland 7.30 uur. Ongeveer 18.30 uur hoopt men weer terug te zijn. Advertentie De komfortabele 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met 2-bekken gasvuur en watervoorziening. Veel kast- en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wegligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - hu bü °nS mnavB® •incl BTW cn aflevcnngskoslcn. weer leden en niet-leden, vrienden en bekenden te mogen begroeten. Ook echtparen zijn op deze avond weer van harte welkom. Er zijn ook weer leuke prijzen voor de verloting en de Bingo. Inlichtingen op nummer: 01110-3679, 01116-1803 en 01873-2197. NIEUWERKERK Geslaagde zangavond In het kerkgebouw aan de Mo lenstraat werd zaterdag voor Pasen een zeer goed bezochte zangavond ge houden. Medewerking verleenden: het gemengd koor „Canticum" uit Middelharnis en „Duivelands mannenkoor" uit Oosterland, beide koren o.l.v. Jaap de Geus. Organist was Jan C. van, den Dorpel. Ds. M. J. Van Gelder opende deze zangavond met schriftlezing en ge bed. Vooraf werd samen gezongen Psalm 68 10 en 16 „Gelooft zij £od". In afwisseling zong eerst „Canticum", waarna samenzang, daarna „Duivelands Mannenkoor". Als intermezzo speelde de organist een orgelsolo van Psalm 25 van W. H. Zwart. Vervolgens weer enkele ■zangstukken van de' koren, waarna een orgelbewerking van Psalm 22, waarop samenzang van Psalm 22 :1, 14 en 16. Beide koren samen zongen: Ode (naar Openbaring 15 3 en 4). De slotzang (gezamenlijk) was Psalm 118:11 en 13. De voorzitter van het mannenkoor de heer v. d. Dorpel deed een oproep aan de mannen voor versterking van het koor. Ds. Van Gelder eindigde de ze avond met dankgebed. Gezamenlijke Paasdienst In een overvol kerkgebouw aan de Ooststraat, werd zondagochtend een gezamenlijke Paasdienst gehouden, met als voorganger drs. Alb. v. d. Ban. Medewerking verleenden de zon dagsschoolkinderen met zang. Het orgel werd bespeeld door Elly Schiet- tekatte en de trompet door Helle v. d. Roest. In een preek over 1 Samuël 2 vers 6 had ds. v. d. Ban als thema „Pasen, een nieuw begin?". De schriftlezing en gebeden werden door de jongeren verzorgd. Gezongen werd Gezang 213 5 en 6, in verbondenheid met een groep mensen uit Nieuwerkerk, wel ke deze zondag in een kerkelijke ge meente in Oost-Europa doorbrengen. Slotlied was „U zij de glorie". Er was een extra kollekte voor „Wereld kinderen". Kerkdiensten op zomertijd Met ingang van zondag 2 mei a.s. zullen de kerkdiensten in de Neder landse Hervormde Kerk, weer op zomdertijd aanvangen, d.w.z. om 9.30 uur, in plaats van om 10.00 uur. Paasgroet Na de gezamenlijke Paasdienst werd door leerlingen van de zondags school fruitbakjes bezorgd bij lang durig zieken en zieken in het zieken huis. het bleek wel dat flink wat fruit was ingeleverd, want er konden 42 fruitbakjes worden samengesteld en afgegeven. CDA- verkiezingsbijeenkomst Op woensdagavond, 7 mei, zal er door de kiesvereniging „CDA-Duive- land", een verkiezings-bijeenkomst worden gehouden, in verband met de komende gemeenteraadsverkiezin gen op 2 juni a.s. Deze vergadering wordt gehouden in de kleine zaal van „Ons Dorps huis". Spreker op deze avond is drs. H. Eversdijk te Heinkenszand, lid van de 2e kamer. Een ieder is hartelijk welkom. Voor tijd: zie agenda. Schoolkrant „De Molenwiek" In de Paas-schoolkrant van „De Molenwiek" wordt melding gemaakt dat met ingang van het nieuwe kur- susjaar zowel de kleuter- als de lage re school zijn aangewezen als aktive- ringsschool. Voorbereidingen dienaangaande zijn in procedure, ook de financiële kant van de zaak. Ook de nieuw- bouwplannen krijgen aandacht, door het hoofd van de school de heer G. R. J. van Heukelom. Momenteel bezoe ken 93 leerlingen de school, voor het komend jaar worden er 86 verwacht. Voorts een uitvoerig schrijven van „juf" Kempeneers, over vakantie en leerstof. J. J. Folmer schrijft over het werk van de ouderkommissie en me vrouw De Reus-Hannewijk over schoolsparen en het zendingsbusje. Verder is deze uitgave gevuld met te keningen van leerlingen. BRUINISSE Afscheid J. A. M. Peeters De heer J. A. M. Peeters, medewer ker van de buitendienst van de ge meente Bruinisse, zal i.v.m. zijn be noeming elders de dienst verlaten. In verband hiermee wordt hem een af scheidsreceptie aangeboden in de raadzaal van het gemeentehuis op vrijdag 16 april. Voor tijd: zie agen da. Kapitein verdronk in het Krammer In ons bericht van dinsdag over de trieste verdrinkingsdood van de heer J. J. Drinkwaard uit Bruinisse, kapitein/eigenaar van het sportvis vaartuig „Zeelands Luister", hebben wij vermeld dat dit gebeurde in het Grevelingenmeer. Het ongeluk vond echter plaats in het Krammer. BRUINISSE, 14-4. Dinsdag 13 april werd in de rekreatiezaal van „In 't Opper" feestelijk de verjaardag gevierd van mevrouw Wesdorp- Hoek. Als Maria Hoek werd ze op 12 april 1882 in Bruinisse geboren en een simpel rekensom metje leert dat ze haar honderdste verjaardag vierde. Veel mensen kwamen haar daarmee ge lukwensen. Van de rij sprekers beet de direktrice de spits af met feliciaties: ,,Ik hoop dat ten tijde des avonds het toch licht voor u mag zijn", al dus mevrouw N. J. Bal, die namens het bestuur de familie een di neetje aanbood. Vervolgens spraken J. Boogert, voorzitter van de bewonerskom missie en de voorzitter van het bestuur, de heer W. Wandel tot de ja rige die vele bloemen en fruitmanden kreeg, o.a. namens de gemeen te Bruinisse uit handen van burgemeester T. C. Hekman, die met echtgenote aanwezig was om de in originele Bruse klederdracht gestoken eeuweling te feliciteren. Brief van koningin In de tuin wapperde voor deze gelegenheid fier de driekleur en ook van overheidswege was ze niet vergeten; een persoonlijke brief van koningin Beatrix en het bezoek van mevrouw Boertien toonden aan dat het geen alledaagse verjaardag betrof. In de volle zaal zong het voltallige personeel, muzikaal begeleid door de heer Tanis, het leuke lied: ,,Al 100 jaar een echte Zeeuw", op de wijs van „Toen onze mop een mopje was", voor mevrouw Wes- dorp, die al vanaf het begin in ,,In 't Ópperwoont. Hoewel haar ge hoor achteruit is gegaan leest ze nog graag en gaat ze b.v. bij haar kleindochter het koper nog poetsen. Ook slaat ze geen verjaardag over in de familie. Als ze op haar praatstoel zit kan ze verhalen over vroeger, zoals in '90 toen het Zijpe dicht zat met ijs en de mensen over liepen naar de andere kant; ze was toen acht jaar. In het begin van haar trouwen met J. Wesdorp woonden ze op het Karreveld en moesten rond komen van 7 d 8 gulden inkomsten, waarvan ook het varken nog moest leven, aldus J. Boogert. In 1956 overleed haar man, die schippersknecht was en .nachtwacht" van Bruinisse. In z'n dankwoord namens de familie sprak de schoonzoon, M. de Ronde dat het geen verdienste is om zo oud te worden maar een ge schenk van God om gezond en wel de 100 jaar te bereiken. BRUINISSE. Burgemeester T. C. Hekman feliciteert hier de Bruse eeuweling, mevrouw M. Wesdorp-Hoek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3