Haig met „nieuwe ideeën" terug naar Buenos Aires Vier en twintig-uursstaking in de Islamitische landen Doorgaan met ingreep uitkeringen ONVOLLEDIG RAPPORT AGENDA Hevige gevechten in Beiroet Konflikt Falkland-eilanden Havenstaking Rotterdam voorlopig van de baan „Solidariteit met de Palestijnen" Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 WONDER 2 Zoals bijna te verwachten viel is de rapportage over de tragische dood van de vier Ikon-journalisten in El Salvador in zoverre teleurstellend uitgevallen, dat geen goede, althans volledige, althans een zo volledige mogelijke, opsomming is gegeven van de feitelijke toedracht van het onstellend gebeuren. De preciese gang van zaken is feite lijk niet gesondeerd en hierover is verontrusting ontstaan, waaraan reeds allerwege uiting is gegeven, on der meer door het Ikon en de N.J.V. (Nederlandse Vereniging van Jour nalisten). Vooral schijnt het kwalijk te zijn, dat in het gebied, op de be wuste datum opererende regerings militairen niet onder druk zijn gezet om de waarheid te vertellen. Een der gelijk verhoor heeft niet plaats ge had, of onvolledig en oppervlakkig. Van Ikon-zijde had men het ook be ter gevonden als specialisten op het terrein van een dergelijk delikaat on derzoek waren aangetreden. De N.V.J. windt er geen doekjes om en stelt vast dat de journalisten zijn ver moord door het „geregelde Salvado raanse leger". Nu de waarheid c.q. de preciese toedracht niet aan het licht is geko men, wordt een dimensie toegevoegd aan de tragede, die in het door een burgeroorlog verscheurde land, heeft plaatsgevonden. Als de ware toe dracht - hoe verschrikkelijk ook - wél aan het licht zou zijn gekomen en dui delijk gerapporteerd, zou dat toch enige troost hebben betekend voor de verwanten van de omgekomen tv- mede werkers. Zo iets doet zich ook voor als de dood van een vermiste exakt kan worden vastgesteld. Er blijft - gege ven de rapportage - nu altijd een ele ment van onzekerheid bestaan en dat is extra verdrietig. Het is intussen maar weinig, wat thans nog te doen staat. De N.V.J. zal in ieder geval de minister van buiten landse zaken vragen om een diskus- sie te openen, die ten doel heeft te ko men tot een betere bescherming van journalisten, die betrokken raken bij gevaarlijke missies. Zoveel is wel duidelijk immers, dat nieuws - ge schreven of gevisiualiseerd - soms ontzettend duur moet worden be taald. Te duur, mag men wel zeggen. BEIROET, 15-4. Bij hevige gevech ten tussen de Sji'itische beweging Amal enerzijds en linkse Libanese en Palestijnse groepen anderzijds in Beiroet zijn woensdagavond tot don derdagochtend vroeg ten minste 13 mensen gedood en 27 gewond. Naar linkse Libanese kringen mee deelden, was in de stad artillerie- en raketvuur te horen. Het waren de ergste gewelddadigheden in Beiroet sinds de gevechten tussen Amal en linkse groepen in januari. De gevechten deden zich groten deels voor in de arme buitenwijken, onder meer in de buurt van de inter nationale luchthaven van Beiroet. Het luchtverkeer lag stil wegens het inslaan van granaten in de naaste omgeving van het vliegveld. Verder waren belangrijke wegen ontoegan kelijk. De gevechten tussen Amal en link se groepen begonnen dinsdag in Zuid-Libanon. Daarbij vielen toen 15 doden en vele gewonden. De aanle- ding was volgens kranten de moord op twee Amal-leden die dag in de zuidelijke havenstad Sidon. NEW YORK. De slecht lopende verkoop van personenwagens in de V.S. komt bij Volkswagen of Ameri ca zeer hard aan. De voorraad onver kochte „Rabbits" (Golf) is niet te overzien, ondanks een sluiting van de fabriek in New Stanton (Pennsyl vania) gedurende elf weken staan tienduizenden wagens op een koper te wachten. WASHINGTON, 15-4. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, vloog vandaag (donderdag) naar Buenos Aires in zijn funktie bemidde laar tussen Argentinië en Groot-Brittannië inzake hun konflikt over de Falkland-eilanden. Nadat hij verslag van zijn missie had gedaan bij president Reagan, zei Haig dat hij zijn werk voortzet met enkele „nieuwe ideeën" op grond waarvan de Argentijnse regering hem had uitgenodigd. Hij weigerde bijzonderheden over de ideeën en zei alleen dat de toestand „uiterst moeilijk en gevaarlijk" was. Advertentie De minister legde alleen een ver klaring af en wilde geen vragen beantwoorden. Hij zei onder meer dat de VS zoeken naar een vreedzame oplossing van het konflikt. „Dat kunnen we doen op basis van onze langdurige betrekkingen met zowel Groot-Brittannië als Argentinië". In dat licht dienen wij partijdigheid te vermijden en niet verder te gaan dan de bestaande verplichtingen. Felle verklaring De Argentijnse president, generaal Galtieri, zei woensdagavond in een uiterst felle verklaring dat Argenti nië de soevereiniteit over de Falk- lands niet zal opgeven. Naar zijn zeg gen wordt Argentinië bedreigd door agressie op grote schaal „maar ons volk zal zijn soevereiniteit verdedi gen". „Artentinië dient vastberaden te handelen gezien de historische rol van Amerika om te strijden tegen ie dere vorm van kolonialisme". De president viel zonder namen te noemen uit naar landen die „de Ar gentijnse idealen in de konflikt over de Falklands hadden verraden". Vol gens diplomatieke kringen in Buenos Aires was deze opmerking bedoeld voor de EG-landen die een in- voerstop voor Argentijnse produk- ten hebben ingesteld. De Argentijnse minister van bui tenlandse zaken, Nicanor Costa Men- dez, verklaarde woensdag dat hij de rede die de Britse premier eerder die dag in het Lagerhuis hield, betreur de. Geweld Mevrouw Thatcher zei daarin niet terug te schrikken voor gebruik van geweld om de Falkland-ejlanden te heroveren. „De toespraak draagt in geen enkel opzicht bij tot de oplos sing van de krisis". De minister zei verder dat sinds het vertrek van Haig zondag vanuit Buenis Aires naar Londen geen vooruitgang in de ROTTERDAM, 15-4. een staking in de Rotterdamse haven is voorlopig van de baan. Op een vergadering van kaderleden van de Vervoersbond FNV in Rotterdam werd woensdaga vond besloten om het ultimatum dat donderdag afloopt op te schorten. Eerst willen de leden duidelijkheid over de mogelijke verbeteringen bin nen de CAO's in de verschillende sek toren als stukgoed, kontainers, graanoverslag, enz. Dit totale onder handelingsresultaat moeten de bon den daarna weer voorleggen aan de leden. besprekingen is geboekt. „Maar ik moet er met nadruk op wijzen dat geen van beide partijen besloten heeft het overleg op te schorten". Argentijnse schepen door blokkade De Argentijnse kustwacht meldde woensdag dat twee van haar schepen de oorlogszöne rond de Falklands zijn binnengevaren en zijn aangeko men in de haven van de hoofdstad Port Stanley. Zij trotseerden de be waking van de Britse onderzeeërs die er de blokkade uitvoeren. En de sche pen maakten gebruik van een gehei me route om onopgemerkt de eilan den te bereiken, zo werd gezegd. Het waren de Rio Iguazu en de Islas Mal- vinas die 28 meter meten en een be manning kunnen hebben van 16 kop pen, aldus de kustwacht. PARIJS. De afgelopen tien maan den heeft het bewind in Iran 13.000 politieke tegenstanders laten exeku- teren. Dat heeft de Iraanse verzetsbe weging Mujahedin El Khalq in Parijs meegedeeld. CAIRO. Het verzoek om herziening van het proces tegen de moordenaars van president Sadat is door het Egyptische staatshoofd afgewezen. Dat hebben hun verdedigers meege deeld. Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag A.s. zondag 15.00 uur 15.00 uur allemaal tekenfilms achter elkaar en een feestelijk weerzien met DONALD, MICKEY, KNABBEL en BABBEL, GOOFY en WILBUR Cw.it 0.11», maxi!»» CITY FILM Alle leeftijden A.s. zaterdag A.s. zondag 20.00 uur 20.00 uur EEN MULPAAL IN DE FILMGESCHIEDENIS tTAM U-Y KUBRICK 'S Fv Aii 16 jaar Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Slotlaan. Vertrek rondleiding land goed Slot Moermond. 14.30 uur. Bruinisse N.H. ver.gebouw. Vergadering N.C.V.B. 19.45 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Leden vergadering ABVA/KABO. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. Handenarbeid- middag voor de jeugd. 14.00 uur. Van der Stee: D ju. Clshi DEN HAAG, 15-4. De trendbreuk in het beleid van de regering i$ voorzich tig ingezet. Er wordt ingegrepen in de sociale zekerheid en er wordt iets ge daan aan verlichting van de lasten van het bedrijfsleven. Hiermee hioeten we doorgaan. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „VW Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. Dia-avond Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde, 20.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Oprichtingsvergade ring ltc Scharendijke. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Afscheidsreceptie J. A. M. Peeters. 16.00 uur. Zaterdag 17 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De dochter van de Drakenkoning". 14.30 uur. Concertzaal. Film: „Donald Duck's zomerfeest", 15.00 uur, a.l. Film: „A Clockwork Orange, 20.00 uur, 16 jaar. Zondag 18 april Zierikzee Concertzaal. Film: „Donald Duck's zomerfeest, 15.00 uur, a.l. Film: ,,A Clockwork Orange". 20.00 uur. „De Lichtboei". Optreden muziek korpsen. 19.00 uur. Drejschor t s'Ul Café „De Drie* "Séhapen". 'Vertrek toertocht rtc Schouwen-Duiveland. 9.00 uur. Maandag 19 april Dit zegt minister Van der Stee (fi nanciën) in het blad van de Christe lijke Werkgevers NCW, dat vandaag verschijnt. De bewindsman bedoelt met „trendbreuk" dat de WW-premie voor werkgevers per 1 julie wordt verlaag en voor werknemers wordt verhoogd. Bovendien gaat de maximumuitke ring terug van 80 naar 70 procent. Lasten omlaag Van der Stee vindt dat vooral de lasten van de bedrijven volgend jaar verder omlaag moeten door bijvoor beeld de vennootschapsbelasting en de inkomostenbelasting te verminde ren. De minister denkt ook aan verho ging van de belasting op konsumptie- goederen (BTW), die de werknemer moet betalen en die voor de werkge ver aftrekbaar is. Uit het vraaggesprek in het blad blijkt dat Van der Stee geen voor stander is van ontkoppeling van uit keringen en ambtenarensalarissen enerzijds en lonen in het bedrijfsle ven anderzijds. „Je kunt ambtenaren en uitke ringstrekkers niet in het moeras la ten zakken", zegt hij in het blad. Wel is hij van mening dat de huidige kop peling een goed sociaal-ekonomisch beleid in de weg staat. Bezuinigen In 1983 wil de minister 8 miljard bezuinigen op de uitgaven van het rijk. Hij vindt dat een „mooi bedrag", terwijl hij over de 3,5 mil jard die dit jaar zal worden bezui nigd „niet ontevreden" is, hoewel hij liever meer had willen bezuinigen, aldus blijkt uit zijn gesprek met het NCW-blad. Raadsvergadering. *AAAAAAAAA/IAAA#WWWWWg Ontvoering koninginnen LONDEN, 14-4. De Britse po litie heeft landelijk radio alarm geslagen naar aanlei ding van de .ontvoering" van twee bijenkoninginnen uit de in imkerkringen befaamde korven van de abdij van Buck- fast in Engeland. Hun verdwij ning brengt negen jaar van Re search in gevaar. De bijen zijn ontwikkeld uit Buckfast- en Griekse bijen door de 83-jarige broeder Adam. de internationaal be kende bijendeskundigevan de abdij, die in Engeland befaam de heide- en klaverhoningsoor ten produceert. De politie koncentreert haar aandacht op de 4.000 bijenhou ders in Devon omdat de dief van de bijenkoninginnen een bijenkenner moet zijn. Hij nam ook elf honingraten met werkbijen en darren mee en zijn taktiek is dezelfde als die welke werd toegepast bij vroe gere diefstallen uit abdijkor- ven in afgelopen jaren. BEIROET-JERUZALEM, 14-4. De proteststaking van 24 uur die vele Islamitische landen woensdag op aan dringen van koning Chaled van Saoedi-Arabië hebben gehouden uit solidariteit met de Palestijnen in de bezet te gebieden, is volgens waarnemers een sukses geweest. De algemene staking van zeven dagen in de bezette gebieden die op tweede paasdag werd afgekondigd door de opperste moslimraad in Jeruzalem als protest tegen de schietpartij op de Tempelberg, begon te verlopen, zo werd in Palestijnse en Israëlische kringen vernomen. Aan de oproep van koning Chaled werd onder meer gevolg gegeven door Saoedi-Arabië, Libanon, Syrië, Irak, Jordanië, Marokko, Tunesië, Algerije, Pakistan, de Golf-staten en Iran. De werkonderbreking had tot ge volg dat ministeries, scholen, ban ken, bedrijven en openbare diensten dicht bleven. Zelfs vliegvelden en het luchtruim van verscheidene landen waren gesloten. Beschuldiging Chaled deed zijn oproep in zijn funktie van voorzitter van de 42- leden tellende organisatie van de Islamitische konferentie, die de mo narch op die post koos tijdens de laatste top in Taif in januari 1981. Koning Chaled beschuldigde Israël van terrorisme en rassendicriminatie en zei dat de Israëlische staat „te ver was gegaan in zijn agressie". In zijn telegram toonde hij zich vooral verontwaardigd over de moord afgelopen zondag op twee Arabieren en het verwonden van ve le anderen op het plein bij de Al- Aksa moskee, door een Israëlische reservist. Volgens de Saoedische radio heeft Chaled boodschappen gestuurd naar de sekretarfs-generaal van de Vere nigde Naties en aan de presidenten van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE)). In Kiewcit riep het parlement op tot een „heilige oorlog" tegen Israël. In de bezette gebieden gaan de schermutselingen tussen Palestijnen en Israëlische militairen door, maar de staking is geen onverdeeld sukses. Wel kwam het openbaar vervoer als gevolg van de staking stil te liggen. Palestijnen op de westoever van de Jordaan gooiden stenen naar twee Is raëlische bussen in Oost-Jeruzalem. De ruiten werden vernield, maar er vielen geen gewonden. Ongeregeld heden werden ook gemeld in de ste den Nabloes, Jenin en Tulkarem. In de stad Gaza probeerden drie Pa lestijnen een Israëlische soldaat zijn Uzi-machinepistool afhandig te ma ken, maar andere militairen kwa men hem te hulp en arresteerden de Palestijnen. Winkeliersstaking De militaire autoriteiten probeer den met geweld een einde te maken aan de winkeliersstaking door eige naren te dwingen hun winkel te ope nen. In enkele gevallen kwamen er snijbranders aan te pas In Hebron brandde daardoor een winkel uit. Ook in Nabloes. Bethlehem en Jenin gingen de militairen tot aktie over. Dinsdag 27 april Zierikzee Raadzaal stadhuis. Kommissie ad vies en bijstand voor fniddenstand. 16.30 uur. Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restauranmt „Mondra- gon". Jaarvergadering Stad en Lan de, en lezing over „Middeleeuwse ge bruiksvoorwerpen". 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 17 april, optreden rockband „Parklane", 20.30 uur, leden 3,—, niet-leden 5,—. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 17 april, optreden Son of Tarzan. Zaterdag 24 april, dorpshuis, optre den heavy rock formatie Travel, 21.00 uur. Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag ^0.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: deze week vrijdag gesloten, zaterdag geopend van 19.30- 23.00 uur. Raadsvergadering. 19.30 Zierikzee Stadhuis, uur. Kegelhuis Geluk. Korps wedstrijden Z.K.B, 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ruilavond ver. „Philatelica". 20.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. 19.30 uur. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Korps wedstrijden Z.K.B. 19.30 uur. Concertzaal. SCZ/Uit in Zeeland, In ternationaal Folkloristisch Dans theater. 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Bijeenkomst NCVB. 19.45 uur. Brouwershaven Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Brouwershaven. 20.00 uur. Zonnemaire Rondleiding Paauwe meubeltoon zaal, Ned. Bond van Plattelands vrouwen. 19.30 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. N.C.V.B.- bijeenkomst. 20.00 uur. Donderdag 22 april Westerschouwen Gemeentehuis Haamstede. Kommis sie openbare werken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas- wedstrijden. 20.00 uur. Goes „Prins van Oranje". Provinciale jaarvergadering Bond van Platte landsvrouwen. 10.30 uur. Vrijdag 23 april Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond. Bond van opzichzelfstaanden. 20.00 uur.' Zaterdag 24 april Brouwershaven Herv. Verenigingsgebouw. Vertrek wandeltocht Ned. Rode Kruis. 14.00 uur. Alleen maar even kijken of de Tho- maskerk open was; de kerk, van de grote Johann Sebastiaan, de kompo- nist die in het Leipziger godshuis ooit - zo schijnt het - het hemelse in de aardse muziek heeft ingebracht. In het portaal van de kerk (een mens kan ook wel eens ontzettend" bof fen), stonden twee leden van het be roemde Thomanerkoor en ze vertel den er meteen bij, dat over een half uurtje een motette-uitvoering ging plaats vinden. Je gelooft je oren niet; alleen maar ,,even kijken" en dan dat. I 't Was de tiende april en „dus" he- l lemaal nog in het teken van Pasen. Geprogrammeerd: „Zum Osterfest" („Bij gelegenheid van Pasen"), uitge voerd door het Thomanerkoor, met solisten. Denk niet dat alleen een klubje oudere mensen in de officieel atheïstische wereld van de D.D.R.. bij zo'n gelegenheid, zijn weg naar de kerk vindt. Om de Thomaskerk (zo bleek) kan men zelfs ginds niet heen. De uerioarmde kerk - ook altoeer een grote uitzondering - stroomde lang zaam, maar gestadig vol; mensen van allerlei leeftijdklassen, maar vooral jongeren. Tradititiegetrouw eerst een Bachstuk door de huidige cantor Wolfgang Schetelich, met het koraal: „Christ ist erstanden". Het orgel, nog in de oorspronkelijke dispositie, beheerste, vooral in de forti, machtig de ruimte van de befaamde Bach- kerk en nadien werden de instrumen ten gestemd, bespeeld door een roya le groep instrumentalisten van het ook alweer beroemde Gewandhaus- orkest. De inzet van het fragmentarisch oratorium begon met koor, samen met de tenor en bas: „Kommt, eilet and laufet ihr flüchtige Füsse („Kom vlugge voeten, be-ijl je en loop". Alleen bij het slotkoor was het Thomanerkoor weer te horen: „Preis und Dank, bleibe, Herr. dein Lobgesang". Tussen begin en slot koor dan de solisten (alt. sopraan, te nor en bas) in het recitatief en een sopraan-aria. De sopraan had er wel wat parelender overheen kunnen ko men. maar de instrumentale omspe ling en begeleiding maakte alles toeer goed. Na het slotkoor („Juich, gij ver loste tongen, tot men het hoort tot in de hemel"), bleef het even (en dat met zoveel mensen) werkelijk roer loos stil en toen begon de uittocht uit de kerk. Na een klein halfuurtje sta je op straat, in een dichte sneeuwbui, want de Paasdagen waren niet alleen in Nederland koud en winters, maar „in het oostenwas het geen haar be ter, of liever geen graadje warmer. Bach echter had voor een verwar mende tegenhanger gezorgd. Nog eens. dat het nog kan in zo'n land. in zo'n stad, is in ieder geval niets min der dan een soort „toonder". SCHIEREJLANDMAN b

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2