iHls filiUtl „Kunst en Eer" werkte hard aan gevariëerd programma VIG e Familie Pennarts hotel-restaurant heropende Haamstede 3fit«JjSflpÖ/ mt- 6 PAAUWE PAAUWE B.V. Noodweer in Bangladesj DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vrijdagavond: Donateursconcert Verbouwd en vergroot PÊ Bitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE. ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar I 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (Vm 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 15 april 1982 138ste jaargang Nr, 23098 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Inwoonster van Bru honderd jaar ZIERIKZEE, 13-4. „Het is een geste tegenover onze ruim achthonderd donateurs", zegt de heer H. Asma, voorzitter van de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer", over het donateurskoncert, dat het korps vrijdaga vond 16 april in de Concertzaal te Zierikzee zal geven. De voorzitter steekt niet onder stoelen of banken best een beetje trots te zijn op de prestaties van „Kunst en Eer" en hoopt' dan ook op een grote opkomst van de zijde der donateurs en andere belangstellenden. Dit donateurskoncert betreft reeds het tweede grote optreden van de Kon. Harmonie gedurende dit sei zoen. In november werd in nauwe sa menwerking met het Zierikzees Ka merkoor een uitvoering gegeven in de St. Willibrorduskerk. Lag het aksent toen vrijwel uitslui tend op de klassieke werken, vrij dagavond wordt het volgens de voor zitter een programma „voor elk wat wils, met licht klassieke inslag". De programmakommissie in samenwer king met de dirigent van „Kunst en Eer", de heer R. van Soest stelde de definitieve keuze vast. Toelichting Tijdens het donateurskoncert zul len de nummers worden aangekon digd en van toelichting worden voor zien door mevrouw M. G. J. v. d. Dungen. Zij is inmiddels nauw be trokken geraakt bij de verrichtingen van het korps. „Ik ben begonnen als praatjuffrouw tijdens de koncerten", vertelt ze zelf, daarmee doelend op de duidelijk en en altijd zeer gewaar deerde toelichtingen, die ze bij de di verse muziekstukken geeft. Verder was mevrouw Van den Dungen ook betrokken bij de jubileumkommissie ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van „Kunst en Eer" twee jaar geleden. Als lerares aan de muziekschool in Zierikzee zegt ze te konstateren, dat de jeugdleden van het korps meestal opmerkelijk snel vorderingen ma ken, vooral bij het samenspel. Zoals gezegd treedt zij vrijdaga vond tijdens het donateurskoncert weer als „praatjuffrouw" op, maar ze bleek best genegen reeds nu het een en ander over het programma te vertellen, zodat de mensen nu al een indruk kunnen krijgen van hetgeen hen in de Concertzaal te wachten staat. „Lekkere binnenkomer" De mars Manhattan van J. Ph. Sou- sa noemt ze „een lekkere binnenko mer". Dit nummer wordt direkt ge volgd door een zeer spektakulair stuk: „Fra Diavolo" een ouverture uit een opera, die in Frankrijk ooit met zeer veel bombarie werd opge voerd. Er kwamen destijds zelfs ech te kamelen aan te pas. Volgens me vrouw Van den Dungen zullen in de uitvoering van „K. en E." flarden van dit spektakel duidelijk te her kennen zijn. Om in een nutshell te tonen wat het korps allemaal kan, volgt dan als derde nummer: Elegische melodieën van Edward Grieg. „Hele lyrische stukken met het aksent vooral op het melodisch aspekt", aldus de toe lichtster. Uniek programma-onderdeel vol gens de bovengenoemde woordvoer ders vormt het solo-optreden van di rigent Richard van Soest. Hij speelt een sonate voor hoorn van Ludwig van Beethoven en wordt daarbij op de piano begeleid door André Korstanje. De Kunst en Eer-dirigent Advertentie 12 flesjes 0,3 liter HU is leraar schoolmuziek op het Ly ceum in Goes, geeft les aan de Zeeuw se Muziekschool in Middelburg en speelt hoorn in het Zeeuws Orkest. Invloeden Voor elk wat wils, werd door de voorzitter reeds gezegd en'derhalve zal'tijdens het donateurskoncert niet worden voorbijgegaan aan de in vloed van pop, rock en jazz: „Choral en Rock out" van Ted Huggens. Me vrouw Van den Dungen over dit on derdeel: „Het zijn allerlei fraaie rit mes en dwars daar doorheen is dan iets van Bach te herkennen". Zij wijst nu al op de interessante slag werkpartij, die één van deze eigen tijdse nummers zal bevatten. Vervolgens weer iets heel anders: een intermezzo uit de opera „CaVale ria Rusticana" van Pietro Mascagni, een mooie melodie ter afsluiting van het programma voor de pauze. Na de pauze wordt het programma hervat met Athletic Festival March van Prokoview. „Een kostelijk num mer, een stuk voor hardlopers lekker ritmisch en modern", aldus me vrouw Van den Dungen. De Espana Wals van Walteufel zal vele bekende melodieën in de herin nering brengen en een technisch hoogstandje wordt, volgens onze woordvoerster de Slavische Mars van Tsjaikofsky. Drumband Het volgend nummer: „Einzug der Gladiatoren" behoeft geen verdere toelichting alleen dan, dat niet de gladiatoren maar de leden van de drumband zich onder dat nummer op het toneel zullen opstellen. De drumband brengt onder leiding van de prominente Chr. Knoop vijf nummers ten gehore: En Avant (Theo van Campen); April Mars (H. van Ka pel); Con Espressione (Theo van Cam pen); Accentenparade (Krijn Smit) en Dancing Jimmy (Theo van Campen). Het optreden van de drumband be looft een fraaie kombinatie van ZIERIKZEE. Generale repetitie voor het donateurskoncert, de muzikanten van schoolgebouw aan de Nieuwe Boogerdstraat. klankkleuren en ritmes te worden. Het donateurskoncert zal naar ver wacht mag worden tenslotte een pri ma finale krijgen van orkest en drumband tezamen met: „Copacaba- na", „Stand by" en „Saint Triphon". Repetitie-ruimte Woensdagavond was het hard wer ken voor de leden van „Kunst en Eer" tijdens de generale repetitie in het oude schoolgebouw in de Nieuwe Boogerdstraat. O, ja de oude school, die straks wordt gesloopt, hoe moet dat dan met de repetities van „Kunst en Eer"? Voorzitter Asma wil die vraag wel beantwoorden: „We zijn in onderhan deling over een nieuwe repetitie ruimte: Het gymnastieklokaal van de voormalige R.S.G. in de Man huisstraat, dat thans niet meer wordt gebruikt". Deze ruimte voldoet vol gens de voorzitter aan dc eisen: men kan er behoorlijk vertoeven en repe teren en het is enkele avonden per week beschikbaar. „Kunst en Eer" tenslotte heeft nog een druk programma voor de boeg: Na het donateurskoncert onder meer enkele optredens tijdens Koningin nedag, een uitvoering in Yerseke op woensdag 5 mei en een muzikaal ont haal tijdens de intocht van solo- wereldzeiier Pleun v. d. Lugt. BEIROET. Bij de gevechten tussen twee rivaliserende groeperingen in het zuiden van Libanon zijn 12 doden gevallen en 35 gewonden. De strijd tussen eenheden van de Sji'itische beweging Amal en leden van de link se nationale beweging laaide 's avonds weer op in Tyrus en Nabatij- eh. Advertentie 99 99 HAAMSTEDE, 13-4. „Haamstede" is weer een hotel-restaurant rijker. Na vijf jaren gesloten te zijn geweest (behoudens een paar dependance-seizoenen) heeft de familie Pennarts vrijdagmiddag het oude hotel restaurant Haamste de Station na een grondige verbouwing heropend. Het geheel vernieuwde en vergrote hotel biedt nu aan 140 personen, verdeeld over twee zalen met resp. 80 en 60 zitplaatsen, de mogelijkheid om te lunchen of te dineren. n Hotel-restaurant ..Haamstede" aan de Hoogezoom was vijfjaren gesloten. De familie Pennarts uit Zierikzee heeft dit horecabedrijf, na een grondige verbouwing, nu weer voor het publiek geopend. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een terras zal bij zonnig weer zeker aftrek hebben want het ligt precies op het zuidwesten. Boven zijn vijf grote hotelkamers aanwezig, ont staan uit twaalf kleinere kamers, doch de huidige zijn veel groter en voorzien van een douche met toilet. Een moderne ruime keuken met vak bekwaam personeel draagt zorg voor een goed diner. Kaart vol afwisseling Geen specialiteiten - restaurant maar wel met een goede kaart en vol afwisseling. Het interieur, gloed nieuw ziet er keurig uit en de twee bar's zijn gezellig van opbouw. De bouw geschiedde door de fa. Roggeband uit Zierikzee, sanitair en elektro door de fa. Steutel en het schilderwerk door schildersbedrijf Hagesteijn, beiden ook uit Zierikzee. Bij de vele belangstellenden waren o.a. wethouder J. C. de Feiter en se- kretaris J. de Jonge. De burge meester mevrouw J. L. Niemantsver- driet-Leenheer kwam zaterdag een kijkje nemen. Een zee van bloemen van relaties, vrienden en belangstellenden sierde de beide zalen die ook zeer goed voor vergaderingen, partijen of bruiloften gebruikt kunnen worden. TILBURG. In een brief aan de mi nister van volkshuisvesting en de staatssekretaris van ekonomische za ken heeft het bestuur van de kamer van koophandel voor Midden- Brabant haar nood geklaagd over de slechte bestrijding van de beunhaze rij in de bouw. MAASTRICHT. Het speciale be leid ten behoeve van het herstruktu- reringsgebied Zuid-Limburg mag over de periode 1978-1981 niet geslaagd genoemd worden, omdat de doelstelling, geen verdere stijging van de werkloosheid in dit gebied niet gehaald is. Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 ..Kunst en Eeroefenen in het oude (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. ^V»/WWW\AAAAA*AAAAAAAAf»> Niets is zo gemakkelijkof het wordt moeilijk als men het met tegenzin doet. Terentius DACCA, 15-4. Als gevolg van nood weer met wervelstormen zijn in het noorden van Bangladesj zeker 24 mensen omgekomen. Dit hebben funktionarissen in Dacca donderdag bekendgemaakt. Gaibandha, op 300 km ten noorden van Dacca, werd het zwaarst getrof fen. Een tornado kostte daar aan 15 mensen het leven, terwijl er onge veer 250 gewonden waren. Van de rijstoogst werd circa 60 procent ver nield. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Droog weer Droog weer; vannacht enkele mist banken; minimumtemperatuur onge veer 2 graden en hier en daar nacht vorst; overdag eerst zonnig, in de kustgebieden meer bewolking; mid- dagtemperatuur ongeveer 14 graden, aan zee enkele graden lager; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 19 april: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: noord 4 Zondag: Kans op neerslag: 20% Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: noord 4 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: noordoost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 16 april Zon op 6.43, onder 20.39 Maan op 3.40, onder 11.46 Laatste Kwartier: 16 april (14.42) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 16 april 8.58 21.17 2.37 15.11 Doodtij: 18 april HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied strekt zich uit van Engeland via onze omge ving tot in west-Rusland en brengt in die streken zonnig weer. Toch zijn de middagtemperaturen er niet hoger dan ongeveer 14 graden, want de lucht is van origine koud. Er kwam ook in de afgelopen nacht opnieuw nachtvorst voor. Een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee brengt in Italië en op de Balkan veel bewol king en plaatselijk regen, alleen in Griekenland komen temperaturen boven de 20 graden voor. In Spanje is wel meer zon maar ook daar wordt het niet veel warmer dan ongeveer 16 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1