SHOE-SHOP GELD VERDIENEN? G. J. WILBRINK Gemeenteraad Zierikzee vergadert op 19 april B-status Veronica kost NOS miljoenen Meer televisie zendtijd SUCCESJES 8 ZIERIKZEE, 9-4. De gemeeuteraad van Zierikzee vergadert maandag avond 19 april ten stadhuize. De agenda vermeldt een twintigtal pun ten. Deze voorstellen zijn: vaststelling van de 36e wijziging van de gemeen tebegroting 1982 wegens verschuldig de BTW over grondkosten voor bouw 4-klassige lagere school t.b.v. prot. chr. onderwijs in Poortambacht; ga randeren van geldleningen, aange gaan voor het in eigendom verwer ven van nieuwe en bestaande wonin gen alsmede ter financiering van de kosten van verbetering van bestaan de eigen woningen; 3e wijziging reg lement van orde voor de raadsverga deringen wegens herziening procedu re voor behandeling ontwerp-ge- meentebegrotingen; vaststelling van de 37e wijziging van de gemeentebe groting 1982 wegens aankoop pand Verrenieuwstraat 3 met bijbehorend pakhuis Maarstraat 8; vaststelling van de 38e wijziging van de gemeen tebegroting 1982 wegens subsidië ring Stichting Telefonische Hulp dienst Zeeland en Stichting Advies bureau Gehandicapten Zeeland; vaststelling van de 39e wijziging van de gemeentebegroting 1982 wegens beschikbaarstelling aanvullend kre diet voor restauratie molen ,,De Hoop"; wijziging overeenkomst tot verhuur ruimten in de Nobelpoort aan Vereniging voor lichamelijke ontwikkeling ,,Rust Roest"; vaststelling van een voorbereidings- besluit voor de bouw van een garage bij het pand Eendrachtstraat 46; beslissing op beroepschrift van de heer A. Corstanje sr. te 's Heer Hen drikskinderen tegen weigering van een zogenaamde markavan toe te la ten op de wekelijkse markt; vaststel ling van de 40e wijziging van de ge meentebegroting 1982 wegens aan koop grond van ir. J. van der Linden, wegens toekenning schadeloosstel ling voor pachtontbinding van de grond aan de heer M. Flohil en we gens verkoop van deze grond aan het Woonwagenschap „Midden- en Noord-Zeeland" in het kader van de realisering van het bestemmingsplan „Woon wagencentrum Klerskweg; vaststelling overschrijding aantal klokuren vakonderwijs per wette lijk verplichte onderwijzer aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in het schooljaar 1982/1983; subsidiëring restauratie en/of rehabilitatie diverse panden; vaststelling van de 115e wijziging van de gemeentebegroting 1981 we gens raming gevolgen invoering zgn. herzien Ubink-normen voor gemeen- tepersoneel dat betrokken is bij de le fase van het funktiewaarderingson- derzoek; vaststelling van de 41e wij ziging van de gemeentebegroting 1982 wegens raming gevolgen invoe ring zgn. herziene Ubink-normen voor gemeentepersoneel dat betrok ken is bij de le fase van het fünktie- waarderingsonderzoek; hernieuwde beslissing op beroepschrift van de heer R. J. Tanis tegen weigeren standplaatsvergunning voor kraam; vaststelling van het bestem mingsplan „Heuvelsweg"; voorstel tot het garanderen van een geldle ning van de woningbouwvereniging „Beter Wonen" te Zierikzee ten be hoeve van een reeds gebouwd kom- plex van 28 woningen in Poortam bacht I. HILVERSUM, 8-4. De B-status die de Veronica Omroep Organisatie op 1 oktober van dit jaar krijgt kost de NOS ongeveer twintig miljoen gul den. Het betreft hier op jaarbasis ruim 5,6 miljoen voor het aantrekken van 81 nieuwe medewerkers voor het technisch bedrijf, voorts ruim 12 mil joen gulden aan investeringen vooral ten behove van het vergroten van de reportagekapaciteit om op lokatie meer produkties te kunnen maken, ruim zeven ton aan exploitatiekosten en 1,2 miljoen voor het inhuren van reportagekapaciteit in de zomer van dit jaar. een en ander is in een begro ting vastgelegd, die op korte termijn aan de regeringskommissaris voor de omroep ter goedkeuring zal worden gezonden. HILVERSUM. 8-4. Als het alge meen bestuur vrijdag 16 april ak koord gaat met een voorstel van het dagelijks bestuur zal de NOS nog de ze maand bij de minister van CRM een verzoek indienen om dc televisie zendtijd per 1 oktober 1983 aanmer kelijke uit te breiden. Het gaat hier in de eerste plaats om de tweede fase van het meerjaren plan, waarbij in totaal in drie jaai' tijd de televisiezendtijd met 32 uur per week, nodig om vanaf 1 oktober 1983 het gat tussen de over een half jaar beginnende middaguitzendin gen en het avondprogramma op te vullen. Op jaarbasis gaat die uitbrei ding, die geheel ten goede komt aan alle omroepen, ongeveer twintig mil joen gulden kost. Daarnaast wil de NOS op 1 oktober 1983 zestien uur per jaar meer ten be hoeve van de schooltelevisie en tien uur per jaar meer voor edukatieve programma's voor etnische en kultu- rele minderheden. EINDHOVEN. De Eindhovense ge-, meentepolitie heeft een inval gedaan in de illegale tandheelkundige kli niek Acrodent, die was gevestigd in een pand aan de Hertogstraat. We zijn erg gelukkig met de geboorte van onze zoon ARTHUR TONIS en ANITA STOEL-KOOPMAN 8 april 1982 Dorpshuisstraat 4 4327 AB Serooskerke Op 9 april werden wij ver blijd met de geboorte van ons dochtertje en zusje INGRID JAN, LENY en NIELS DEKKER Kaersemakerstraat 19 4301 KP Zierikzee Blij en gelukkig zijn wij met de voorspoedige geboorte van onze zoon. Wij noemen hem JORDI MARCO en LIA KRELLO-DE RONDE Acacialaan 10 4311 GP Bruinisse Tijdelijk verblijfadres: Streekziekenhuis „De Beve- landen" Goes, kamer 307a, kraamafdeling. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Onverwacht is van ons heengegaan mijn geliefde man en onze lieve vader en opa JACOBUS JOHANNES DRINKWAARD op de leeftijd van 68 jaar. Bruinisse: Pijnacker: Gorinchem: K. G. DRINKWAARD-WOLTHUIS C. VAN ATTEN-DRINKWAARD W. VAN ATTEN MARJOLEIN en GER DIRK en ANITA JAAP TINO BERTUS E. DRINKWAARD C. VAN HEMERT IVONNE en TON GERT JAN JAAP GINA CARLA A. DRINKWAARD A. M. DRINKWAARD-WOBBES DIANA K. G. DRINKWAARD-DEN UYL W. DEN UYL ARIE SILVIA SANDRA 4311 AV Bruinisse, 9 april 1982 Oudestraat 19 De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 14 april a.s: om 14.00 uur te Bruinisse, voorafgegaan door een rouw dienst in het Ned. Herv. Ver. gebouw, Deestraat 5, welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 13 april a.s. vanaf 19.00 uur. Oudestraat 19. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht op voornoemd tijdstip aanwezig te zijn. Nieuwerkerk: Heden overleed plotseling onze beste vriend JAAP DRINKWAARD Door zijn grote gastvrijheid hebben wij vele gezellige uren gehad in zijn kajuit. Wij zullen hem dan ook in de toekomst bijzonder missen. Wij wensen de familie en in het bijzonder mevr. Drink- waard sterkte toe in deze droeve dagen. De vrienden van de Bruse vloot Bruinisse, 9 april 1982 Algemene kennisgeving Heden overleed onze beste vader en opa JAN DE KOK weduwnaar van PIETERNELLA DALEBOUT in de ouderdom van bijna 93 jaar. Burgh-Haamstede: C. M. BIL-B1J DE VAATE J. BIL Brijdorpe: T. VAN DER WEKKEN- BIJ DE VAATE Looperskapelle: N. W. BIL-BIJ DE VAATE En kleinkinderen Burgh-Haamstede, 9 april 1982 Rusthuis „Duinoord" Correspondentieadres: Platboslaan 15, 4328 GB Burgh-Haamstede. De teraardebestelling heeft heden te Looperskapelle plaatsgehad. Heden overleed onze geliefde zwager, oom en oudoom JAN DE KOK in de ouderdom van bijna 93 jaar. Zierikzee: J. DE KOK-MATTHIJSSE Burgh-Haamstede: J. DE KOK-LIJK Kapelle-Biezelinge: J. J. VAN DE VELDE A. C. VAN DE VELDE-DE KOK Neven en nichten Burgh-Haamstede, 9 april 1982 Rusthuis „Duinoord" „De zielen van de rechtvaardigen zijn in de hand van de Schepper en geen kwaad zal hen raken. In de ogen der mensen schijnen zij te sterven en hun scheiding wordt voor kwelling gerekend, maar zij zijn in Vrede." Door een noodlottig ongeval is, tot onze diepe droefheid, uit ons midden weggerukt, onze lieve zoon, broer, zwager en kleinzoon NICO TEN WOLDE op de leeftijd van 21 jaar. Zierikzee: N. TEN WOLDE L. J. TEN WOLDE-BOER Nieuwerkerk: SIJAS-ADRIËNNE Zierikzee: CAROLIEN S. BOÊR W. BOER-WARLÉ Katwijk aan Zee: C. VAN WOLFEREN-SEC.IER 4301 WB Zierikzee, 10 april 1982 Keetenstraat 22 De crematie zal plaatshebben woensdag 14 april a.s. om 14.30 uur in het crematorium te Rotterdam-zuid, Maeter- linckweg 101. Degene die deze plechtigheid wenst bij te wonen, wordt verzocht om 14.15 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium, na afloop van de crematie. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE .T~ uw grootouders lazen hem al! A brother's dying time has come. He's gone to darkness from the sun. It's raining and the clouds are gray. Another bro has gone away. We zullen Nico nooit vergeten. 10 april 1982 M.C. Lost Ones Na een moedig en geduldig gedragen lijden nam de Here tot Zich, mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa WILLEM GERRIT JONKER op de leeftijd van 74 jaar. Haamstede: M. B. JONKER-VAN DER WEEL Den Haag: CORRIE en ROB Zwijndrecht: JAN en SITA Haamstede: GERDA en PIET JAAP en JANNEKE HENNY en RINY Burgh: RINY en COBY En kleinkinderen 4328 BR Haamstede, 10 april 1982 Bernhardstraat 39 De teraardebestelling zal plaatshebben op donderdag 15 april a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats „Vredehof" te Haamstede, voorafgegaan door een rouw dienst in de Ned. Herv. Kerk te Burgh, welke aanvangt om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de Recreatiezaal van de Geref. Kerk te Haamstede, Hooge- zoom 5. Degenen, die deze plechtigheid wensen bij te wonen, wor den beleefd verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn. Heden overleed in het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierik zee onze zwager en oom WILLEM GERRIT JONKER in de leeftijd van 74 jaar. Burgh-Haamstede, april 1982 Namens de familie: M. VAN DER WEEL Geheel onverwachts overleed, voor ons veel te vroeg, mijn lieve man en onze vader LEENDERT MARINUS VAN DER HAVE op de leeftijd van 51 jaar. Dreischor: P. A. VAN DER HAVE-DE GRAAF MARCO Brouwershaven: JEANET 4315 AB Dreischor, 11 april 1982 Mr. P. Moggestraat 43 De crematie zal plaatshebben op donderdag 15 april a.s. om 13.45 uur te Rotterdam (Z), Maeterlinckweg 101. Diegenen die deze crematie plechtigheid wensen bij te wonen, dienen om 13.30 uur aanwezig te zijn. Heden overleed totaal onverwachts mijn lieve zoon en broer LEENDERT MARINUS VAN DER HAVE op de leeftijd van 51 jaar. M. J. VAN DER HAVE T. FOLMER-VAN DER HAVE Dreischor, 11 april 1982 Heden overleed geheel onverwachts onze geliefde zwager en oom LEENDERT MARINUS VAN DER HAVE op de leeftijd van 51 jaar. Schagen: R. J. DEKKER-DE GRAAF W. DEKKER Zonnemaire: J. FOKKER-DE GRAAF I G. FOKKER Dreischor^: P. DOOGE-DE GRAAF JOH DOOGE Rilland Bath1: C. ZUIDWEGT-DE GRAAF A. ZUIDWEGT Drieschor': A. KLEINEPIER-DE GRAAF En kinderen Dreischor, 11 april 1982 Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het plot seling overlijden van onze zeer gewaardeerde medewer ker en kollega MARINUS LEENDERT VAN DER HAVE op de leeftijd van 51 jaar. Direktie en medewerkers TIMMERMAN NATUURSTEEN BV. Nieuwerkerk 11 april 1982 34.90 In wil, rood, blauw en zwart Havenplein 9 - Zierikzee Voor: Verse Müsli zelfgemaakt pond - 3,50 kilo - 6,50 MÜLEHÜFGRAANHALM Haamstede, tel. 01115-2415 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Op tweede paasdag behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde man en onze lieve en zeer zorgzame vader, behuwd- en grootvader NICO WILHELM FLIKWEERT op de gezegende leeftijd van 80 jaar. W. FLIKWEERT-VAN HEKKE Noordwelle: W. J. BOOT-FLIKWEERT J. P. BOOT WILMA DINEKE Kampen: J. BAKKER-FLIKWEERT O. B. BAKKER WILLEMIEN JACOMIEN KEES NICO Zierikzee: C. J. VAN DEN HOUTEN-FLIKWEERT M. J. VAN DEN HOUTEN NINA COEN NICO MARK 4301 JJ Zierikzee, 12 april 1982 Oude Haven 23 Geen bloemen. Liever geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatshebben D.V. vrijdag 16 aj5ril a.s. om 11.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Geref. kerk, Sint Domusstraat 35. Aanvang 10.30 uur Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. Heden nam de Here uit ons midden weg onze geliefde broeder, behuwd-broeder en oom NICOLAAS WILHELM FLIKWEERT echtgenoot van WILHELMINA VAN HEKKE op den leeftijd van 80 jaar. Nieuwerkerk: Soest: J. C. FLIKWEERT J. N. FLIKWEERT 12 april 1982 Dankbetuiging Voor al de blijken van medeleven en deelneming ons be toond bij het plotseling overlijden van onze geliefde broeder ADRIAAN KEUVELAAR zeggen wij u hartelijk dank. A. A. KEUVELAAR P. KEUVELAAR Zonnemaire, april 1982 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te koop: Wolf elektrische en benzine motormaaier, handgeduwde maaiers. Ook onderdelen. Hubo-Karweishop Renesse. Dealer van Wolf en Hendrik- Jan de Tuinman. Reisdompelaars, adaptors, lichtdimmers, knijpkatten enz. Radio v. d. Berge, Zie rikzee. Prima rijzadel met toebeho ren. Kleur zwart, vaste prijs 500,-. Weststraat 27, Drei schor. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Zand, cement, grind, stuc- mortel, gips, zilverzand, te- gellijm enz. in zakken ver krijgbaar bij Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Voor al uw zonwering en ta pijt naar Meubelstoffeerderij Goudzwaard, tel. 01110-2491, Meelstraat 24, Zierikzee. Woensdag komen wij toch in Scharendijke, Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor, Kerkwerve en Noordgouwe voor het opmeten van zonwe ring. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Lesleybox voor Hammond orgel 750,-; integraalhelm brommer 50,-; blauw per- zisch tapijt, 2x3 mtr., z.g.a.n. 2500,-. Tel. 01117- 1526. Eerstelingen, Dorées, Eigpp- heimers, Irene, Koopmans blauwe en Bintjes. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei schor. Tel. 01112-1443. Hubo-Renesse voor karwei- klare doe-het-zelf machines, zoals schuur-, zaag- en decou- peermachines van Bosch en Black en Decker. Altijd aan biedingen. Te huur: Tapijtreiniger 5,— per uur. W. Stouten, Oosterland. Tel. 01114-1752. Huur uw bioscoopfilm op vi deoband bij Videokring „De Eilanden". De grootste sorte- ring films op V.H.S., tevens verhuur Betamax en V.C. 2000. Gratis gehaald en ge bracht 15,— per film per week. Vraag lijst 01873-2425. Te huur gevraagd: Huis in Zierikzee voor al leenstaande vrouw, af komstig uit Zierikzee van 65 met dochter van 20 jaar. Inl. tel. 01830-25796. Personeel gevraagd: Meisje of jongen voor lichte administratieve werkzaam heden. Maanden juni en juli, 2 dagen per week. Brieven onder nr. 4672 bureau van dit blad. Werkster voor het schoon houden van de zaak. Enkele uren per dag. Rest. Orisant, Lange Reke 25-26, Renesse, tel. 01116-1607, b.g.g. 01117- 1900. Werkster voor 1 ochtend per week. voor onderhoud win kel. Hajo, Schelphoekstr. 5-7, 01110-5544. Hulp voor de nacht, bij be jaarde, zieke mevrouw. Na dere inl.: 01117-1293. Dat kan: Maak uw kleding zelf! Uw naaimachine defekt? Bent u aan vernieuwing toe? Wij repareren verantwoord, betaalbaar en zeer vakkundig onder garantie in eigen werkplaats Naaimachines te kust en te keur: Elna-Husqvarna-Lewenstein Kom eens kijken en vraag vrijblijvend prijs Te repareren machines zelf brengen en halen geeft u veel voordeel! Korte Sint Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8