Neem hollandse winters niet langer voor lief HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Strandhouders legden Scheveningen een uur plat Informatie-avond over kerk in Oost-Europa LES COP1NES, WMRZIJN JULLIE TE ZIEN? HUURDERS VAN NEDERLAND Zeeland rekreatiegids Theo Nolens overleden 4 Demonstratie tegen gemeentebestuur Advertentie SCHEVENINGEN, 12-4. Strand tenthouders uit Scheveningen heb ben maandagmiddag uit protest te gen de gemeente Den Haag de bad plaats één uur geblokkeerd. „De ak- tie is volledig geslaagd. Wij hoped disndag in een gesprek met burge meester Schols zaken te kunnen doen", zo zei maandagmiddag aktie- leider M. v. d. Berg. Hij zal de eerste burger van Den Haag „twee en een half jaar praat- werk" in boekvorm aan bieden. In totaal zorgen 104 strandtenthouders, hun vrouwen en personeel ervoor, dat negen toegangswegen naar het Scheveningse Kurhaus werden ge blokkeerd. Met hun 43 auto's zorgden de demonstranten ervoor, dat nie mand de badplaats in of uit kon. De politie was tevoren van de aktie op de hoogte gebracht en zorgde, dat er geen verkeerschaos ontstond. De sondanks werd wel een kilome terslange file gevormd.. „De paastoeristen hadden begrop voor onze aktie", aldus de aktielei- der. een Schevenings hotel gaf de wachtende automobilisten gratis ge bak en koffier. De strandtenthouders zijn bijzon der boos op het Haagse gemeente bestuur omdat volgens hen al twee jaar lang zonder resultaat wordt ge praat over een ophoging van het Scheveningse zandstrand. Als gevolg van de storm vorige week werd grote schade aangericht aan tal van strand tenten, en opnieuw werd een deel van het strand weggeslagen. Van den Berg, aktieleider en ex-voorzitter van de vereniging van strandten thouders, meent dat de gemeente zo snel mogelijk het strand moet opho gen (kosten twee miljoen gulden). ZIERIKZEE, 12-4. Op woensdag 14 april, zal in het gebouw Meelstraat 1 te Zierikzee een informatieavond worden gehouden over de Kerk in Oost-Europa. De Nederlandse Zendingsorganisa tie „Kruistochten" werd voor deze avond uitgenodigd met de film „Ver der dan het oog reikt". Een indrin gend ooggetuigeverslag van westerse christenen, die hulp bieden aan ge loofsgenoten in Oost-Europa. Ervaringen Eén van de medewerkers van „Kruistochten" zal sprken over zijn ervaringen tijdens reizen naar Oostblok-landen. Mede uit vele pu- 'blikaties van Anne van der Bijl, de man die 25 jaar geleden dit werk be gon, blijkt dat de christenen in com munistische landen er erg bij gebaat zijn, wanneer hun lot bekend ge maakt wordt in het Westen. De organisatoren van deze informatie-avond hopen dat ook ve len gehoor zullen gevan aan de oproep om te komen. Een boekenta fel is aanwezig. De toegang is gratig. Voor tijd: zie agenda. Zaalvoetbaltoernooi van „De Steeg" ZIERIKZEE, 13-4. Zaterdag 17 april wordt het zaalvoetbaltoernooi van bar-discotheek „De Steeg" afge werkt in sporthal „Onderdak" te Zierikzee van 12.00 tot 17.30 uur. De wedstrijden worden volgens de reg lementen van de K.N.V.B. gespeeld en er wordt gefloten door de scheids rechters Oosterboer en Berrevoets. Er spelen 4 teams per poule en daarna worden de finalewedstrijden gespeeld, de wedstrijden duren 20 minuten. De verschillende teams ko men uit 3 provincies, t.w. Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vorig jaar won „De Steeg" haar ei gen toernooi, maar door de groter konkurrentie achten de organisato ren deze kans dit jaar aanzienlijk kleiner. De prijsuitreiking vindt om 18.30 uur plaats in bar discotheek „De STeeg". Poule indeling De poule-indeling is als volgt: Pou le 1: Groentjes, Oudenbosch; Ooster- schelde, Zierikzee; Spui zuid, Ouden bosch. Poule 2: Hogenboom, Spijkenisse; JGC, Roosendaal; Beveland, Goes; Veraes, Rotterdam; De Steeg, Zierik zee. AMSTERDAM. Prins Bemhard heeft in de Nieuwe Kerk in Amster dam de prijzen uitgereikt aan de win naars en winnaressen van de 25ste foto-tentoonstelling die in de kerk wordt gehouden. HILVERSUM. De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft wel degelijk invloed ge had op de onderhandelingen rond de voorjaarsnota. De PvdA heeft haar verlangens en wensen met het oog op de realiteit duidelijk moeten bijstel len. Premier Van Agt zei dit zaterdag voor de televisie in de actualiteiten rubriek Hier en Nu. Hij erkende dat het CDA zich sterker voelde en de PvdA zich zwakker. ASSEN. De provincie Drenthe wil 200.000 gulden subsidie geven aan het noodlijdende operagezelschap Forum uit Enschede. Dit blijkt uit een voorstel van gedeputeerde staten aan de provinciale staten. VENRAY. De discotheek „Den Al- den Hoed", in de Langstraat in Ven- ray is door een felle, uitslaande brand verwoest. De politie vermoedt dat kortsluiting de ooi-zaak is ge weest. Er hebben zich geen persoon lijke ongelukken voorgedaan. De schade wordt geschat op een miljoen gulden. De belendende gebouwen bleven gespaard. BROUWERSHAVEN Bijeenkomst Plattel.vrouwen afdeling Brouwershaven Voor 20 april organiseert het alter natief bestuur van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afde ling Brouwershaven een bijeen komst in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven, Mevra^y,aC. de Dreu-Koster uit Middelburg zal deze avond een lezing geven over het on derwerp: „Kies, kies jij, kiezen wij voor verantwoordelijkheid?" Verder zullen de resultaten van de kursus „Van uit de oude kruissteek", die on der leiding stond van mevrouw Boom, ten toon worden gesteld. Voor tijd: zie agenda. BURGH Kraanvogel In de Burghse Polder hield zich vo rige week een kraanvogel op. De fraaie vogel stapte parmantig over de landerijen totdat hij vrijdagmid dag werd ontdekt door een groep en thousiaste biologen. Toen wij met de camera arriveerden waren èn kraan vogel èn biologen verdwenen. RENESSE Auto gestolen De auto van H. B. v. d. K. uit Ca- pelle die geparkeerd stond op de Zee- anemoonweg werd in de nacht van zondag op maandag gestolen. De au to werd later teruggevonden op de Delingsdijk, licht beschadigd. Van de dader ontbreekt elk spoor. Motorrijder dodelijk verongelukt De 21-jarige Nico ten Wolde uit Zie rikzee is zaterdag door een verkeers ongeval in Renesse om het leven ge komen. De jongen reed in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 02.00 uur met zijn motor over de Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. IloltV" n|ode Ook voor hoeden en shawls!^ Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110-2816 De overheid geeft méér subsidie om huurwoningen met voorrang te laten isoleren. Haal deze brochure op postkantoor of gemeentehuis. En bekijk wat u misschien komende winter al aan stookkosten kunt besparen! Stoofweg richting Zierikzee. Door onbekende oorzaak is hij in de berm geraakt, vervolgens kwam hij in het struikgewas terecht en daarna weer op de rijweg. Het slachtoffer werd zeer ernstig gewond naar het Zweed se Rode Kruis ziekenhuis vervoerd en vandaar naar het Dijkzigt zieken huis te Rotterdam waar hij in de och tenduren overleed. SCHARENDIJKE Tas gevonden De heer W. uit Driebergen beoefen de op tweede paasdag ondanks de koude, toch de duiksport op het Gre- velingenmeer. Hij stuitte op een tas, met daarin papieren (rijbewijs, paspoort e.d.) die met een steen ver zwaard was. De tas en papieren beho ren toe aan mevrouw N. uit Utrecht, die haar papieren (na drogen) weer terug krijgt. DREISCHOR Bejaardenreis Voor de bejaardenreis op 21 april naar de Bollenvelden e.ó. zijn nog plaatsen vrij. Voor 16 april opgeven bij: mevrouw Van der Werf, Coe- manstraat 9, tel. (01112)-1345 of me vrouw Barendregt, tel. 01112-1209. De jeugdkommissie van sportvereniging Renesse voor de F- en E- pupilletjes organiseerde voor zaterdagochtend een eierzoekwedstrijd. Een groot aantal jeugdige voetballers nam hieraan deel. De komissie had het zoe geregeld, dat niet een jongen met lege handen naar huis ging. Voor de jongens, die de meeste eieren hadden gevonden, waren prijsjes beschikbaar gesteld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE Koude eier-zoek-wedstrijd Niet gestuit door de Arctisch- koude wind hebben ca 150 kinderen hun Sherlock Holmes talenten kun nen testen tijdens de al bijna traditi oneel te noemen Eier-zoek-wedstrijd op tweede paasdag. Ook dit jaar weer georganiseerd door de Jeugdso- ciëteit „De Pul". Nadat de kinderen zich verzameld hadden om acht uur bij het Ned. Herv. Verenigingsgebouw, werden ze door de soosleden meegenomen naar de plaats van handeling, de noordelijke buitendijk van het „Nieuwe Landje". Hier waren in de zeer vroege ochtenduren bij polai re temperaturen 450 eieren verstopt die soms vanwege hun schutkleur moeilijk door de kinderen te vinden waren. Toch gingen de meesten wel met enkele eieren naar huis en oojk de drie enveloppen werden gevon den. Hierin zaten waardebonnen voor de strip-o-theek en een leuk paasmandje. De le prijs was voor Pa tricia Bal; de 2e voor Michel Ruiten beek en de derde voor Dick Zwart. Vanwege het enthousiasme van de kinderen voor dti spel een pluim voor „De Pul". Kandidaten S.G.P. De samenstelling van de S.G.P. lijst van de gemeenteraadsverkiezin gen van 2 juni a.s. is als volgt: le L. J. van den Bos; 2e G. E. Houtekamer; 3e A. Slingerland; 4e J. Bogert; 5e C. W. J. Wolffensperger; 6e C. Deurloo; 7e J. P. van Dommele; 8e L. van den Ou den. Vergadering N.C.V.B. De Ned. Chr., Vrouwenbond afde ling Bruinisse houdt op donderdag 15 april weer de vergaderingsbijeen komst in het Ned. Herv. Verenigings gebouw. Als spreker is uitgenodigd de heer C. Haeck uit Ridderkerk, welke als onderwerp heeft: „Onze naaste". Voor tijd: zie agenda. Kapitein sportvisboot verdronken Vrijdagmiddag is in het Grevelin- genmeer de kapitein-eigenaar van het sportvis-vaartuig „Zeelands Luister" J. J. Drinkwaard bij het kontroleren van het optrekken van het anker over boord geslagen en ver dronken. De opvarenden van het juist naar de thuishaven vertrekken de schip, die een dagje hadden gevist wisten de heer J. J. Drinkwaard, 68 jaar oud, nog wel aan boord te halen, doch mond op mond beademing mocht niet meer baten. In Bruinisse- haven is het stoffelijk overschot aan wal gebracht. GOES Ledenvergadering P.v.d.A. Zaterdag 17 april wordt de ge westelijke ledenvergadering P.v.d.A. gehouden in de Prins van Oranje te Goes, 10.15 uur. Op de agenda staat o.m.: tussentijds ver slag Provinciale Staten fraktie; vaststelling kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezing. KERKNIEUWS Gereformeerde Kerken Benoemd per 1 mei tot luchtmacht predikant langverband A. R. Plaat- zer te Heerenveen, die deze benoe ming heeft aangenomen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Middelburg: drs. M. te Velde te Neede Boeken en brochures De nieuwe Recreatiegids Zeeland 1982 geeft op overzichtelijke wijze gedetailleerde inforamtie over een negentigtal onderwerpen. Deze va riëren van autoroutes, bowling, kin derboerderijen ri jpaar den v er huur sportvissersschepen tot zwembaden. Zowel voor de bewoners als de bezoe kers van Zeeland een onmisbaar naslagwerk om op een plezierikge wijze de vrije tijd ïh'Zeeland te'kun- nen doorbrengen. De gids bevat bovendien interes sante bijzonderheden in het hoofd stuk „Zeeland in Cijfers", aantrek kelijke aanbiedingen in de vorm van verblijfsarrangementen en interes sante gegevens over de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschel- de. De Recreatiegids Zeeland is ver krijgbaar bij VVV's en vele andere verkooppunten voor de prijs van 3,50; de omvang is 124 pagina's op A4-formaat in een oplaag van 25.000 stuks. Bloesemroute Zuid-Beveland staat bekend om zijn uitgestrekte boomgaarden, die binnenkort weer zorgen voor een on gekende bloesempracht. De Prov. VVV Zeeland heeft een route ontwor pen van ongeveer 100 kilometer door de allermooiste bloesemgebieden. In een handig boekje is de route uitvoe rig beschreven met vele bijzonderhe den. De VVV-Bloesemroute is verkrijg baar voor 2,50 bij verschillende plaatselijke VVV's. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 14 APRIL r NED. 1: De Filinklub voor de jeugd bestaat dit keer uit Smeerkees, de Nieuwtjes uit Uhlenbusch, de Vogels uan het eiland Bonaventura, Scooby Doo en Karina en natuurlijk ont breekt De film van Ome Willem niet. Na de rubriek Van gewest tot gewest mag de PSPz'n woordje doen in Poli tieke Partijen waarna het Engelse tv spel Ongetrquwd op het scherm komt. Het verhaal handelt over een ongehuwde onderwijzeres die graag een zou willen hebben, maar zij wil echter niet trouwen. Zij zoekt een man uit die tegen betaling» haar in verwachting wil brengen. Zij had echter bij deze transaktie niet ge dacht aan de emotionele kant. Film- nieuws komt aan bod in Cinevisie. Studio Sport besluit de avond. NED. 2: Thuis wordt het voor Ron nie in de voorlaatste aflevering van de Jongens Veerman, steeds moeilij ker. De VOO begint het programma AMSTERDAM, 9-4. In Amsterdam is vrijdagmorgen de sportjournalist Theo Nolens aan een hartstilstand overleden. Hij werd 60 jaar. Theodoor Maria Henri Nolens werd op 26 oktober 1921 geboren. Hij startte zijn journalistieke loopbaan in het zuiden van het land. Op 1 janu ari 1950 trad hij in dienst van de Volkskrant, waar hij gedurende 30 jaar werkzaam bleef. Als sportjour nalist, maar aanvankelijk ook bij de binnenlandseredaktie. Twintig jaar was hij chef sport. Theo Nolens had als specialiteiten wielrennen en bil jarten. Hij volgde in totaal twaalf maal de ronde van Frankrijk, maar moest daar om gezondheidsredenen in 1972 een plint' achter zetten. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND NIEUWENHAGEN. In een akker in het Zuidlimburgse Nieuwenhagen (gemeente Laandgraaf) heeft de rijkspolitie een gewonde man aange troffen. Op weg naar het ziekenhuis in Brunssum overleed de man. Het is de 58-jarige H. Kessels uit Hoens- broek. PATERSWOLDE. De 76-jarige D. J. Wibbens uit Paterswolde is door een verkeersongeluk op de Hooiweg in zijn woonplaats om het leven ge komen. De man botste met zijn auto op een andere wagen, die hem geen voorrang gaf. Hij overleed op de plaats van het ongeluk. LEEUWARDEN. De Friese zuivel- coöperatie Frico wil al haar zakelij ke aktiviteiten samen met alle bij haar betrokken vereniogingen on derbrengen in een gemeenschappelij ke exploitatie. De ondernemingspo sitie zal hierdoor belangrijk worden versterkt. met de tweede aflevering van de vierdelige Amerikaanse serie Goli ath awaits. De wereld staat bijna op zijn kop als het bericht doorkomt dat de Goliath gevonden is. Lex Harding neemt de presentatie van het pro gramma Countdown voor rekening. Tevens wordt een speciaal op het scherm gebracht van Orchestral Ma- noevres in The Dark. Dan een tv spel rond De weegschalen. Hierin u'ordt duidelijk gemaakt hoe het karakter vpn een weegschaal mens in elkaar zit. Een aflevering van de serie Taxi besluit het programma. WOENSDAG 14 APRIL NED. 1: 13.UU Nieuws voor doven; 15.30 Filmklub; 18.20 Nieuws voor doven18.58 Nieuws; 19.00 Van ge west tot geu-est; 19.50 Politieke Par tijen. 20.00 Ongetrouwd; 20.52 Cine visie; 21.37 Journaal; 21.55 Studio Sport; 22.25 Nieuws. NED. 2: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De jongens Veerman; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 Goliath awaits; 21.25 Countdown; 22.10 Weegschaal; 22.35 Taxi23.02 Teleac; 23.22 Nieuws. DONDERDAG 15 APRIL NED. 1; De NCRV begint het pro gramma met De woord in beeld kwis. Dan het Europees kampioenschap zaalvoetbal, waaraan teams deelne men uit Spanje, Italië, België en Ne derland. De NCRV beëindigt de uit zending met de kuns. Wat een kunst. Rayon'69 een programma van de NOS en handelt over een geïsoleerde Haagse wijk, waar een paar duizend mensen wonen die uit verschillende landen komen. Getoond worden de scherpe tegenstellingen in kuituur en de konflikten die dit met zich mee brengt. NED. 2; De KRO start met een nieuwe Amerikaanse comedyserie Popi getiteld. Popi is een weduwnaar uit Portorico, die in New York woont en die tracht zijn twee ondeugende zoontjes zo góed mogelijk óp te voe den. In Dubbelpion is Zdenek ont snapt, maar zowel in het Westen als in het Oosten wordt hij nauwlettend gevolgd. In Lou Grant is een verslag gever bezig met een artikelenreeks over vrouwenmishandeling. Alice is een uan hen, maar zij is zo angstig dat zij haar medewerking opzegt Vader Dave en Norm hebben in de De Sullivans een diskussie in een pub. Ondertusseii wil Kitty niets over haar vader vertellen. Het program ma wordt besloten met het diskussie- programma Tussen Keulen en Parijs. DONDERDAG 15 APRIL NED. 1: 10.30 Frysk Telebord, 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bolke de beer; 19.10 De woord-in-beeld kwis; 19.35 E.K. Zaalvoetbal; 20.25 Wat 'n kunst; 21.37 Journaal; 21.55 Rayon '69; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Popi; 19.25 Dubbelpüm; 20.00 Journaal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpuiil; 21.55 De Sullivans; 22.20 Tussen Keulen en Parijs; 23.15 Nieuws. 21 Ziet het huis er verwaarloosd uit? Is het ergens vuil? Kom je iets tekort, wat je eten en drinken betreft? Zorg ik voor je kleren of niet? Heb je elke dag een schoon overhemd en schone sokken en dito zakdoek of niet? En kom je in bed soms wat tekort? Je zegt het maar, als het zo is. Die heeft het over mijn plich ten Let jij zelf eerst maar eens op jouw plichten, voor je dat woord in je mond neemt Denk daar maar eens goed over na" „Waarin schiet ik tekort, Hannie? Ze peurde de ontstemming in zijn woor den. „Dat zoek je zelf maar uit Tot ziens. Vanavond of morgenochtend." En ge lijk draaide ze hem de rug toe en ver dween in de slaapkamer om zich bij te werken. Woedend was ze. Gelijk reali seerde ze zich: voor het eerst in ons huwelijk hebben we ruzie gehad En waarom eigenlijk? Enkel en alleen om dat ik vandaag naar huis wiL Naar mama En de jongens. En paps natuur lijk. Als hij tenminste niet te laat thuis komt Want zo heel laat ga ik niet terug naar huis. Mevrouw Post keek verrast op, toen haar dochter plotseling voor de deur stond „Nee maar, Hannie, dat is even een verrassing! Kom gauw binnea Hoe gaat het? Alles goed?" „Prima mam. Maar we raken een beetje op elkaar uitgekeken en dus zei ik tijdens de koffie: ik ga vandaag naar huis." „En vond Flip dat goed?" vroeg haar moeder in alle onnozelheid. Hannie trok haar wenkbrauwen op. „Zeg eens, wat denkt u eigenlijk dat ik ben? Zij lijfeigene? Natuurlijk vond hij het goed Hij had het eens niet goed moeten vinden De oudere vrouw keek haar dochter onderzoekend aan. „Zeg, er zijn toch geen moeilijkheden?" „Wat voor moeilijkheden zouden er moeten zijn?" „Nou, in elk huwelijk komt wel eens wat voor, hoor! Ga je ook nog naar je schoonmoeder?" „Waarschijnlijk. Ze zal me wel ge zien hebben. Hoe is het met de jon gens? En met paps?" „O, alles okè, hoor. Dick is toegelaten tot de universiteit Hij wil advokaat worden." Hannie stak een sigaret op en knikte. „Daar lijkt hij me wel geknipt voor, mams. En wat hij eenmaal in zijn hoofd heeft, bereikt hij wet" De vrouw had een vraag op haar lippen, doch durfde hem niet te uiten. Hannie had al dadelijk de onderzoe kende blik van haar moeder gezien, maar er nauwelijks acht op geslagen. Maar nu zei ze, terwijl haar moeder moeite deed de vraag voor zich te hou den „Er is nog niets met me aan de hand, want zo'n haast hebben we eigenlijk ook niet he? Dat heeft nog de tijd." „Doen jullie er dan wat aan?" Het kwam hard van haar moeders lippen. Hannie zuchtte. „Mams, alsjeblieft Door HENK VAN HEESWIJK ik ben getrouwd en ik leef m'n eigen leven Samen met Flip. En samen be slissen we, wat we willen en wat niet Is dat duidelijk? U vertelde, nadat u ge trouwd was toch ook niet alles aan uw ouders?" „Vroeger sprak je over zulke dingen helemaal niet" „O. Nu, wij doen het weL En ik beloof u, als het zover is, zult u na Flip de eerste zijn, die het van me hoort Nu te vreden? En hebt u wat te drinken? Het is met de bus vanuit de stad toch altijd nog een kleine drie kwartier." Mevrouw Boeree keek enigszins verwonderd, toen Hannie bij haar bin nenstapte. „Zo, zo, is dat onverwacht Hoe kom je zo midden op de dag hier heen?" Hannie zette zich neer bij haar schoonmoeder in de grote voorkamer, nadat ze haar met een kus had begroet „Ik had verlangen naar thuis, mama Naar iedereen. Vandaar." „En weet Flip, dat je hier bent?" De jonge vrouw keek de ander ver wonderd aan. „Maar natuurlijk, mama, wat een vraag!" „O, ik dacht zo: midden op de dag. Je gaat zeker voor het eten weer naar huis?" „Nee, dat ga ik niet" antwoordde Hannie op vaste toon. „Vanavond eet ik hiernaast En Flip kan wel eens een keer in de stad eten. Hij heeft toch zijn kegelavond, dus dat komt goed uit" „En vond hij dat allemaal goed?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4