Renesse weer vertrekpunt bij Fiets- en Molendag Internationaal Folkloristisch Danstheater in Concertzaal Hagel, sneeuw en kou tijdens paasweekeinde DAK REPARATIES SAMAN BV Voorlichtingsavond Chr. Scholengemeenschap Dinsdag 20 april Op zaterdag 8 mei MHP tegen plannen voor vakantietoeslag Routebeschrijving kan tevoren worden afgehaald STREEKNIEUWS ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 13 april 1982 Nr. 23097 Druk op Schouwen-Duiveland SCHOUWEN-DUIVELAND. Nog nooit zijn er de afge lopen jaren mer de paasdagen zo weinig buitenlandse toeristen in ons land geweest als dit jaar, 650.000 aldus een schatting van het Nationaal Bureau voor Toerisme te Den Haag. Schouwen-Duiveland blijft echter altijd in trek en de vakantiewoningen hier waren zo goed als vol geboekt. De verkeersdrukte leverde, aldus adjudant J. Hoekman van de Rijkspolitie Zierikzee, geen proble men op. Maandagavond zorgde de vertrekkende toeristen voor een enorme verkeersdrukte op hewt tra- jekt Zierikzee-Hellegatsplein, het geen niet tot files leidde. .Verrassend Het weer was ronduit verassend. Het éne moment straalde» de zon, en waagden ekelen zich gehuld in dikke jassen op terrasjes, het andere mo ment kletterden de hagelstenen te gen de ruiten. Het koude weer tij dens de passdagen is volgens het KNMI overigens nauwelijks een uit zondering te noemen, eerder een re gel. Warme en zonnige paasweekein den zijn volgens de weersvoorspel- lers de laatste 20 jaar op één hand te tellen. Voor een zonnige en vrij warme paasweek moet men terug gaan tot 1976 of, voor een uitzonderlijk mooie pasen tot 1949. Toen werden er tem peraturen bereikt van 25 graden en hoger. Helaas gaven de paasdagen dit jaar temperaturen te zien van niet meer dan 5 tot 7 graden, te laag voor de tijd van het jaar. Bovendien gaven hagel en sneeuwbuien de omgeving een winters uiterlijk. De kampeerterrei nen gaven zodoende een verlaten in druk. ANKARA. De Turkse sociaal- demokratische oud-premier Bulent Ecevit is zaterdagochtend in Ankara gearresteerd, zo is in zijn omgeving vernomen. Vrijdagnacht werden in de omgeving van zijn huis verschei dene voertuigen van de veiligheids dienst gezien. Om 10.00 uur in de och tend werd de gewezen premier mee genomen. WARSCHAU. De vooraanstaande Poolse dissident en topadviseur van vakbondsleider Lech Walesa Jacek Kuron heeft de Polen opgeroepen het militaire regime omver te werpen. Daarbij verzocht hij de nog niet gear resteerde leiders van de vakbond So lidariteit om hulp. Hij liet dit via een uit het gevangenkamp Bialokea gesmokkelde brief weten. Advertentie o.a. rep. of vervanging van goten Vrijblijvend prijsopgave Snelle uitvoering Julianastraat 40 Telefoon 2647, Zierikzee Flitsen uit het buitenland PARIJS. In een garage in Parijs heeft de Franse politie naar zij zater dag meedeelde een grote hoeveelheid wapens en munitie gevonden en twee personen aangehouden die lid zouden zijn van de linkse stadsguerrillabe- weging „Action Directe". PARIJS. De vrouw die vorige week zaterdag in Parijs de Israëli sche diplomaat Vacov Barsimantov voor zijn woning doodschoot, heeft hetzelfde wapen gebruikt als waar mee op 18 januari de Amerikaanse militaire attache Charles Ray werd vermoord. Dit is in kringen van de Parijse politie vernomen. TEHERAN. In Teheran is het be richt uit Parijs als zou de Iraanse oud-minister van buitenlandse zaken Sadegh Ghotbzadeh zijn aangehou den, tegengesproken. Een familielid van de gewezen bewindsman ver klaarde in diens woning in Teheran, dat Ghotbzadeh zich te Karaj be vond, een plaats op 40 km ten westen van de hoofdstad. STUTTGART. Een van de opval lendste kritici van het regime in de Duitse Demokratische Republiek, professor Robert Havemann, is vrij dag op 72-jarige leeftijd overleden. Naar uit betrouwbare kringen werd vernomen stierf de ernstige zieke we tenschapsman en marxist in Grun- heide bij Oost-Beidijn aan een long en hartkwaal. BRIDGETOWN (BARBADOS). De Amerikaanse president Reagan heeft tijdens zijn tweedaagse ontmoetin gen met leiders van eilanden in het Caribisch gebied zijn wil geuit „het expansionisme van het marxisme" te bestrijden. De „studievakantie" van de Amerikaanse president gaf hem de gelegenheid ter plaatse zijn beleid in de regio te verdedigen. Dat hij heeft voorbereid sinds zijn intrede in het Witte Huis. ANKARA. In Turkijk zijn vier Turkse luchtpiraten veroordeeld. Een krijgsraad ii) de sta,d Diyarb^kir gaf de vier mannen ieder een ge,van-1. genisstraf ,van.'3Q jaar wegéns'hef'ka: pen op 13 oktober 1980 van eeii toestel van de Turkse luchtvaart maatschappij dat op weg was naar München. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben voorgesteld hun hulp aan Nicaragua te hervatten en het ballin gen te beletten te proberen het be wind in Managua omver te werpen, als Nicaragua instemt met het met rust laten van zijn Midden- Amerikaanse buren. Dit is van offi ciële zijde in Washington meege deeld. MOSKOU. Het officiële Russische persbureau Tass heeft het westen be kritiseerd wegens de vertrating en het gebrek aan vooruitgang bij de gespreken in Wenen over het beper ken van de troepen in Centraal- Europa. KOEWEIT. De niet-geboden lan den, die hopen op een wijziging van het Amerikaanse beleid, hebben de Verenigde Naties hulp gevraagd om tot een algehele regeling van het kon- flikt in het Midden-Oosten te komen. Boe(m) WIERDEN, 13-4. De beioo- ners van een boerderij in Wier- i den kregen maandagavond de schrik van hun leven toen ze na een enorme klap in de stal tus- i sen de koeien een auto zagen 1 staan. De bestuurder, een 29- j jarige Wierdenaar, was met de 1 wagen in een slip geraakt. Ver- j volgens ramde de auto de om- heining van een wei en sloeg ten slotte een gat van twee bij twee meter in het achterste ge- deelte van de boerderij. Daar 1 stapte de automobilist onge deerd uit. De koeien raakten welis waar in paniek door het bin nenrijden van de auto, maar J liepen volgens een eerste on derzoek alleen nog lichte ont vellingen op. Dit heeft de rijkspolitie meegedeeld-. Bereden politie Een drietal leden van de Bereden Groep Wassenaar zijn in Haamstede gearriveerd om enkele dagen dienst te doen. Een soort inspelingsperiode wordt dit verblijf genoemd dat met Pinksteren herhaald wordt teneinde nu al reeds wat ervaring op te doen voor het op handen zijnde seizoen. Dit optreden betekent een uitvoe ring van dansen uit alle windstre ken, van bergbewoner en laaglan- ders, van geitenhouders en tonijnvis sers, van zwaardvechters en wodka drinkers. De folkloristische dansen worden uitgevoerd in authentieke kostuums met authentike passen, bewegingen, figuren en melodieën, maar dan wel door choreografische specialisten uit heel Europa in een boeiende theater vorm gegoten. Enig Het Internationaal Folkloristisch Danstheater is - naar men zegt - het enige beroepsgezelschap ter wereld, dat zich toelegt op de dansexpressie van all verschillende kuituren van een heel werelddeel: Europa. Van Oeral tot Schotse Hooglaanden, van Oostzee tot Middellandse Zee. Het orkest van het Internationaal Folkloristisch Danstheater begeleid de dansen met een eigen muzikale vi sie op de Europese folkloristische muziek. Tijdens de voorstellingen van het Danstheater geeft het orkest ook al tijd, samen met zangers Marjolijne Rommerts, een aantal zelfstandige programma-onderdelen. Daarnaast geeft het orkest, onder naam Prelaz, met een uitgebreide repertoire, zelfstandige optredens van de meest uiteenlopende volksliedjes en zigeu- nermuziek - van café tot concertaal en van feest tot festival. Twee scènes uit het optreden van ..Het Internationiaal Folkloristisch Dans theater". HAAMSTEDE Onwel geworden J. Z. uit Zwijndrecht, rijdend met zijn auto op de Kloosterweg, richting Noordstraat, werd maandagochtend bij het naderen van de verkeerslich ten onwel. Z. reed de verkeerslichten uit de grond, waarna hij met zijn au to op de zijkant belandde. Omstan ders hebben Z. uit het raampje gehe sen en een huis binnengebracht. Aan het ongeluk heeft hij een hersen schudding overgehouden. De oor zaak van het onwel worden is nog niet achterhaald. Jan de Jonge voer de de totaal vernielde auto af. Diefstal uit auto Ten nadele van F. B. uit Terneuzen, die zijn auto geparkeerd had op de Nieuwe Haven, werd een doos ge reedschap uit zijn wagen gestolen. HAAMSTEDE Aanrijding De Belg M. S. uit Deurne die op het Havenplein achteruit zijn parkeer plaats verliet raakte daarbij de naast hem geparkeerd staande auto van mevrouw P. A. v. d. G.-D. uit Rotter dam. Schampschade was het gevolg. Wandeltocht Rode Kruis Zaterdagmiddag werd de traditio nele wandeltocht van de afdeling Schouwen (Westhoek) van het Ned. Rode Kruis gehouden. Er namen 180 wandelaars deel, waaronder een wandelklub uit Vlissingen. De af stand kon gekozen worden; 8 of 16 km. De tocht voerde door fraai na tuurgebied met veel bossen, een stukje strand bij de Duinhoeve en de dorpsomgeving van Haamstede. Gestart werd bij de Pr. Beatrix- school en de Kon. Muziekver. Witte van Haemstede marcheerde de stoet voorop tot aan het VW-kantoor, waarna de echte tocht pas begon. Jammer was het dat wat voorbarige wandelaars al een half uur eerder de benen namen, wat tot missen van kontroles leidde, maar een ieder arri veerde op tijd terug en kreeg een her inneringsmedaille. Het was uitste kend wandelweer en ook ditmaal weer een groot sukses voor het ijveri ge bestuur van de afdeling. ZIERIKZEE, 13-4, Dinsdag- 20 april vindt in de Con certzaal te Zierikzee onder auspiciën van de S.C.Z./Uit in Zeeland een voorstelling plaats van het Internatio naal Folkloristisch Danstheater. UTRECHT, 8-4. Het plan van mi nister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid om het vakantie geld voortaan aan een maximum te binden heeft de vakcentrale MHP (Middelbaar en Hoger Personeel) met stomheid geslagen, de MHP zal zich dan ook met klem tegen een derge lijk plan verzetten. Volgens de vakcentrale betekent het plan van de minister een perma nente loonmaatregel met betrekking tot een arbeidsvoorwaarde die de so ciale partners normaal onderling re gelen. De minister vergeet dat va kantiegeld niet zo meer aan toeslag is, maar onderdeel is van de totale beloning van werknemers, aldus de MHP. R.T.C. Schouwen-Duiveland De Rijwiel Toer Club Schouwen- Duiveland organiseert voor zondag 18 april een toertocht over 90 km. De ze Schouwen-Duivelandroute begint bij café „De Drie Schapen" te Drei- schor. Voor tijd: zie agenda. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Het popfestival tegen kernenergie en kernwapens, dat op Goede Vrijdag in Utrecht is gehou den, heeft „een volle bak" getrok ken. Zoals de organisatoren, de Ne derlandse antkernenergie-beweging, hadden verwacht, waren er een klei ne 30.000 mesnen in de Irenehal van de Utrechtse Jaarbeurshallen. TILBURG. Trainer en spelers van de eredivisievereniging Willem II hebben vrijdagmiddag de training hervat, nadat de bewindvoerder van de Tilburgse voetbalclub Mr. M. Franken vijfduizend gulden ter be schikking had gesteld. Met dit be drag kan de ergste „financiële nood" gelenigd worden onder de spelers, die sinds eind januari geen salaris meer hadden ontvangen. MAASTRICHT. Ruim 1.100 Lim burgers hebben in Maastricht deelge nomen aan een stille tocht om daar mee te protesteren tegen de gruwel daden van het bewind in El Salva dor. RENESSE, 13-4. Traditiegetrouw fungeert het VW- kantoor in renesse ook dit jaar weer als startpunt voor de Landelijke Fietsdag, georganiseerd door de ANWB in samenwerking met de TROS, de VVV's en rijwielhande laren. Dit jaar wordt deze gehouden op zaterdag 8 mei, onder het thema „Fietstoerisme". Wederom valt deze dag samen met de Landelijke Molendag, een door alle deelnemers zeer gewaardeerde kombinatie. ZIERIKZEE. 9-4. Verleden week kwamen ouders en leerlingen in de aula van de Chr. Scholengemeen schap bijeen om zich te laten voor lichtingen over de veranderingen die volgend kursusjaar in het MACO examenjaar zullen plaats vinden. Na de opening door de heer P. van Donk, informeerde direkteur A. van Drie ouders en leerlingen over de ni veaus waarop exmen gedaan kan worden, iedere leerling kan niet al leen een vakkenpakket kiezen bestaande uit 6 vakken, maar kan bovendien kiezen op welk niveau hij in een vak examen wil doen: D ni veau (MAVO hoog. was vroeger MAVO-4) of C niveau (MAVO laag, was vroeger MAVO-3). Herkansing Hiermee samenhangend kwamen de nieuwe uitslagregels, de herkan singen de herprofilering aan de orde. Als laatste punt voor de pauze kwam de samenhang die er tussen rooster en pakketkeuze bestaat ter sprake. Na de koffie bleek, dat de aanwezi gen de voorkeur geven aan een vrije keuze van het vakkenpakket boven een rooster zonder tussenuren. Vervolgens ontvingen de leerlin gen een overzicht met daarop voor elk vak een advies op welk niveau de leerling examen zou kunnen doen. Dit overzicht dient als uitgangspunt voor de samenstelling van het vak kenpakket voor de komende kursus. Ouders en leerlingen kregen nu de gelegenheid om vragen over de sa menstelling van het vakkenpakket af te vuren. De heer W. Hack besloot deze nuttige en gezellige avond met dankgebed. ZIERIKZEE Kandelaar gestolen In de „Zeeuwsche Herberghe" heb ben toeristen, na het nuttigen van een maaltijd, de zilveren kandelaar meegenomen. Een groep Franse toe risten die hiervan verdacht wordt, werd nog achterna gelopen, maar de groep ontkende. ZIERIKZEE Oude penningen vermist Op het stadhuis worden een aantal oud, kostbare penningen vermist. Bij het opstellen van de verzameling bleek dat er een viertal ontbraken. Het gaat hier om een ere-penning van de 10-daagse veldtocht, een penning van de Slag bij Waterloo, een Vrij heidspenning uit 1813 en een penning van de Citadel van Antwerpen. De politie stelt een onderzoek in naar het verdwijnen van deze penningen. Lezing en dia's over vakantie-ideeën Tijdens een bijeenkomst van de af deling van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen, samen met de afdeling Noordwelle e.o. van de Bond van Plattelandsvrouwen, sprak de heer F. Scheidius over het onderwerp „Vakantie-ideeën". De heer Scheidius vertelde dat op vakantie gaan tegenwoordig een ge wone zaak is geworden, zowel naar het buitenland als in eigen land. Uit gegevens van de Alg. Ver. v. Nederl. Reisbureaus bleek, dat 60% naar het buitenland gaat waarvan 24% naar Frankrijk, 16% naar Duitsland en 12% naar Oostenrijk en de rest naar de andere landen. 40% blijft in eigen land. Het ANVR heeft veel monopo lies in handen en met klachten kan de vakantiegamger daar terecht. Een goede reisverzekering is een eerste vereiste en met een AMWB reis- en credietbrief kunt u overal terecht. Verder werd een diaserie oever Ier land, Joegoslavië en Nederland ver toond. Dan kwam Portugal aan de beurt o.a. verzorgd door Reis Org. Trans Alpino. Twee dames kregen een prijs (Delial-artikelen) en ieder kreeg een kaart, die ingevuld en op gestuurd, misschien een gratis reis oplevert. Mevrouw Gilijamse, presi dent van de Plattelandsvrouwen dankte de heer Scheidius en zijn as sistente Carla Spruijt en overhandig de een Zeeuws snoepje. Op deze wijze worden landelijk duizenden deelnemers aan de Fiets dag in staat gesteld honderden draai ende molens te aanschouwen en zelfs te bezoeken. Ook op Schouwen-Dui veland werd de route verleden jaar langs regionale in werking zijnde molens geleid, en ook nu zijn de mo lenaars weer stand-by. Regionale route De route uit Renesse, uitgestippeld door het VVV aldaar, leidt dit jaar door Middenschouwen en Wester- schouwen (Eikerzee. Serooskerke, Haamstede). Het is als gebruikelijk een tocht van 30 a 35 kilometer, waarbij de drukke verkeerswegen zo veel mogelijk worden gemeden. Na tuurschoon (bossen en polders) en molens komen de fietsers op hun tocht tegen. Men kan tussen 9.00 en 13.00 uur vertrekken. Goed doel Zoals elk jar is er bij de Landelijke Fietsdag sprake van een nevendoel. Een deel van de inschrijfgelden wordt gebruikt om rekreatiemoge- iijkheden te scheppen voor de licha melijk gehandicapten die aan een dergelijk evenement niet kunnen deelnemen. Verleden jaar werden een lif- tinstallatie voor rolstoelambulance en technische apparatuur voor de in richting van een studioruimte van de ziekenomroep in Harderwijk aange schaft. Voor de deelnemers zijn er weer prijzen te winnen door het oplossen van een rebus, die is verbonden aan de route-beschrijving, er is door ANWB en TROS een prijzenpakket samengesteld, dat bestaat uit: 5 mini- trips, 5 bungalow-weekend-arrange menten en 5 dames- of herenfietsen. Geen wedstrijd Er is geen wedstrijdelement opge nomen in de routes. Men moet er al leen voor zorgen om voor 15.00 uur weer terug te zijn op het vertrekpunt indien men in aanmerking wil ko men voor één van de 15 prijzen. Wanneer de route is uitgereden en de beschrijving bij de controlepunten is afgestempeld, ontvangt men bij aankomst een herinncringsspeld met een jaarhangcr. Om wachttijden te voorkomen bij de vertrekplaatsen is het aan te beve len voor 8 mei een routebeschrijving af te halen bij het VW-kantoor. Kosten: 3,— TROS-radio wijdt op 8 mei van 's ochtends vroeg tot 14.00 uur een vol ledig radio-programma aan het ge beuren. A l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3