Haigs vertrek Londen voor nieuw gesprek uitgesteld AGENDA Brand in Den Haag „Wegens komplikaties' Langdurig beraad Israëlisch kabinet Goedkope sigaretten Paasmanifestatie in Bondsrepubliek Solidariteit zendt uit Papoea's bundelen hun krachten Paasboodschap Aartsbisschop Dokument Poolse kerk over maatschappelijke verzoening Schietpartij Jeruzalem Marokko en Arabische naar Veiligheidsraad Liga Ecevit weer^ gearresteerd Schending vredesakkoorden Israël dreigt zich niet terug te trekken uit Sinaï ereburger van Den Haag Grote zuivelfusie Vrouw vermoord ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 LONDEN, 13-4. Downing Street 10 heeft (heden) din- dagochtend meegedeeld dat premier Margaret Thatcher heeft toegestemd in een nieuw gesprek met de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken Haig, die aan- vakelijk van plan was geweest terug te vliegen naar Bu enos Aires. Argentinië heeft bij herhaling bezwaar ge maakt tegen Engelands jongste vredesvoorstellen. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Alexander Haig, is maandag op moeilijkheden gestuit bij zijn bemiddelingspoging tussen Engeland en Argentinië inzake hun konflikt over de Falkland-eilanden. De minister liet bekendmaken dat er tussen Buenos Aires een komplikatie was ontstaan. Vrouw zeurt niet genoeg NEW YORK, 10-4. Een vrouw die haar man aan het hoofd zeurt kan hem een hoge leeftijd doen bereiken, zegt dr. Robert Butler, directeur van het Amerikaanse nationale instituut voor de ouderdom. Volgens Butler zou de vrouw best een beetje meer mogen zeuren. Haar man vertellen dat hij niet zoveel moet roken en drinken en wat meer aan lichaamsbe weging doen. „Maar de grootste dienst die een vrouw haar man kan bewijzen, als zij het is die zijn eten klaar maakt, is toezicht houden op wat hij binnen krijgt", aldus Butler, die werd ondervraagd naar aanlei ding van een komende vergadering van de Verenigde Naties over het ou der worden. JERUZALEM, 11-4. De wekelijkse vergadering van het Israëlische kabi net was geheel gewijd aan de bespre king van defensie- en veiligheids vraagstukken. De vergadering had een buitengewoond lang onderhoud van zes uur. In Jeruzalem gonst het al enige da gen van spekulaties over een ophan den zijnde aktie tegen de Palestijnse opstandelingen in Zuid-Libanon. Daar het kabinetsberaad over vei ligheidszaken handelde, werd ach teraf géén mededelign gedaan over het besprokene. Dat is in Israël bij de wet verboden. Wel wist Radio-Jeru- zalem te melden dat Zuid-Libanon en de verhouding met Egypte bovenaan de agenda prijkten. TILBURG, 10-4. De rijkspolitie in Brabant heeft in samenwerking met de gemeentepolitie te Tilburg drie mannen aangehouden, die de laatste weken op diverse plaatsen in het Zuiden van het land sloffen sigaret ten verkocht hebben die bij nadere inspectie grotendeels met zaagsel ge vuld bleken. De arrestanten zijn een vader en zijn twee zoons, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Tot nu toe heeft de politie achttien gevallen van oplichting opgelost, maar zij houdt er rekening mee dat meer men sen de dupe zijn geworden van dez3 truc. Hoeveel geld het drietal bij deze oplichting rijker is geworden wist de politie niet te vertellen. BONNE, 11-4. Naar schatting 100.000 Westduitsers hebben zater dag in verschillende steden deelgeno men aan protestbetogingen tegen de plaatsing van nieuwe Amerikaanse kernraketten in West-Europa en voor ontwapening. De omvangrijkste manifestaties waren in Bielefeld (20.000 deelne mers), Bremen (12.000) en Duisburg (10.000). Onder de sprekers in Bielefeld was voetbalspeler Ewald Lienen uit de eerste divisie. Volgens de politie heb ben zich in geen der betrokken ste den ongeregeldheden voorgedaan. Om-en-om een man en vrouw BREDA, 10-4. Het landelijk bestuur van de PvdA is niet erg gelukkig met het besluit van de afdeling Breda om op de kandidatenlijst voor de ko mende gemeenteraadsverkie zingen om-en-om een man en een vrouw te plaatsen. De af deling Breda had het landelijk bestuur gevraagd te bevorde ren dat die vorm van kandi daatstelling overal wordt toe gepast. Het landelijk bestuur heeft daar imjdagauond op geantwoord dat het een even wichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen toe juicht. maar dat bij de metho de die in Breda is gevolgd de kwaliteit van de kandidaten ondergeschikt is gemaakt aan het geslacht. Dit betekende dat hij niet gelijk na zijn besprekingen met de Britse rege ring naar Argentinië kon terugkeren, zoals zijn bdoeling eerst was. Intus sen werden in Argentinië voorberei dingen getroffen voor het uitvaren van de vloot en voor het versterken van zijn eenheden op de betwiste ei landen. In een verklaring van de Ameri kaanse ambassade in Londen deelde Haig mee dat hij maandagavond ver schillende malen met zijn Argentijn se kollega (Nicanor Costa Mendez) had getelefoneerd. Haig zou dinsdag morgen weer met hem bellen. „Er trad ten slotte een komplikatie op die we hopelijk dinsdag kunnen oplossen". Peru In militaire kringen in |3uenos Aires wilde men verder bevestigen noch ontkennen dat Peru zijn strijdkrach ten in staat van paraatheid heeft ge bracht in verband met een Brits- Argentijns gewapend treffen. Dit had het blad „La Prensa" gemeld. Argentinië zal de invoer van goede ren uit de EG stopzetten, uit vergel ding voor het handelembargo dat al le EG-landen zaterdag tegen Argenti nië instelden. Dit heeft de Argentijn se minister van ekonomische zaken, Roberto Aiemann, dinsdag bekend gemaakt. WASCHAU, 13-4. Een clandestiene radiozender, radio solodariteit, heeft maandagavond in Polen kritiek op het militaire bewind geuit. De Polen waren door foldertjes, in kerken en op openbare plaatsen verspreid, at tent gemaakt op de uitzending, die een kleine negen minuten duurde., „We zagen aan onze paastafel en waren even vergeten-dat Wer*in een land wonen waar de autoriteiten de oorlog hebben verklaard aan het ei gen volk", zo zei een vrouwenstem, „aan die paastafel zaten nietde mijn werkers die doodgeschoten zijn", ge zegd werd dat nog 4000 mensen in de gevangenis zitten, merendeels acti visten van de vakbond solidariteit. De vrouwenstem maakte gewag van steeds meer berichten dat mensen in interneringskampen in elkaar wor den geslagen. Een theologiestudent was bij een verhoor zo hard geslagen dat zijn leven in gevaar was. Hij noemde de EG-sankties „par tijdig". De houding van de EG- landen is volgens hem in strijd met de beginselen van het internationaal recht. Terwijl het gaat om een kon- flikt ^tussen vreemde landen is het opmerkelijk dat zulke belangrijke landen zich niet hebben verzet tegen de politieke druk van Groot- Brittannië. Hulpaanbod Pogingen van de organisatie van Amerikaanse staten (OAS) te helpen bij een vreedzame regeling voor het Argentijns—Brits konflikt zijn maandagavond stukgelopen. Binnen de organisatie konden de Engelssa- prekende Caribische landen het met de andere slidstaten niet eens wor den over de tekst van het hilpaan- bod, zo werd in OAS- delegatiekringen vernomen. Er zal opnieuw achter gesloten deuren wor den vergaderd over een ontwerp resolutie. DEN HAAG. De gemeente Den Haag gaat samenwerken met de wetswinkel in die stad om via proef processen huisbazen te dwingen er nstige onderhouds-gebreken te ver helpen. De gemeente heeft bekend gemaakt dat ze zal meewerken aan de civiel-rechtelijke procedures door het beschikbaar stellen van een bouwkundig rapport, waaruit blijkt aard en ernst van de gebreken moet blijken. OEGSTGEEST, 12-4. De Papoea's buiten West-Irian, het voormalige Nieuw Guinea, hebben dit weekein de in Oegstgeest besloten hun jaren lang onderlinge verdeeldheid op te heffen. Tijdens een tweedaags con gres hebben twee prominent papoea leiders, Marcus W. Kaisiepo en Nico- laas Jouwe, besloten samen te gaan werken „voor de vrijheiddstrijd van de West-Papoea's is de verdeeldheid fnuikend voor duurzame inzet en ge loofwaardigheid van de nationale be vrijdingsorganisatie OPM/'FPM. Het is voor de Papoea's do moeite waard om waar maar enigszins mogelijk is de gaten in de rijen van de vrij heidsstrijders te dichten", aldus de organisatoren van het kongres. WARSCHAU, 12-4. De primaat van Polen, aartsbisschop Jozef Glemp,. heeft het Poolse regime er zondag in zijn paasboodschap van beschuldigd dat het een agressieve ideologische strijd voert tegen de kerk. Voorts zei de primaat dat er een kennelijk do kument is opgesteld waarin voor waarden worden aangegeven voor een eventuele toekomstige maat schappelijke verzoening. De aartsbisschop droeg zijn paas boodschap uit in de overvolle kathe draal van Warschau. Volgens hem is een sociaal akkoord tussen de com munistische autoriteiten en de over wegend katholieke maatschappij mogelijk. De kerk heeft een doku ment opgesteld waarin aangegeven wordt wat naar haar mening de basis zou moeten worden van een dergelijk akkoord. Nationale diskussie Het dokument cirkuleert nu in alle Poolse parochies, aldus Glemp, die zei te hopen dat het de stoot geeft tot een nationale diskussie-. Hij zei voorts' dat dë -auto-piteiten een' korrekte religieuze politiek voe ren, maar volgéhsliem bestaafbV eeif onderscheid tussen deze politiek en het ideologische offensief van de communisten in de kerk. DEN HAAG. Premier Van Agt heeft de Amerikaanse ambassade in Den Haag laten weten „geschokt en verontwaardigd" te zijn over de ver nieling van de replica in miniatuur van het witte huis in Madurodam in Den Haag. Hij heeft dit zaterdag via de rijksvoorlichtingdienst bekendge maakt. NEW YORK, 12-4. Marokko en de Arabische Liga hebben maandag een verzoek ingediend voor een debat in de VN-Veiligheidsraad over de schietpartij op de Tempelberg in Je ruzalem van afgelopen zondag. Dit heeft een woordvoerder van de VN meegedeeld. De leden van de raad zullen zich dinsdagmiddag (Nederlandse tijd) over het verzoek buigen. Het initiatief voor de aanvraag kwam van de Marokkaanse koning Hassan II in zijn funktie van voorzit ter van het comité Al-Qods (Jeruza- ANKARA, 13-4. Enkele uren nadat een militaire rechtbank maandag zijn vrijlating had gelast is ex- premier Bulent Ecevit van Turkije opnieuw gearresteerd. Hij was nog bezig met de afwikkeling van de for maliteiten voor zijn invrijheidsstel- ling toe hem werd meegedeeld dat hij opnieuw werd aangehouden. Officieel is de reden voor zijn nieu we arrestatie niet bekendgemaakt, maar vogens officiële zegslieden houdt de nieuwe aanhouding ver band met een brief die hij onlangs aan een Nederlandse omroep (de NCRV) heeft geschreven. Deze brief is op 4 april uitgezonden in de Turkstalige dienst van de BBC. Met deze brief zou Ecevit zich schuldig hebben gemaakt aan over treding van een decreet van het mili tair gezag, waarbij het voormakige politieke leiders wordt verboden po litieke uitspraken te doen. Deze nieu we aankacht betekent dat Ecevit op nieuw zal worden voorgeleid voor een militaire rechtbank, die moet beslissen of hij in voorarrest dient te blijven. lem) van de Islamitische konferentie. De Arabische Liga steunde het ver zoek. Minachting De waarnemer van de Liga bij de VN, Clovis Maksoed, verklaarde eer der dat de schietpartij te wijten was aan wat hij noemde „Israëls totale ideologie van minachting van de Arabische bevolking". Bij de schiet partij kwamen twee Arabieren om en werden circa 30 mensen gewond. De dader was een Israliër van Ameri kaanse afkomst. Na de schietpartij weerden volgens Maksoed Israëlische miliatiren „los gelaten" op Arabieren die uit woede over de schietpartij gingen betogen. Maksoed vond dat Israël als bezetter van het gebied verantwoordelijk is en dat het zich moet verantwoorden. Wat het laatste betreft zijn de auto riteiten „nog even agressief gebleven als vroeger, vooral in hun ideologi sche instrukties aan de lagere partij kaders", aldus Glemp. „Deze ideolo gische strijd blijft hard", zo voegde hij eraan toe. De Poolse kerk is sinds de instel ling van de noodtoestand op 13 de cember van het vorig jaar, waarbij een einde werd gemaakt aan 16 maanden liberalisatie, een steeds harder standpunt gaan innemen te genover het regime. De kerkleiders hebben opgeroepen tot de opheffing van de staat van beleg, de vrijlating van de meer dan 3.000 geïnterneer den en het herstel van de dialoog tus sen de communistische leiders en het volk. Iedere maandag Bruinisse Ddfpshuis. Speel- en strip-Ó-'théek. 18.30 .- 2Q.Q0. uur. ;J Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 Noordgouwe Verenigingsgebouwtji, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.)f Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. JERUZALEM, 13-4. Israël heeft Egypte maandag gedreigd op 25 april zijn terugtrekking uit de Sinaï, an ders dan afgesproken, niet te voltooi en als Egypte de akkoorden van Camp David niet eerbiedigt. Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook was het ook op tweede paasdag uiterst onrustig door demonstraties van Arabieren. De Amerikaanse president Reagan was zo bezorgd over de gespannen toestand in het Midden-Oosten dat hij besloot onderminister van buiten landse zaken Walter Stoessel er on middellijk op uit te sturen om Israël en de Arabische leiders tot terughou dendheid te manen. Afspraak respekteren De Israëlische vice-premier David Levy zei volgens de Israëlische radio dat Egypte moet ophouden met alle aktiviteiten die de vredesakkoorden schaadt. De Egyptische minister van buitenlandse zaken Kamal Hassan Ali verwierp Levy's uitlatingen en zei dat de terugtrekking op de af gesproken dag een feit moet zijn. „Wij respekteren alle afspraken van de akkoorden en verwezenlijken ze op heel strikte wijze". Ali sprak de Israëlische beschuldiging tegen dat Egypte de Palestijncn in de door Is raël bezette gebieden wapens levert. DEN HAAG, 13-4. Burgemeester Schols van Den Haag heeft maanda gavond in de Koninklijke Schouw burg de 75-jarige acteur Paul Steen bergen de bouden erepenning van de stad 's-Gravenhage toegekend als waardering voor alles wat deze ac teur, regisseur en direkteur van de schouwburg in vijftig jaar voor het toneel in de residentie heeft gedaan. het verjaardagfeest was georgani seerd door de Haagse comedie en de Koninklijke Schouwburg. De schrij ver en goede vriend van de jubilaris, Pierre Dubois, schetste in zijn profiel van Steenbergen dat deze op toneel de vorm heeft kunnen geven van iets fundamenteels van het menselijk bestaan. „Zijn niet aflatende inzet, intuitie, leefde voor het vak en de waarachtigheid, waarmee hij de tal loze rollen speelde, deden hem alom bewonderen", aldus Dubois, die Steenbergen betitelde als de grootste levende toneellunstenaar in Neder land. DEN HAAG, 12-4. Aan de Laakweg in Den Haag brak maandagmiddag brand uit in een leegstaand pand, waarin vroeger een drukkerij was gevestigd. Rond half vijf kon de Haagse brandweer, die met vier bluswagens en zes andere voertuigen, ter plaatse was, het sein „brand meester" geven. De uit twee verdiepingen bestaande hal en kantoorruimten waren toen grotendeels uitgebrand. Over de schade kon de Haagse brandweer nog niets meedelen. Het voor de sloop bestemde pand stond al enige tijd leeg. De Haakse politie is er zeker van, dat de brand is aangestoken. ASSEN, 10-4. Acht coöperatieve zuivelindustriën in het noorden heb ben in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een volledige ekonomi sche samenwerking, die op 1 januari volgend jaar van kracht moet zijn. Ze willen hiermee hun ondernemingspo sitie versterken. Bij de samenwerking zijn de be- langsen van 8.000 melkveehouders en 3.000 medewerkers betrokken en daarmee twee derde van de zuivelin dustrie in de drie noordelijke provin cies. Dit is bekend gemaakt door Fri- co, waarvan de acht betrokken in- dustriën deel uitmaken. ROTTERDAM, 10-4. De 26-jarige Juliette Jungerman is zaterdagmid dag dood aangetroffen in de tuin van haar huis in de Rosenveldstraat in Rotterdam. Volgens de politie is de vrouw om het leven gebracht. Het slachtoffer bewoonde de twee de verdieping van het huis. Beneden buren zagen zaterdag dat er bloed vlekken op hun ramen zaten. Zij von den de vermoorde vrouw in de tuin. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag tfm vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Woensdag 14 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „Het vreemde ei". 14.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Schouwen Plattelandsvrouwenbond. 14.00 uur. „Marktzicht". P.v.d.A. fraktieverga- dering. 19.30 uur. Pand Meelstraat 1. Informatieavond over Kerk in Oost-Europa. 20.00 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven, wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. VW kantoor. Inschrijven Fietspuz- zeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Slotlaan. Vertrek rondleiding land goed Slot Moermond. 14.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Leden vergadering ABVA/KABO. 19.30 Kerkwerve Verenigingsgebouw. Handenarbeid- middag voor de jeugd. 14.00 uur. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „VW Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. Dia-avond Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde, 20.00 uur. Zaterdag 17 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De dochter van de Drakenkoning". 14.30 uur. Zondag 18 april Dreischor Café „De Drie, Schapen". Vertrek toertocht rtc Schouwen-Duiveland. 9.00 uur. Maandag 19 april Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Concertzaal. SCZ/Uit in Zeeland, In ternationaal Folkloristisch Dans theater. 20.00 uur. Brouwershaven Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Brouwershaven. 20.00 uur. Zonnemaire Rondleiding Paauwe meubeltoon zaal, Ned. Bond van Plattelands vrouwen. 19.30 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Goes „Prins van Oranje". Provinciale jaarvergadering Bond van Platte landsvrouwen. 10.30 uur. Vrijdag 23 april Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond. 20.00 uur. Dinsdag 27 april Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Vergadering N.H. ver.gebouw. N.C.V.B. 19.45 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2