33333 Zeezeiler wacht groots ontvangst in Zierikzee C.J.Y. „Samen Verder" kreeg gift voor kamp in Renesse 01180- PAAUWE PAAUWE B.V. Rijkspolitie V.k DE ZIERIKZEESCHE COURANT Uit aktie Kinderpostzegels Treinbotsing Argentinië legt mijnenvelden V ulkaanuitbarsting in Indonesië iRietnisso Demonstratie Volkel Van zeilboot naar calèche Verkeersdode Alarmnummer G. i U ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 13 april 1982 138ste jaargang WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Fiets- en Molendag in de regio '<t MMM RENESSE, 10-4. Het C.J.V. „Samen Verder" uit Zie rikzee mocht zaterdagmiddag op het C.J.V.-kamp in Re- nesse een bedrag van 15.000,- in ontvangst nemen uit de opbrengst van de jaarlijkse kinderpostzegelaktie. Stu wende kracht achter dit geschenk was mevrouw L. Heuser-Kok van het plaatselijk aktiekomité Kinder postzegels te Zierikzee. PALERMO, 10-4. De exprestrein Palermo-Triest is op Sicilië in bot sing gekomen met een lokale trein. De politie meldde 2 doden en 23 ge wonden. Van die laatsten zijn er 3 er nstig aan toe. De experstrein bevatte veel Sicilianen die in Noord-Italie werkzaam zijn en met het oog op pa sen huiswaats keerden. Het ongeluk deed zich voor bij Fiumatorta op de Noordkust van het eiland Sicilië. Een woordvoerder deelde mee dat de televisieberichten over vijf doden onjuist waren. Op de plek van het on geluk waren artsen en andere hulp verleners snel aanwezig. De meeste gewonden zijn reeds naar plaatselij ke ziekenhuizen overgebracht. BUENOS AIRES, 10-4. Argentinië heeft mijnenvelden gelegd in het spe ciale operatiegebied rondom de Falkland-eilanden, dit is zaterdag in militaire kringen in Buenos Aires vernomen. In deze kringen die wer den aangehaald door het officiële persbureau Telam, zei men dat Enge land zware verliezen aan mensenle vens en materieel zal lijden, als het poogt de eilanden teheroveren. Het was niet duidelijk waar de mijnen zijn gelegd, op het land of in zee. JAKARTA, 10-4. De uitbarsting va een van de kraters van de vulkaan de Galunggung in het Westen van Java heeft acht doden geeist. Dit is vrijdag in ingelichte kringen in Jakarte ver nomen. Drie mensen werden gedood door de stenenregen, vijf anderen vonden de dood in een dorpje dat door de la va werd bedolven. In totaal zijn ne gen mensen omgekomen en werden dertig huizen verwoest sinds de vul kaan op 5 april te werken. Voor dit verheugende gebeuren waren in het kampgebouw aan de Rampweg te Renesse, naast vijf da- mens van het Zierikzees komité, bestuursleden van de C.J.V. en van de kampstichting aanwezig. De korte bijeenkomst werd geo pend door de voorzitter van de C.J.V., de heer B. D. Schot, die zich verheugd toonde dat men met een flink gezelschap bij elkaar was. Hij stelde dat het voor de C.J.V.'ers alle maal nog een verrassing was wt er precies ging gebeuren en gaf daarom snel het woord aan mevr. L. Heuser- Kok. Zij dankt allereerst voor de harte lijke ontvangst. Vervolgens stelde zij Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 dat het werk van de C.J.V. en het ko mité Kinderzegesl één grote gemene delder hebben, namelijk ,,De Jeugd". Het C.J.V. probeert o.a. de jongeren op te vangen en er mee te werken en het komité K.Z. probeert geld in te zamelen om steun of een eerste aanzet te geven aan allerlei projekten die de jongeren betreffen. „Een belangrijk deel van het geld wordt ingezameld door de school jeugd die enthousiast langs de huizen gaat met de kinderzegels en kaarten. Daarom wordt vanmiddag de slogan „Voor het kind door het kind" volle dig waargemaakt", aldus mevrouw Heuser. Verder memoreerde zij dat het Na tionale Komité al eerder een bijdrage had gegeven aan de Zierikzee C.J.V. voor het 'kamp te Renesse. Ondanks het feit dat het daarom zeker geen vanzelfsprekende zaak was dat de aanvraag van de C.J.V. Zierikzee we derom kon worden gehonoreerd is dit toch gebeurd. Vloeren en wanden Het Nationale Comité heeft beslo ten opnieuw te helpen en een bedrag tot 15.000,- beschikbaar te stellen voor vernieuwing van vloeren en binnenwanden van het kamp te Re nesse. Met het overhandingen van de schriftelijke bevestiging, maakte mevrouw Heuser de toezegging off- cieel. Zij bood hierbij haar felicita ties aan en riep op er gebruik van te maken. C. J.V.-voorzitter B. D. Schot verze kerde zeer blij te zijn met het toege zegde bedrag. Hij liet weten dat men, evelans bij alle eerdere uitgevoerde werkzaamheden, van plan is het kar wei in eigen beheer uit te voeren, zo dat men met het geld een heel eind zal kunnen komen. RENESSE. Zaterdagmiddag overhandigde mevr. L. Heuser-Kok op het C.J.V.- vestiging van de toezegging van een bedrag tot 15.000,- aan C.J.V.-voorzitter -kamp te Renesse, de schriftelijke be de heer B. D. Schot. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUSSEL. De Europese gemeen schap heeft op verzoek van Engeland besloten tot een volledige invoerstop voor alle goederen uit Argentinië, Dit heeft Belgie als fungerend voor zitter van de Europese ministerraad zaterdagmiddag in Brussel bekend gemaakt. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten VOLKEL, 12-4. Enkele duizenden mensen, waar onder soldaten in eni- form, hebben maandagmiddag in re gen, hagel en sneeuw bij de militaire vliegbasis Volkel gedemonstreerd te gen kernwapens. De actievoerders hadden zich ver zameld bij de twee poorten van de vliegbasis en scandeerden leuzen en lieten ballonnen op. Volgens de poli tie deden er zich geen incidenten voor. De demonstratie was georgani seerd door het anti- kernwapenoverleg uit Nijmegen sa nten met vredesgroeperingen uit de régio Oost-Brabant. Organisaties als het IKV, Pax Christi en Stop de Neu tronenbom ondersteunden de de monstratie. De organisatoren had den de vliegbasis Volker als doelwit gekozen omdat ze vermoeden dat der kernwpens liggen opgeslagen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. ZIERIKZEE, 10-4. Wanneer Pleun van der Lugt de ha ven van Zierikzee zal binnenvaren is nog niet exact be kend, maar voorlopig staat wel vast dat het een groots ontvangst zal worden. Maarten Breekweg, direkteur mo tel De Zeeuwse Stromen, Pleuns grootste sponsor, re kent op 15 mei terwijl anderen gokken op zaterdag 22 WESTHOEK. Het was druk en koud tijdensde paasdagen op Schouwen-Duiveland. Zo nu en dan brak de zon door en kon men, bij een temperatuur van rond de zeven graden, even op een terrasje zitten om daarna weer verjaagd te woor den door een stevige hagelbui. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hierover zal voorlopig onzeker heid bestaan, want de zeezeiler kan geen radiokantakt opnemen wegens een defekte dynamo. Hoe het ook zij, het programma van de feestelijke ontvangst staat al bijna van minuut tot minuut vast. Slechts een deel van de misschien wel honderden mensen die de solo- tocht rond de wereld hebben ge volgd, zullen tijdens het binnenhalen van de zeiler aanwezig zijn. Maar dan nog is een aanzienlijk aantal geno digden present. Men verwacht er meer dan vijfhonderd. Prominenten Onder dit aantal bevinden zich, naast de vrienden en kennissen, fa milieleden en sponsors o.a. minister A. A. van der Louw (CRM), zeezeiler Conny van Rietschoten en kommis- saris van de koningin Zeeland dr. C. Boertien. De Tros, die wekelijks een radio gesprek met Pleun uitzond (op zater dag, het programma Bosboom en Be- kooy) zal eveneens verslag uitbren gen van deze ontvangst in een twee uur durend programma van half tien tot half twaalf uur. Om deze uitzen ding een feestelijk aksent te geven worden artiesten uitgenodigd als Ba be, Alexander Curley en de Haven zangers. Rond acht uur, half negen varen za terdag 15 of 22 mei diverse schepen de Oosterschelde op om de zeezeiler welkom te heten. Pleun van der Lugt zal volgens planning half elf aan de passantensteiger dicht bij de Zuidha venpoort afmeren, waar ook de har monie „Kunst en Eer" hem opwacht. Eenmaal voet aan wal (een vreem de ervaring voor iemand die onge veer driehonderd dagen op zee heeft gezworven) wordt hij ge-interviewd door Tros presentator en presentatri ce Wim Bosboom en Mireille Bekooy. Calèche Hierna worden zeer speciale geno digden samen met de zeezeiler met een paardentram en een calèche naar het stadhuis vervoerd, waar in de Vierschaar een ontvangst plaats vindt namens het gemeentebestuur Zierikzee. De overige gasten worden in Mondragon verwacht. Vervolgens gaat de stoet naar mo tel/congrescentrum „De Zeeuwse Stromen" waar waarschijnlijk een perskonferentie wordt gehouden. Een overladen programma dus dat tot stand is gekomen door samenwer king van De Zeeuwse Stromen met de watersportvereniging „Zierikzee" en de Z.O.C. WISSENKERKE, 10-4. Dc 26-jarige C. H. van der Plas uit Katwijk is za terdag door een verkeersongeval in het Zeeuwse Wissenkerke om het le ven gekomen. De man kwam met zijn auto op een kruising in botsing met een autobus waarvan de bestuurder geen voorrang verleende. Het slach toffer overleed ter plaatse. Advertentie Meldkamer district Middelburg. Be) dit nummer in dringende gevallen. Er is altijd een surveillance auto in dc buurt. Een geruststellende gedachte. Verwachting tot woensdagavond: Koude nacht Heldere nacht, weinig wind en op veel plaatsen nachtvorst met mini mumtemperaturen van plus 1 tot min 3 graden; overdag wolkenvelden, maar bijna overal droog; middag- temperatuur ongeveer 9 graden; tot matig toenemende westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 17 april: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: n.west 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: n.west 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 14 april Zon op 6.57, onder 20.35 Maan op 1.59, onder 10.07 15 april Zon op 6.45, onder 20.37 Maan op 2.53, onder 10.52 Laatste Kwartier: 16 april (14.42) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 14 april 7.31 19.50 1.14 13.42 15 april 8.05 20.27 1.49 14.22 Doodtij: 18 april HET WEEROVERZICHT DE BILT, 13-4. Het K.N.M.l. deelt mede: De koude noordelijke stro ming die de laatste dagen het weer in heel noordwest Europa heeft be heerst, is vandaag sterk in kracht af genomen. Toch zal het de komende nacht in ons land nog flink koud kun nen worden. Zelfs wat kouder dan de afgelopen nacht. Op veel plaatsen zal het tot nachtvorst komen. Voor mor gen en voor de dag en daarna lijkt enige stijging van temperatuur mo gelijk. De wind blijft weliswaar overwegend noordwestelijk, maar de aangevoerde lucht zal niet meer, zo als de afgelopen dagen, uit de stre ken rond de poolcirkel komen. De neerslagkansen zijn voor de komen de dagen klein.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1