Haamstede krijgt een aardige expositieruimte in Komst sportkomplex Haamstede afhankelijk van bezwaarschriften \jM DE ZIERIKZEESCHE COURANT In oude bewaarschool Eén procent prijsstijging in maart Zand weggeslagen Scheveningse kust UW TAXATEUR MÉ «Jtiefniece Veel aandacht voor tennis Alle zaalsporten kunnen worden beoefend 1Mjh Pt Bitr Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. Vrijdag 9 april 1982 138ste jaargang Nr. 23096 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Kerkwerve ijvert voor dorpskerk BURGH-HAAMSTEDE, 8-4. De voormalige bewaar school, het pand Weststraat 18 te Haamstede dat sinds enige tijd leeg staat, krijgt een nieuwe bestemming. Waarschijnlijk nog voordat het zomerseizoen begint, zal het worden ingericht als kultureel centrum. Dit fraai gerestaureerde gebouw zal in de toekomst vooral worden ge bruikt voor exposities en ten toonstellingen waarvoor elders in de gemeente Westerschouwen tot nu toe geen gelegenheid bestond. Burgemeester J. L. Niemantsver- driet-Leenheer uitte zich desge- DEN HAAG, 9-4. De kosten van le vensonderhoud zijn van half februari op half maart met één proeent geste gen, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds december vorig jaar in de in flatie daarmee op twee procent geko men. De grootste invloed op de prijsstij ging kwam van de tarieven van me dische verzorging in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Daarnaast werden kleding, schoeisel, melk- en melkprodukten, brood en vers fruit duurder. Goedkoper werd vooral .benzine. DEN HAAG, 9-6. „Langs het Sche veningse strand heeft het hoge water in de nacht van donderdag op vrijdag duizenden kubieke meter zand weg geslagen. Maar gelukkig hebben we het gered." Dat zei voorzitter Van de Berg van de Vereniging van stran- dexploitanten in Scheveningen vrij dagochtend, na een stormachtige nacht aan de kust. Een aantal strandtenthouders had uit vrees voor het hoge water van donderdagnacht zijn paviljoens op gebroken en op de boulevard 'op geslagen. Het is volgens Van de Berg te ho pen dat de gemeente Den Haag nu wakker is geworden. „Alleen met het opspuiten van een laag zand op het strand, zoals in 1975 is gebeurd, zit je goed. Dan ontstaat er een soort zandplaid, die blijft liggen", aldus de verenigingsvoorzitter. HAMBURG. In het komende week einde worden - der traditiegetrouw - in veel Westduitse steden massa-de monstraties gehouden tegen de be wapening. Aan de zogeheten „Paas- marsen" zullen zeker tienduizenden mensen meedoen, sommigen schat ten dat hier en daar honderduizenden Westduitsers op de been zullen ko- Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MBEUS/DE KOEPEL, Breda 076-222511 Bergen op Zoom 01640-41900 Roosendaal 01650-40150 Haamstede 01115-1224 vraagd zeer positief over dit plan. Di verse malen bereikten haar aanvra gen voor tentoonstellingen, waarop zij negatief moest reageren, om de eenvoudige reden dat ook het ge meentehuis hiervoor geen ruimte biedt. Er werden uitzonderingen ge maakt, bijvoorbeeld de expositie in het gemeentehuis van Alfons Blom- me, maar toch, aan een speciale ruim te voor exposities bestaat grote be hoefte in deze gemeente. Postkantoor Het pand Weststraat 18 was on langs nog in gebruik als mortuarium, maar sinds de voltooiing van de bouw van een nieuwe aula bij de be graafplaats, staat het leeg. Voordien werd het gebouw o.a. als oefenruim te voor de muziekvereniging ge bruikt en ook heeft het nog als post kantoor dienst gedaan. Verleden jaar besloten burge meester en wethouders een werk groep in te stellen, die het kollege een advies moet uitbrengen over de mogelijkheden in dit pand. Deze werkgroep heeft inmiddels een „nota kultureel centrum" samengesteld, dat in de eerst volgende raadsverga dering besproken zal worden. Het gebouw heeft een prachtige lig ging, dicht bij het kasteel en in het centrum van Haamstede. Het is dus voor wandelend publiek, toeristen, gemakkelijk te bereiken. Volgens plan zal aan de achterzijde van het toekomstige centrum een terras wor den aangelegd, vanwaar men een mooi uitzicht heeft op het slot en de gracht. Een kultureel gebruik van dit pand is overigens geheel in overeenstem ming met de bepalingen van het bestemmingsplan, waarin het wordt omschreven als pand „voor openbare en bijzondere doeleinden". Het gebouw verkeert in goede staat. Toilet- en keukenakkommoda- tie en verwarming zijn er aanwezig. De beschikbare vloeroppervlakkte in de hoofdruimte bedraagt ongeveer 70 vierkante meter, in de bijruimte bijna 14 vierkante meter. De werkgroep is daarom van me ning dat het centrum ongeschikt (te klein) zal zijn voor uitvoeringen van grote zang- en muziekverenigingen of grote tentoonstellingen. Kleine en sembles van 1 tot 3 personen kunnen er goed terecht. Verder zullen er voornamelijk exposities worden ge houden. Diverse aanvragen zijn al bij de ge meente binnen gekomen, o.a. van de confederatie van oranjeverenigingen in Nederland voor een fototen toonstelling rond de drie Oranje- vorstinnen. De werkgroep is er van overtuigd dat het pand als kultureel centrum zeker in een behoefte zal voorzien. Als gezegd, het pand verkeert in goede staat. Slechts het interieur zal iets worden gewijzigd (gordijnen, deuren verven etc.) waarvoor 10.000,— wordt begroot. Verder moeten er panelen worden gekocht waarop aquarellen, schilde rijen etc. bevestigd kunnen worden. Kosten: f 12.000,—. Voor beveiliging - elektronische alarminstallatie, dub bele ramen, buiten verlichting - wor den de kosten geraamd op 10.000,—. Advertentie Het fraai gerestaureerde pandje Weststraat 18 met op de achtergrond de torenspits van het slot. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) r-j Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Kosten f 48.000,— Inklusief vaste en variabele kosten als water en licht, worden de totale kosten geraamd op 48.000,—. Het gebruik van het pand als kultureel centrum vergt, in vergelijking met de uitgaven en inkomsten voor ge bruik als mortuarium jaarlijks een meerbedrag van ca. 8.000,—. -Wat het beheer betreft geeft de- werkgroep de voorkeur aan de stich tingsvorm. De motieven daarvoor zijn dat aan het Anjerfonds een bij drage kan worden gevraagd in de kosten voor inrichting; dat een stich ting een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat zodoende de gemeente met exploitatie geen bemoeienis heeft. Verder biedt een stichting met een brede bestuursamenstelling de moge lijkheid dat meer kontakten worden gelegd met belangstellenden. Want in dit bestuur dienen volgens de werkgroep zoveel mogelijk richtin gen van kulturele aktiviteiten verte genwoordigd te zijn. Van het ge meentebestuur zullen twee leden zit ting hebben in het bestuur. Ideaal De werkgroep spreekt over een „ideale situatie" als er een beheerder (of beheerdersechtpaar/ kon worden gevonden, die er plezier in stelt dit centrum te begeleiden en die bereid is toezicht te houden over het geheel. Er wordt gedacht aan een 65-plussers of een WAO-er, met interesse voor kulturele aktiviteiten. Kortom - het pand Weststraat 18 zal op deze wijze een prima bestem ming krijgen en het kan in de toe komst zeker gerekend worden tot één van de weinige slechtweervoor- zieningen in de gemeente Wester schouwen. BURGH-HAAMSTEDE, 9-4. De komst van het sport komplex, dat de heren A. M. Bom en C. A. Bom van plan zijn neer te zetten aan de Kraayesteinweg te Burg-Haam stede, is afhankelijk van eventuele bezwaarschriften. Dinsdagmiddag hield het kollege van B. en W. van de ge meente Westerschouwen een hoorzitting, waarop inwo ners hun bezwaren tegen de sportzalen bekend konden maken. Slechts twee heren kwamen opdagen, waarvan de een meedeelde van verdere bezwaren te zullen afzien. De andere twijfelde er over of hij nu wel of niet een be zwaar moest indienen. Als tegenaktie hebben de besturen van de tennisklub Westerschouwen en de sportvereniging DFS uit Burgh-Haamstede een aktie gevoerd, waarbij zij de bewoners van de vlak bij liggende Weeldeweg hebben be zocht. Uit deze buurt kwamen de in eerste instantie 25 aangevoerde be zwaarschriften. Dinsdag 13 april bieden beide sportverenigingen tweehonderd vijf tig handtekeningen aan het kollege van B. en W. aan. die pleiten voor de komst van het sportkomplex. De handtekeningen zijn afkomstig van inwoners van de gemeente Wester schouwen. Zware last De heer A. van den Akker, pen ningmeester van de tennisklub zegt dat de komst van de hallen zeer ge wenst is, omdat veel jeugd van „Westerschouwen" 's winters de fa setraining in Kapelle-Biezelinge en Goes bezoekt. „Dat is een zware fi nanciële last voor ons. Plus dat de badminton- en volleybalafdeling van DFS momenteel geen ruimte hebben om te spelen", aldus de penning meester. De heer A. M. Bom, een van de twee broers, die dit komplex parti- kulier gaan exploiteren, vertelt dat de eerste paal voor 1 mei van dit jaar moet zijn geslagen, omdat anders niet meer met de bouw gereed kan worden gekomen voor het wintersei zoen. „De aanstaande winter willen we al gaan draaien, anders zijn we een seizoen kwijt. Gaat de eerste paal dus niet voor I mei de grond in dan is Inrichting Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. de kans erg groot dat het hele plan geen doorgang vindt," zegt de heer A. Bom. Veel tennis Het komplex bestaat uit twee hal len, waarvan de ene voor tennis gaat worden gebruikt en de andere ge schikt is voor multi-funktioneel ge bruik. Dat houdt in dat alle zaalspor ten, ook zaalhockey, in principe in deze hal kunnen worden beoefend. In de tennishal worden drie banen aan gelegd. De commissaris zaalhockey van de hockeyklub HSD uit Zierik zee, een vereniging die al jaren de thuis zaalhockeywedstrijden in Ka- pelle bij Goes moet spelen, omdat sporthal Onderdak niet als akkom- modatie mag worden gebruikt, ver telt dat de hal in Burgh-Haamstede slechts een gedeeltelijke oplossing voor de vereniging zal betekenen. De heer E. A. P. Romijn zegt dat HSD wel kontakt heeft gehad met de heren Bom en in principe ook is geïn teresseerd in de ruimte, maar dat nog verdere overeenstemming moet wor den bereikt. Neemt HSD haar „intrek" in hel gebouw, dan zal dat dit seizoen al leen voor toernooien zijn, omdat de planning van de kompetitie al vaststaat. Een overzicht van het sportkomplex, zoals het er definitief uit komt te zien. Links op de voorgrond, achter de bomen, liggen de buitentennisbanen Het komplex, waarvan de bouw kosten 4.000.000,- bedragen, her bergt ook kleedkamers, sanitaire voorzieningen, een bowlingruimte met vier banen, een parkeerterrein voor circa 80 auto's, een midgetgolf- baan, een speeltuin en een klein win keltje voor sportkleding. Buiten worden vier tennisbanen gereali seerd. „In de toekomst maken we er misschien een overdekt zwembad bij", vertelt de heer C. A. Bom. „We willen het zo kompleet moge lijk trachten te krijgen en dat kom plex willen we in de zomer ook ge bruiken als slecht-weer- akkommodatic voor dc toeristen". De heer Bom zegt dat voor het ko mende seizoen al 4.000 uren per hal zijn verhuurd voor tarieven, die in elk geval lager liggen dan overeen komstige hallen. „We hebben een cx- ploitatierapport laten maken en het plan is uitvoerbaar. De gemeente Westerschouwen staat volledig ach ter het plan, we moeten alleen nog op de vergunning van GS wachten. Maar we staan (e trappelen van onge duld". Verwachting tot zaterdagavond: Koud weer Half tot zwaar bewolkt en af en toe buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw; minimumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur ongeveer 7 graden; matige, aan de kust krachtige wind, eerst westelijk later uit het noordwesten. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 12 april: Zondag: Opklaringen Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: variërend 2 ZON- EN MAANSTANDEN 10 april Zon op 6.56, onder 20.28 Maan op 22.46, onder 8.11 11 april Zon op 6.54, onder 20.30 Maan op 23.53, onder 8.33 12 april Zon op 6.51, onder 20.32 Maan op onder 8.59 13 april Zon op 6.49, onder 20.33 Maan op 0.58, onder 9.30 Laatste Kwartier: 16 april (14.42) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 10 april 5.09 18.01 11 april 5.54 18.26 12 april 6.34 18.53 13 april 7.04 19.20 Springtij: 10 april 11.26 23.30 11.46 - 0.07 12.19 0.41 12.59 Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9 (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-5 jr vast t/m10,V4 Spaarbiljetten t/m 10 NUTSSRAARBANK ZIERIKZEE 5 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1