HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE „.„dat blijf je proeven" Prins Bernhard reikte 47 verzetskruisen uit Zeeuwen onderscheiden Samen gehuisvest; minder bijstand Rijden in de W.W. betalen Te veel cadmium De tuinders- Wat biedt de BEELDBUIS? Provinciaal Mededelingenblad voor Plattelandsvrouwen Lagere belasting opbrengst Groei en bloei Koningin en prins naar Engeland gasprijs ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 8 april 1982 Nr. 23095 9 MIDDELBURG, 6-4. In de statenzaal van het provin ciehuis te Middelburg reikte prins Bernhard dinsdagoch tend aan 47 Zeeuwen het verzetsherdenkingskruis uit. Onder deze groep bevonden zich vier personen uit Schouwen- Duiveland. Het betreffen: de heren P. I. Krijger, geboren te Zierikzee, in middels woonachtig te Amersfoort. Hij was een verzetsleider te Tholen. De heer H. C. Leeflang, uit Burgh- Haamstede, werkzaam voor inlich tingendienst groep Albrecht. De heer J. J. Rademaker uit Haamstede. Hij was leider van de groep Haamstede en hij was tevens de verzorger van de wapens; De heer J, W. Renshof, Zie rikzee, die optrad als leider van het politiekorps te Zierikzee. DEN HAAG, 7-4. Mensen die sa men met anderen en voor gezamenlij ke rekening een huis bewonen, kun nen een lagere bijstandsuitkering krijgen, omdat hun reeële woon lasten lager zijn. Dit heeft minister Van der Low (crm) geantwoord op schriftelijke vragen van het socialistische Kamer lid Buurmeijer. Deze had gekonstateerd dat de ge meentelijke sociale dienst deze regel toepast. Uitkeringstrekkers in een woongroep zijn daarvan volgens hem de dupe van. Van der Louw merkt op dat een korting op de uitkering in dergelijke gevallen is toegestaan. De gemeenten hanteren deze regel overigens naar eigen inzicht. De bewindsman wil na gaan of er landelijke voorschriften voor moeten komen. Prins Bernhard zei zeer verheugd te zijn deze verzetskruizen te mogen opspelden en hij vertelde veel ,,oude bekenden" tussen de groep Zeeuwen te herkennen. Na afloop bestond er wr gelegenheid met elkaar en met de prins van gedachten te wisselen. DEN HAAG. De werkgeversorga nisaties in het stads- en streekver voer hebben goede hoop dat de sala- risproblematiek van het rijdend per- soneel bij het openbaar vervoer spoe- dig achter de rug zal zijn. ROTTERDAM. De kunstmestfa- briek Windmill in Vlaardingen wil werktijdverkorting aanvragen voor ongeveer vierhonderd mensen. DEN HAAG. Staatssekretaris Ste- merdink (defensie) heeft zijn goed keuring gehecht aan plannen van de Amerikaanse luchtmacht om in Rui nen (dr) een navigatiestation te bou wen. TILBURG, 5-4. Arbeidsonge schiktheid en in mindere mate werkloosheid hebben duide lijk invloed op het rijgedrag. Hierdoor wordt het verkeer onveiliger. Dit komt omdat mensen in de WAO en WW veel meer onder invloed van alko- hol rijden dan anderenBoven dien gebruiken zij in kombina- tie daarmee meer geneesmid delen. Het gaat daarbij vooral om kalmerende middelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de Katholieke Hogeschool in Til burg in samenwerking met de gemeentepolitie in Rotterdam heeft verricht. De onderzoe kers, wetenschappelijk mede werker drs. J. Grosfeld van de, vakgroep en direkteur dr. D. van Ooijen van het studicen- trum voor hogere politie-amb- tenaren in Warnsveld, noemen dit een zeer gevaarlijke ont wikkeling. DEN HAAG, 7-4. Het publiek kan in de nabije toekomst meer (ver keersovertredingen ter plekke kon- tant betalen. Minister De Ruiter (justitie) wil de lijst van overtredin gen ,,die vatbaar zijn voor af doening bij politietransaktie" met ingang van 1 juli van dit jaar uitbreiden. Te gelijk wordt dan in het hele land mo gelijk de boete giraal te betalen. De ministerraad is inmiddels akkoord gegaan met de voorstellen van De Ruiter. Het ministerie van justitie heeft dit woensdag meegedeeld. UTRECHT, 7-4. Het gebruik van cadmium moet worden beperkt, want de belasting van het milieu er mee neemt steeds gevaarlijker vor men aan. Het cadmiumgehalte in veel voedingsmiddelen stijgt en om dat cadmium zich in het lichaam op hoopt, ontstaat een toenemend risico voor de gezondheid en met name op nierbeschadigingen. Tot deze kon- klusie komt dr. L. Reijnders in het rapport „Cadmium, een groeiende bedreiging", dat de Stichting Natuur en Milieu dinsdag heeft gepubli ceerd. Advertentie VRIJDAG 9 APRIL NED. I: De NCRV start het pro gramma op deze Goede Vrijdag met de Rockopera The Passion, die wordt uitgevoerd door het Metropole or kest onder leiding van Rogier van Otterloo en de Adrian Snell Band va nuit de Jacobikerk te Utrecht. Dan een herhaling van het toneelstuk De wtLchters bij het graf. Het stuk is een fantasie en laat de nasleep van de kruisiging van Christus zien. De wachters bi het graf worden na het leeg bevinden van het graf beschul digd van nalatigheid en omkoperij. Dan een impressie van de Treurcan- tate van George Philip Telemans die in 1980 werd uitgevoerd in de grote kerk van Breda. Dan fungeert Dick van Bommel als gids in de Karpaten in Roemenië en laat de kijker genie ten van het fraaie landschap. Het Hu manistisch Verbond brengt een Ca nadese film die handelt over vrou wen in een psychiatrische inrichting. Naar aanleiding van deze rolprent wordt een diskussie geopend. De late zendtijd die pas is ingevoerd wordt gevuld met het tv-spel Billy Budd. Het is het verhaal van een botsing van goed en kwaad op het Engelse marineschip De onoverwinnelijke. NED. II: De middaguren worden gevuld met de opera Parsifal van Ri chard Wagner. Het verhaal volgt de ridders van de tafelronde en het Hei lige Graf, die de schaal met Christus' bloed en de speer moesten bewaken. Monique van Erp neemt de presenta tie op zich van Familiekwartet. De dag dat Christus stierf is de titel van een Amerikaanse produktie over het lijdensverhaal. Het verhaal werd op genomen in Tunesië. Aktua speciaal handelt over een kwart miljoen Ne derlanders, die de vorige en deze eeuw geëmigreerd zijn naar Ameri ka. De overgang van de vrijdag en de zaterdag wordt in beslag genomen van impressies van het WCT ten nistoernooi in Zurich. VRIJDAG 9 APRIL NED. I: 13.00 Nieuws voor doven: 15.00 Kruisweg: 18.20 Nieuws voor doven: 18.58 Nieuws: 19.00 Slakkie en Puntmuts: 19.05 The Passion 20.00 De wachters bij het graf21.00 Trauercantate; 21.30 Journaal; 21.40 Zwerftocht door de Karpaten22.40 Tot esluit; 22.50 Vrouw, je kunt er wel gek van worden: 23.20 Nieuws; 23.25 Nieuws voor doven: 23.30 Billy Bud. NED. II: 13.00 Parsifal; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Familiekwar tet; 19.25 Banana Split; 20.00 Jour naal; 20.20 De dag dat Christus stierf; 22.40 Tros Aktua Special; 23.25 Tros Sport; 00.25 Nieuws; 00.30 Nieuws voor doven. ZATERDAG 10 APRIL NED. I: In het Rijk der dieren staat de nijlpaard centraal. In het grote barriere Rif, staat de koraalketen bij Australië in het nieuws. Hierin wordt getoond hoe olieboringen gro te schade aanrichten aan het koraal. Ren je rot sluit het avondprogramma af. De woeste Colorado uit de Ameri kaanse serie De wildernis leeft opent het VARA programma. In Vara's ar tiestencafé treden weer een aantal Nederlandse artiesten op, waarna Sammy Davis jr en Bruce Forsyth een gevarieerde show voor het voet licht brengen. Dan de onvoorstelbare wereld van Roald Dahl. Deze keer draait het verhaal om een fervent gokker, Gerry Williams, die niet aan de speeltafel gokt maar het op men selijk gedrag voorzien heeft. Zijn ei gen leven wordt ingezet als hij op een kwade dag thuis wordt opgewacht door een huurmoordenaar. Vanuit de St. Joriskerk te Amersfoort volgt dan de Paaswake. NED. II: Tracy ontdekt in de Lie verdjes van Grange Hill dat een van de gestolen fietsen verhandeld wordt. In Ten Oosten van Eden besluit Adam de tweeling op te voe den. Het zit Caleb behoorlijk dwars dat Aram Aron voortrekt. Hij weet van de handel en wandel van zijn moeder en wil haar opzoeken. Pasen in Jeruzalem wordt het Joodse Paas feest in Jeruzalem gevierd. Concen- tus Musicus Wien voert hierna een cantate van Bach uit. Studio Sport brengt nieuws van het voetbalveld. ZATERDAG 10 APRIL NED. I: 10.50 Teleac13.00 Nieuws voor doven15.30 Nieuws; 15.32 Het rijk der dieren; 15.40 Great Barrier Reef; 16.25 Ren je rot; 17.10 Carambo le; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De wildernis leeft 19.50 Artiestencafé; 20.35 Sammy en Bruce; 21.37 Journaal; 21.50 Voetbal '80; 22.35 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven; 23.15 Paaswake. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toeristische Tips; 18.59 Slakkie en Puntmuts; 19.05 De lieverdjes van Grange Hill; 19.30 De Woord-in-beeld kwis; 20.00 Journaal; 20.27 Ten oosten van Eden; 21.20 Hier en Nu; 22.00 Pasen in Palestina; 22.50 Komm, Du süsse Todestunde; 23.20 Nieuws; 23.30 Studio Sport. Vrijdag 9 april. 23.30 uur, Nederland I: Billy Budd". Een scène uit dit tv- spel met Billy Budd liggend op zijn knieën. ZIERIKZEE, 7-4. De Zeeuwse Plat telandsvrouwen hebben sinds deze maand een mededelingenblad, dat kortweg „Mededelingenblad Zee land" wordt genoemd. Met dit eigen ledenblad is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, omdat daardoor alle leden in de provincie een beter inzicht krijgen op het pro vinciale Bonds werk. Zo schrijft bijvoorbeeld in deze eerste uitgave een lid van het provin ciale bestuur over de zaken, waar mee dat bestuur zich bezighoudt, de kommissies vertellen wat zij doen of gaan doen. Een bloemlezing uit afdelingsaktiviteiten o.a. uit Noord- gouwe laat zien wat er op allerlei plaatsen gebeurt. Voorts is er een rapportage over de jubileumaktie, waarbij het de bedoe ling is inzicht te verkrijgen in de pro blemen waarmee de gehandicapte huisvrouw te maken heeft bij het doen van de huishouding. Dit onder zoek is binnen enkele maanden ge reed. Jaarvergadering Deze eerste uitgave verscheen pre cies op tijd om de agenda van de pro vinciale jaarvergadering, die op 22 april in „De Prins van Oranje" te Goes (aanvang 10.30 uur) wordt ge houden. Gelukwens Het landelijk hoofdbestuur van de N.B.v.P. wenst redaktie en provinci aal bestuur geluk met het verschij nen van het nieuwe provinciale me- DEN HAAG, 7-4. De belastingont vangsten bedroegen vorig jaar 90,5 miljard gulden, zo blijkt uit de defi nitieve cijfers die minister Van der Stee van financiën dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat is 150 miljoen gulden minder dan in de februari-nota van de bewindsman was aangenomen. Daarmee komt het bedrag, waarmee de opbrengsten zijn achtergebleven bij de raming in de miljoenennota 1982 op 1.450 miljoen gulden. DEN HAAG, 7-4. De natuur in ons land begint weer tekenen van groei en bloei te vertonen. Daarom geeft het Nationaal Bureau voor Toerisme in samenwerking met VVV-kantoren in het land vanaf woensdag weke lijks een opsomming van de plaatsen waar bolbloemen en bloesem te zien zijn. Het eerste bollen- en bloescmbe* richt geldt tot dinsdag 13 april. dedelingenblad, maar heeft er kenne lijk weinig vertrouwen in, dat er ook jonge Zeeuwse leden zijn, getuige de slotzinnen van de gelukwens: „Het (blad) goed te lezen is vast de moeite waard!!! Pak de bril maar." Het volgende ledenblad verschijnt in het najaar. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Een schilderij van Cornelis Springer, voorstellende „De Lombard op de Oudezijds Voorburg wal Amsterdam" heeft dinsdag op een veiling bij Christie's in Amster dam 220.000 gulden opgebracht. DEN HAAG. De 10,5 procent staatslening 1982 met aflossing per 1988-1992, waarop de inschrijving dinsdag 6 april volgens tender systeem openstond, is vastgesteld op 2 miljard gulden. 19 Eens in de week had hij zijn kegel avond. Dat had hij voor zijn huwelijk verteld en Hannie had het als vanzelf sprekend gevonden, dat hij die kegel avond ook na zijn huwelijk hield. Want kegelen was eigenlijk zijn enige lief hebberij. Voetballen interesseerde hem nauwelijks en een interland- of cupwedstrijd zette hij nooit aan. Voet bal was in zijn ogen geen sport meer, maar commercie, harde zakelijkheid Dat moesten de clubs zelf weten, maar sport kon je het zo niet meer noemen. Nee, dan kegelen! Dan bleef je fit en gezond! Dat er op zo'n kegelavond tamelijk gedronken werd, bleef buiten de conversatie. Dat het levensgevaar lijk was om tegen middernacht of nog later in de auto te stappen en het kwar- hertje rjjden naar het winkelcentrum te volbrengen als je halfvol geladen bent met alkohol, verzweeg Flip even eens. Al bemerkte Hannie het wel, als hij in bed stapte. Ze hield zich dan slapend, maar inwendig gruwde ze van de dranklucht, die hem omzweefde. Hou dus maar op over „gezonde sport", maar daarom gunde ze zijn kegelavond best Waarom niet? Een man moest op z(jn tijd een verzetje hebben. Ze was al blij, dat hij niet zoals zovele mannen, zondagsmiddags naar het voetbalveld ging- Ja, die zondagen! Dan sliepen ze beiden uit tot een uur of half elf, waar na, zoals elke andere morgen, het ge bruikelijke ritueel plaatsvond Met dit verschil, dat Flip zich pijnlijk precies AMSTERDAM. Met de aanhouding van vijf mensen heeft aè Amster damse politie, in samenwerking met de rijkspolitie Vianen, een omvang rijke zwendel met strippenkaarten aan het licht gebracht. 'S HERTOGENBOSCH. Een amb tenaar van de afdeling gemeentewer ken van 's Hertogenbosch heeft in een vuilniszak het stoffelijk over schot van een kind aangetroffen. DEN HAAG. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag kan nog niet zeggen wanneer het rapport over de dood van de vier Nederland se journalisten in El Salvador vol tooid zal zijn. Dit heeft een woord voerder dinsdag meegedeeld. LEIDEN. De minister van crm, An- dré van der Louw, heeft op officiële wijze een mobiele polikliniek over gedragen aan de Koninklijke Neder landse Motorrijders Vereniging. APELDOORN. Sluiting van het vliegveld Teuge zou voor de exploita tie verantwoordelijke gemeente Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Voorts zeker tien miljoen gulden kosten en een hoop juridische rompslomp voor hen teweegbrengen. kleedde, want hij wilde er zeker op zondag volmaakt uitzien. Een paar malen, in het begin vein hun huwelijk had ze geopperd: „De hele week sta ik 's morgens voor je op en zorg ik voor het ontbijt; mij dunkt, jij kunt het zondags wel es doen. Ik wü twee beschuiten met suiker en niet te sterke thee". Maar Flip had haar vier kant uitgelachea „Waar zie je mij voor aan, Hannie? Dat is mijn werk niet Ik heb het trouwens nooit gedaan. Ik zou niet weten, hoe ik thee moest zetten. Nee, snoes, dat is nu eenmaal jouw werk. Ieder heeft z'n taak: ik zorg voor de centen, jij voor het huishouden". Dat was in feite haar eerste teleur stelling geweest Maar ze had er zich al spoedig mee verzoend. Zulke dingen kon je niet dwingea Het zat in een man of het zat er niet ia Haar vader stond elke morgen het eerste op, maakte alles klaar en bracht man thee en be schuit boven. Dat was iets vanzelfspre kends. Zondagsmorgens was het pre cies andersom en kreeg papa zijn ont bijt op bed. Het tweede incident ontstond een paar weken later. Terwijl ze in de keu ken met de afwas bezig was, riep ze naar de kamer „Hé, Flip, je kon eigen lijk wel eens helpen afdrogen. Des te gauwer ben ik klaar." Er was niet eens commentaar op gevolgd. Flip was onverstoorbaar in zijn krant blijven lezen. Met de af- droogdoek in haar hand was ze naar de kamer gegaan en gezegd: „Hé, ben je ineens doof geworden? Help-es afdro- DEN HAAG/GENEVE. De Neder landse en Indonesische delegaties bij de Geneefse ontwapeningskommis sie hebben een gezamenlijke verkla ring aangeboden waarin uit de doe ken wordt gedaan hoe in 1979 in In donesië ruim 35.000 liter giftig mosterdags is vernietigd. DEN HAAG. Een mijnenveger van de Koninklijke Marine en een vis sersboot hebben in het Marsdiep ten noorden van Den Helder de stoffelij ke overschotten van twee van de drie bemanningsleden van een Lynx helikopter van de Koninklijke Mari ne geborgen. DEN HAAG, 7-4. Koningin Beatrix en prins Claus brengen half novem ber een staatsbezoek aan Groot- Brittannië. Dit bezoek (aanvang 16 november) vindt plaats op uitnodi ging van koningin Elisabeth en haar echtgenoot prins Philip. De Rijks voorlichtingsdienst heeft dit meege deeld. Door HENK VAN HEESWIJK gen. Of mankeert er wat aan je han den?" Op kalme wijze had hij zijn krant dichtgevouwen en geantwoorde „Snoes nu moet je eens goed luisteren: het het huishouden bemoei ik me niet Dat is jouw domein. En afdrogen heb ik nog nooit gedaan, stel je voor! Daar krijg je rimpelige handen van, heb ik wel eens gehoord en die kan ik niet hebben, want morgen moet ik weer schoenen passen. Daarbij moet ik prima ver- zorgde handen hebben." Ze had met stijgende verbazing naar hem geluisterd „Hij zegt wat! Meneer is bang voor z'n handen! Nou moe! Je handen zullen er minder slechter van worden, als je me 's avonds helpt af drogen, dan wanneer je een paar zweet voeten van een of andere ouwe taart in je keurig verzorgde handen neemt! Hij trok een vies gezicht „Ba, Hannie wat een uitdrukking. Dergelijke klan ten help ik zelf natuurlijk niet en an ders was ik terstond daarna m'n han den. Dat moetje begrijpen." „Dus je bent niet van plan te helpen afdrogen?" Hij glimlachte. „Praat toch geen on zin, snoes. Je kunt van mij toch niet •verwachten, dat ik een boezelaar aan trek en een afdroogdoek in m'n handen neem?" Ze begon iets te begrijpen. „O, is dat beneden je stand als schoenwinkelier?" „Dat heeft met stand niets te maken. Stel je voor, dat ik je help afdrogen en mijn moeder komt onverwacht Ik schaam me dood" (wordt vervolgd) BRUSSEL, 7-4. Het al langer dan 2 jaar bestaande konflikt dat Neder land met zijn EG-partners heeft en dat gaat om de prijs die Nederlandse glastuinders voor hun aardgas beta len, kan vrij snel bijgelegd zijn. De EG-kommissie in Brussel heeft na melijk besloten Nederland het vol gende voorstel te doen: op 1 april van het volgende jaar moeten de Neder landse glastuinders voor hun aard gas een prijs betalen, die per m3 0,5 cent hoger ligt dan de prijs die (naar Nederlandse opvattingen) geldt voor een hoeveelheid olie die overeen komt met een m3 aardgas. ij UI Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9