deurloo mode Foto Printshop - nieuwe speciaalzaak in Renesse Enthousiaste kinderen presenteerden musicals Zevibel verdient zetel in de Waddenadviesraad ONE-MAN-BAND IN JEUGDSOOS DE PUL Perfekte peiltechniek met laserstralen Moskou blijft doorgaan met plaatsing raketten Stapje verder met kankerbestrijding? Ontwikkelingen binnen de kleuter- en lagere scholen De ABN in 1981 INGEZONDEN STOKKEN Geopend door burgemeester De nieuwe fotozaak van de familie L. Bakker te Renesse, gevestigd in een voormalige groentezaak. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 7-4. Woensdagmiddag 7 april om vier uur vond, onder grote be langstelling, de officiële opening plaats van Foto Printshop Hameeteman aan de Hogezoom te Renesse. Deze werd verricht door burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. Zij kreeg geheel in paassfeer een fleurig ei aange reikt, waarin de sleutel was verborgen. Nadat zij die uit het ei tevoorschijn had gehaald opende zij de deur, daarmee officieel de deuren openend van de nieuwe winkel. Binnen in de zaak voerde zij het woord. Zij verklaarde met genoegen gevolg te hebben gegeven aan de uit nodiging de opening te verrichten. Namens de gemeente Westerschou- wen feliciteerde zij de familie Ha meeteman van harte met hun nieuwe filiaal en noemde de zaak een aan winst voor Renesse. Uit het onlangs gehouden D.P.O. (distrikts planolo gisch onderzoek) bleek duidelijk be hoefte te bestaan aan specialisatie in de winkelbranche. Zaken met verko pers die weten waar het over gaat, die dus de koper van deskundig ad vies kunnen dienen. Herinnering Foto's vormen na jaren vaak nog een fijne herinnering en het is daar om voor iedereen belangrijk om goe de foto's te hebben en dat kan alleen •als men het goede materiaal kiest. En daarbij kunt u helpen, want u ver koopt bij uw produkten ook kennis over die produkten", aldus de burge meester. Daarna werd kort het woord ge voerd door de heer Hameeteman. Hij dankte de burgemeester voor de ope ning en ook iedereen dieaan de. totstandkoming van het nieuwe fili aal had meegewerkt. Hij stelde dat het in deze tijd van ekonomische moeilijkheden niet eenvoudig is om een nieuwe zaak te beginnen. DEN HAAG. De Katholieke On derwijs Vakorganisatie (KOV) heeft de samenwerking met de Algemene Bond van Onderwijzend personeel (NFO) verbroken. Schoolavond 't Staepel'of RENESSE, 7-4. Woensdagavond 7 april hield de open bare basisschool ,,'t Staepel'of' te Renesse de inmiddels bijna traditie geworden schoolavond in het dorpshuis te Renesse. Er bestond hiervoor een goede belangstelling. De avond werd geopend door de voorzitter van de ouderkommissie, de heer A. J. Padmos. Hij verwelkom de de aanwezigen namens personeel en ouderkommissie, en wees er op dat er door kinderen van de zesde klas programma's zouden worden verkocht, waarvan de opbrengst be stemd is voor de „Stichting Interieur Dorpshuis". Verder wees hij erop dat volgens een nieuwe wet elke school een ouder raad moet kiezen, ook wel de mede- zeggingsschap-onderwijs-raad ge noemd. Deze raad zal een belangrijke taak krijgen toebedeeld. Om een voor lopige raad te kiezen zal op 12 mei een extra ouderavond worden gehouden. In de raad moeten twee ouders en twee leerkrachten worden gekozea De voorzitter wees erop dat het om een belangrijke zaak gaat en riep iedereen op om de ouderavond te bezoeken. Musicals Nadat de programma's waren ver kocht, die f 190,70 opbrachten, was het tijd voor de kinderen. Voor de pauze werden de leerlingen van de klassen twee en drie de musical „Heksen en liegbeesten" op van Hans Peters jr., een sprookjesachtig droomverhaal dat door de jonge medewerkertjes op ver tederende wijze op de planken werd gezet De zesde klassers speelden na de pauze de musical „De geheime Pira tenzender" van Ton Brugmans, Bies van Ede op muziek van Frans Luyt Een vrolijk gebeuren kompleet met een demonstratie tegen het demon streren, een optreden van popgroep „Decibels" en enthousiaste kinderen. Geschenk voor toren UTRECHT, 7-4. De Utrecht se Dom - dit jaar op de kop af zes eeuwen oud - heeft dinsdag een verjaarscadeau gekregen dat klinkt als een klok: in to taal zeven fonkelnieuwe luid- klokken die bij elkaar 7500 ki lo wegen en waarvoor het Utrechtse bedrijfsleven en de burgerij 300.000 gulden bijeen heeft gebracht. Het was een hele hijs om het bronzen cadeau te bestember plekke te krijgen: een zware kraan was er de hele dag zoet mee om de zware klokken een voor een voorzichtig naar bo ven te takelen. De klokken krijgen een plaatsje op de eerste trans op 46 meter hoog te. Ze gaan daar fungeren als hulptroepen voor zes aanzien lijk zwaardere kollega's die daar al eeh paar eeuwen han gen en bij elkaar 26.000 kilo wegen, bijna vier keer zoveel dus als de nieuwelingen. De grootste nieuwe", een knaap van 1378 kilo lijkt een eenvou dige koeiebel vergeleken met de Saluator, een bronzen kan jer van dik 3100 kilo, die al sinds 1505 in de toren hangt. ,,Maar", aldus de heer Hameeteman, „we staan er vierkant achter en we hopen met goede service het voor el kaar te krijgen". Hele zomer open Met deze officiële opening heeft men er in Renesse een nieuwe, gespe cialiseerde zaak bij. De Foto Print shop is gevestigd in de voormalige groentezaak van de familie L. Bak ker. Voorlopig zal de zaak in ieder geval de gehele zomer geopend zijn. Voor de winter zijn nog geen vaste plannen. Men kan er terecht voor foto- en filmapparatuur, allerhande films en fotolijsten, maar ook voor bijvoor beeld pasfoto's en reportages. En niet te vergeten onwikkelen en af drukken. Voor de mensen die zelf ontwikkelen en afdrukken heeft men, in verband met de beperkte ruimte, niet zoveel te bieden. Achter de bestaande winkel is een nieuw stuk aangebouwd als maga zijn voor de ansichtkaartengroothan del, die men heeft overgenomen van de heer Kloet. 1 Filiaal Het idee om een filiaal te openen in Renesse leefde al zo'n jaar of acht bij de firma, die twee zaken heeft in Ouddorp. Tot 1981 was het niet ge lukt om een geschikt pand te vinden op een gunstig tegen de prijs die men bereid was te investeren. Maar nu is die gespecialiseerde fotozaak er dan gekomen. Scène uit de musicalHeksen en liegbeesten". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ■&W%AAAAAAAAAAAAAA#WIAAl TERNEUZEN, 8-4. Deze week is op de Westerschelde het eerste door la serstralen gekontroleerde onderwa- terpeilsysteem van Europa in ge bruik genomen. De installatie is in staat om tot op de decimeter precies sliblagen en verhogingen in de bo dem van het vaarwater aan te geven en in kaart te brengen. De peilingen en het in kaart bren gen van de situatie ter plaatse vindt in zeer kort tijdsbestek plaats. De peilinstallatie kan bij strandingen van schepen op de Westerschelde bij voorbeeld binnen het half uur de po sitie van het schip ten opzichte van de bodem weergeven. De computer van de peilinstallatie, die op elk ge wenst vaartuig kan worden geïnstal leerd, levert tegelijkertijd een situa- tiekaart af in kleur en cijfers die zelfs voor een leek makkelijk te overzien en te lezen valt. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HAARLEM. Bij twee gemeente raadsleden van D'66 in Haarlem is binnen een etmaal thuis brand uitge broken. De Haarlemse politie ver moedt dat de branden zijn gesticht. DEN HAAG. De Haagse politie heeft drie mannen aangehouden die er van worden verdacht eind 1981, begin 1982 een aantal winkeldiefstal len te hebben gepleegd. AMSTERDAM. Heineken is be zorgd over de gevolgen die de accijns verhogingen voor bier en frisdran ken kunnen hebben voor de betrok ken bedrijven. AMSTERDAM. De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een be gin gemaakt met de behandeling van de grootste textielzwendel ooit ont dekt in ons land. ASSEN. De Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM (een samenwer kingsverband van Shell en Esso) heeft Emmen gekozen voor de bouw van een ontzwavelingsinstallatie. Met de toevoerleidingen gaat het om een investering van bijna 600 min. DEN HAAG. Met name ontwikke lingslanden die met ernstige beta lingsbalansproblemen kampen, krij gen van Nederland dit jaar meer ont wikkelingshulp. Flitsen uit het buitenland WELLINGTON. De Poolse ambas sade in Nieuw-Zeeland wordt volgen de maand gesloten om ekonomische redenen. Dit heeft de Poolse zaakge lastigde in Wellington, Jan Koscins- ki, dinsdag aangekondigd. STOCKHOLM. In de gevangenis van Diyarbakir, in Oost-Turkije, zijn vorige week 38 Koerdische nationa listen doodgemarteld. Dit heeft een Koerdische schrijver, die in balling schap in Zweden leeft, maandag ge zegd in Stockholm. BRUSSEL, 7-4. De Verenigde Sta ten hebben hun Navo-bondgenoten in Brussel „materiaal" getoond, waaruit blijkt dat de Sowjet-Unie doorgaat met de bouw van lanceerin- stallaties voor SS-20-raketten. Moskou heeft al 300 dergelijke in stallaties opgesteld, die bij elkaar 900 kernkoppen bevatten. Richard Burt, een hoge funktionaris van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken, maakte in een bijeen komst van de „Special Consultative Group" duidelijk dat de bouw van SS-20-installaties doorgaat ondanks de toezegging van president Leonid Brezjnjev op 16 maart, dat de Sowjet- Unie een moratorium in acht neemt. WASHINGTON. De vorige secre taris-generaal van de Verenigde Na ties, Kurt Waldheim, is benoemd tot hoogleraar diplomatie aan de Georgetown-Universiteit van Was hington. DEN HAAG, 7-4. Onderzoekers van TNO hebben een nieuw ge neesmiddel ontwikkeld dat mogelijk gebruikt kan worden bij de bestrij ding van bepaalde vormen van kan ker. .Het nieuwe middel, „TNO-6" ge naamd, is het eerste kankerbestrij dingsmiddel dat ooit in Nederland is ontwikkeld. Ofschoon patiënten in het Amsterdamse Anthoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het Akademisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit het middel goed blijken te verdragen is er volgens de onder zoekers nog verder onderzoek nodige De onderzoekers, prof. dr. L. van Putten van Radiobiologisch instituut TNO in Rijswijk, en dr. E. Bulten van het Instituut voor toegepaste chemie TNO in Utrecht, spreken van een mijlpaal in de ontwikkeling van de medicijnen in ons land. Het nieu we geneesmiddel is afgeleid van een overal ter wereld toegepast prepa raat. Het grote nadeel van dit bestrij dingsmiddel is dat het de nieren be schadigt. De onderzoekers van TNO zijn er nu in geslaagd een preparaat te ontwikkelen dat wel effekt heeft op kankergezwellen, maar geen of nauwelijks nierbeschadiging met zich brengt. ZIERIKZEE. Droevig lot onderging maandagavond de motorfiets van G..S. uit Brouwershaven. Bij het starten, voor het klubhuis van de motorklub ,,The Lost Ones" aan de Molenstraat, vloog hij in brand. Zelf blussen met een schuimblusser mislukte en de brandweer moest eraan te pas komen. De mo torfiets kon niet meer gered worden en brandde totaal uit. Ook de dêuren van het klubhuis liepen brandschade op. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Van Agt fietst in New York DEN HAAG, 8-4. Premier Van Agt doet over twee weken mee aan een f iets-marathon in de Amerikaanse stad New York. Hij is dan voor het hou den van enkele spreekbeurten in Amerika. Volgens de pre mier is het .volstrekt toeval" dat zijn bezoek samenvalt met het wielerfestijn. Advertentie rijk van kleur zeer sportief voor jongens- kleding moet u bij deurloo zijn Mol 5-7, Zierikzee ZIERIKZEE, 7-4. Deze week ver schenen weer diverse schoolkranten, die allemaal in het teken staan van het Paasfeest. De leerlingen van kleuter- en lagere scholen kunnen nu al genieten van de paasvakantie. Ze worden maandag 19 april weer op school verwacht. De stand van zaken wat betreft de toekomstige basisscholen wordt in de schookrant van ,,'t Mierenest"/,,'t Kofschip" duidelijk uit de doeken gedaan. Basisschool Waarschijnlijk in 1985 zullen alle kleuterscholen en lagere scholen in basisscholen zijn omgezet. Voor ,,'t Kofschip" en ,,'t Mierenest" levert dit geen grote problemen op, omdat deze scholen naast elkaar werden ge bouwd. De J. W. v. d. Doelschool zal inte greren met kleuterschool „De Speel doos" en inmiddels werd al de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw naast deze kleuterschool. Voor de openbare lagere school „Binnen de Veste" bestonden er nog wat problemen. Deze lagere school zal verhuizen naar het dan vrijko mende pand van de J. W. v. d. Doel school in de Raamstraat en zal inte- grer'en met de Nutskleuterschool. Nieuwbouw gaat niet door. De Theo Thijssenschool zal samengaan met de Woelwaters. Maltarakkers kers en de J. L. de Jongeschool staat vermeld dat het ministerie van on derwijs de goedkeuring heeft gege ven voor de verbouwing (een deel nieuwbouw) aan de lagere school. Er zal een speellokaal van 84 m2 worden gerealiseerd en de toiletten en speel plaats zullen worden aangepast t.b.v. de kleuters. Twee lokalen zul len worden aangepast voor de komst van de kleuterscholen „Maltarak kers" en „Rehoboth". Kiekieris In de schoolkrant van „Binnen de Veste" en de Nutskleuterschool wordt eveneens melding gedaan van de ontwikkeling in de toekomsitge huisvestingsplannen. Hoofd van de lagere school, de heer G. W. A. Koo- man, uit in de schoolkrant zijn te leurstelling over het niet doorgaan van nieuwbouw aan de Baden Po- wellweg. Het gebouw in de Raamstraat zal de toekomstige basis school worden. AMSTERDAM. Fokker zal binnen kort aan het Franse ruimtevaartbu reau CNES een tussentrap van de Eu ropese draagraket Ariane afleveren met een ingebouwd parachute systeem. UTRECHT. Van 1 tot 9 mei zal vrouw, kerk, tweederde wereld een aktieweek houden voor Zuid-Afrika met als thema „Vrouwen tegen de portaties". In de schoolkrant van de Maltarak- FIN ANCIEN EN EKONOMIE Wens b. en w. Bru BRUINISSE, 8-4. Het Coördinatiekollege Waddengebied heeft in de opzet van de Waddenadviesraad, aan de vereniging tot bevordering der Zeeuwse Visserijbelangen Zevibel slechts een gedeelde zetel met de Nederlandse Vis sersbond toebedacht waddenzee opererende mossel- kweekbedrijven is aangesloten bij Zevibel. Met het oog hierop en met het oog op het belang van de mossel- kweekbedrijven van Zeeland, ver zoeken b. en w. van Bruinisse het mi nisterie met nadruk Zevibel, naast de Nederlandse Vissersbond, zelfstandig een zetel in de Waddenad viesraad toe te kennen. Gelet op het belang van de Wad denzee voor de mosselteelt (ca. 60 van de produktie is afkomstig uit de Waddenzee) achten burgemeester en wethouders van de gemeente Brui nisse deze gedeelde zetel voor Zevi bel niet juist. Dit schrijft dit kollege aan het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening te Den Haag. Het grootste gedeelte van de op de BRUINISSE, 8-4. Jeugdsoos „De Pul" heeft voor volgende week zater dag, 17 april, een bijzondere artiest uitgenodigd: Son of Tarzan, een man die tegelijkertijd diverse instrumen ten bespeelt. Deze musicus benadert in zijn eentje het geluid van een kom- plete volwassen band. Son of Tarzan bedient met zijn voe ten het drumstel, met zij handen een gitaar en daarbij zingt hij ook nog of bespeelt een mondharmonica. Het moet een zeer originele voorstelling zijn, want de recensies in diverse mu ziekbladen zijn lovend. Het Teportoire van deze eigenaar dig uitgedoste artiest bestaat voor namelijk uit „gouwe ouwe" hits van o.a. Queen, Rolling Stones, Beatles etc. AMSTERDAM, 7-4. De ABN is ero ver tevreden, dat de nettowinst vorig jaar nog met 10,5 procent steeg tot f 341,6 miljoen ondanks de moeilijke ekonomische omstandigheden. Hier door nam de toevoeging aan de reser ve van f 300 miljoen tot f 495 mil joen toe, zo blijkt uit het jaarverslag van de bank. De bijdrage van de buitenlandse aktiviteiten aan de nettowinst was erg hoog. Alleen al aan het brutore- sultaat van ruim f 1 miljard (bijna 27 procent meer dan in 1980) droeg het buitenland voor 52 procent bij (1980: 46 procent). De stijging in het resul taat van het buitenlandse bedrijf werd vooral veroorzaakt door de toe neming van de rente-opbrengst. Dieren, slachtoffer van menselijk onbegrip Ja, helaas ook in 1982 zijn vele die ren het slachtoffer van menselijk on begrip. Zo komt het nog regelmatig voor dat mensen aan een „hond of kat be ginnen", terwijl ze niet in staat blij ken het dier de nodige verzorging en aandacht te geven die het nodig heeft. Het gevolg is dan dat het dier op straat gezet wordt en men er niet meer naar omkijkt. Dan is er weer een slachtoffer van menselijk onbe grip bijgekomen. Ook bij verhuizing worden dikwijls katten onverzorgd achtergelaten, maar soms ook andere huisdieren. In veel van deze gevallen wordt de Sophia-Vereniging tot be scherming van dieren ingeschakeld. Sinds 1867 werkt zij in het belang van de noodlijdende dieren, en ge lukkig kunnen zo veel dieren worden geholpen die slecht verzorgd worden of nog erger onverzorgd worden ach tergelaten. In onze opvang in Kerk- werve (honden) en in Nieuwerkerk (katten) kunnen deze dieren dan weer wat op verhaal komen, en wordt er voor hen naar een goed te huis gezocht. Langs deze weg wil ik daarom plei ten: geef de dieren een kans! Ook die minder leuke hond en die poes die misschien niet de mooiste is. Daarom dierenvrienden, als u een huisdier zoekt wendt u dan tot ons. Bij ons wachten gevonden en achtergelaten dieren op een goed tehuis. Geef ze dan een kans, zodat het voortaan ook voor deze dieren mogelijk zal zijn om de nodige aandacht en een goede ver zorging te krijgen in een nieuw en goed tehuis. Zij zullen er u dankbaar voor zijn. P. I. Heijboer, vert, van de Sophia-Vereniging tot bescherming van dieren, EsdoornstTaat 33, Nieuwerkerk (Z.) Tel. 01114-1583.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4