FABRIEK BEGINT AAN EERSTE PROEFMAT Palmpasenoptocht in Ouwerkerk Opbouwwerk Er is al een Adria lichtgewicht voor f.4.995.-* il STREEKNIEUWS De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DE SM0KKELH0EK" R kswe93 -• Hans Wiegel huwt schoonzus Fatale botsing met trein Dood na diepe val Dode door heroïne NEWMAN, WMRBENJE? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 8 april 1982 Nr. 23095 Op „Neeltje Jans" WERKEILAND NEELTJE JANS, 8-4. Het hefschip „Ostrea" heeft zijn proefnemingen, eerder dan was ge pland, reeds achter de rug. Woensdagavond werd de pijler, die maandag als eerste werd getild, weer neergezet in Bouwput I. Sinds vandaag (donderdag) ligt het werk- schip weer aan de steiger tegenover het Informatiecen trum Stormvloedkering, in dezelfde bouwput. Ostreaeerder klaar met proeven De proeven zouden eigenlijk tot en met vandaag duren, maar zijn versneld uitgevoerd. Enerzijds omdat de zaken vlot verliepen, anderzijds met het oog op het slechte weer dat wordt ver- wacht WESTERSCHOUWEN. Vermoede lijk een plaatje uit de Domeinen schreven we bij het onderschrift van deze in het maandagnummer ge plaatste foto. Van bevoegde zijde werd dit vermoeden bevestigd. Het betreft de aanplant van helm en riet bij „De Driehoekachter één der thans aanwezige infiltratievijvers van de Watermij. Twee personen zijn nog herkenbaar op de foto: de toen malige opzichter Steur en de voor werker J. van Hekke. Puzzelrit Op Tweede Paasdag wordt een puz- zelricht gehouden, onder auspiciën van automobielbedrijf Akkerdaas te Noordgouwe. Op dit adres kan wor den ingeschreven, waarna de start plaats vindt van deze rit, waarvoor prijzen beschikbaar zijn gesteld. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE Film in het weekeinde Stichting „Het Theater" vertoont zaterdag, zondag en maandag de film „De vier vuisten hebben de tropen kolder" met in de hoofdrollen Teren ce Hill en Bud Spencer die natuurlijk weer garant staan voor lachwekken de knokpartijen. Het verhaal speelt zich af op een „onbewoond" eilandje in de Stille Zuidzee, waar een schat verborgen moet liggen. Als Alan (Terence Hill) en Charlie (Bud Spencer) eenmaal op het eiland zijn gearriveerd, blijkt echter dat er nog een inheemse stam woont. Deze inboorlingen zijn in eerste instantie allerminst vriendelijk. Voor tijd: zie agenda. Afdeling Plattelandsvrouwenbond Op woensdag 14 april wordt in het Huis van Nassau een bijeenkomst ge houden van de afdeling Schouwen van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen. Onderwerp is: „Kies ik, kies jij, kiezen wij voor ver antwoordelijkheid?", ingeleid door mevr. De Dreu te Middelburg. Muur stortte op auto Bij verbouwingswerkzaamheden bij Albert Heyn is aan de achterzijde, aan de Hoge Molenstraat, een muur ingestort. Brokstukken kwamen te recht op een auto, die aan de achter zijde van de Gasthuiskerk op het par keerterrein stond. Het voertuig werd aan de voorzijde beschadigd. Inbrekers op heterdaad betrapt Patrouillerende politiemensen van de Rijkspolitie hebben vannacht (woensdag op donderdag) twee inbre kers op heterdaad betrapt, die zich ophielden bij de firma Koevoets aan de Mol. De twee werden vannacht meteen ingesloten. Vandaag begon het verhoor. Sportdag Chr. Scholengemeenschap Ter afsluiting van het werkseizoen Kerst-Pasen hield de Chr. Scholenge meenschap Mavo/LHNO een sport dag in Onderdak. Onder leiding van de docenten lichamelijke opvoeding, mevrouw Bolle-Pannemans en de heer Franke namen de leerlingen aan badminton, basketball, volleybal en zaalvoetbal deel. De „klapper" was de traditionele voetbalwedstrijd tus sen leerlingen en ieraren, die door de leerlingen glansrijk werd gewonnen. WAO groep FNV Op dinsdag 13 april houdt de WAO- grope FNV, Schouwen-Duiveland de laatste bijeenkomst in dit seizoen en wel in het.Verenigingsgebouw te Zie- rikzee. De heer Kalebeeke van de Gem. Med. Dienst uit Goes geeft een uiteenzetting over de werkwijze van deze dienst. Voor tijd: zie agenda. Jubileum bij Deltadienst fn het kantoor van de Deltadienst Na Pasen gaat het schip weer verder oefenen. Zo gaat het (zonder pijler) een paar keer varen, waarna het veranke ren en verhalen (het verplaatsen op de ankerdraden) wordt goefend. Over een paar weken worden dan koppelings- proeven genomen met de Macoma, het afmeer- en opschoonponton, dat bij het plaatsen van de pijler gekombineerd met de „Ostrea" gaat werken. In juni wordt er dan opnieuw het oppakken en plaatsen van een pijler beproefd, dan nog zonder de Maco ma, een aardige bezienswaardigheid voor de vroege toeristen. Een paar maanden later zal het schip dan met een pijler naar de proeflokatie aan de Noordbevelandse kant bij de Sophia- haven varen. Funderingsmat In dat verband wordt in de mattenfa- briek, op het werkeiland volgende week begonnen met het maken van een proefmat, die de afmeting krijgt van een bovenmat (60 bij 31 meter), maar de „vulling" krijgt van een ondei> mat, die normaal 200 bij 42 meter meet Bij de definitieve matten zal de ondermat uit drie verschillende lagen bestaan (van grof naar fijn grind), en de bovenmat (ter bescherming) uit drie lagen grof grind. De proefmat krijgt dus drie verschil lende lagen. Deze wordt in drie weken tijd gemaakt, terwijl voor het maken van een normale bovenmat 19 uren staat Cardium De proefmat wordt enkele malen, met de mattenlegger „Cardium" op gerold en neergelegd. Door hard werken hoopt men ook het baggergedeelte van de Cardium dan in orde te hebben, dat voor het neerleggen van de matten de bodem moet vlakken. Lukt dat niet, dan wordt de proefmat zolang op een ongevlakte Oosterschel- debodem neergelegd. Het afrollen van dat eerste stuk mat gebeurt ongeveer in de eerste week van mei te Zierikzee wordt donderdag 29 april een receptie gehouden voor de heer Th. A. Meijer, die op deze dag 25 'jaar in dienst is van de overheid. Hij werkt bij de afdeling Bedrijfsekono- mische Zaken van de Deltadienst. WESTENSCHOUWEN Diefstal op „Neeltje Jans" De aannemeningscombinatie Dos- bouw deed woensdag aangifte van de diefstal van een elektrische takel, waarde 1600 gulden. HAAMSTEDE Paasontbijt De kleuters van de klasjes der kleuterschool „Het Kleuterbosje" hebben woensdagmorgen iets bijzon ders meegemaakt. Keurig aangezette tafels stonden te wachten op de kleintjes die al om kwart voor negenen mochten plaats nemen voor een speciaal voor hen sa mengesteld Paasontbijt dat uit een beschuitje, een krentenboterham, een stukje ontbijtkoek en natuurlijk een fraai gekleurd ei bestond. Later mochten de kleuters verstopte eieren opzoeken. Al met al een origineel idee en een heel leuke morgen, zowel voor de kleintjes als voor de leiders. Opening hotel-restaurant „Haamstede" Zaterdag opent de familie Pen- narts het hotel-restaurant „Haamste de" aan de Hogezoom in Haamstede. In verband met deze opening wordt op vrijdag 9 april een receptie voor genodigden gehouden. RENESSE Inbraak in Renesse Begin deze week is er ingebroken bij de fam. J. J. M. aan de Hoogezoom in Renesse. Men was binnengestapt via een slaapkamerraam. Vermist werden 1500 gulden en wat spaarpot jes. SCHARENDIJKE Aktiviteiten rond de Paasdagen Zaterdag 10 april bestaat op Cam ping „Duin en Strand" de mogelijk heid tot het verven van eieren, 's Avonds is er voor de liefhebbers Paasklaverjassen. Zondag 11 april Eerste Paasdag, kunnen op camping „Duin en Strand" de geverfde eieren gezocht worden en 's avonds is er ge legenheid tot het bezoeken van het Paasbal. In de Hervormde kerk van Scha- rendijke wordt een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk gehouden. Aan deze dienst verleend het koor „Sursum Corda" eveneens de medewerking. Dinsdag 13 april wordt voor de jeugd een filmmiddag gehouden in het Ned. Hervormd Ver enigingsgebouw, die door het jeugd Rode Kruis wordt georganiseerd. Voor tijden: zie agenda. Auto leeggehaald Uit een auto, die aan de Brouwers- dam stond geparkeerd, is de volledi ge bagage ontvreemd, die bestond uit koffers met kleding, make-up en der gelijke zaken. De auto, die werd opengebroken, en de bagage zijn ei gendom van S. B. uit Keulen en zijn metgezel(lin) U. R. uit Düsseldorf. OOSTERLAND „Spullen" voor fanfare Aangezien het in het voornemen ligt van de plaatselijke muziekvere niging „Oosterlands Fanfare" om op zaterdag 17 april a.s. voor de laatste maal oude spullen op te halen voor de deze zomer te houden rommel markt ten bate van de kasmiddelen van de vereniging, doet het bestuur gaarne een beroep op de ingezetenen, nu de schoonmaak weer aan de gang is als er soms iets te missen is, dat op genoemde dag gereed te houden. De muziekmannen zullen het graag in ontvangst nemen zoals meubelen, huisraad, boeken en wat in aanmer king komt. Advertentie De komfortabele 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met 2-bekken gasvuuren watervoorziening. Veel kast- en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wegligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - nu bij ons ja W» W» W •incl. BTW en aflcveringskosten. JEvL JÊUm ATm De Sakor-kollekte De nationale kollekte ten bate van de Kinderbescherming SAKOR werd gehouden van 29 maart tot en met 3 april j.l. door de dames: mevr. Bal, mevr. Ista, mevr. Van der Maas, mevr. Ouwen, mevr. Stouten en mevr. Zwager, en verder door de jon gedames: Bianca Boll, Marian van Dijke, Marleen Steenpoorte en Erna Verstraatten. De opbrengst bedroeg 456,-, waarvoor veel dank aan de milde gevers, geefsters en vooral ook niet minder aan de dames en jonge- dames-kollektrices voor al het ver richtte werk. NIEUWERKERK Gezamelijke Paasdienst Herv./Geref. kerk Eerste Paasochtend wordt een gea- menlijke kerkdienst van de Her vormde en Gereformeerde kerk ge houden. De kerkdienst wordt gehou den in de kerk aan de Ooststraat en hierin zal voorgaan Hervormd predi kant ds. Alb. van den Ban. Een deel van deze dienst is voorbereid door oecumenische Jongeren-groep. BRUINISSE Eieren zoeken met jeugdsoos De Pul Traditiegetrouw organiseert jeugd soos De Pul voor tweede Paasdag ei- renzoeken voor de jeugd. Kinderen (tot en met 12 jaar) kunnen hieraan deelnemen. Voordat het zoeken be gint, moeten de kinderen zich rond acht uur bij het Ned. Herv. vereni gingsgebouw verzamelen, waar het gebied waar de eieren liggen ver stopt, wordt bekend gemaakt. In to taal liggen er dan 450 eieren verstopt, waaronder het gouden en het zilve ren ei, de eerste en de tweede prijs. Maandag tweede Paasdag is de Strip-o-theek gesloten. Dinsdag 13 april is deze wel geopend. Auto tegen bromfiets In Bruinisse heeft een duo passagier van een bromfiets woens dag om kwart over een één gekneus-. de enkel opgelopen bijeen aanrij ding. Hét "betrof de jongeman M.M. uit Rotterdam, die achterop meereed met R.O. uit Bru. Op het kruispunt Oudestraat/Beursstraat zou de bromfiets geen voorrang hebben ge kregen van automobilist A. l5l. van S. uit Tholen. Gekompliceerde aanvaring Vanochtend rond 6.00 uur vond een gekompliceerde aanvaring plaats op het Schelde-Rijnkanaal, waarbij drie schepen waren betrokken. De Belgische motorspits „Cristof- fel" (geladen met cement) werd opge lopen door de Duitse tanker „Elenic" en de Nederlandse „J.F. Kennedy", OUWERKERK, 7-4. Dat was best even een moeilijke beslissing woens dagochtend voor de leden van de ou derkommissie en leidster van kleu terschool ,,'t Stoofje" mevrouw G. Koppert-de Rijke: wel of geen Palm pasenoptocht. Het weer was aanvankelijk niet al te vriendelijk, maar de kleuters wa ren dol-enthousiast en de zelfge maakte paasstokken waren zo fraai versierd. Tenslotte viel het besluit: „Niet uitstellen we houden nu onze optocht". Het wordt inmiddels tradi tie, dat de kleuters in Ouwerkerk de bejaarde inwoners van boven de tachtig elk voorjaar een lentegroet brengen in de vorm van een Palmpa senoptocht. Bericht vooraf De inwoners, die bezocht zullen worden, krijgen vooraf bericht en het vriendelijke verzoek aanwezig te zijn als de kleuters zich aandienen. Voor de kleintjes zou het immers een teleurstelling zijn als ze met hun at tentie voor een gesloten deur zouden komen. Woensdagochtend trok de Palmpa senoptocht dus door Ouwerkerk. De paasstokken werden dit keer per kar meegevoerd en bij elk adres weer uit gedeeld. Als de stokken helemaal zijn opgesierd met brood haantje, si naasappels e.d. zijn ze namelijk best een beeije zwaar voor de kleuters om ze door het hele dorp te dragen, van daar de kar. Bij negen adressen werd aange beld, een palmpasenlied gezongen en een broodhaantje en plantje uitge deeld. De bejaarde inwoners bleken dit lieve bezoek zeer op prijs te stel len en kwamen op hun beurt met wat lekkers voor de kleuters. Na afloop van de optocht mochten de kinderen hun eigen gemaakte Palmpasenstok mee naar huis nemen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) waarbij de laatste twee frontaal met elkaar in aanraking kwam. Ook de „Cristoffel" liep hierbij schade op. De drie schepen zijn verhaald naar de haven aan de Volkeraksluis, voor na der onderzoek. Expositie kadaster Van dinsdag 13 tot en met dinsdag 20 april staat in de entree van het ge meentehuis van Bruinisse een voor- lichtingsexpositiestand van de Dienst van het Kadaster en de Open bare Registers, welke resorteert on der het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening, meestal kortweg „het Kadaster" ge naamd. Het Kadaster bestaat dit jaar 150 jaar en dat is de reden om door middel van deze langs de Zeeuwse ge meentehuizen trekkende voorlich tingsstand eens naar buiten te tre den. Op dinsdag 20 april, 's morgens van 9.30 tot 12.00 uur zal een medewerker van het Kadaster aanwezig zijn voor nadere informatie. Van een fiscaal instrument heeft het Kadaster zich ontwikkelt tot het grootste instituut voor grondinfor matie van Nederland. De betekenis van het moderne kadaster ligt vooral in het verschaffen van informatie over de rechtstoestand van onroeren de goederen, huizen, gebouwen e.d. Daarnaast speelt het al geruime tijd een rol bij de aktiviteiten rondom de landinrichting, kortom, tijdens een bezoek aan de voorlichtingsexpositie kunt u ze „uitgemeten" krijgen, maar wijzer wordt u altijd. Schoolkrant Het Paasnummer van het Kwetter- nest- en Meerpaalnieuws, de school krant van de Openbare Kleuter- en Lagere school, staat weer vol mede delingen en wetenswaardigheden voor de ouders. Maar het grootste deel van de copy is toch weer ver zorgd door de kinderen zelf, van de kleinste kleuters tot de zesde klas- sers toe, hebben ze hun aandeel gele verd in de vorm van tekeningen, ver haaltjes, puzzels en rijmpjes. Legaat De Ned. Hervormde Kerk van SCHIPHOL. Op Schiphol is door de douane in totaal 10 kilo marihua na onderschept. In verband daarmee zijn in totaal 2 Nigeriaanse mannen en een vrouw uit Nigeria aangehou den. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft met het Rijn-Schelde-Verolme-concern over eenstemming bereikt over de steun maatregelen voor RSV. HAREN (Gr.), 8-4. In de Groningse gemeente Haren is woensdag V.V.D.- fraktieleider Hans Wiegel (40) in het huwelijk getreden met de 30-jarige mevrouw Marjan Frederijks, een ou dere zuster van de eind 1980 door een verkeersongeval om het leven geko men eerste vrouw van Wiegel, Jac queline. Het huwelijk werd voltrok ken door burgemeester K. Weide van de gemeente Haren, een persoonlijke vriend van Wiegel. Wiegel trouwde in 1973 met Jacque line Frederiks, die toen achttien jaar was. Uit dat huwelijk heeft hij twee kinderen: Eric (7) en Marieke (5). ENSCHEDE, 6-4. Op de spoorlijn Hengelo-Enschede zijn dinsdaga vond om ongeveer half zeven twee jongens op een bromfiets onder een trein gekomen. Een van de jongens is in een ziekenhuis aan zijn verwon dingen overleden. De andere is ern stig gewond en verkeert volgens de Enschedese politie in levensgevaar. De identiteit van de beide jongelui is nog niet bekend. De treinen tussen Enschede en Hengelo hebben in verband met het ongeval gedurende anderhalf uur vertragingen opgelopen. DEN BOSCH, 7-4. De 22-jarige H. van de Loo uit Den Bosch is om het leven gekomen door een val van 18 meter in een leegstaande kerk in zijn woonplaats. Het slachtoffer was sa men met twee vrienden de kerk bin nengedrongen op zoek naar wilde duiven. Op de plaats waar vroeger her kerkorgel stond gleed hij uit en stortte naar beneden. ROTTERDAM, 7-4. De Rotterdam se politie heeft woensdag bekendge maakt dat zij de dag ervoor het stof felijk overschot van de 27-jarige Rot terdammer P. S. in de Van Waer- schutstraat in de Maasstad heeft aan getroffen. Volgens de politie is de man overleden aan een overdosis heroïne. Bruinisse heeft uit de nalatenschap van de in december 1981 overleden mevrouw v. d. Berge-Beekman een legaat ontvangen van 40.000,—. Waarschijnlijk zal dit geld aange wend worden voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkvoog dij kreeg een legaat van 10.000,— ten behoeve van het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw. (Vervolg van pagina 1) is. De dorpsraad neemt zelf geen ini tiatieven bij de openingsaktiviteiten van het dorpshuis. Men gaat probe ren enkele avonden te houden voor de jeugd om te polsen of er nog een groep aktief te maken is voor een jeugdsoos. De dorpsraad in Ellemeet is bezig met het organiseren van enkele akti viteiten op het dorp, o.a. het Oranje feest op 30 april. De opbouwwerker ondersteunt dit en helpt met wat stencil werk. De dorpsraad blijft ver der de ontwikkelingen rond de win kelvoorziening, de woningbouw en fietspad volgen. Ten aanzien van de akkommoda- tieproblematiek in Zierikzee wordt in het werkverslag van de opbouw werker nog eens herinnerd aan de „Nota Concertzaal" van de Initiatief groep Kultureel Centrum. Geen onteigening Ad Boonman is ook nauw betrok ken bij het Kleine Kernen Experi ment. Naar aanleiding van een eer der bericht betreffende het Woning- bouwprojekt Ellemeet-Sirjansland deelde hij mede, dat de problemen rond de grondverwerving in Elle meet inmiddels zijn opgelost, er zal derhalve niet tot onteigening behoe ven worden over te gaan. In het werkverslag wordt verder herinnerd aan de pogingen van de burge meester in Brouwershaven door mid del van zelfwerkzaamheid door de jeug$ een. soosakkommodatie voor 12-16' jarigén te bouwen. Maandag avond vulde Ad Bóonman daar nog bij aan, dat door die zelfwerkzaam heid een bedrag van 50.000,— bespaard zou kunnen worden. De opbouwwerkerk heeft vrij veel overleg met de dorpsraad en bewo ners van Serooskerke. Binnen het Kleine Kernen Experiment is het plan ontstaan om de dorpshuisver bouwing, winkelvoorziening, uit breiding school en woningbouwwen- sen in één integraal projekt aan te pakken. Er is een projektgroep in het leven geroepen met daarin de gemeente, het Kleinen Kernen Experiment, de opbouwwerker, de provincie en C.R.M. Naar aanleiding van de resul taten van de winkelenquête in Kerk- werve zal de opbouwwerker in de ko mende tijd proberen énkele bewo ners bij elkaar te krijgen en daarover te praten. Er zijn al enkele signalen, dat een dorpsraad tot de mogelijkhe den behoort. Er is verder overleg ge weest met het R.P.C.Z. betreffende de ouderkommissiekursussen, toe gespitst op de nieuwe wet op de me dezeggenschapsraden. Het R.P.C.Z. zal zelf een aanbod doen naar de schoolbesturen van de kleinste scho len op Schouwen-Duiveland. Overlegplatvorm De opbouwwerker besteedt zijn tijd volgens het werkverslag verder aan bestuurlijk werk, kantoorwerk zaamheden en serviceverlening. Zoals reeds eerder gemeld, is de Stichting Samenlevingsopbouw ver der bezig met het vormen van een overlegplatvorm (Werkgroep Vol- wassenedukatie Schouwen-Duive land) ten behoeve van een goede in ventarisatie van het kursusaanbod in deze regio. In de toekomst wil de werkgroep ook initiatieven on dersteunen en ontwikkelen om leem tes in het programma-aanbod op te vullen en onderzoeken of aktivitei ten wat meer gespreid kunnen plaatsvinden. Advertentie mm Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. Holt}' irjode ~Öok voor hoeden en »hsWit Dam 15-'9, Tele'oon 01110 2816 A 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3