Argentinië vormt speciaal Zuid- atlantisch kommando Partijen legden hun pijn op tafel Geen belangen afgewogen liftsluis Oesterdam SCHEURTJES Konflikt Falklandeilanden Haig gaat bemiddelen Benzineprijs straks fiks omhoog Ministerie verwacht olieprijs stijgingen Stichting Het Theater D'66 raadslid verdacht van brandstichting AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE SENTEN' 2 Advertentie Tijdens een betogende samenspre- king over en tegen de te hoog geachte gasprijzen - of liever energieprijzen (gas en elektra) - is het zelfs zover ge komen, dat de minister van ekonomi- sche zaken op te verafschuwen wijze werd beledigd. Heel ontzettend voor de bewindsman, maar het is wel dui delijk dat de energieprijzen een heet hangijzer zijn geworden in Neder land. Randverschijnsel hierbij is het punt van de oninvorderbaarheid van energieprijzen. Volgens officiële cij fers beliep dit bedrag in 1981: 3,4 miljard, maar in de praktijk blijkt dat geen gefixeerd bedrag te zijn. Er komt - zij het traag en met moeite - nog wel het een en ander van binnen, maar miljoenen kunnen worden af geschreven en dat is nog weer wat an ders, dan het afsnijden van de toe voerleidingen, een maatregel die aan hevige kritiek bloot staat. Vertraging in de betaling van vor deringen of non-betaling, beperkt zich intussen niet tot de energieleve ranties. Ook de P.T.T. (telefoon voor al) deed vergelijkbare ervaringen op en voor de belastingdienst is het ook een hele toer ,,de centen binnen te krijgen". Miljoenen dwangbevelen gingen de laatste twee, drie jaar de deur uit. Niet of te laat betalen van rekeningen en vorderingen is in de Nederlandse samenleving een ver schijnsel geworden en dat vormt een indikatie van de stijgende problema tiek, die voortvloeit uit het recessie- verschijnsel. Daarnaast blijkt ook een normver vaging op dit punt bij het publiek, hoewel men uiterst voorzichtig moet zijn met een generaliserend oordeel. Onder de paraplu van randverschijn selen ener teruglopende konjunk- tuur, wijzen velen ook op het stij gend aantal winkeldiefstallen. In veel beschouwingen wordt ook het (populair geworden?) kraken als een soort diefstal aangemerkt, maar het is duidelijk dat hierbij toch wel heel andere motieven en achtergronden meespelen. Kritiek is er binnen het kader van dit onderwerp ook op de overheid, die „werkt" met verschuivingen van dringende zaken naar volgende ja ren, om der wille van begrotingstech nische zaken. Vaak genoeg spiegelen sommige bedrijven zich hieraan, die - zo bleek uit een onderzoek - het wel tot taktiek maken bijvoorbeeld zo lang mogelijk te wachten met beta lingen, uit een oogmerk van rente besparing. Het is duidelijk dat de financièel-ekonomische problema tiek, micro en macro, tot allerlei ver schijnselen voert, die de scheurtjes in de gevel van het vaderlandse ekono- misch gebouw genadeloos in het licht zetten. Flitsen uit het buitenland WARSCHAU. Polen zet zigeuners uit de stad Konin het land uit. De stad in Midden-Polen was vorig jaar het toneel van rellen tegen zigeuners. In de afgelopen tijd komen zij in het Zweedse Ystad van de veerboot uit Polen, in groepjes van tien tot twaalf, in totaal tot dusverre zestig zigeuners. KOEWEIT. In Koeweit is een drie daagse ministersbijeenkomst van de beweging van niet-gebonden landen begonnen. Al vrijwel direkt na de opening liep de Iraanse vertegen woordiger, minister Ali Akbar Vela- jati, de vergaderzaal uit toen de Ira kees Ismat Kittani het woord nam. PEKING. China heeft gedreigd de betrekkingen met de Verenigde Sta ten op een lager pitje te zetten. De re gering in Peking beschuldigde Was hington van de verslechtering van de verhouding. Oorzaak is de Ameri kaanse levering van wapens aan Tai- KOEWEIT. Egypte heeft dinsdag in Koeweit een plan van elf punten ontvouwd over de rechten van het Palestijnse volk dat Israël zou moe ten aanvaarden in het kader van een „gelijktijdige wederzijdse erkenning van het Palestijnse volk door Israël en van Israël door het palestijnse volk". CAIRO. In Cairo zijn 47 personen in staat van beschuldiging gesteld wegens ondergrondse communiatia- che aktiviteit en samenzwering tegen de staat. De zaak is verwezen naar het hoge hof van staatsveiligheid. ANKARA/ISTANBOEL. In Turki je komt er op 29 april een nieuw pro ces tegen oud-premier Bulent Ecevit, maar is een onderzoek tegen even eens oud-premier Suleyman Demirel stopgezet. AAAAAAA*AAAAAAAAAAAAA*g Tulpen in Madrid MADRID. 1-4. De Spaanse hoofdstad heeft zich deze lente meer dan ooit tevoren mooi ge maakt met tulpen. Pleinen, parken en boulevards zijn met 150.000 exemplaren op gesmukt. De Nederlandse ambassade in Madrid schonk 62.200 tul penbollen. grotendeels in de nationale kleuren van Spanje, geel en rood. BUENOS AIRES, 8-4. De Argentijnse militaire leiders hebben donderdag een speciaal Zuidatlantisch komman- do gevormd om een gebied rond de Falkiand-eilanden (Malvinas) dat door Groot-Brittannië tot oorlogszone is verklaard, te verdedigen. In een verklaring van de junta werd gezegd dat haar militaire komi- té het kommando kon opdragen „da den van zelfverdediging in de Zuid- atlantische zone uit te voeren als de nationale veiligheid in gevaar was. De Britse minister van defensie, John Nott, had woensdagavond een zone van 200 mijl rond de Falklands ingang van as. maandag 06.00 tot oor logszone verklaard. Argentijnse oor logsschepen in die zone riskeerden tot zinken te worden gebracht Vice-admiraal Juan Lombardo zal verantwoordelijk zijn voor de door Ar gentinië ingestelde „Zuidatlantische operatie-zone". Reservisten Argentinië kondigde in antwoord op de Britse bekendmaking ook een ge deeltelijke oproeping aan van reser visten van leger, marine en luchtmacht Deze moeten zich gereed houden voor aanmelding bij hun eenheden. Argentijnse marinekringen zeiden dat een Britse marine-blokkade niet de bevoorrading zou raken van de duizenden Argentijnse militairen die al op de eilanden zijn. Zij zouden nieuwe voorraden via de lucht krijgen en de bevoorradings- vliegtuigen zouden intensieve begelei ding krijgen van gevechtstoestellen. LONDEN. De Britse premier, Ma- garet Thatcher, heeft tijdens het vra genuurtje in het Lagerhuis alle eisen van de oppositie dat zij en haar rege ring zouden moeten aftreden wegens de Argentijnse invasie op de Falkiand-eilanden, van de hand ge wezen. ROTTERDAM, 7-4. In kringen van de vrije oliemarkt in Rotterdam wordt verwacht dat de benzineprij zen met ingang van 16 april vrij fors omhoog zullen gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de officiële prijs van superbenzine met zes cent stijgen en die van normaal met zeven cent per liter. Voorts zal de gasolie ongeveer twee cent per liter duurder worden en de stookolie 15 gulden per ton. In kringen van de handel worden deze prijsaanpassingen allerminst verrassend genoemd. Voor wat de benzine betreft zijn de noteringen op de vrije markt de laatste weken gestegen omdat Amerikaanse maat schappijen op vrij grote schaal op de Rotterdamse markt opereren, zoals dat gebruikelijk is aan het begin van het zomerseizoen. DEN HAAG, 8-4. Het ministerie van ekonomische zaken verwacht, evenals de oliehandel, een forse prijsstijging van aardolieprodukten op vrijdag 16 april. Hoeveel de stij ging zal bedragen kon een woord voerder van het ministerie niet zeg gen omdat de berekeningen nog niet zijn afgerond. De stijgingen vinden hun oorzaak in het duurder worden van de dollar, het aantrekken van de noteringen op de Rotterdamse vrije oliemarkt en .speciaal wat de benzi ne betreft, een verwachte oplopende vraag door de vakantietrek. Vandaag - donderdag - wordt de Amerikaanse minister van buitenland se zaken, Alexander Haig, in Londen verwacht voor een bemiddelingspo ging. Hij zal ook Buenos Aires bezoe ken. Woensdag waren er in Buenos Aires aanwijzingen dat Argentinië zijn standpunt zou willen verzachten. Uit officiële kringen werd toen ver nomen dat Buenos Aires bereid zou kunnen zijn, zijn troepen terug te trekken in ruil voor Britse erkenning van de Argentijnse soevereiniteit vertoont in de Concertzaal a.s. zaterdag 19.00 en 21.30 uur a.s. zondag 20.00 uur a.s. maandag 20.00 uur TEHENCE WU'BUD SPENCER DE VIER VUISTEN HEBBEN DE TROPENKOLDER •ctJOENFUJOKALUSE BENfCTT SAL 60RGESE 8° Alle leeftijden K.v.K.-Breda: BREDA, 8-4. De Raad van de Waterstaat kan onmogelijk een evenwichtige belangenafweging toegepast hebben over de vraag of er in de aan te leggen Oesterdam by Bergen op Zoom wel of geen liftsluis opgenomen moet worden. Dit vindt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord- Brabant die in een verklaring zegt, dat de raad de sociaal-ekonomische belan gen van Bergen op Zoom en omgeving niet heeft laten meewegen. De Kamer zal samen met het kollege van gedeputeerde staten in Noord-Bra bant en B en W van Bergen op Zoom alles in het werk stellen om minister Zeevalking van verkeer en waterstaat en minister Terlouw van ekonomische zaken wel tot de bouw van de liftsluis te bewegen. Schade: f 30 miljoen In het kamerdebat van 25 maart, aldus de verklaring, hebben drie van de vier grote kamerfrak ties sterk ge pleit voor meeweging van de sociaal- ekonomische belangen voor de regio Bergen op Zoom in het eindadvies van de Raad van de Waterstaat De Kamer herinnert eraan, dat het niet bouwen van de liftsluis een schade van dertig miljoen gulden zal berokkenen aan het direkt betrokken bedrijfsleven op het haven-industrieterrein te Bergen op EINDHOVEN. In de Philips-CAO voor 1982 is geen ruimte voor algeme ne verbeteringen op het punt van be loning en arbeidsduur. HAARLEM, 8-4. De Haarlemse po litie heeft woensdagmiddag het 32- jarige D'66-gemeenteraadslid J. B. in verzekering gesteld op verdenking van het aansteken van de brand in zyn woning, die woensdagmorgen voor enkele honderdduizenden gul dens schade aanrichtte. Het raadslid ontkent Hij \frordt don derdag voorgeleid aan de officier van justitie. De politie noemt de eveneens aangestoken brand die dinsdagavond woedde in de woning van een ander D'66-raadslid, mevrouw Ruiter „puur toeval". B. moest na de brand met snijwon- den worden opgenomen in een zie kenhuis. Na behandeling daar nam de politie hem mee naar het bureau voor een getuigenverhoor. Zij besloot B. in verzekering te stellen toen er tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de brand verdenkingen tegen hem rezen. In het huis werden drie brandhaarden aangetroffen en er hing een terpetijn- lucht De betrekkelijke blijmoedigheid, waarmee hij het pand had betreden", werd wat getemperd door realiteitszin. Maar die betrekkelijke blijmoedigheid bezit ik nog steeds, zei Van Agt De overige ministers van het CDA wilden aan het slot van de avond geen mededelingen doen. De ministers van PvdA en D'66 bleven nog geruime tijd nakaarten. Rond half twaalf woensdag avond zaten zij nog steeds bijeen, toen de Christen-Democratische ministers al lang naar huis waren vertrokken. Zoom Bij hun keuze voor dit terrein heeft de toekomstige bouw van de liftsluis voor een aantal industrieën een belangrijke rol gespeeld. DEN HAAG. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid meent dat een verhoging van de mi nimumvakantiebijslag achterwege moet blijven gezien de huidige eko nomische omstandigheden. DEN HAAG. De zogenoemde gok- hallen worden binnenkort verboden terrein voor jongeren onder de 16 jaar. AMSTERDAM. Bij het Floriade- terrein in Amsterdam heeft de PTT een voor Nederland unieke telefoon cel geplaatst: de eerste cel, die mak- 1 jjplijk toegankelijk is voor invaliden in een rolstoel. De voorjaarsnota: DEN HAAG, 8-4. Alle partijen in het kabinetsberaad hebben woensdag avond hun pijn op tafel gelegd. Premier Van Agt vertelde na afloop van het overleg dat hij zich had gevoeld als de magiër die in de woestijn regen moet maken. „Het heeft nog niet geregend, maar er komt wat bewolking opzetten en dat is in dit geval wel gunstig", zo schatte de premier de situatie in. Aanvaard Premier Van Agt verwacht dat zijn eindvoorstel inzake de extra ombui gingen voor 1982 donderdag in essentie door de ministerraad zal worden aan vaard „Ik heb geen aanleiding te veronder- stellen dat ik morgen met een verdeeld kabinet te maken krijg", aldus premier Van Agt Het kabinetsoverleg inzake de be zuinigingen wordt donderdagochtend om twaalf uur voortgezet Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.l.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen. openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Donderdag 8 april Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 9 april Zonnemaire Café Bommenede. G e en dans- en bingo-avond. Voor andere datum: zie agenda. Zaterdag 10 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De Tijdmachine. 14.30 uur. Concertzaal, film: „De vier vuisten hebben de tropenkolder", 19.00 en 21.30 uur, a.l. Scharendijke Camping „Duin en Strand". Eieren verven. 10.00 uur. Camping „Duin en Strand". Paas- klaverjassen. 20.00 uur. Jaarvergadering Watersportvereni ging Scharendijke. Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Zondag 11 april (Eerste Paasdag) Zierikzee R.K.-kerk. Interkerkelijke Paas- zangdienst. 17.00 uur. Concertzaal, film: „De vier vuisten hebben de tropenkolder", 20.00 uur, a.l. Scharendijke Camping „Duin en Strand". Eieren zoeken, 10.00 uur; en Paasbal, 20.00 uur. Maandag 12 april (Tweede Paasdag) Zierikzee Concertzaal, film: „De vier vuisten hebben de tropenkolder", 20.00 uur, a.l. Paaszang in Chr. Ger. kerk, 10.00 uur (v.m.). Noordgouwe Puzzelrit. Start Akkerdaas: 13.45 uur - inschrijven: 12.30 uur. Dinsdag 13 april Zierikzee Verenigingsgebouw. Bijeenkomst WAO-groep FNV. 14.00 uur. Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Scharendijke N.H. Verenigingsgebouw. Filmmid dag voor jeugd. 14.00 uur. Woensdag 14 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „Het vreemde ei". 14.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Schouwen Plattelandsvrouwenbond. 14.00 uur. VW kantoor. Inschrijven, wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. VW kantoor. Inschrijven Fietspuz- zeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Slotlaan. Vertrek rondleiding land goed Slot Moermond. 14.30 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Handenarbeid- middag voor de jeugd. 14.00 uur. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „VW Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. Dia-avond Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde, 20.00 uur. Zaterdag 17 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De dochter van de Drakenkoning". 14.30 uur. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Vrijdag 23 april Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond. 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 9 april, film „The Fog", le den 3,-, niet-leden 5,-. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Tweede Paasdag, maandag 12 april, 8.00 uur verzamelen paaseieren zoe ken, N.H. verenigingsgebouw. Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 10 april, optreden nieuwe formatie „Red Sox", 21.30 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Paasweekend geopend maandag 12 april 5.00 uur dauwtrappen, geopend van 16.00 - 18.00 uur en van 20.00 - 24.00 uur. Woensdag 14 april - kinderfilm, 14.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: deze week vrijdag gesloten, zaterdag geopend van 19.30- 23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 95 99 Noe war t'r in 't ouwe Schouwen 's 'n penningmêêster van 'n verêêni- gieng, die ad n bitje zitte rotzooie mi de senten, 't Was jammer vö z'n, want 't was ma 'n aarmen mieter, ma 't bestuur - za k m& zaage - kon tog nie net doe of z'n neuse bloeidede. O 't was nie zo'n vervelend kaereltje agêel nie. Ie zou 't kwaed nie in d' aerpels gebrogt ma ja, ie ad ök nie in as penningmêêster ei je nutuur- lijk wê senten, a binne ze nie van joe. Afijn, ie dd 'n bitje zitte kloddere in 't dikke schrift, md 't bestuur trok 'n tog an z'n jasje, toe 'n lid van de kaskumissie zei: ,,zö ies é'k nog nooit gezie; 't klop wê, md 't klop nie". Toen most 't vintje vö 'l Sanhedrin kommezei ma. Toen zei de presus van de verêênigieng: ,,in ier stae 'n uugaef van zóvêê, in oe zit dat noe?" 't Baesje was nie gauw uut 't veld gesloge, iwz'n weerwoord was stee vast: ,,daer êk nie locht over edogt kiek md staet t'r", in 'n stuitje laeter wi: ,,kiek md, 't staet t'r". Ja zei de presus, md wie eit dat dan opgeschre- ve? 't Baesje: ,,noe ikke nutuurlijk". ,,E kiek noe", zei de presus ..wulder ebbe dat nie opgeschreve, md jie". 't Baesje wier zó róód as 'n krote, in toe zei 'n tog nog md 'n keertje: ,,'t staet t'r" in dae bleef 't bie, temissen, 'k wil md zaage, dat 't bestuur vond dat gin maans d'r vaader z'n mond mee oefde te spoelen. Vö dat 't bestuur klaeransie gieng maeke, zeie ze tegen 't baesje: ,,jie bin 'n ondeu gend vintje, md wat t'r foetsie is. zü m'n wê anzuuvere, md laet jie je schrifje mar ier ..Dat oef nie mi, dat penningmêêster weze". Zó kwam 'n d'r nog goed van of, md ie ad z'n possie wê g' ad nutuurlijk. Laeter óörde je nog wê 's op 'n ver- gaederieng, as t'rmoelukeden waere: ,,'t staet t'r", want ja 't duurde gin schoft of iederéén wist 't. Nae 'n stuitje gieng 'r 'n oare over 't geld in de pepieren. Dat was Juwannes: die was ók nie rieke, md dae oorde je nooit wat van. Die waarkede wat of. in 's saeterdagsaevens voelde z'n rik genogt, md dan gieng 'n tog nog ciefe- re, in 't kloppede aoltied. Vee praete dee'n nie, md op 'n keer zei t'n tog: ..dien oaren dogt dat 't geld nie op kon", in dat was aoles. Juwannes wier genogt du 't bestuur achter z'n gat gezete, md bie um ze nooit wat kunne vinde Ie keek wê uut. Trouwens ie ad 'n kittig wuufjc, in die zei wê 's zó lingst d'r neuze wegt: ..pas d'r op Juwannus", md dat was md plaegen. Zaals ad d'n 'n óód as 'n iesere pot, in ie zou nooit wat vergete. Op de verêê- negieng deeë z'n wê 's peste: ..J'oef d'r gin kaswerk van te maeken zeie ze dan, md dan kwam 'n rechto- verénde, in dan wier 'n tog kwaed. ..Mien zü ze nie kriege" zei t'n dan. „Dienk je dd 'k zö gek bin as dien oa rennêê weetje, 'k zitte op de senten as 'n oen op d'eiers". E jd, 't waere maansjes van vroeger 'n Bitje ver gete ier in daer, md dae waere d'r bie. die adde 'n arte van goud". Salu. SCHIERE1LANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2