Halfvolle Koffiemelk Zes scholen gingen even „Met de muziek mee" Stichting Samenlevingsopbouw besprak regionaal opbouwwerk -(X PAAUWE PAAUWE B.V. Heel bar weer in de V.S. t lU(cf2 W J DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Het recht van de kleinste" eme CDA wil af van ziektewet-voorstel Rellen in Nijmegen In Zonnemaire en Brouw Wjh Pt SIM* ZIERIKZEESCH E NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 8 april 1982 138ste jaargang Nr. 23095 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Hefschip al gereed met proeven NIEUWERKERK, 5-4. Het opbouwwerk heeft een be langrijke taak bij het verduidelijken van nota's, zoals streek- en struktuurplannen. Voor deelname aan in spraakprocedures bestaat vaak een grote drempelvrees. Soms kunnen de mensen de vaak moeilijke materie niet geheel omvatten, maar zullen dat - uiteraard - niet direkt willen erkennen. Aan de opbouwwerker de taak de be doelingen en gevolgen van dergelijke nota's uit te leggen aan de betrokken bewoners. Advertentie 0 AA DEN HAAGi De bewindslieden van c.r.m. hebben bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp ingediend om bestaande voorzieningen krachtens de Algemene bijstandswet voor bur geroorlogsslachtoffers onder te bren gen in een afzonderlijke wettelijke regeling. EDE. Staatssekretaris d'Ancona van sociale zaken wil lawaai in fa brieken en dergelijke boven de 95 decibel-A verbieden. DEN HAAG, 8-4. De C.D.A.-fraktie in de Tweede Kamer meent, dat het „nutteloze en overbodige" wets ontwerp over de ziektewet maar be ter kan verdwijnen. „Wat zijn de ei genlijke redenen om met het wets ontwerp door te gaan", zo vraagt de fraktie zich in het uitgebrachte eind verslag af. De christen-democraten bepleiten of intrekking van de ont- werp-regeling of althans opschorting van de behandeling ervan door de Tweede Kamer. Van P.v.d.A.-zijde is gevraagd om verheldering op een aantal punten. Dat waren enkele meningen, die maandagavond werden geuit in de diskussie „Opbouwwerk op het plat teland" tijdens de algemene leden vergadering van de Stichting Samen levingsopbouw Schouwen-Duive- land in „Ons Dorpshuis" te Nieuwer- kerk. Voorafgaande aan de diskussie werd de film „Het recht van de kleinste" vertoond. Een op film gezet dia-klankbeeld over het opbouw werk in de Friese situatie, met name in StellingerwerfIn het kort werden de gevolgen voor de kleine kernen van maatschappelijke schaalvergro ting aangegeven. In Friesland had het in de knel komen van de kleine kernen tot gevolg, dat verschillende dorpskomitees werden opgericht. In de Vereniging voor dorpsbelangen werden deze krachten gebundeld tot een regionaal overleg. Duidelijk werd. aangetoond welke taak het op bouwwerk vevulde bij het on dersteunen van het partikulier initi atief. Vergelijking Hoewel uiteraard niet identiek aan de situatie in Stellingerwerf, waren toch vergelijkingen te trekken met de omstandigheden op Schouwen- Duiveland. Ook hier kent men de vi cieuze cirkel: „Er worden geen wo ningen gebouwd, omdat er geen wo ningzoekenden zijn, er zijn geen wo ningzoekenden omdat er geen (of nog maar nauwelijks) een school is, om dat er geen doipswinkel is, er kun nen geen school en dorpswinkel in stand gehouden worden, omdat er geen woningen worden gebouwd. Tijdens de diskussie was men het er over eens, dat initiatieven tot het leefbaar houden (maken) van een kleine kern uit de bevolking moeten komen, maar dat de opbouwwerker, die initiatieven moet ondersteunen en kontinueren. Verder werd het van belang geacht, dat de opbouwwerker dergelijke ini tiatieven bijeenbrengt in de vorm van een dorpsraad. Men was het er over eens, dat de film een positieve bijdrage kan leveren voor het geven van een goed inzicht in de taak van het opbouwwerk. In de film bleek, dat het (ook) in de Friese situatie aanvankelijk niet gemakkelijk was het gemeentelijk beleid wat om te buigen. Langzaamaan gingen de ge meentebesturen aldaar echter besef fen, dat het raadzaam is naar de me ning van de dorpsraden te luisteren, daar deze instanties veel dichter bij de bevolking zelf staan. Werkverslag Tijdens deze algemene ledenverga dering van de Stichting Samenle vingsopbouw kwam verder ook het werkverslag van opbouwwerker Ad Boonman over de periode februari maart 1982 aan de orde. In het werkverslag wordt melding gemaakt van de zaken, waar de op bouwwerker zich de afgelopen we ken onder meer mee heeft bezigge houden. Zo heeft de Vliegclu|b Schouwen- Duiveland verzocht orti ondersteu ning bij het zoeken van een nieuwe terrein. In een eerste geSprek met het bestuur is gekonstateerd, dat dit niet gemakkelijk gevonden zal kunnen worden. Vooroordelen beïnvlqeden de pu blieke opinie en die vanjbestuurders. Er zal dan ook via informatiever schaffing getracht worden een posi tieve indruk te maken, tyaarnaast zal men de gemeenten vragen mee te denken en te adviseren over deze pro blemen. Het bestuur van de vliegclub zal zelf alternatieve terreinen inven tariseren. Daarna zullen gesprekken gehouden worden me|t gemeente besturen. De terreinen zullen bij voorkeur niet gezocht! worden in druk rekreatief gebied en natuurde- bied. Gedacht wordt aan eventuele samenwerking met crospclubs. i Dorpsraden Ook de dorpsraden hebben de aan dacht van de opbouwwerker. De dorpsraad in Noordgouwe gaat een kleine enquête houden om te toetsen aan welke sportaktiviteiten behoefte Vervolg pag. 3 Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. HAAMSTEDE. Al jaren is het gemeentebestuur van Wester schouwen bezig deze mooie forse klok uit 1517 uit de gemeentewerkplaats te halen en weer in de openbaarheid te brengen. De klok werd in de Tweede Wereldoorog door de bezetters uit de kerk gehaald, na de oorlog ging hij de gemeentewerkplaats in. De kerkeraad liet weten geen belangstelling meer voor de klok te hebben, maar het voorstel van het kollege hem op een sokkel in het gemeentehuis te plaatsen ondervond tegenstand binnen de kommissie financiën. De klok hoort in de kerk, werd daar geredeneerd. Maar in dé gemeentéipe-^kplaats hoort hij zeer zeker niet, daarover is een ieder het eens. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIJMEGEN, 8-4. Bij de ontruiming van een gekraakte flat aan de Nij meegse Sterreschansweg is het woensdagmiddag tot ernstige onge regeldheden gekomen tussen aktie- voerders en politie. Ongeveer 250 krakers schoten met katapults en gooiden stenen en molotov-cocktails naar de ongeveer 100 man mobiele eenheid die het ge weld van de aktievoerders beant woorden met diverse felle charges en traangas. Voorzover bekend is er een lichtgewonde gevallen. Een politie man moest in het ziekenhuis worden behandeld nadat een aktievoerder hem een bijtend zuur in het gezicht had gespoten. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 BROUWERSHAVEN/ZONNEMAIRE, 7-4. De twee kleuterscholen en vier lagere scholen in Brouwershaven en Zonnemaire, de deelnemers aan het ontwikke- lingsprojekt kleine scholen, stonden de afgelopen twee weken in het teken van de „muziek". BROUWERSHAVEN. Een aardige act van een stel jeugdige muzikanten, on derdeel van het projekt „met de muziek mee". (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Met de muziek mee" was het thema van een projekt waaraan de aller kleinsten tot de zesde klassers heb ben deelgenomen. De openbare lagere school „De Schoener" te Brouwershaven heeft dit totaalprojekt afgesloten met een tentoonstelling van hetgeen de leer lingen hadden gemaakt. Maandaga vond konden de ouders en andere be langstellenden deze expositie bewon deren. „Met de muziek mee" betekende voor de leerlingen van de zes scholen luisteren naar muziek, zelf muziek maken met zelfgemaakte instrumen ten, muzikanten tekenen, plakken, knippen of zelfs een kompleet mu ziekkorps boetseren van klei. De bovenbouw, klassen 5 en 6 - leerden o.a. muziek schrijven, en ver zamelden informatie over diverse be roemde komponisten. Er werd nog een hoorspel in elkaar gezet en na tuurlijk mochten leerlingen die een instrument bespelen een deuntje la ten horen. De eerste en tweede klassers van „De Schoener" konden - met hun zelfge maakte gitaren en trommels - mee doen aan een songfestival, dat ge wonnen werd door „Buddy Holly" (zie foto). Dit ontwikkelingsprojekt Brou- wershaven-Zonnemaire heeft vooral als doel de samenwerking tussen de scholen te bevorderen, alvast als Lente, ruwheid en liefheid te vens, een slag op de éne wang en een kus op de andere. (Uit: Elisabeth and her German Garden). voorproefje op de toekmostige basis school. Dit projekt kleine scholen is toe gespitst op wereld oriëntatie en voor al het spel van de kinderen wordt be schouwd als uitgangspunt. „Spel is immers een levensbehoefte van het kind en er is in de moderne samenle ving steeds minder gelegenheid om te spelen", meldt een rapport over dit ontwikkelingsprojekt. Voor de diverse projekten worden vooral onderwerpen gekozen uit de direkte belevingswereld van het kind. Muziek is daar een goed voor beeld van en iedere klas kan met dit thema aan de slag, ieder op eigen ni- vo. Verwachting tot vrijdagavond: Koud Wisselend bewolkt en enkele buien; sommige met natte sneeuw; mini mumtemperatuur ongeveer 2 graden; middagtemperatuur omstreeks 7 gra den; vrij krachtige wind, uit noord west tot noord, aan de kust af en toe stormachtig. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 12 april: Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: n.west 6 Zondag: Kans op neer§lag: 60% Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: n.west 5 MiLiftSSg: Kc.r-s op"neerslag: 40%'; Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 9 april Zon op 6.58, onder 20.27 Maan op 21.37, onder 7.51 Laatste Kwartier: 16 april (14.42) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 9 april 4.28 17.33 10.47 22.54 Springtij: 10 april HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 8-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Het centrum van een aktieve depressie dat woensdag nog ten westen van Ierland lag, verplaatste zich snel naar het oosten en lag don derdagmorgen in de omgeving van Oslo. Om deze depressie heen wordt via de Noordzee koude lucht aange voerd waarin buien voorkomen waarvan sommige met sneeuw ge paard gaan. Het regengebied dat de begrenzing vormt van deze koude lucht trok in de nacht van woensdag op donderdag over ons land naar het zuiden. De temperatuur daalt op de dag naar ongeveer 7 graden toe. Ook vrijdag is het buiig en blijft de tem peratuur rond 7 graden steken. RIJSWIJK. In Nederland is vorig jaar per inwoner iets meer vlees ge geten dan in 1980. Het Produktschap voor Vee en Vlees, dat eerst een te gengestelde indruk had, heeft dit nu met definitieve cijfers bewezen. Het hoofdelijk verbruik van vlees (onge veer twintig procent been meegere kend) steeg namelijk van 63,6 tot 64,3 kilo. Het is wel eens hoger geweest: in 1978 was het 64,8 kilo. HENGELO. Het Brits-Argentijnse konflikt rond de Falkland-eilanden moet voor Hollandse Signaal Appa raten (HSA) in Hengelo aanleizing zijn de instruktie van de 200 Argen tijnen stop te zetten. Dat vindt de werkgroep die al geruime tijd aktie voert tegen de levering van defensie- apparatuur aan Argentinië. Muziekkorps in klei met op de achtergrond de muziektent, gemaakt door de derde en vierde klassers van de openbare lagere schóól „De Schoener". NEW YORK, 6-4. In de Verenigde Staten heeft dinsdag dc ergste aprilstorm sinds ruim een eeuw ge woed. In het noordoosten werd het verkeer ontwricht en moesten ban ken, bedrijven en scholen sluiten. Er vonden tal van ongelukken plaats. In dc meeste delen van de staten New York, New Jersey, Pennsylva nia en zuidelijk New England raas den winden van 100 km per uur en werd door jachtsneeuw het zicht tot bijna! nul gereduceerd. Weervoorspellers zagen een sneeuwdeken komen van 30 cm in een groot deel van het noordoosten van de Verenigde Staten en 45 cm in een paar andere hoeken voor de dag om en de sneeuwstorm voorbij was.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1