HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Bedrijven bundelen verkoop-apparaat Geen verhoging van aardgasprijs dit jaar Veere wil leges voor bouw Oosterscheldedam Groene export-klub Amnestie in Iran tegengesproken Wat biedt de BEELDBUIS? Terlouw: Ontslagaanvrage werknemers j Handjes wassen j Blije bankwerkgevers Vloot aan de wal Vlaamse liberale partij wekt verontwaardiging op Cuba voelt zich bedreigd Turkije en de E.G. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 6 april 1982 Nr. 23094 BODEGRAVEN, 5-4. Negentien Nederlandse bedrijven, die apparatuur, ge bouwen, deskundigheid en andere hulpmiddelen voor de landbouw exporte ren, hebben besloten hun aktiviteiten te bundelen. De negentien bedrijven, zo blijkt uit een mededeling van de nieuwe kombinatie „Green Holland", zijn over het hele land verspreid. Zij exporteren machines en diensten, maar ook totale stal-, tuinbouwkas- en pluimveehouderijprojekten. BRUSSEL, 5-4. De Europese Ge- metenschap heeft een anti- duhipin^recht van 12 procent in gesteld op uit Turkije naar de EG ge- exporteerde katoenen garens. Dat heeft de EG-kommissie in Brussel be kendgemaakt. Turkije op zijn beurt heeft ais tegenmaatregel een speciale belasting van 15 procent gelegd op een vijftigtal staalprodukten die va nuit de EG naar Turkije worden geëxporteerd en die een totale waar de hebben van ongeveer 150 miljoen dollar. BEIROET, 5-4. Masoud Radjavi, de in Parijs verblijvende leider van de in Iran verboden Moedjahiedin-E- Chaiqbeweging, heeft gezegd dat de berichten waarin sprake was van amnestie voor vijftienduizend poli tieke gevangenen in Iran op onwaar heid berusten. Volgens uit Teheran ontvangen meldingen heeft het islamitische be wind geen politieke gevangenen vrij gelaten", zo verklaarde Radjavi tele fonisch tegenover het persbureau Upi in Beiroet. De lraanse procureur-generaal, Hodjatoleslam Rabbani Amlasi, had op een perskonferentie gezegd dat de helft van alle politieke gevangenen ter gelegenheid van het lraanse nieuwjaar, op 2U maart, in vrijheid waren gesteld ën dat de,rest vërmin- 'dering van straf'had gekregen: Woensdag 7 april, 21.20 uur, Nederland I: Alicia de Larrocha speelt. De Spaanse pianiste speelt werken van Albeniz. WOENSDAG 7 APRIL NED. I: Kojak neemt de presentatie te Monte Carlo voor zijn rekening van het Wereldcircus. In Van gewest tot gewest wordt o.a. een bezoek gebracht aan het zwerfdieren tehuis in Amerongen. Een winteravond op de Place de la Concorde, is een Franse gedramatiseerde doku- mentaire die afspeelt in de jaren dertig toen allerlei politieke stromingen zich verzamelden in de Franse hoofdstad. Bij rellen op de Place de la Concorde viel zelfs een dode zodat uiterst links en rechts nog onverzoenlijker tegenover el kaar stonden dan ooit tevoren. De Spaanse pianiste Alicia de Larocha speelt werk van de Spaanse komponist Isac Albeniz. Na het journaal brengt Studio Sport beelden van de Europa Cup voetbalwedstrijden. NED. II: De VOO brengt een nieuwe Amerikaanse serie op de buis getiteld Goliath awaits. Het verhaal handelt over een groot passagiersschip de Goliath in de begindagen van de Tweede Wereld- ROTTERDAM. Rechercheurs van de afdeling verdovende middelen en van de afdeling bijzondere wetten van de Rotterdamse politie hebben een inval gedaan in een woning aan de Bergweg in de Maasstad en daarbij twee Chinese heroïnehandelaren ge arresteerd en „en passant" een gok- huis öpgeroffi,;. HILVERSUM, 5-4. Minister Terlouw van ekonomische zaken ziet gezien de dalende olieprijzen geen reden om het aardgastarief voor kleinverbruikers (huishoudens) per 1 juli te verhogen. Van een daling van de aardgasprijs kan zyn inziens ook geen sprake zijn. Over de ontwikkeling van de gasprijs in 1983 en 1984 wilde hij zich maandag niet uitlaten. zending in feite op het landelijk beraad „gasprijs omlaagZaterdag werd de minister tijdens een bijeenkomst van deze aköegroep in Amersfoort door een boze bezoeker in het gezicht ge spuugd. Terlouw verliet die bijeen komst om die reden voortijdig. De voorzitter van de Vegin (gasdis- tributiebedrijven) pleitte via de radio voor het loslaten van de koppeling tussen aardgasprijs en prijs van huis brandolie. De minister zei verder te willen vast houden aan een zekere koppeling tus sen de prijs van aardgas en huisbrand olie. Aardgas is momenteel stukken goedkoper dan huisbrandolie. Losla ten van die koppeling is volgens Ter louw om allerlei redenen ongewenst De minister zei ook geen voorstander te zijn van een ander, dat wil zeggen lager BTW-tarief (thans 18 procent) voor aardgas. Terlouw reageerde in de Tros-uit- oorlog. Dan een thema programma Het paard waarin dit edele dier ook centraal in zal staan. WOENSDAG 7 APRIL NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open schooltijd; 15.30 De poppen kraam; 15.55 Maja de bij; 16.20 We reldcircus; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Par tijen; 20.00 Een winteravond op de Place de la Concorde; 21.21 Alicia de Lar rocha speelt; 21.37 Journaal; 21.55 Studio Sport; 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De jongens Veer man; 19.25 Kenmerk20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 Goliath awaits; 21.25 Het paard; 22.55 Agenda; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 8 APRIL NED. I: Na de getekende avonturen van de hond Pluto kunnen de liefhebbers van de Nederlandstalige muziek hun hart ophalen aan Op volle toeren. Span ning kan verwacht worden in Onze Ouwe. In deze aflevering van de Duitse politie serie gaat het om een diehoeksverhou- ding. De mooie doktersvrouw Dorothea heeft een minnaar. Haar man is een geliefd persoon. Dorothea en haar vriend zouden hem echter graag dood zien. De TROS sluit het programma af met de konsumentenrubriek Kieskeurig. De NOS vangt aan met de onderwijsrubriek De Schoolbank. NED. II: Johnny Cash is te gastbij de Muppétshow. In de voorlaatste afleve ring van Dubbelpion heeft de schaker Zdenek een toernooi gewonnen. In de aflevering van Lou Grant komt de recht spraak in opspraak als rechter Felix Rushman uitspraal doet. Hij maakt er kompleet een potje van en Lou onder vindt dat zelf als hij aanwezig is bij de behandeling van een moordzaak In de Sullivans verklaart Jarvis dat hij Kitty liefheeft en vallen Tom en Christine elkaar in de armen. De Ver van m'n bedshow wordt vanuit de Krakeling te Amsterdam gepresenteerd door Han van der Meer. De avond wordt besloten met Muziek ter overdenking. DONDERDAG 8 APRIL NED. I: 10.30 Frysk telebord; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Pluto bij het leger; 19.08 Op volle toeren; 20.00 Onze ouwe; 21.00 Kieskeurig; 21.37 Journaal; 21.55 De schoolbank; 22.30 Nieuws. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppets; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpunt; 21.55 De Sullivans22.20 De ver van min bed show; 23.10 Muziek ter overdenking; 23.35 Nieuws. ROTTERDAM, 5-4. De direktie van het Rotterdamse stukgoedbedrijf Seaport Terminals heeft ondanks het eerder tussen vijf havenconcerns be reikte akkoord toch ontslag aange vraagd voor enkele oudere werkne mers. Hiermee .'doorbreekt Seaport vol gens distriktbestuurder Kees Voor- meulen van de Vervoersbond FNV de afspraken,' die in de zogenaamde kommissie twee zijn gemaakt over een herstruktureringsplan voor de Rotterdamse haven. Dit plan dient om de problemen in de stukgoedsek- tor op te lossen. De afspraken tussen bonden en concerns houden in dat alle 57- piussers vrijwillig met werken kun nen stoppen met behoud van 90 pro cent van hun laatstverdiende loon tot hun 65ste jaar. Het rijk moet daar voor de zogenaamde 57-jarigenrege- ling toepassen, waardoor de uitgetre- denen WWV krijgen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De vrijstelling van het successierecht dat mensen die sa menwonen moeten betalen als een van hen overlijdt, wordt verhoogd van 112.039 gulden tot 168.059 gul den. Dat stellen minister Van der Stee en staatssekretaris Kombrink van financiën in een nadere wijziging van de successiewet. OSS. De kamer is nog niet toe aan een uitspraak over het farmacothera- peutisch kompas dat ongeveer drie maanden geleden werd uitgegeven door de Ziekenfondsraad. Dat zei Tweede-Kamerlid mevrouw G. Cor- nelissen na afloop van een werkbe zoek dat de vaste kamerkommissie voor volksgezondheid had gebracht aan Organon in Oss. BOVENSMILDE. Tijdens een feestelijke, bijeenkomst in het. Zuid- molukse wijkgebouw. -Molo-Oekoe :bp Bovensmilde heeft de auteur Ruud Spruit uit Rotterdam de eerste exem plaren van het boekje „Molukkers onder anderen" uitgereikt aan vijf Zuidmolukse kinderen. MAASTRICHT. Nu de direktie van de Koninklijke Nederlandse Papier fabrieken (KNP) in maastricht heeft geweigerd in te gaan op het verzoek van de ondernemingsraad de aange kondigde reorganisatieplannen in te trekken, heeft de o.r. beroep aangete kend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. DEN HAAG. Uitbreiding van het Nederlands Congresgebouw in Den Haag met een tentoonstellingshal is financieel-ekonomisch verantwoord indien wordt besloten het Haagse Houtrustkomplex niet langer te ge bruiken voor het houden van ten toonstellingen en evenementen. Dit is de belangrijkste konklusie uit een studie door een Rotterdams architek- tenbureau in opdracht van het Con gresgebouw. ETTEN-LEUR. Een lelie brand heeft een bedrijfshal van het tempex producerende bedrijf Brabant BV aan de Zeedijk in Etten-Leur in de as gelegd. De brand is bestreden door de brandweerkorpsen van Etten-Leur, Breda, Prinsenbeek en Zevenbergen. UTRECHT. Dinsdag behoortc de eerste stakingsaktie in de vaderland se historie bij de banken weer tot het verleden. Dan gaan na twee weken staken de aktievoerders bij do AM- RO en de ABN weer overal aan het werk. Dat hebben de Dienstenbon den FNV en CNV meegedeeld. DEN HAAG. De tweede kamerle den Scherpenhuizen en Van Aarden- ne (V.V.D.) willen dat minister Ter louw van ekonomische zaken snel maatregelen neemt om de winning van olie en gas in blok F-3 van het continentale plat in de Noordzee mo gelijk te maken. VEERE, 5-4. De minister van ver keer en waterstaat heeft dc gemeente Veere laten weten dat er volgens hem geen bouwvergunningen nodig zijn voor de bouw van de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde, om dat deze werken uitgevoerd worden in het kader van de Deltawet. De ge meente Veere is het daarmee niet eens. Dc gemeente heeft de minister laten weten, dat hij op grond van de Gemeentewet verplicht is bouwver gunningen aan te vragen. De minister heeft bezwaar aangete kend tegen het standpunt van b. en w. van Veere. Dat kollege moet nu binnen 30 dagen reageren op het be zwaar van de minister. Veere zegt voet bij stuk te willen houden. Het afgeven van de bouw vergunningen voor de pijlerdam zou de gemeente namelijk ettelijke Belangrijkste doel van de samen werking, waarbij iedere deelnemer de eigen zelfstandigheid behoudt, is het profiteren van eikaars verkoop kanalen en -apparaten. Met hun goe deren en diensten zijn de negentien nauwelijks konkurrerend, eerder aanvullend, Daardoor zal ,het ook mogelijk zijn dat twee of meer deel nemers samen projekten aannemen en uitvoeren. Franstalige landen Green Holland wil ook gezamen lijk nieuwe markten aanboren en zich daarbij in de eerste plaats rich ten op de Franstalige landen in Noord- en West-Afrika. Onderzoek en marktverkenning hebben volgens de kombinatie uitgewezen, dat daar voor Nederlandse agrarische expor teurs grote mogelijkheden liggen. Op de binnenkort te houden nationale Algerijnse Jaarbeurs zal Green Hol land zich met een eigen stand presen teren. DEN BOSCH, 3-4. De Stick- 1 i ting Handhygiëne is een voor- I lichtingskampagne gestart J i over goed en verantwoord han- i 1 j denwassen. De kampagne i richt zich vooralsnog op leer- i lingen van de hoogste klassen i 1 j i van de basisscholen en de i brugklassen van de middelba- j i 1 i re scholen. Dat zei prof. dr. E. i i Joung, die als dermatoloog is 1 I verbonden aan de Rijksuniver- i i siteit in Utrecht,- vrijdagmor- i gen in Den Bosch bij de ope- i ning van een handdoekenwas- j i 1 i serij. Prof. Joung is vice-voor- 1 i zitter van de stichting. UTRECHT, 5-4. De bankwerkge vers zijn verheugd over de beëindi ging van de akties in het bankbe drijf. „We zijn blij dat de akties tot het verleden behorenTe hopep.valt .dat de. bonden hun achterban qr.jvan zullen overtuigen dat n>en de eis voor een kortere werkweek, moet laten vallen en dat we op een realistische basis de onderhandelingen kunnen hervatten", aldus werkgeverswoord voerder dr. J. Crijns. KATWIJK, 5-4. De Katwijker rondvisvloot, groot vijftien schepen met honderd opvarenden, blijft deze week aan wal. Volgens sekretaris J. Ouwehand van de Vereniging van schipper-eigenaren te Katwijk is er te weinig vis te vangen en zijn de prijzen te slecht. De besomming (de opbrengst), aldus Ouwehand, is niet groot genoeg om er de olie van te be talen, laat staan de bemanning. HORN. Uit onvrede over de gang van zaken binnen de Nederlandse hartpatiëntenvereniging hebben rond 150 hart- en vaatpatiënten voor het merendeel afkomstig uit Lim burg een nieuwe vereniging opge richt. PUTTEN. Bij een heidebrand tus sen Putten en Voorthuizen is ruim drie hectare gevarieerd heideland schap verbrand. Elders in Putten ging in de omgeving van Rijksweg 28 een perceel riet van enkele hectaren in vlammen op. DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken vindt dat geen salaris moet worden doorbe taald aan personeel in dienst van ge meenten dat aan stakingsakties deel neemt. AMSTERDAM. De fakulteit der rechtsgeleerdheid van de universi teit van Amsterdam heeft het kollege van bestuur gevraagd de samenwer king met de universiteit in het Suri naamse Paramaribo te stoppen. miljoenen aan inkomsten opleveren. De minister zal dan de Raad van Sta te om een uitspraak moeten vragen. Gemeentepot Volgens mr. J. J. van der Weel uit - Middelburg, de raadsman van de ge meente Veere, is de zaak een testcase. Er zijn namelijk nog diverse andere gemeenten in Zeeland en Brabant, bijvoorbeeld Bruinisse, Reimers- waal, Wissenkerke en Bergen op Zoom, die op deze wijze de gemeente- pot met veie miljoenen zouden kun nen aanvullen. Volgens mr. Van der Weel, die uitsluitend de zaak van Veere behandelt, is niet bekend op welk bedrag de gemeente precies kan rekenen. Dat hangt namelijk af van de bedragen .die gemoeid zijn met de bouw van de diverse onderdelen van de pijlerdam. ETTEN-LEUR. Tot nu heeft geeft geen enkel bedrijf serieuze plannen om het failliete Tornado-bedrijf in Etten-Leur over te nemen. Onder handelingen met de Engelse firma Buco zijn mislukt. Curator mr. M. Kramer heeft dit meegedeeld. AMERSFOORT. Minister Terlouw van ekonomische zaken is in de Flint in Amersfoort in het gezicht gespuwd door een woedende bezoeker van de manifestatie ,,De gasprijs kan en moet lager". DEN HAAG. Minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking heeft voldoende zekerheid over de goede besteding van gelden die Ne derland in het kader van de nood hulp voor de getroffen bevolking van Angola ter beschikking stelt. UTRECHT. Het hoofdbestuur van de Nederlandse maatschappij ter be vordering der tandheelkunde wil be gin 1983 al starten met een vesti gingsbeleid voor tandartsen. VLISSINGEN. Maandagmiddag rond vier uur zijn bergingsvaartui gen van Smittak uit Rotterdam er op de Westerschelde in geslaagd het Bel gische baggervaartuig Ourthe uit Antwerpen te lichten, SCHIPHOL. Een groep van onge veer zestig Nederlandse en Aziati sche vrouwen heeft maandagmiddag in de vertrekhal op Schiphol gepro testeerd tegen het sextoerisme naar landen in het Verre Oosten. DEN HAAG. Het tweede kamerlid Schutte (G.P.V.) wil van staatssekre taris Van Houwelingen (defensie) op heldering over de erkenning door het Hoog Militair Gerechtshof van een „totaalweigeraar". HASSELT (O.). In het Overijsselse Hasselt is maandagmiddag een uniek oud bedrijf heropend. Het gaat om een uit 1860 stammende in Hasselt gevestigde schelpkalkbranderij die de metselkalk op dezelfde originele wijze produceert als eeuwen geleden. AMSTERDAM. De dienstenbonden F.N.V. en C.N.V. gaan hardere ak ties, waaronder stakingen, voeren als er tussen hen en de raad van bestuur van het warenhuisconcern Vroom en Dreesmann voor dinsdag 16 april 18.00 uur geen overeenstem ming is bereikt over de c.a.o. voor het V. en D. personeel. ROLDE. De gezamenlijke atooma- larmgroepen uit het noorden van het land hebben maandag bij het ge meentebestuur van Rolde officieel bezwaar gemaakt tegen het afgeven van de vergunning aan het Rijksin stituut voor drinkwateronderzoek in Bilthoven een proefboring in de ge meente Rolde uit te voeren. DEN HAAG. Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) vindt dat zowel de uitgaven voor de sociale zekerheid als die van de rijksoverheid aan een plafond moeten worden gebonden. ROTTERDAM. De ondernemings- .raad van het stukgoedbedrij-f■Multi- Terminals aan de Rotterdamse.Waal- haven heeft maandag het overleg met de direktie opgeschort, omdat hij belangrijke informatie niet te ho ren krijgt. DEN HAAG. Minister Gardeniers van volksgezondheid en mielieuhy- giëne zal op korte termijn advies vra gen aan de ziekenfondsraad over de voors en tegens van het opnemen van harttransplantaties in het buiten land in het ziekenfondspakket. ROTTERDAM. Enkele tientallen mensen hebben in Rotterdam deelge nomen aan een demonstratie tegen het bewind in El Salvador. LEEUWARDEN. Gedeputeerde sta ten van Friesland hebben bij de minis ter van verkeer en waterstaat opnieuw een concessie-aanvraag ingediend voor het indijken van het buitendijkse land tussen Zwarte Haan en Holwerd aan de Friese Waddenkust ZEIST. De Federatie van Belangen verenigingen uit de Amateursport zal het verzet van de KNVB tegen het standpunt van het ministerie van Fi nanciën, dat sportverenigingen be schouwd dienen als ondernemer, ak- tief steunen. WILDERVANK Bij DuintjerBV in het Groningse Wildervank zullen door een reorganisatie 27 van de 225 werk nemers hun baan verliezen. SCHIPHOL. Volgens het Neder landse socialistische lid van hét Euro pese parlement, Ien van den Heuvel, is El Salvador na de verkiezingen terug bij nul BRUSSEL, 5-4. De voorzitter van de Vlaamse liberale partij, Guy Ver- hofstadt, heeft de verontwaardiging van links Vlaanderen gewekt met een voorstel dat neerkomt op de af braak van het huidige Belgische ste- lel van sociale zekerheid. Het socialistisch blad „De Morgen" konkludeerde dat indien het de liberalen ernst is met die af braakplannen „een kompromis met links voor vele jaren uitgesloten is". Het liberale alternatief voor het bestaande sociale stelsel dat Ver- hofstadt bekend maakte houdt het volgende in: hef alleen belasting van meer draagkrachtigen en geef ie mand die met zijn inkomen onder een bepaalde drempel blijft een aanvul lend bedrag uit de staatskas. Laat iedereen vervolgens zelf zijn eigen ri- siko's verzekeren. De Vlaamse liberale voorman sprak over zijn denkbeelden als over een „stelsel van negatieve inkom stenbelasting". HAVANNA, 5-4. Cuba importeert momenteel meer wapens om weerstand te bieden aan Amerikaan se dreigementen. Dit heeft president Fidel Castro meegedeeld in een toespraak op de slotzitting van het kongres van de Communistische Jeugdliga in Havanna. Sinds vele weken werkt Cuba in gespannen om de defensiecapaciteit op het hoogste niveau te brengen, al dus Castro. „We hebben maatregelen genomen en plannen gemaakt om weerstand te bieden aan een algehele blokkade, militaire akties of verras singsaanvallen", zo zei hij. Castro verklaarde zich tegenstan der van militaire oplossingen voor de problemen van Centraal Amerika. 18 Maar Flip beheerste zich telkens op nieuw, mompelde dan zoiets van „sor ry" en draaide zich tenslotte om, waar na hij een sigaret aanstak. Om vervol gens weer de gewone, rustige minnaar te zijn, die geen enkele onwelvoeglijk heid beging, en zijn verloofde rustig kuste en hoogstens een enkele keer in zijn sterke armen nam. Ik moet geduld hebben, berustte Hannie tenslotte. Flip is een schat, want ik zou verloren geweest zijn, als hij op zulke momenten zou aandringen op meer intimiteit En wat zou er dan gebeuren? Ma Boerée zou woest ge weest zijn, als we haar hadden moeten vertellen, dat we wilden trouwen en wel op zeer korte termijn, omdat er plotseling een zekere noodzaak daar toe was ontstaan. En dan had je het nog netjes gezegd. Man, de boot zou dan pas goed aan geweest zijn. Dan was Hannie gelijktijdig het zwarte schaap in de familie. Voor dil alles geen vrees met Flip. Die bezat weliswaar tempe rament maar de werkelijke ontlading zou pas komen na hun trouwdag. Ergens had 2e wel enige vrees gehad voor dit moment maar toen ze eenmaal in hun hotel in de slaapkamer waren en ze zijn sterke armen om haar heen had gevoeld, wist ze: nu is 't dan eindelijk zover. Waarnaar ik misschien al vaak heb verlangd. En ze voelde zich blij en tevreden, toen hij de knopen van haar mantelpakje begon los te maken. De tien dagen in Luxemburg waren één eindeloze droom geweest De heerlijke uren in de intimiteit van hun hotelkamer, het op bed gebrachte ont bijt door het blozende kamermeisje, dat niet enkel Duits en Frans spraak, maar ook tamelijk goed Nederlands. Het in bed ontbijten om daarna op nieuw in eikaars armen te vallen. Het bewonderen van zijn gespierde lichaam als hij uit bed stapte om naar de bad kamer te gaan. Omgekeerd wetend zijn bewonderende blikken als ze naakt naar het bed kwam. Dan zag ze het verlangen in zijn ogen branden en wist ze: ik ben een gelukkige vrouw, want ik heb een man, die me iedere keer weer opnieuw begeert Nu, na vier maanden huwelijk begon ze te vrezen, dat het een strovuur was. dat terstond fel oplaait maar even snel dooft als het uitgebrand is. De passie, die ook bij haar in alle hevigheid tot uitbarsting kwam, als ze verenigd in eikaars armen lagen, leek plotseling verdwenen. Als Flip nu eens een voor zijn doel dolverliefde bui had, liet ze het passief over zich heen gaan. Het doet me nauwelijks nog iets, wist ze. Want het is enkel een strovuurtje ge weest Waarom verdiept onze liefde zich niet? Waarom blijft Flip de hele dag, vanaf het beschuitje tot aan zijn laatste borrel de pijnlijk keurige me neer Boerée, eigenaar van het filiaal Boerée in het nieuwe winkelcentrum? De correcte echtgenoot die zijn vrouw automatisch een kus geeft als hij thuis komt en even automatisch nog één, als hij weer vertrekt? Waarom neemt hij Door HENK VAN HEES WIJK me niet weer eens heftig in zijn harde armen, zo midden op de dag? Waarom hebben we die verdomde open vitrage in de salon, zodat iedereen aan de over- kant kan zien wat we doen en wat we niet doen? Soms was ze zwaar geladen van ver langen naar een liefkozing, een passie volle kus of zijn handen over haar lichaam. Een enkele keer had ze zelf het initiatief genomen en hem omkneld met haar volle armen, haar lippen op de zijne geperst Maar dat stond Flip niet aan. Dan maakte hij zich langzaam los en zei enkel: „Denk om m'n kleren". Of „pas op, ik heb net een schoon over hemd aan". Of. „Nu ben ik genoodzaakt mijn haar opnieuw te kammen en ik moet nodig naai- beneden Ze knikte, met haar hoofd onder de handen, enkele malen, Ja, beneden, daar leeft Flip Boerée, de zakenman, die schoenen verkoopt De zaak is hem alles. Hoe vaak gaat hij 's avonds na sluitingstijd nog een uurtje naar bene den om op te ruimen of uit het magazijn nieuwe dozen met schoenen te halen, zodat de rekken de volgende dag weer geheel gevuld zijn? Hier boven is hij om te eten, te drinken en de krant te lezen. Naar de televisie kijken en een borreltje drinken. Maar een leuk ge sprek, zoals ze samen voerden, toen ze nog verloofd waren, was er tegenwoor dig niet meer bij. Het mankeert er nog maar aan, dat hij 's avonds in zijn stoel in slaap valt (wordt vervolgd) j 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7