Grevelingenmeer blijkt vol te zitten met plat- en ander vis V ar kenshouders vereniging bestaat zeventig jaar Een bespiegeling l V\ F3EELAÏ1CE rOïOG3ArcIl De vrouw die tasjesrover dood schoot Heel andere eis Mijlpaal in mosselhandel 6 Advertentie SCHOUWEN-DUIVELAND, 5-3. Er blijkt weer volop platvis op de Grevelingen te zitten. Dat is gebleken bij een enige weken geleden gehouden hengelconcours, toen vangsten van 5 tot 8 kilo schering en inslag waren. Er zit mooie wijting en zelfs haring wordt aan de haak gevangen. Biologen en andere kenners van de Grevelingen schatten de hoeveelheid platvis op 600.000 kilo. Voor de sportvisserij anno 1982 een hoeveelheid die prachtige perspektieven biedt. Krammer en Volkerak zullen ook gebruikt worden voor doorspoelen van het rijnwater en het overtollig boezemwater uit Noord-Brabant. Dit doorspoelen zou nodig zijn, omdat men anders blijft zitten met een „stuk" vuil Rijnwater, dat beder vend kan werken op zijn omgeving. Nog niet alle problemen, die men bij het inrichten van het nieuwe Delta gebied moet oplossen, zijn tot klaar heid gebracht. Een en ander moet het gevolg zijn, van het open zetten van de sluis in de Brouwersdam, die in 1979 wagen wijd open ging, zeer tot verdriet van de palingvissers overigens, maar wel, zoals nu blijkt, ten gerieve van de sportvisserij, want de .postzegeltjes" die toen in grote ge tale naar binnen zijn gezwommen, Rat aan t spit LA RÜCHE-SUR- YON, (Fran- krijk), 3-4. Ratten zijn een lek kernij geworden op het menu van het gezin van de 40-jarige Robert Besseau in de buurt van de West- Franse stad La Roche-Sur-Yon in de Vendee. Gegrild of aan het spit gebraden en met mosterd gegeten vinden de Besseaus het dier een aangename afivisseling tussen konventioneler vleessoor ten door. Het gaat overigens niet om ge wone rioolratten, maar de Ameri kaanse bisamrat, die voor Robert Besseau aanvankelijk alleen in teressant was om zijn pels, maar er zat weinig brood meer in de handel. Tegen iedereen die „ba" roept zegt Besseau dat bisamratten op vallend reine dieren zijn, die zich voeden met peen, bieten raap en gras. DUSSELDORF. De Weslduitse wasmiddelenfabrikant Henkei KGAA (o.a. Persil, Dixan en Fa) heeft voor ongeveer 1400 werkne mers in de Bondsrepubliek werktijd verkorting aangevraagd voor de duur van in totaal vijf dagen in april en mei, zo is bekendgemaakt. BERN. Zwitserland gaat de Britse belangen in Argentinië behartigen nu de regering in Londen heeft beslo ten de diplomatieke betrekkingen met dat land te verbreken. Dit door het Zwitserse ministerie van buiten landse zaken in Bern bekendge maakt. ANKARA. De Turkse militaire lei der, generaal Kenan Evren, is in een rede in het Westturkse Bursa feller uitgevallen naar vroegere politieke lei ders en Europa dan ooit sinds het mi litaire bewind in 1980 de macht greep. Gered door stripteaseuse ANNAPOLIS, MARYLAND, 3-4. De volksvertegenwoordiging van de Ameri kaanse staat Maryland heeft hulde ge bracht aan een stripteaseuse uit Bal- timore die door mond-op-mondbeade ming het leven van een man had gered die door een hartaanval was getroffen. De man was klant geweest in de bar van club „FoxyLady", waarde 34-jarige Kathleen Stoner de zaak opvrolijkt. De toestand van de naar een zieken huis overgebrachte 57-jarige Raymond Pascanelli verbetert geleidelijk. Kathleen Stoner vertelde dat de begin selen van eerste-hulp aan slachtoffers van hartziekte in kerkelijk verband had geleerd. De hulde van het parlement bestond uit een motie die onder applaus werd aangenomen. zijn in de voedselrijke Grevelingen voorspoedig gegroeid tot konsump- tievissen van 30 cm en meer. Er zit zelfs schar bij van 30 cm. De Greve lingen, een eldorado dus voor de re- kreatieve bezigheid, die de sportvis serij nu eenmaal is en een argument te meer voor het zout houden van het Grevelingenmeer. De vis die in 1971 in de Grevelingen aanwezig was is weg gevangen; een nieuwe populatie is ontstaan. Zoet water Natuurlijk moet de landbouw wel met zoet water worden geholpen, maar daarvoor behoeft niet het gehe le Grevelingenmeer te verzoeten, iets wat op zichzelf toch al grote bezwa ren zou opleveren. Men zal wellicht geen kwaliteit krijgen, die voor besproeiing in droge perioden ge schikt is. In kringen van beroeps- en sport visserij is het ook nog een open vraag wat er gaat gebeuren met Krammer 'en Volkerak als de Philipsdam geslo ten zal zijn. Het staat bij voorbaat vast, dat in het verzoetende water de witvis, vooral voorn en brasem zal optrekken vanuit het Hollands diep, naar het nieuwe westen, waar 6000 ha nieuwe zoetwaterbiotoop ont staat. „Flitsen uit het buitenland BONN. President Reagan van de Verenigde Staten zal op 10 juni een rede houden voor de Westduitse Bondsdag. Bondsdagvoorzitter Ri chard Stuecklen had hem deze week .daartoe uitgenodigd, aldus werd in Bonn vernomen. Volgens de krant Welt am Sonntag stuurde de voorzit ter de uitnodiging nadat hij had ge hoord dat Reagan wel voor een rede voor de Bondsdag voelde. LUXEMBURG. Zeven van de tien vakbonden in Luxemburg hebben hun leden opgeroepen maandag een sta king van 24 uur te houdea Zij willen hiermee protesteren tegen het bezui nigingsprogramma van de regering en met name tegen een bevriezing van de lonen. BERN. De Zwitserse regering heeft bij de Sowjet-ambassade geprotes teerd tegen de aktiviteit van twee Sowjet-diplomaten die werden be schuldigd van spionage en die reeds het land hebben verlaten. Dit is in een communique meegedeeld. „De Opgaande Zon" HAAMSTEDE, 5-4. De varkenshoudersvereniging ,,De Opgaande Zon" hield in de „Graaf van Haamstede" haar jaarvergadering. Voordat met het af werken van de agenda werd overgegaan werden staande de in het afgelopen jaar overleden leden B. Groenleer, W. van den Berg, Joh. Bom en G. Baumann herdacht. In zijn openingswoord stelde de voorzitter de heer J. C. de Feiter vast, dat het weer een rustig jaar voor de vereniging was geweest. Hij herinnerde er verder aan, dat het op 9 maart j.l. 70 jaar was geleden dat de vereniging was opgericht. In deze 70 jaar is er veel veranderd. De tijd dat nog vele bewoners met het houden van een varken voor de eigen vleesvoorziening zorgde is, me de doordat men deze niet meer in de bebouwde kom mag houden, nu voor goed voorbij. Nadelig saldo Uit het jaarverslag van de penning meester de heer J. van der Have bleek, dat door een gewijzigde situa tie er in het afgelopen boekjaar een klein nadelig saldo was. Nadat de heer M. v. d. Cingel na mens de financiële kommissie had geadviseerd tot goedkeuring van de rekening over te gaan werd de pen ningmeester onder dankzegging voor zijn beheer decharge verleend. In plaats van de heer M. v. d. Cin gel, aftredend, werd de heer A. van den Bos tot lid van de financiële kommissie benoemd. De beide periodiek aftredende bestuursleden de heren J. C. de Fei ter en J. van der Have werden herbe noemd. In de vakature, ontstaan door het overlijden van de heer v. d. Berg, werd voorzien met de benoe ming van de heer J. Tuinman. De premie voor varkens werd vast gesteld op f 3,50 per maand. Bij overlijden zal voor ingeënte We doen meer dan de krant alleen r *l' REPORTAGE REKLAME „THUIS"FOTO'S ILLUSTRATIES BEDRIJFSFOTO'S kleur zwart-wit TEL. 01110-3568 JOh 3E33EVOEÏ5 M. JOh 3EHEVOEÏ* S3. varkens 90 en voor niet ingeënte varkens 80 r/r worden uitbetaald, markt Den Bosch. Bij kammaliteiten met biggen zal dit in overleg met het bestuur wor den geregeld. De vergoeding voor de penning meester werd onveranderd vast gesteld. Feestpakket Besloten werd, dat ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de vere niging aan de leden een feestpakket zal worden aangeboden. Het bestuur werd vrij mandaat verleend om dit naar eigen inzicht samen te stellen. Zoals te doen gebruikelijk kregen de aanwezigen aan het slot van de vergadering een krentebrood aange boden. ROTTERDAM. De raadskommissie voor kunstzaken gaat akkoord met het voorstel van B en W om in het kader van de bezuinigings- en ombuigings operatie de Rotterdamse gemeente musea met ingang van 1 juli van dit jaar op de maandagen te sluiten. HILVERSUM. De prijs van het aard gas zal dit jaar en ook volgend jaar niet verhoogd hoeven te worden. Een prijs verlaging is uitgesloten. Voorzitter A. Kaland van de gezamenlijke gasdistri- butiebedrijven (VEGIN) zei dit UOSTERLAND. Met deze foto doet Oosterland een duit in het zakje van de nostalgie: leerlingetjes van de toenmalige chr. Bewaarschoolaan de Sint Joostdijk. ..Toenmalig" was 1924. De foto is genomen aan de achterzijde van het naastgelegen ..Gasthuis", waarschijnlijk om het uitbundig groen vóór de school te vermijden, in verband met de door de fotograaf verlangde lichtscherpte. Een dame (de „juffrouw"?) kijkt (rechterzijde foto) over de schutting heen. Ho pelijk zullen nog veel inwoners van Oosterland zich zelf herkennen op deze foto. BELGRADO. De Joegoslavische politie heeft een demonstratie van Al banese nationalisten in de autonome provincie Kosovo uiteengejaagd, -zo heeft het Joegoslavische nationale persbureau Tanjung bekendgemaakt WASHINGTON. De Cubaanse re gering denkt erover 10.000 arbeiders naar Siberië in de 'Sowjet-Unie te stu ren om daar hout te hakken voor export naar Cuba. Dit omdat dat land kampt met grote werkloosheid en andere ekonomische problemen. WENEN. De premier van Polen, ge neraal Wojciech Jaruzelski, reist naar Praag voor zijn eerste officiële bezoek aan Tsjecho-Slowakije sinds de afkon diging van de staat van beleg in zijn land. BELFAST. Het verboden Ierse Re publikeinse Leger (IRA) heeft in een Katholieke wijk in Belfast een man doodgeschoten van wie ze zei dat hij een verklikker was. Een woordvoerder van de politie ontkende dat de gedode man een verklikker-zou zijn. PORTMOUTH. Het Franse jacht Charles Heidsieck Hl, met schipper Alain Gabbay, is zaterdag in de haven van Portsmouth - het eindpunt Van' de race om de wereld - gearriveerd.'Om de Nederlandse boot Flyer van Conriy van Rietschoten te verslaan had de Charles Heidsieck Hl vrijdag al om 03.42 uur GMT moeten arriveren. LISSABON. De Namibische onaf- hankelijksheidsbeweging Swapo heeft meegedeeld dat zij gevraagd heeft om een nieuwe internationale konferentie over Namibië (Zuidwest-Afrika) in een poging de onderhandelingen voor het bereiken van onafhankelijkheid van het gebied te bespoedigen. PARUS. Een Israëlische diplomaat is zaterdag in Parijs dodelijk gewond door kogelschoten. Dit is in politie kringen in de Franse hoofdstad verno men. LISSABON. In Lissabon hebben en kele duizenden mensen geprotesteerd tegen de grote werkloosheid in hun land. Het was de jongste van een reeks betogingen die de Portugese commu nistische partij hebben georganiseerd. WASHINGTON. De Amerikaanse president, Ronald Reagan, heeft zijn landgenoten opnieuw gevraagd hem meer tijd te gunnen bij de uitvoering van zijn ekonomisch programma. ISLAMABAD. De Verenigde Sla- ten hebben Pakistan verleden jaar aangeboden manschappen en wapens te sturen in verband met de aanwe zigheid van de Russische troepen in Afganistan. Dit heeft de Pakistaanse president Mohammad Zia Ul-Haq meegedeeld. NEW YORK. De winter wil in de VS niet wijken. Bij zware onweers-, storm- en sneeuwbuiten en wer velstormen die in het weekeinde gro te delen van het Noordamerikaanse kontinent teisterden zijn bijna vijf tig mensen omgekomen en honder den gewond geraakt. Goddelijke gramschap GREENVILLE, SOUTH CAROLI- NA, 3-4 De rector van de protestantse Bob Jones-universiteit in Greenville, South Carolina, heft tijdens een gods dienstoefening Goa gesmeekt om de kastijding en totale vernietiging van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Alexander Haig, „een monster met een menselijk gezicht en een demonisch instrument voor de vernietiging van de Verenigde Staten". Haig heeft de woede van de rector opgewekt door een visum te weigeren aan de extremistische Noord- Ierse dominee Ian Paisley, die een voor dracht aan de universiteit zou houden. De rector riep de aanwezigen op te bidden „opdat de Heer hem kastijdt in de heupen en de dijen, in merg en been, in hart en longen en overals elders in zijn lichaam". Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken liet ter toelich ting bij de visumweigering weten dat de neiging van dominee Paisley tot het afleggen van opruiende verklaringen" niet past bij het Amerikaanse standpunt inzake Noord-Ierland. RECHTSZAKEN AMSTERDAM, 6-4. De rechtbank in Amsterdam heeft de 34-jarige A. van S. die in september van het vori ge jaar een 17-jarige tasjesrover doodschoot in de Bijlmermeer dins dag veroordeeld tot een voorwaar- derlijke gevangenisstraf van drie maanden, een proeftijd van twee jaar en duizend gulden boete. De officier van justitie had ontslag van rechts vervolging gevraagd, omdat naar zijn mening de vrouw uit' zelfverde diging had gehandeld. AMSTERDAM, 5-4. De prokureur- generaal mr. Fick bij het gerechtshof in Amsterdam heeft maandag gevan genisstraffen van 2 en 1 jaar geëist te gen 3 bemanningsleden van het Ne derlandse koelschip „Eminely". De mannen, 'W. D., A. B. en J. C'. uit Amsterdam zóuden in oktober 1979 een 20-jarige4G'hanese Verstekeling in Nigeria overboord gezet hebben, waarna deze verdronk. De rechtbank in Rotterdam achtte indertijd doodslag bewezen en ver oordeelde de drie tot 4 maanden ge vangenisstraf. De veroordeelden gin gen in hoger beroep en werden door het hof in Den Haag tot dezelfde straffen veroordeeld. De Hoge Raad verwierp dit laatste vonnis uiteinde lijk en de zaak werd doorverwezen naar het Amsterdamse gerechtshof. „Deze straffen waren veel te licht. Een menselijk leven weegt zwaarder dan 4 maanden,"'aldus de prokul-eur- generaal. Wegens doodslag eiste hij tegen B. 2 jaar gevangenisstraf, om dat deze als eerste stuurman de eerst geroepene zou zijn geweest het bevel van de kapitein tegen te spreken. Te gen de matrozen C. en D. eiste Fick 1 jaar gevangenisstraf. „Zij hadden het bevel moeten weigeren", aldus Fick. VISSERIJBERICHTEN In de week van 29 maart tot 3 april, maar waarschijnlijk toch in de eerste helft van de afgelopen week werd in de mosselhandel een mijlpaal gepks- serd, die ongemerkt voorbij ging, maar die waard is gesignaleerd i te worden. De handel nam toen de miljoenste ton mosselen van de kweker af. Dat een miljoen tonnen werden aange voerd kwam in het bestaan van het Mosselkantoor meerdere malen vdor, maar in dat getal zat dan steeds Ook de hoeveelheid mosselen die in dat seizoen in het Mosselfonds terecht waren gekomen. De in het fonds gestorte mosselen 255.000 tonnen werden zoals gemeld op 26 maart ver kocht, een gedeelte daarvan zal bij het einde van het seizoen eveneens geëxporteerd zijn. Vergelijken wij de exportcijfers van dit jaar tot 27 maart dan over treffen deze alle de drie voorgaande jaren. Het ziet er naar uit, dat bij het einde van het seizoen de afzet in het binnenland de 100.000 tonnen ruim zal halen en ook dat is een niet eerder voorgekomen rekord. SCHEEPVAART Acmaea, 4-4 van Le Havre naar Las Palmas. Atlantic, 5-4 te Gothenburg. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 5-4. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 380 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4000; werk paarden 2250 - 3500; oude paarden 2050 - 2750; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 525 - 1350; hitteri 750 - 1500; pony's 325 - 675. Prijzen per kg geslacht gewicht: Jonge slachtpaarden 6,60 - 8,50; jonge slachtpaarden 6,45 - 8,30. De handel in slachtpaarden was vlot en goed prijshoudend en in po ny's redelijk en vast. Veemarkt Leiden LEIDEN, 5-4. Aanvoer totaal 1427, waarvan: slachtrunderen 1024, scha pen en lammeren 403. Prijzen per kg: Stieren le 8,55 - 9,00, 2e 8,00 - 8,55; vaarzen le 8,15 - 9,00, 2e 7,55 - 8,10; koeien le 8,10 - 9,00, 2e 7,70 - 8,05, 3e 7,30 - 7,65; worstkoeien 6,20 -f 7,30; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,90. Prijzen per stuk: Schapen 215 - 260; lammeren 235 - 325. Overzicht: slachtrunderen: handel vlot, en prijzen stabiel; schapen en lammeren: handel redelijk, en prij zen stabiel. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 5-9. Konsümptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, jber 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 36,00 - 37,00; Bintje 50 mm opw. f 52,00 - 54,00; Bintje 35-55 mm opw. 40,00 -ƒ 42,00; Irene 35 mm opw. in zakken 30,00 - 33,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 32,00 - 34,00; Bintje 50 mm opw. 42,50 - 45,00. Exportaardappelen: Bintje 45 mm opw. in zakken 50,00 - 51,00. Voeraardappelen tot 8,00 10,00. Stemming: vlot. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Hierden: W. Verboom Waddinxveen; te Oosterwolde (Gld.) W. van Gorsel, Wijk bij Heusden; te Midwolda en Nieuwolda (toez.): J Bijlefeld, predikant krachtens over- gangsbep. 277 D, te Norge, Gereformeerde Kerken Beroepen te Amstelveen-Buiten veldert: A. Koornneef, Krommenie te Noordeloos-Ottoland: drs. P. J Schotanus, Duisburg-Ruhrort, wo nende te Nottuln (W.-Duitsland); te Heemstede: A. C. Moerman, Middel burg. Bedankt voor Hoogeveen: J. W. Zijlstra, 's-Gravenzande; voor Beetsterzwaag: J. W. Kuipers, Oon kerk. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepbaarstelling: drs. A. J. Mol Melkwegsingel 10, 3331 TG Zwijn- drecht, tel. 078-14412. Christelijke Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Barendrecht: J Veenendaal, kand., Driebergen, die bedankte voor Alphen a/d Rijn Nieuwpoort, Middelhamis, Nieuw koop en Noordeloos. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rotterdam-Zuid: J Kareis, Beekbergen. Bedankt voor Leerdam: L. Blok, Nunspeet; voor Rotterdam-Alexan- derpolder: R. Boogaard, Leiden; voor Puttershoek: A. Moerkerken, Nieuw- Beijerland; voor Rotterdam-West: M. Mondria, Waardenburg. Rooms Katholieke kerk Zierikzee Woensdag in de Goede Week. Woensdag 7 april, 19.00 uur boetevie ring in voorbereiding op Pasen. Witte Donderdag. Donderdag 8 april, 19.00 uur Plechtige gedachte nisviering van het Laatste Avond maal, waarna enige tijd aanbidding van de Heer, onder ons tegenwoordig in het teken van het brood. Nederlands Hervormde gemeente Renessc Donderdagavond 8 april, 19.30 uur ds. J. Eikelboom, Haamstede H.A. Gereformeerde Gemeente in Nederland N1EU WERKERKDonderdag 8 april, 19.30 uur ds. A. Wink, Veenen daal, (Goede Vrijdagdienst).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6