dan weet je dat het goed is? XK „Ouderen moeten keihard aan hun belangen werken" Verenigingsgebouw Geref. Gemeente Nieuwerkerk geopend Overeenstemming in Projekt woningbouw Sir en Ellemeet deurloo mode Gewestelijk voorzitter ANBO: ANBO-bestuur Zierikzee uitgebreid Kerkklok Haamstede verlaat werkplaats Grote belangstelling Vergadering Stichting Samenlevingsopbouw ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 6 april 1982 Nr. 23094 5 Advertentie ZIERIKZEE, 5-4. „Het ligt mij na het hart aan mijn medemensen duidelijk te maken, dat leeftijd niet be palend is voor weldenken en meedenken. Terwijl de ouderen elf procent van de totale bevolking vormen zijn het altijd de jongeren die beslissen over de derde levens fase van hun oudere medemensen". Aan het woord gewestelijk voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen mevrouw Apon-Snel maandagmid dag in het „Huis van Nassau", tijdens de jaarvergadering van de afdeling Zierikzee van de A.N.B.O. Mevrouw Apon zei zich bewust te zijn een beetje als „onheilsprofeet" te komen op deze aanvankelijk wat feestelijk gestemde jaarvergadering, waar een zeer grote belangstelling van de leden voor bestond. De gewestelijk voorzitter wilde de leden van de afdeling Zierikzee ervan doordringen, dat ook binnen de afdelingen in de eerste plaats keihard gewerkt zal moeten worden voor de belangen van de ouderen, die door maatregelen van rijkswege op de tocht zouden kunnen komen te staan. Zij noemde het „ongelukkig" dat de staatssekretaris zijn oren laat hangen naar kommissies, die vinden dat de ouderen best wat kunnen inleveren. Mevrouw Apon noemde tal van voor beelden om aan te tonen, dat recente ekonomische ontwikkelingen en rege ringsmaatregels rechtstreeks invloed hebben op het inkomen van de oude ren. Haar pleidooi was erop gericht de Zierikzeese A.N.B.O.-leden te doen inzien, dat ze het recht hebben hun grieven kenbaar te maken en boven dien de mogelijkheid hebben door middel van speciale kaderkursussen te leren op welke wijze men als oudere het beste voor zijn belangen kan op komen. „Meer dan feest" Inspelend op de woorden van de ge westelijk voorzitter kwam bij monde van de heer F. de Zwaan vanuit de ver gadering het voorstel het huidige be stuur van de afdeling Zierikzee met twee personen uit te breiden. Hij doel de met name op een uitbreiding met mensen, die zich zouden gaan toeleg gen op kader en scholing en op de vorming van werkgroepen. „We moe ten er van doordrongen zijn, dat de A.N.B.O. meer is dan een groot feest met een loterij", aldus de heer De Zwaan. Hij bracht dit onder de aan dacht van de vergadering naar aanlei ding van de bestuursverkiezing. Voorzitter van de A.N.B.O.-Zierik- zee de heer A. G. J. v. d. Eynde toonde zich in eerste instantie wat ontstemd over het feit, dat zich vijf minuten voor het verstrijken van de daartoe gegeven termijn nog drie tegenkandi daten hadden aangediend. Aanvankelijk werd van bestuurszij de voorgesteld de aftredende leden mevrouw C. van Beveren-Nuyens en de heer Noomen bij akklamatie te her kiezen. Een voorstel, dat door het stel len van drie tegenkandidaten werd doorkruist Na enige diskussie kwam de vergadering echter toch tot het be sluit genoemde aftredende leden bij akklamatie wedereom te benoemen en zich pas daarna uit te spreken over de nu voorgestelde uitbreiding van het bestuur. „Oppositie" Voorzitter Van den Eynde liet des gevraagd weten, dat het huidige be stuur van zeven leden de uitbreiding niet zo nodig vond, maar merkte te recht op, dat de uiteindelijke beslis sing daarover bij de vergadering zelf lag. Een deel van de vergadering zag niets in die bestuursverruiming en oud-voorzitter de heer J. v. d. Beige sprak zelfs over „oppositie", die door een dergelijk voorstel werd gepleegd. De gewestelijk voorzitter maakte zich echter sterk voor de bestuursuitbrei- ding binnen de afdeling Zierikzee en maakte de vergadering er attent op, dat nu reeds kandidaten beschikbaar wa ren, die zich binnen het bestuur met de zo belangrijk geachte scholing en ka dervorming zouden kunnen bezighou den. Ten slotte werd overgegaan tot een schriftelijke stemming over de vraag wel of geen uitbreiding van het A.N.B.O. bestuur afdeling Zierikzee. De meerderheid (81 stemmen) bleek inderdaad voor die uitbreiding, 41 mensen stemden tegen. Vervolgens werd gestemd voor die nieuwe bestuurskandidaten. De heer De Zwaan kreeg 105 stemmen, me vrouw De Haan-Deurloo 99 stemmen en mevrouw Van der Pol-Schoonaard 39 stemmen. De beide eersten namen hun benoeming in het bestuur aan. Groot worden Voorzitter Van den Eynde had er in zijn openingswoord op gewezen dat het zaak is de A.N.B.O. zo groot moge lijk te maken. „We moeten zorgen, dat ons aantal leden zo groot wordt, dat men wel naar ons zal moeten luiste ren". Hij was van mening, dat de si tuatie van de ouderen reeds lang niet meer zo slecht is als 50 a 60 jaar gele den, maar wel signaleerde hij de vele donkere wolken, die zich ook nu weer samenpakken. „Als ouderen mogen we niet zeggen, dat het onze tijd wel zal duren", vond de voorzitter. Hij achtte het niet juist dat ook de ouderen door middel van wilde demonstraties voor hun belan gen zullen opkomen, maar zocht het, zoals gezegd, in zo'n masaal mogelijk georganiseerde bond. „Dan kunnen wij de wereld mis schien nog tonen, dat ook met eerbied voor elkaar iets te bereiken valt", aldus de heer Van den Eynde^ Bootreis Twee woordvoerders van het C.J.V. „Samen Verder" de heren Roel Kok en Ko Schot kregen tijdens deze jaarver gadering de gelegenheid een toelich ting te geven op de speciale bejaarden- reizen, die deze zomer met het C. J.V.- schip de „Vita Pugna" georganiseerd worden. De aanvakelijk als enige geplande reis van 3 t/m 10 juli was reeds binnen zeer korte tijd volgeboekt en derhalve besloot het C.J.V.-bestuur nog een bootreis te organiseren en wel van 26 juni t/m 3 juli Het betreft een geheel door C. J.V.- jongeren verzorgde reis voor oude ren. Voor nadere inlichtingen kun nen belangstellenden zich wenden tot de heer Ko Schot, tel. (01110)- 4716. Vervolgens was het de beurt aan de sekretaresse mevrouw J. W, van Ruis- wijk-Verschuur, die in het jaarverslag enkele hoogtepunten uit het afgelopen jaar memoreerde, zoals de A.N.B.O.- landdag op 9 mei, de kaderkursussen, de voorjaarstocht en het kermisreisje. Op 31 december telde de A.N.B.0.518 leden. Er ontvielen de afdeling Zierik zee het afgelopen jaar 21 leden, die met inachtneming van een minuut stilte bij de aanvang van de vergadering reeds werden herdacht Financiën De penningmeesteresse mevrouw C. van Beveren-Nuyens gaf een overzicht van de financiële situatie. Het afge lopen jaar kon met een batig saldo van f748,04 worden afgesloten, terwijl het spaarbankboekje nog een kapitaaltje van f2.906,03 vermeldde. De heer Van Tricht bracht vervolgens verslag uit namens de kaskontrolekommissie en komplimenteerde de penningmeeste resse voor het uitstekend beheer van de financiën. Als nieuwe leden voor de kaskontrolekommissie werden de heerVan denBerge en mevrouw Van't Leven benoemd. Mevrouw Van der Pol toonde zich bereid als reservelid te fungeren. (Vervolg van pagina 1) zwaar tegen het verstrekken van een subsidie van 15.000,00 aan de ten nisvereniging te Renesse voor het bouwrijp maken van de grond voor de aanleg van de tennisbanen. Moeite had de kommissie met het bedrag van 5630,00 voor een onder zoek dat moet worden verricht om tot vaststelling te kunnen komen ten aanzien van de wet geluidshinder. Dit onderzoek is nodig daar Westerschouwen als rekreatiege- meente een afwijkende struktuur heeft en dat de hiervoor toegekende subsidie niet normaal per inwoner kan worden berekend. De heer Krijnse Locker vond het maar een treurige zaak dat men maar steeds weer met bewijzen moet ko men aandragen en dat hiervoor geld verslindende onderzoeken voor moe ten worden verricht. DEN HAAG. De Spaanse politie heeft de arrestatie van onder andere vijf Nederlanders bekend gemaakt naar aanleiding van de aanhouding van een Brits jacht met aan boord 1800 kilo hasj. MARKTBERICHTEN De eierveilingen BARNEVELD, 6-4. Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 3.065.250 stuks, stemming kalm. Prijzen per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 11,35- 11,25; van 55-56 gram 14,10-13,50; van 60-61 gram 13,90-13,85 en van 65-66 gram 15,00. NIEUWERKERK, 3-4. Onder grote belangstelling: vond zaterdagmiddag de opening plaats van het vereni gingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Nieu werkerk. De predikant ds. M. J. van Gelder leidde de bij eenkomst en hij heette iedereen een hartelijk welkom, die bij de bouw betrokken is geweest. Dat waren de leden en doopleden van de Gemeente, de kerkeraad van Oosterland, wethouder de heer A. L. Bakker en vele anderen. De aanwezi gen zongen Psalm 100 vers 3 en 4, ge volgd door het lezen van Psalm 100. De predikant zei blij te zijn met de ze dag en las Psalm 100 vers 4, waarin staat: Ga in tot Zijn poorten met lof, looft Hem, prijst Zijnen naam. Ds. Van Gelder zei: Het heeft de Heere behaagd, woonplaats te kiezen in Zijn huis, Gods Huis. Daarin vallen eeuwigheidsbeslissingen, eeuwig be houd of eeuwig verderf. Plannen De dominee gaf een toelichting op de aankoop en de verbouw van het gebouw. Vroeger was het pand in ge bruik van firma La grand als doe- het-zelf zaak. Het werd in 1979 aangekocht om er een verenigingsgebouw van te ma ken. De plannen werden echter opge houden door de verbouwing van de pastorie. Het ontwerp werd op de ge meenteraadsvergadering van 21 sep tember 1981 goedgekeurd. De ge raamde verbouwkosten bedroegen 225.000.-. De predikant bracht dank aan het gemeentebestuur en aan de kommis sie Bouw- en Woningtoezicht. De heer C. Geuze was de hoofdaanne mer, de onderaannemers waren: H. Kesteloo, J. Matthee, Louwerse en De Priester. Maas-Air Tholen, Ha- gesteijn en Verboom. Meubelrama en tuinaanleg Stoutjesdijk. Veel van het werk is door eigen mensen en vrijwilligers verricht. Jongelui heb ben ruim honderdvijftig stoelen her steld en geschilderd. Naam De jongste vrijwilliger, Arjan Bom, mocht de naam van het vereni gingsgebouw bekend maken: Salem, dat veilig en vreedzaam betekent. Het gebouw zal worden bestemd voor verenigingswerk, de kinder crèche en kerkelijke vergaderingen. Na Pasen wordt er een vergadering van de Particuliere Synode-Zuid ge houden. Het gebouw doet ook dienst voor diensten voor doven en gehandi capten, voor begrafenisplechtighe den en andere gebeurtenissen. De hoofdaannemer, de heer Geuze sprak enkele dankwoorden en felici teerde de Gemeente met de openings dag. De aannemers schonken enkele fraaie lessenaars. Mevrouw v. d. Wielen-Schot sprak namens de vrou wenvereniging Debora. Zij overhan digde een prachtige Bijbel - Gods Woord. De vrouwenvereniging schonk ook nog twintig kleedjes voor op de tafels. Mevrouw Braam droeg net als me vrouw v. d. Wielen-Schot een gedicht voor en gaf een psalmboekje. Na de bijeenkomst opende de oudste medewerker, de heer J. Pleit te, 85 jaar, de deur van het nieuwe ge bouw. Het pand bestaat uit een grote hal, een flinke keuken, een grote zaal en een kleine zaal en toiletten. IjljB Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. NIEUWERKERK, 5-4. „Er is overeenstemming bereikt over het woningbouwprojekt EllemeeUSirjansland". Wo ningbouwvereniging „Beter Wonen" heeft een sober ont werp gemaakt voor een huurprijs van f 392,- op basis van het huidige prijspeil. Het enige probleem is nu nog de grondverwerving in Ellemeet, waar tot onteigening zal worden overgegaan. In Sirjansland zijn de problemen rond het bestemmingsplan opgelost Deze mededeling deed opbouw werker Ad Boonman maandagavond tijdens de algemene bestuursverga dering van de Stichting Samenle vingsopbouw Schouwen-Duiveland in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Funktionaris van het Kleine Kernen Experiment Emeline Kleber gaf daar nog een aanvulling op in een over zicht van de stand van zaken met be trekking tot dit experiment Zij deelde mee, dat in Süjansland acht en in Ellemeet vier woningen zullen worden gebouwd. Het gaat in deze kernen echter niet alleen om het feit dat „zonder meer" woningen wor den gebouwd Het woningbouwprojekt moet volgens Emeline gezien worden als een onderdeel van een volledig dorpsplan. „Er moet struktureel te werk gegaan worden; er moet bekeken worden wat nou met die woningbouw wordt bereikt en of er kontinuïteit in het geheel kan worden gebracht", al dus de woordvoerster van het Kleine Kernen Experiment Problemen Bij dit woningbouwprojekt werd ge- konstateerd, dat bestemfhingsplan- procedures vaak veel tijd in beslag nemen en het zeer moeilijk is een juiste registratie van woningzoeken den in een kleine kern op te zetten. Bestuurslid, wethouder P. M. v. d Aarsen van Westerschouwen haakte daar op in met de opmerking, dat het gereed hebben van bestemmingsplan nen tot de verantwoording van de ge meenten behoort en dat een goede registratie van woningzoekenden in een kleine kern bereikt kan worden door regelmatig kontaktte houden met de bevolking in die betreffende kern. Ten aanzien van het Scholenexpe riment deelde Emeline mede, dat ook in Noordwelle wordt gestreefd voor 1 augustus 1985 een basisschool te vormen. In Serooskcrke ging dit ex periment, zoals bekend reeds van start Wethouder Van den Aarsen toonde zich in dit verband wat teleurgesteld over de naar zijn mening negatieve reakties van de ouderkommissie in Se- rooskerke. „Dergelijke negatieve re akties verbazen me, welke reakties zouden we als gemeentebestuur niet hebben gekregen als we helemaal niets hadden gedaan?", vroeg hij zich af. Bestuurslid J. Deïst wilde niet zo zwaar tillen aan één negatieve reaktie, te meer daar onderwijzend personeel, leerlingen en R.P.C.Z. zich wel ent housiast tonen over het scholenexpe riment in Serooskerke. Zelfde ervaring Voorzitter van de Stichting Samen levingsopbouw mevrouw C. J. Geluk voegde daar nog aan toe, dat de Stich ting zelf het zo vaak goed had bedoeld en desondanks in het verleden vele ne gatieve reakties had gekregen. Ten aanzien van Siijansland kon Emeline meedelen, dat daar welis waai nog niet werd gestart met een scho lenexperiment, maar dat inmiddels wel de toezegging van het ministerie binnen is voor een extra leerkracht voor een kleuterklas gedurende twee jaar. De streefdatum om op Sirjans land met dit experiment te starten is 1 januari 1983. Verder is het Kleine Keren Expe riment bezig met een postvoorziening op Sirjansland, een duidelijke wens vanuit de bevolking. De P.T.T. heeft te kennen gegeven op grond van de huidige normen deze wens niet te kunnen honoreren. „Voor ons reden om er verder aan te gaan werken", aldus Emeline Kleber. Naar aanleiding van de bespreking van het werkverslag van opbouwwer ker Ad Boonman hield bestuurslid me vrouw A. C. v. d. Klooster-Van Sons- beek een warm pleidooi toch zo snel mogelijk als Stichting aandacht te be steden aan de naar haar mening zo gewenste kadervorming Zeer uitge breid werd gediskussieerd over dit punt Men kwam tot de slotsom, dat binnen het gemeenschappelijk over leg tussen de drie welzijnsstichtingen in de regio (Samenlevingsopbouw, Sichting Jeugd en Stichting Welzijn Ouderen) de mogelijkheden bezien moeten worden zelf een kursus ver gadertechniek in de ruimste zin van het woord te organiseren. Bestuurslid de heer D. E. Mooy vroeg zich af of een dergelijk initiatief geen kwaad bloed zou zetten bij orga nisaties die zelf docenten hebben voor zulk soort kursussen. De voorzitter deelde de vrees niet, omdat de door haar bedoelde kursus een zeer alge meen karakter zou dienen te hebben. Ten aanzien van het overleg betref fende de zogenaamde „Welzijnskoe- pel„ deelde mevrouw Geluk mede, dat een eerste - zij het onvolledige - bespreking heeft plaatsgevonden tussen funktionarissen en enkele be stuursleden van bovengenoemde wel zij nsinstellingen. Bestuursleden van de Stichting Wel zijn Ouderen moesten bij die bespre king verstek laten gaan. Een tweede bijeenkomst zal op zeer korte termijn worden belegd. Inmiddels zijn wel de afspraken gemaakt, dat men zich zo snel mogelijk met praktische zaken zal gaan bezig houden in het kader van deze eventueel te vormen welzijns- koepel Zaken als huisvesting, admi nistratie, financiën e.d. dienen met spoed te worden besproken. „We ho pen nog dit jaar met iets konkreets te kunnen komen", aldus de voorzitter. LONDEN. Hever Castle, het der- tionde-eeuwse landhuis met gracht waar koning Hendrik VIII zijn aan staande tweede koningin het hof maakte is voor 13,5 miljoen pond sterling te koop aangeboden. PARIJS. Verscheidene duizenden mensen, voor het merendeel leden van joodse organisaties, hebben in parijs onder scherpe politiebewa king betoogd tegen de vertegenwoor diging van de Palestijnse bevrijding sorganisatie PLO in de Franse hoofd stad. Advertentie rijk van kleur zeer sportief voor iongens- kleding moet u bij deurloo zijn Mo) 5-7. Zierikzee i 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5