U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN Kapel eii harmonievereniging zorgden voor verrassingen Vereniging Patiëntenbelangen zet team ombudswerkers in MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. Talrijke evenementen in de zomermaanden te Scharendijke-Ellemeet Muziek- en zang-avond Zonnemaire Aktie-komitee voor inventaris nieuw te bouwen dorpshuis STREEKNIEUWS Ook Renesse heeft gevarieerd Oranjeprogramma gereed STREEKNIEUWS Nieuwe vraagbaak voor zieken 4 en Bruinisse behouden", zodat zo wel burgers als soldaten rustig de nacht in gingen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De Nederlandse regis seur Jan Vrijman heeft in Boedapest, Hongarije, een eerste prijs gekregen voor zijn film „Wat is er met de stad", een 39 minuten durende rolprent die hij maakte in opdracht van het Natio nale Comité Europese Stadsvernieu wingscampagne. DEN HAAG. Het Tweede Kamerlid Knol (PvdA) heeft er in schriftelijke vragen aan minister Van Thijn van bin nenlandse zaken op aangedrongen dat het lot van ex-KNIL-militairen in Thai land door de Nederlandse regering serieus in aanmerking wordt genomen bij pogingen van de ex-Knillers om tot Nederland toegelaten te worden. Werkgroep presenteert: SCHARENDIJKE, 6-4. In „De Putmeet" werd maandagavond de evene- mentenlijst van de werkgroep Evenementen Scharendijke-Ellemeet gepre senteerd. Voorzitter (koördinator) van de werkgroep, Piet Verschuur, opende de korte vergadering, met een welkomstwoord aan de selekte groep geno digden. Verschuur sprak over het begrip evenement, dat veelal in verband ge bracht wordt met spektakel. De werk groep denkt met het organiseren van evenementen niet direkt aan „luid- ruchtig-optreden", maar tracht een evenement in relatie tot de kuituur te brengen. Initiatief Burgh/Haamstede WESTERSCHOUWEN, 5-4. Iedere inwoner van Westerschouwen weet inmiddels dat de raad van Westerschouwen akkoord is gegaan met het aanwijzen van ruim één miljoen gulden voor de bouw van een dorpshuis in Haamstede, met als voorwaarde dat de inwoners voor de inventaris zorgen. ZONNEMAIRE. Harmonievereniging „Nut en Uitspanning" tijdens de uitvoering in het dorpshuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZONNEMAIRE, 6-4. De harmonievereniging „Nut en Uitspanning" verzorgde vrijdagavond in samenwerking met het koor van de Plattelandsvrouwen een prima pro gramma in het dorpshuis te Zonnemaire. Voorzitter J. Stoel heette alle aan wezigen hartelijk welkom, in het bij zonder wethouder S. Loschacoff-de Kanter en sekretaris C. M. Padmos, als vertegenwoordigers van de ge meente Brouwershaven en dan na tuurlijk mevrouw De Regt ,,de moe der" van „Nut en Uitspanning". BRUINISSE Vrijwillig kerkewerk In de Hervormde kerk van Bruinis se heeft een groep van 13 gemeentele den de banken van het middenvak in de kerk onder handen genomen, waarbij ca. 2500 houtschroeven het hout werden ingedreven. Na ruim dertig jaar gebruik was dit karwei hard nodig. De vrijwilligersgroep klaarde het werk kundig en in een bijzonder plezierige sfeer. Vernielingen In de nacht van zaterdag 3 op zon dag 4 april zijn op het havenplateau, waarschijnlijk door baldadige jonge lui met een slokje te veel op, diverse vernielingen aangericht. Zo werd de vlaggestok vernield, een raam inge gooid en de vuilcontainer op z'n kop gezet, zodat het vuil over de kaai te recht kwam. Ook zakken grit van het straal-gritbedrijf moesten het ontgel den. De harmonievereniging o.l.v. diri gent E. A. de Looff opende het pro gramma met de mars „Punchinello - Choral Rock Out" en de „Marathon Mars". Hierna speelde de harmonie tesamen met de drumband nog de mars „Take it Easy". De drumband zelf verzorgde ook een deel van het programma. Tijdens hun optreden sloegen zij o.a. de nummers waarmee ze op 19 juni o.l.v. hun instrukteur M. C. M. Rievers naar het concours zul len gaan. Klarinet Voor de pauze nog een optreden van het koor. Begeleid door de vier jeugdige klarinettisten, zong het koor een drietal nummers. Onder lei ding van dirigent M. W. van 't Veer werd begonnen met het „Zeeuwse Volkslied". Het laatste lied „Land of Hope and Glory" viel bij het publiek zeer in de smaak. Na de pauze was het de beurt aan kapel de „Gruttepikkers". Deze ver zorgden weer een zeer geslaagd op treden en hadden voor het publiek nog voor een verrassing gezorgd. In hun derde nummer „Scene Pastorale", speciaal voor de kapel herschreven door de leider van de ka pel S. Duinhouwer, legden halverwe ge alle kapelleden de instrumenten op de knie en werden de aanwezigen vergast op drie koupletten zang van de kapel, wat gezien de reakties uit de zaal, goed in de smaak viel. Feest op 30 april RENESSE, 5-4. De oranjevereniging Juliana te Renesse heeft het program ma voor koninginnedag 30 april rond. Om acht uur zal het feest door herauten te paard worden geopend. Om acht uur dertig verzorgt het fanfarekorps „Luctor et Emergo" voor koraalmuziek vanaf de kerktoren. Om half tien zijn er kinderspelen voor de jeugd van lagerschool en kleu terschool De kinderen van de laagste klassen van de lagere school ,,'t Stae- pel'of' en van de kleuterschool „De Duinkonijntjes" zullen op het terrein van de kleuterschool in aktie komen met kinderspelen. Voor de kinderen uit de hogere klassen zal een aantrek kelijke speurtocht worden uitgezet 's Middags om twee uur vertrekt vanaf het parkeerterrein aan de Oude Moolweg een optocht Op dat terrein kunnen de deelnemers zich vanaf kwart over een aan een jury presente ren. Alleen de verklede personen zul len in het dorpshuis worden gekeurd. Er zijn vijf kategorieën voor de op tocht: versierde wagens, reklamewa- gens, groepen, verklede personen en versierde fietsen. Het motief van de optocht is dit jaar „Oude kinderlied jes". Overigens zijn ook vrije produk- ties van harte welkom. Spektakel Om drie uur begint op het dorps plein, onder het motto „Spektakel op het dorpsplein" gelijktijdig een zes kamp en een oranje kermis. Het wordt de vierde zeskamp die op Renesse wordt georganiseerd. De opzet is wat anders dan de vorige drie jaar, maar naar men hoopt blijft het ook in deze nieuwe vorm een vermakelijk schouw- speL Gelijkertijd wordt een oranjekermis gehouden. Vele verenigingen staan hierbij paraat met kermis- en bazar- achtige attrakties, waaraan ieder voor een minimale prijs kan deelnemen. De netto opbrengst van de oranje kermis is bestemd voor de Stichting Interieur Dorpshuis. De oranjevereniging sluit het pro gramma af om zeven uur met ring steekwedstrijden. Op het sportterrein zullen geselekteerde ruiters strijden om de wisselbeker. Om negen uur organiseert de Stich ting Interieur Dorpshuis dan nog een oranjebal waaraan gratis medewer king wordt verleend door het kwartet Piet de Keizer. Er zal op het bal ook gedraaid worden aan het Rad van Avontuur. De opbrengst daarvan en de entree zijn bestemd voor het interieur van het gerenoveerde dorpshuis. Na de kapel was het weer de beurt aan het koor dat nog een vijftal stuk ken suksesvol ten gehore bracht. De begeleiding was nu in handen van mevrouw van het Veer op het ver trouwde orgeltje. Het laatste gedeelte van het pro gramma kwam weer voor rekening van „Nut en Uitspanning". Deze ver eniging speelde nog een vijftal num mers, waarmee ook de muziek- en zangavond weer ten einde was. De presentatie van de avond werd verzorgd door de heer C. de Munnik die met de heer S. Duinhouwer ook de organisatie in handen had. Kapel Nu de kapelleden ook hun muzika le kunsten hebben vertoond, zit er misschien voor volgend jaar wel een optreden van een gemengd koor in het programma van de muziek- en zangavond. Het zou zeer velen ple zier doen. BRUINISSE Sakor-kollekte De kollekte van „Sakor" voor de Kinderbescherming heeft in Bruinis se het fraaie bedrag van 970,85 op gebracht, waarvoor zowel gevers als kollektanten hartelijk dank wordt gezegd. Gitaarmuziek Op woensdag 7 april speelt Dik de Koning, studerend aan het conserva torium, lichte en serieuze muziek op de gitaar. Hij is te beluisteren in de leeszaal van de bibliotheek. Voor tijd: zie agenda. Noordzeekotter bij Maaskant Deze week arriveerde de derde gro te Engelse Purse Seine Noordzeekot ter in de haven te Bruinisse voor een reparatie bij Maaskant en Zonen te Bruinisse. Het is de „Julianne" van rederij Allan West uit Gardenstown. In dit schip moet een Cummins mo tor worden gebouwd, voor het aan drijven van een agregaat, waarmee de navigatie kan worden uitgeoe fend, licht worden gemaakt, enz. Oefening Nationale Reserve De sluis, de brug en het viadukt van Bruinisse zijn gisteravond het middelpunt geweest van een oefe ning van de Nationale Reserve. Deze vrijwilligers, allen van Schouwen-Duiveland, hadden de taak het sluizenkomplex te verdedi gen en de sluis intakt te houden bij aanvallen van de (fiktieve) „vijand". Ook gaan deze Reservisten regelma tig naar de Harskamp en Ossen- drecht om te oefenen. De oefening in Bruinisse verliep tot tevredenheid, de brug en sluis bleven „ongedeerd" Uit verschillende verenigingen, maar nog lang niet alle, is een voorlopig aktiekomité samengesteld met een voorlopig bestuur, om de aktiviteiten op te zetten en te koördineren. Dit komité nu, hoopt van harte dat ook verenigingen die geen direkte binding met een dorpshuis hebben ook tot dit komité zullen toetreden. Dan pas zul len op een zo breed mogelijke basis, gedragen en ondersteund uit eigen kring en uit die der gasten de beno digde gelden voor een goede en dege lijke inrichting, bijeen gebracht kun nen worden. Eenvoudig zal dat niet zijn maar wel mogelijk met saamhorig heid. In één kern van Westerschouwen is dat al gelukt en in een andere gaat het gelukken. Haamstede en Burgh, met 60% der bevolking hebben nog geen dorps huis, ofschoon de behoefte er aan, groot is. Men denke aan het geven van uitvoeringen, aan een centrale plaats van samenkomst voor allerlei groepen en voor andere aktiviteiten. Ook zal het dorpshuis gebruikt kun nen worden voor „alle-weer-voorzie- ning" voor de vele gasten met o.a. het geven van natuurfilms enz. Het voorlo pige bestuur hoopt dat velen zich zul len opgeven om de aktiviteiten te on dersteunen, op welke manier dan ook. Het voorlopige bestuur bestaat uit de dames M. M. Muldei^Krijnse Locker, M. Rademaker-Noordhoek, K. Stout-v. d. Maas en de heren Dr. H. J. v. Zuylen (voorzitter), J. A. v. d. Broeke (sekre taris) en J. Verton (penningmeester). De overige leden van het voorlopige aktie-komité zijn: de dames M. Fait-v. Rooijen, H. Kenters-v. d. Bos, A. C. v. d. Klooster-v. Sonsbeek, L. Oostdijk- Kooman, A. Plantsoen-Aalbrecht en de heren J. Kenters en P. M. Kuzee. DEN HAAG. Het D'66 Kamerlid Veldhuizen meent dat staatssekretaris Van Zeil van ekonomische zaken stap pen moet nemen om de veiligheid van elektrische cirkelmaaimachines te verbeteren. In dit licht bezien werden ook de nog te organiseren evenementen bespro ken, waaronder een schilderij- en foto tentoonstelling. De besprekingen hier over zijn nog niet afgerond, maar het ligt in de bedoeling dat er een expositie- galerie zal komen in „De Putmeet", gedurende de zomermaanden. Het zal werk betreffen van ama teur schilders- en fotografen van Schouwen-Duiveland. Een orgelkon- cert valt eveneens in deze kategorie. Ook dit evenement staat nog niet vast; er zijn besprekingen gaande. Voor wat betreft een kinder-theater is de.werkgroep in bespreking met de V.V.V. Op 5 mei (bevrijdingsdag) or ganiseert de werkgroep een „bevrij- dings-trimloop", omdat er volgens Piet Verschuur deze dag niets georgani seerd wordt op Schouwen-Duiveland, althans niet bekend. Overigens vraagt de werkgroep om medewerkers, <iie bereid zijn deze trimloop mee te orga niseren. Opgave: teL 01117-1439. Evenementen 1982 De evenementenlijst is lang en uit voerig. Een kleine greep uit de akti viteiten: 11 april: paasvoetbal (camping Duin en Strand); 30 april: Koninginnefeest in Elle- meet en Scharendijke, met diverse ak tiviteiten; 5 juni: sportdag voor jong en oud; 6 juni: zeilwedstrijden Watersport vereniging Scharendijke; 25 en 26 juni: bazar en rommelmarkt Scharendijke; 14 t/m 17 juli, kennis; 24 juli: grote braderie op het „Zwar te Plein"; 14 augustus: op camping Duin en Strand een mossel- en barbequeavond; 27 augustus: admiraalzeilen. Ver wacht nog: zwemwedstrijden, een boerderijendag, puzzelrit voor auto's, plankzeil-evenementen enz. enz., een kleine 100 aktiviteiten in Scharendijke- Ellemeet GOES, 5-4. De Zeeuwse afdeling van de Algemene Ver eniging voor Patiëntenbelangen (A.V.P.) gaat in ver scheidene Zeeuwse regio's een aantal ombudswerkers in zetten. Bij ombudswerkers van de patiëntenvereniging kunnen mensen terecht die vragen hebben over de ge zondheidszorg. Het voltallig team van ombudswerkers in Zeeland. Het ombudswerk van dc A.V.P. draait al enige jaren in verschillende provincies. In Zeeland werd dit werk tot nu toe door twee mensen gedaan. Het Zeeuwse bestuur heeft dit aantal nu aanzienlijk uitgebreid zodat er ombudswerkers zijn op Walcheren, de Bevelanden, Zeeuws Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland. Het ombudswerk blijkt nodig daar de gezondheidszorg voor veel gebrui kers zo ingewikkeld geworden is dat de mensen dikwijls niet weet waar men aan toe is. Patiënten leren in veel gevallen pas tijdens het proces van ziek zijn op welke kategoriën van de gezond heidszorg zij een beroep kunnen doen. Dikwijls is een patiënt niet of nauwelijks op de hoogte van haar rechten. Pas als het te laat is ontdekt men vaak dat op grond van de pa tiëntenrechten ook andere behande lingsmethoden geschikt zouden zijn die dan bijvoorbeeld beter bij de pri vé situatie van de patiënt zouden kunnen passen. Het ombudswerk wil patiënten de gelegenheid geven al in een vroeger stadium kennis te nemen van allerlei aspekten in de gezondheidszorg. Zo kan bij de A.V.P. informeren naar de problemen die men tegen komt bij opnamen in het ziekenhuis of naar verzekeringszaken bij ziekte. Ook kunnen bijvoorbeeld de mogelijkhe den en onmogelijkheden bij het ver anderen van huisarts worden bespro ken. Verder worden inlichtingen ver strekt over de gang van zaken bij het indienen van een klacht. De ombudswerkers van de A.V.P. spelen bovendien zo mogelijk een be middelende rol tussen artsen of ande ren uit de gezondheidszorg enerzijds en patiënten anderzijds. De vereni ging laat weten daarbij een neutrale positie in te nemen. Het ombudswerk van de vereni ging biedt niet alleen de mogelijk heid om individuele hulp te bieden, maar wil ook signalerend werken ten behoeve van ziekenfondse, zieken huizen, verpleegtehuizen en andere instellingen. Door een stroom van reakties van patiënten worden knel punten in kaart gebracht. Scholingsprogramma De vereniging werkt nu met tussen de zeven en tien ombudswerkers in Zeeland. Deze medewerkers zijn tele fonische bereikbaar. Aan de presen tatie van het team ging een kort scho lingsprogramma vooraf. Hierin wer den onder meer de ervaringen van het al langer uitgevoerde werk be handeld en werd een beeld geschetst van de gezondheidszorg in Zeeland. Het ombudswerk wordt gedaan door vrijwilligers. Op Schouwen-Duiveland wordt het werk gekoördineerd door Jan Bol- tendol, tel. 01119-1834 en Eling Sys- werda, tel. 01110-3315. Kontaktper- soon voor geheel Zeeland is: Lotty Boekhoff. tel. 01100-23464. Advertentie Wat u kunt winnen? Het half miljoen (schoon!). Het kwart miljoen. Twintig maal een ton. Liefst 700.000 andere geld prijzen. Per lot speelt u drie keer mee. Gemiddeld 4 van de 10 loten zijn raak. Niet minder dan 70van de inleg gaat op aan prijzen. Dat zijn de ingrediënten van de Staatsloterij. Elf maal per jaar. Een Kapitale Kans. Speel mee! Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-46 9647 J t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4