Subsidie voor federatie maatschappelijk werk Voorlopig zullen vier klassen van J. W. v. d. Doelschool onderdak vinden Vereniging Wereldwinkel nog steeds te klein behuisd Bouw 15 woningen te Dreischor LES COP1NES, WMRZIJN JULLIE TE Z!EN? STREEKNIEUWS Schoolbouw in Poortambacht Raad Brouwershaven Pijler-hefschip voldeed goed ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 6 april 1982 Nr. 23094 3 BROUWERSHAVEN, 5-4. De subsidie die de gemeente Brouwershaven dit jaar toekent aan de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland valt hoger uit dan oorspronkelijk in de begroting was gepland. Ge raamd werd een bedrag van 13.122,40, maar dit wordt verhoogd naar 25.979,46. Dit komt neer op een bijdrage van 7,41 per inwoner. De raadsleden gingen maandag avond tijdens de raadsvergadering in het stadhuis akkoord met deze begro tingswijziging. C.D.A.-fraktievoorzitter J. J. Klaasse moest nog wel kwijt dat hij het een forse verhoging vond, maar hij vulde dit direkt aan met de op merking dat ,,de gemeente het maat schappelijk werk hard nodig heeft. Het werk van deze federatie mag niet ten gronde gaan, en onze fraktie staat volledig achter dit voorstel". Wethouder mevrouw S. Loscha- coff-de Kanter was het met de heer Klaassen eens. ,,We kunnen en willen niet onder deze subsidie uit, het kost veel geld, maar de baten zijn er naar", aldus de wethouder. De V.V.D.-raadsleden waren niet aanwezig. Extra Deze verhoging houdt verband met Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. GHolty*n\ode Ook voor hoeden en shawls? Dam 15-19, Zierikzee Teleloon 01110 2816 de decentralisatie van het welzijns beleid. Over 1982 wordt voor het al gemeen maatschappelijk werk 372.250,— tekort begroot. De geza menlijke gemeenten in het werkge bied van de federatie zullen 58.722,— extra moeten bijdragen. Bij deze berekening is rekening ge houden met te verwachten rijksbij drage. Om het bomenbestand in de ge meente Brouwershaven op peil te houden heeft een afdeling van de dienst gemeentewerken een be heersplan gemaakt, waarvoor de to tale kosten op 170.605,— worden ge raamd. Dit plan zal in een tijdsbestek van ongeveer zeven jaar worden uitge voerd. De gelden voor deze verschil lende werken in de diverse gemeen ten zullen in afzonderlijke voorstel len worden gevraagd. Voor de uitvoering van het bomen- bestand aan de Stoofweg en het Slin- gerbos te Dreischor had de raad in middels al een krediet verleend van 15.000,Zo zullen ook voor de ko mende werken afzonderlijke kredie ten worden verleend. Het is tenslotte bijna niet mogelijk nu al een krediet vast te stellen voor werken die in de komende zeven jaar zullen plaats vinden. benoemd tot lid van de verenigingen Noordgouwe in de beheerskommis- sie dorpshuizen Brouwershaven. Deze vakature was ontstaan nadat mevrouw L. M. A. Goemans- Moermond als lid had bedankt. In de ze kommissie zijn leden uit de diver se kernen in de gemeente Brouwers haven vertegenwoordigd. De heer J. J. Klaasse werd be noemd als plaatsvervangend lid van de advieskommissie voor het wel zijnsbeleid. Hij volgt de heer J. A. van der Bijl op, die verleden jaar be dankte als raadslid fraktievoorzit- ter. Mevrouw A. Hellendoorn-Hooger- vorst, onderwijzes aan de openbare lagere school te Brouwershaven, werd eervol ontslag verleend met in gang van 11 april. Om gezondheidsre denen kan zij deze funktie niet meer vervullen. De heren Klaasse en De Munnik wensten haar, namens de frakties, veel sterkte toe. Woningen Dreischor Op verzoek van woningbouwver eniging „Beter Wonen" te Zierikzee besloot de raad over te gaan tot de bouw van 15 huurwoningen te Drei schor. De bouwkosten voor dit pro- jekt worden geraamd op 1.437.305,—, terwijl de grondkosten 192.465,—bedragen. De gemiddelde huurprijs voor deze woningen is be rekend op 434,61 per maand. DUIVELAND Loop der bevolking over maart Geboren 6. Thona Levina Gertruida, d.v. W. van de Vate, en van J. Scherpenisse (Nieuwerkerk), geboren te Zierikzee; 11. Julien, z.v. E. G. P. Totté, en van G. J. de Vrieze (Ouwerkerk); 18. Mark, z.v. A. A. IJzelenberg, en van G. J. Ruitenbeek (Nieuwerkerk) ge boren te Zierikzee; 18. Pieter Hen drik, z.v. C. Flikweert, en van M. van Driel (Nieuwerkerk) geboren te Zierikzee; 28. Marius Pieter, z.v. C. W. van den Burg, en van P. A. Col- paart (Nieuwerkerk); 28. Marjon, d.v. P. C. Slootmaker, en van A. C. M. Quist (Nieuwerkerk); 29. Dina Adriana, d.v. I. Bal, en van N. E. Geuze (Nieuwerkerk). Gehuwd 5. Willem van der Hoeven, 23 jr. (Oosterland), en Neeltje Nancy Ma liepaard, 20 jr. (Nieuwerkerk); 19. Jan Kik, 20 jr. en Adriana Verwijs, 20 jr. (beiden Nieuwerkerk). Overleden 19. Johannis Janus van Wingen, 61 jr. (Oosterland), overleden te Zierik zee; 25. Georges Henri Wulffaert, 46 jr., e.v. Jacoba Bolijn (Ouwerkerk). NIEUWERKERK Tevreden De raadsleden toonden zich tevre den met dit beheersplan. De heer C. J. de Munnik (P.v.d.A.) merkte nog op dat hij het als zeer positief had er varen dat in de gemeente Brouwers haven voor de eerste maal de boom feestdag werd gevierd. Over enkele weken zal het dorps huis te Noordgouwe officieel in ge bruik worden genomen. Op een ad vertentie voor beheerder/ster van dit dorpshuis hadden 23 mensen ge reageerd. Tijdens deze raadsvergade ring'werd mevrouw J. Mi "Klip-S apfV benoemd tot beheerster-in tijdelijke m dienst. Zij zal worden betrokken bij de afronding vari'WunVichtihg van' het dorpshuis. Verder werd de heer G. Gerretsen ZIERIKZEE Poppentheater „Alteklein" De komende woensdag- en zater dagmiddagen geeft Elles Sayers in poppentheater „Alteklein" diverse poppenvoorstellingen. Woensdag 7 april is dat: „De bevroren muziek", zaterdag 10 april: „De tijdmachine", woensdag 14 april: „Hét vreemde ei" en zaterdag 17 april: „De dochter van de drakenkoning". Voor tijden: zie agenda. Paaszang in Chr. Ger. Kerk Op tweede Paasdag wordt er in de Chr. Gereformeerde Kerk te Zierik zee een zangdienst gehouden, met medewerking van enkele koren. Aanvang: 10.00 uur. Meditatie; ds. B. de-. Graaf:-. Thema u .^Getuigen, :hij nacht en. on tijJed ereen ,is van harte^c. welkome •'el HAAMSTEDE Ook dit jaar wórdt er vanuit Nieu werkerk een bejaardenreis georgani seerd voor de ANBO-ouderen. De reis is op vrijdag 7 mei. Belangstel lenden kunnen zich tijdens de bijeen komsten van de ANBO op geven of bij de bestuursleden. Kledingaktie peuterspeelzaal De peuterspeelzaal „de Gruttepik- kertjes" te Nieuwerkerk houdt op donderdag 13 mei in de peuterspeel zaal een voorjaars kledingbeurs van negen uur 's ochtends tot twaalf uur 's middags. Het bestuur doet een be roep op belangstellenden, die kle ding af willen staan, dit in te leveren in de zaal. Dat kan elke ochtend tus sen negen uur en half twaalf. Jaarverslag ZIERIKZEE, 5-4. Uit het jaarverslag 1981 van de Vereniging Wereldwinkel Schoüwen-Duiveland blijkt dat de huisvesting veel problemen oplevert voor de wereldwinkel. De ruimte in het klubhuis „De Lichtboei" van het Leger des Heils, blijkt te klein te zijn om alle aktiviteiten naar behoren te kunnen uit voeren, „en dan te bedenken dat er nog steeds panden leeg staan in Zierikzee die al sinds de oprichting van wereldwinkel (1979) niet worden bewoond" meldt het jaarverslag. matie over het land waar het "pro- dukt werd gemaakt. De wereldwin kel zou meer informatie willen ver strekken via een uitgebreid doku- mentatiecentrum, maar ruimte ont breekt om dit te verwezenlijken. Akties De wereldwinkel heeft diverse ak-' ties gevoerd in 1981: o.a. voor de vrouwencoöperatie in Bangla Desh, de vredesproblematiek kwam via een tentoonstelling aan de orde, kaarsen werden verkocht voorSowe- to en verder is meegewerkt aan een demonstratie voor de „dwaze moe ders" te Den Haag en aan de anti- kernwapendemonstratie in Amster dam. De Wereldwinkel is het afgelopen jaar vooral aktief geweest op mark ten enbraderieën. In Zierikzee en Haamstede werden de oranjemark- ten bezocht, de weekmarkten van Bruinisse en Renesse, braderieën in Ouwerkerk. Nieuwerkerk en Scha- rendijke en kerkmarkten in Burgh en Haamstede. Doelstelling Het geven van informatie over het ontstaan en het voortbestaan van de onderontwikkeling in grote delen van de wereld, behoort tot de belang rijkste taak van de wereldwinkel. Wanneer men een produktie in de winkel koopt, zal daar eveneens een folder bij gegeven worden met infor- HAAMSTEDE. Vrijdag werd in de Ring in Hadmstede een nieuwe zaak ge opend: ..De Schouwse Hoen". Dit bedrijf van de beer J. van Nieuwaal be treft loketverkoop uan gegrilde kippen; verder zijn ook snacks en salades ver krijgbaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bejaardenreis Het bestuur van de bejaardenreis Haamstede heeft het programma voor de jaarlijkse reis weer rond. De ze dagtocht zal woensdag 26 mei plaats vinden. Het doel van de reis wil het bestuur nog niet prijs geven, maar wel staat vast dat door Brabant en een gedeel te van België zal worden gereden. Belangstellenden kunnen zich hier voor nog opgeven, voor 1 mei, bij de dames M. Kik-Verton, Beatrixstraat 25, tel. 01115-1611 en M. Rademaker- Noordhoek, Zandweg 20, tel. 01115- 1907 of bij de heer M. van Oosterom, Scheepswerfstraat 3, tel.: 01115-1594. Dia-avond Op vrijdag 16 april wordt in de zaal van de Gereformeerde Kerk te Haamstede een dia-avond gehouden, verzorgd door het echtpaar Kieviets te Haamstede. Thema van de avond is: „Engelse tuinen en parken". De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kon. Mij Tuinbouw en Plant kunde. Sakor-kollekte De Nationale Kinderbeschermings- kollekte, Sakor heeft in Haamstede 790,19 opgebracht. Gevers en kol- lektanten komen een hartelijk dank woord toe. RENESSE Auto puzzeltocht Woensdag 5 mei organiseert de S.V. Renesse weer de vermaarde auto- puzzelrit. De start vindt plaats om half zeven 's avonds en het startpunt is het doipshuis van Renesse. De ba ten van dit evenement zullen worden bestemd voor de Stichting Interieur Dorpshuis. Schoolavond Woensdag 7 april houdt de lagere school ,,'t Staepel'of" te Renesse een voor iedereen toegankelijke school avond in het dorpshuis. Voor de pauze spelen leerlingen van de klassen twee en drie de musi cal „Heksen, liegbeesten en wat daarmee gebeurde" van Hans Peters Jr. Na de pauze wederom een musical „De geheime piraten" van Ton Brug man, Bies van Ede en Frans Luyt. Deze zal worden uitgevoerd door leerlingen van de zesde klas. KERKWERVE Opbrengst kollekte De Sakor-kollekte t.b.v. de kinder bescherming, die vorige week in Kerkwerve werd gehouden, bracht 153,65 op. Bij deze worden de ge vers en de kollektanten. t.w. Hanne- ke de Kok en Jopie Kouwenberg har telijk dank gezegd. WERKEILAND NEELTJE JANS. In de Roompothaven arriveerde maandag de Macoma45 meter lang en 47 meter breed, die zowel aan het hefschip ..Ostrea" als aan de DOS I kan worden gekoppeld. Bij het hefschip helpt de Macoma" een pijler op exakt de juiste plaats te laten zakken. Bij de DOS I wordt de .Macoma" ingeschakeld om tegelmatten op de funderingsmatten te leggen. De .Macoma" herbergt tevens een baggerinstallatie, die als een stofzui gerslang aanzanding tussen matten en pijlers kan verwijderen, eveneens een belangrijke funktie van dit schip. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De „Macoma" fungeert tevens als afmeerponton voor het hefschip, want het gaat de „Ostrea" te zijner tijd helpen om de pijlers op exact de juiste plaats te laten zakken. Daartoe wordt de „Macoma" dan aan de „Ostrea" vastgemaakt. Ook dit koppelen wordt weer uitvoerig beproefd, waarmee over een week of twee wordt begonnen en dan eerst nog zonder pijler. De „Macoma" werd dinsdagochtend nog niet ge bruikt, omdat de plaatsbepaling nog niet zo erg nauwkeurig behoefde te zijn. Vlakke tegelmat Het uitproberen van het koppel systeem moet ook gebeux-en aan de DOS 1, want de „Macoma" wordt zo wel met de „Ostrea" als met de DOS 1 gebruikt. Deze DOS 1, die in mei wordt ver wacht, wordt in Wissenkerke ver bouwd voor het leggen van de al eer der genoemde tegelmatten als vlak- methode op de funderingsmatten. De oppervlakte van de funde ringsmatten kan namelijk wat „hob bels" vertonen, die door deze tegel- mat (van staaldraad met in dikte va riërende betonblokjes) kunnen wor den weggewerkt, zodat de pijlers op een volstrekt vlakke ondergrond worden geplaatst. Noodzakelijke proeven Al die proeven, dikwijls meerma len uitgevoerd, zijn noodzakelijk, omdat de bouw van de Stormvloed kering een kompleet nieuwe vorm van zeearm-afsluiting is door het systeem van half-open dam. Alle daar bij gebruikte vaartuigen en pontons zijn speciaal voor de pijler- dam ontworpen en gebouwd. Er wordt op zeker gespeeld voor ze defi nitief worden gebruikt en daarna probeert Rijkswaterstaat ze, net zo als met de „know-how" van dit pro- jekt, bij buitenlandse waterwerken in te zetten. Tijd inhalen met „Cardium" De eerste zware optilproef met de „Ostrea" verliep maandag dus met een al suksesvol. Met het mattenleg- gersponton de „Cardium" liep het in de eerste aanzet minder vlot. Door te genslag, o.a. nota bene met motoren die al 15 jaar worden gebruikt, werd achtergelopen op het schema. Om die tijd in te halen wordt thans met vier ploegen aan de „Cardium" gewerkt, zodat ook deze op tijd de matten op de proeflokatie kan gaan leggen. De „Ostrea" wordt op 15 mei door de bouwer overgedragen aan eige naar Rijkswaterstaat en gebruiker Dosbouw. Vergadering vrouwenvereniging De "Gereformeerde vrouwenvereni ging-„Maria-Martha"1 te Nieuwer kerk houdt op woensdag 7 april een bijeenkomst in de zaal achter de kerk aan de Badhuisstraat. Mevrouw C. Folmer-Robbemand zal het onder werp Geestelijke Weerbaarheid in leiden. Na de pauze levert mevrouw Beilsma een bijdrage. Voor tijd: zie agenda. Nieuwe predikant Door de kerkeraden van de Gere formeerde kerken van Nieuwerkerk Bruinisse Oosterland is een toe zegging van beroep uitgebracht op kandidaat drs. A. ten Hove uit Zwol le. Hij voorziet in de reeds twee jaar bestaande vakature voor predikant. Deze ontstond doordat ds. P. J. Moet vertrok naar Berkel-Rodenrijs. OOSTERLAND Eierzoekwedstrijd Tweede Paasdag is er ook in Oosterland een grote eieren-zoek- wedstrijd, met 450 verstopte eieren. Kinderen uit Oosterland t/m 12 jaar kunnen hier aan mee doen. Verzame len bij de Oosterhof om 08.00 uur. Aan het vinden van het gouden- en zilveren ei zijn leuke prijsjes verbon den. BRUINISSE Ruilavond Philatelica „G.J.Peelen" de afdeling van de I.V. Philatelica uit Bruinisse houdt woensdag 7 april weer de maande lijkse ruilavond voor de leden. Dit keer zonder handelaar o.i.d. maar ruime aandacht voor de z.g. bijlan- den of onderwerpen. De leden wor den verzocht zelf ruilmateriaal mee te brengen, morgenavond in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw. WERKEILAND NEELTJE JANS. Hier is van heel dichtbij te zien, hoe een pij ler voor de stormvloedkering - voor de allereerste keer - als het ware tussen het hefschip Ostrea" zit geklemd. Het zichtbare gedeelte van de voet is door het onder water staan wat viezig geworden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 5-4. De nieuwe Prot. Chr. school in aan bouw in Poortambacht wordt - gelijk bekend - vierklas- sig. Dat is niet voldoende om het komplete „bestand" van de J. W. v. d. Doelschool, waarvoor de nieuwbouw is bedoeld, te herbergen. In kringen van de J. W. v. d. Doel school hoopt men uiteraard dat „Den Haag" t.z.t. toestemming zal geven tot verdere uitbouw van de nieuwe school. Blijkens mededeling in het school blad, is op een personeelsvergade ring het besluit genomen, dat de klassen 1, 2, 3 en 6 straks verhuizen naar Poortambacht en dat de klassen 4 en 5 voorlopig in dc Raamstraat blijven. Gehoopt wordt dat de school bij het begin van het nieuwe school jaar kan worden betrokken. Einde „service" Zodra de nieuwe school in gebruik is genomen, komt er een eind aan het werk van de jeugdverkeersbriga- diertjes. Jarenlang zijn de kinderen uit Poortambacht begeleid met over steken, maar die „service" houdt straks op. Het nieuwe kruispunt Laan van St. Hilaire-Scheldestraat is feitelijk ook te zware belasting ge worden voor de jeugdverkeersbriga- diers. Knutselmiddag voor de jeugd Vrijdag 16 april is er in het vereni gingsgebouw te Kerkwerve een leu ke bijeenkomst voor de jeugd. Het wordt een handenarbeidmid- dag waar de kinderen kunnen: spat ten, mobile maken, tamponeren, bloemen en spijkertjes figuren ma ken en glas versieren. Deelnemers moeten zich voor 8 april opgeven bij Jopie Kouwenberg, Noordstraat 6. Voor tijd: zie agenda. (Vervolg van pagina 1)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3