Zenden vloot naar Falkland-eilanden toont Britse vastbeslotenheid Kinderen te Goes steken veilingloodsen in brand EILANDEN Engels plan voor N.-Ierland Spektakulaire ontvluchtingen Engelse minister stapt op Vriendelijk einde van kaping AGENDA DAK REPARATIES SAMAN BV ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BOEK 2 Met betrekking tot de groots opge zette maritieme Engelse aktie tegen de bezetter (Argentinië) van de Falkland-eilanden, krijgt met het ge voel dat Groot-Brittannië bezig is met een kanon op een mug te schieten en dat ontneemt aan de operatie de luister van een door het volk gedra gen onderneming, die niet helemaal gevrijwaard is van wat al te nadruk kelijke nationalistische gevoelens en uit de historie is bekend, hoe gevaar lijk die kunnen zijn. Van die mug en die olifant is intus sen niet helemaal een goede vergelij king, want in samenhang met de win derige en kale eilanden in een uit hoek van de Atlantische Oceaan, staat het land Argentinië en dat is wel „iets groots"; een land met een marine en een leger. Om de netelige affaire zijn in „good old Brittain" al hoofden gerold. De minister van bui tenlandse zaken is opgestapt en de Argentijnse invasie, steekt - zo blijkt - dieper in het Engelse vlees, dan me nigeen aanvankelijke zou hebben kunnen voorspellen. Natuurlijk - het is de laatste dagen al overal gezegd - zou het van Londen verstandiger zijn geweest, als men permanent wat interessante marine eenheden in de buurt van de eilanden had gestationeerd, waardoor Buenos Aires van dolle voornemens had af gezien. Nu dat niet is gebeurd, wordt maar liefst tweederde van de Engelse vlootstérkte naar de onderwerpelij- ke onherbergzame streken gestuurd en die reis duurt zo lang, dat de Ar gentijnen volop gelegenheid hebben, hun positie op de veroverde eilanden te konsolideren. Wat ook van de situatie te zeggen valt, het zou onzinnig zijn als het in die verre wateren tot een zeeslag zou komen tussen de marines van een Zuid-Amerikaanse en een West- Europees land, want oorlogen zijn er al genoeg en tevoren valt niet te voorspellen wat uit dergelijke schie- terij uiteindelijk aan komplikaties kan voortvloeien. Een Engelse bevrijdings-invasie is evenwel - gelet op de geladen stem ming in Engeland zelf - zeker niet uit gesloten en rimpelloos blijft het hoogstwaarschijnlijk rond de Falkland-eilanden niet, temeer niet daar de verovering van Argentijnse zijde is opgeblazen tot een helden daad van formaat, een zaak die het korrupte - mensenrechten met de voeten tredende - Argentijnse regiem h^rd nodig heeft, om de aandacht af te leiden van de binnenlandse span ningen, die recentelijk nog een hoog tepunt bereikten bij wat rustig een opstand kan worden genoemd inge geven door de erbarmelijke ekono- mische maatregelen, die illustratief zijn voor het feit dat de Argentijnse militairen de zaak in eigen land ge woon niet aankunnen. Daarom van hun zijde nu een appél op (ook al weer) nationalistische gevoelens en dat „helpt" soms. Men herinnere zich de haat van de Russen tegen Stalin, die snel vervluchtigde toen door de Duitse invasie het land echt in ge vaar kwam. LONDEN, 5-4. De Britse regering heeft maandag haar sinds enige tijd verwachte plan voor de oprichting van een huis van afgevaardigden in de provincie Noord-Ierland ont vouwd. Naar dit plan kan dat parle ment er al in de herfst van dit jaar zijn - tien jaar nadat Londen het bestuur over de provincie aan zich trok. Het plan van de minister voor Noord Ierland James Prior voorziet in een uit 78 leden bestaande kamer die naar het beginsel van de evenre dige vertegenwoordiging wordt sa mengesteld. Het voorlopige parle ment in Belfast zal echter geen wet- geven bevoegdheid hebben. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. President Ronald Rcagan heeft maandag de wens uit gesproken in New York president Brezjnjev van de Sow jet-Unie te ont moeten op een ontwapcningskonfe- rentie van de Verenigde Naties aan staande zomer. OOST-BERLIJN. Een rechtbank in oost-Berlijn heeft een rechter uit de nazi-tijd wegens oorlogsmisdaden tot 15 jaar gevangenisstraf veroor deeld. zo heeft het oostduitse persbu reau ADN gemeld. AMMAN. Koning Hoessein van Jordanië is naar Saoedi-Arabië ge reisd voor overleg met koning Cha- led over de regionale ontwikkelin gen. PARAMARIBO. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn de leden van het beleidscentrum, het hoogste orgaan in het land, beëdigd. Dit heeft het Surinaamse persbureau SNA ge meld. BELGRADO. Tijdens het bezoek van de Russische minister van bui tenlandse zaken, Gromyko, aan Joe goslavië hebben de Sowjet-Unie en Joegoslavië hun bezorgdheid geuit over de internationale spanning. LONDEN, 5-4. De vastbeslotenheid van de Britten om desnoods met geweld hun soevereiniteit over de Falkland-eilanden te herstellen, werd maandagmorgen met militair machtsvertoon onderstreept door het uitva ren uit de haven van Portsmouth van de grootste Britse oorlogsvloot sinds de Suez-crisis in 1956. De in het afgelopen weekeinde haastig in gereedheid gebrachte vlootmacht van 36 schepen zette onder grote belangstelling van de bevolking koers in de richting van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Voorop gingen de twee vlieg dekschepen de „Invincible" en de „Hermes". Het eerste, 19.500 ton metende, oor logsschip is overigens begin dit jaar voor 832 miljoen gulden aan Austra lië verkocht. Het als in de bedoeling, al was het nog niet zeker, dat de oor logsbodem pas eind 1983 zou worden overgedragen. LONDEN. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken zou tien da gen voor de ophanden zijnde invasie door Ai'gentinië op de Falkland- eilanden op de hoogte zijn gesteld van de plannen van de militaire jun ta. BUENOS AIRES/PORTS MOUTH. Als gevolg van vrees voor een Britse blokkade van Argentijnse havens worden er al vrijwel geen ex- portsankties meer gesloten voor vooral landbouwprodukten,. waar van Argentinië een belangrijke ex porteur is, graan, vlees en fruit. BERLIJN. West-Berlijn mag zich verheugen in een toenemende be langstelling van nederlandse toe risten. In 1981 gingen bijna 24.000 Ne derlanders naar West-Berlijn, 8,9 procent meer dan in het jaar daar voor. BRUSSEL. Pas op 27 april zullen de Europese ministers van buiten landse zaken weer praten over de kwestie van de Britse bijdrage aan de Europese begroting. BRUSSEL. De EG-kommissie in Brussel heeft geen maatregelen geno men om de invoer van kikkerbillet jes uit India op te schorten. Ze ziet ook niets in zo'n maatregel, gezien de uiterst moeilijke ekonomische situa tie in dat land. MOSKOU. De Russische staats- en partijleider bevindt zich, volgens een verklaring van het Sowjet- ministerie van buitenlandse zaken, op een „normale wintervakantie". Over zijn gezondheidstoestand werd niets meegedeeld. MÜNCHEN, 5-4. Vier Oostduitsers zijn het afgelopen weekeinde op dra matische wijze naar het westen ge vlucht, één zwom over een rivier en twee groeven een tunnel onder een metalen barrière. Dit hebben West- duitse autoriteiten maandag meege deeld. Volgens het Beierse ministerie van binnenlandse zaken vluchtten een 38- jarige en een 21-jarige man zondag op klaarlichte dag toen zij door een stuk land, dat met mijnen bezaaid moet liggen, liepen en zich met hun handen een weg baanden onder eeirdrie me ter hoge metalen hindernis, afgezet met prikkeldraad. Zij werden blijk baar niet opgemerkt door Oostduitse grenswachten die in wachttorens op regelmatige afstand langs de bijna 1400 km lange grens vluchten moeten beletten. Het ministerie meldde dat de mannen ongedeerd waren, maar weigerde bijzonderheden om de fa milieleden die zijn achtergebleven te beschermen. Zwemmer Een 18-jarige Oostduitser zwom zondag over de 60 meter brede rivier de Werra bij Enschwege, 50 km ooste lijk van Kassei. Dit hebben autoritei ten in Hessen maandag bekend ge maakt. De man, wiens naam niet werd vermeld, knipte verscheidene prikkeldraden door, op een punt waar geen booby-traps langs de grens liggen, aldus een woordvoer der. Hij zwom over de rivier en kwam ongedeerd in het westen aan. De vierde vluchteling was een 17- jarige scholier, die ook naar Hessen ontkwam, maar de autoriteiten wei gerden zijn ontsnapping te beschrij ven. Alle vluchtelingen zijn in een kamp opgenomen en zullen politiek asiel krijgen, aldus een woordvoer der. Nog even tijd De Britse regering verklaarde maandag nog eens met klem eventu eel wapengeweld niet te schuwen als Buenos Aires niet bereid is tot een di plomatieke oplossing. In feite hebben de partijen nog twee weken de tijd om tot zo'n oplos sing te komen, omdat dan pas de Britse vloot de Falkland-eilanden zal hebben bereikt. Bij de marineschepen die Portsmouth hebben verlaten, zullen zich deze week ook schepen uit de Middellandse Zee voegen. De door kernenergie aangedreven onderzeeër „Suberb", die met moderne torpedo's is uitgerust, bevindt zich reeds in de buurt van de zuidelijke oceaan. Aan boord van de Britse vlooteenheid die nu op weg is, bevin den zich in totaal 5.000 manschappen. LONDEN, 5-4. De binnenlandse krisis in Groot-Brittannië heeft zich maandag verscherpt. Minister van buitenlandse zaken Lord Carrington alsmede een ondermin^tei; jen,e?p staatssekretaris traden af, omdat ze de Argentijnse bezetting van de Brit se Falkland-eilanden niet hebben voorkomen. Francis Pym werd be noemd tot de opvolger van Carring ton. Het bericht van het aftreden kwam enige uren nadat de grootste Britse vlooteenheid sinds de Suez- krisis van 1956 koers zette naar de Falkland-eilanden om deze zonodig gewapenderhand te ontzetten. Behalve Carrington bood ook mi nister van defensie John Nott zijn ontslag aan, maar premier Margaret Thatcher vroeg hem aan te blijven om de leiding op zich te nemen over de vloot die op weg is naar de zuide lijke wateren van de Atlantische Oceaan. Het is van groot belang dat je aanblijft nu onze strijdkrachten zich voorbereiden op een mogelijke gewapende aktie, zo zei zij. De pre mier, die heeft gezegd vastbesloten te zijn de eilanden te bevrijden, ver klaarde erop te vertrouwen dat Nott de moeilijke taak die hem wacht aan kan. Carrington is opgevolgd door de 60- jarige politikus Francis Pym. DEN HAAG. Het Nationaal Bu reau voor Toerisme (NBT) in Den Haag meent, dat de komende Paas dagen mogelijk meer buitenlanders een bezoek aan Nederland zouden kunnen brengen dan een jaar gele den. DEN HAAG. Premier Van Agt zal, naar in Den Haag verluidt, dinsdag de fraktievoorzitters van de rege ringspartijen CDA, PvdA en D'66 ontvangen in verband met het be raad van het kabinet over de voor jaarsnota. DEN HAAG. Na een bijna vijf uur durend debat is de Haagse gemeente raad maandagavond akkoord gegaan met een door CDA en D'66 ingediend amendement inzake voltooiing van de badplaats Scheveningen. Gigantische schade GOES, 5-4. Een felle uitslaande brand in enkele opslagloodsen van de Vei lingvereniging Zuid-Beveland aan de Fruitlaan in Goes heeft maandagavond voor tweeënhalf a drie miljoen gulden schade aangericht. De brand is aangestoken door een zestal kinderen tussen de tien en twaalf jaar die in de loods een hut hadden gebouwd van kisten. De zes zijn door de Goese recherche aange houden en ze hebben bekend. De brand brak maandagmiddag rond 16.10 uur uit in twee aan elkaar gebouwde opslagloodsen die volston den met houten fruitkisten. In totaal gingen 1.200 vierkante meter loods en 800.000 kubieke meter fust in de vlammen op. Brandweerkorpsen uit heel Midden-Zeeland, Zuid-Beveland en Goes hebben kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de vei linggebouwen zelf en de ernaast staande fruithallen. Zeseneenhalf uur na het uitbreken van de brand stonden de opslagloodsen nog in lich terlaaie, maar het gevaar voor over slaan van het vuur was toen bedwon gen. Het nablussen van de voor twee derde deel uitgebrande loodsen nam nog de hele nacht in beslag. De opslagloodsen zijn tegen brand ver zekerd.' De brand trok vele duizenden nieuwsgierigen uit de wijde omge ving van Goes Onder hen is ook prins Andrew, die een helikopter bestuurt op de „Invin cible". „Harriers" Op de vliegdekschepen zijn onder meer 20 „Harriers" gestationeerd die vertikaal kunnen opstijgen. De kosten van de operatie worden ge schat op ruim een miljard gulden in geval van een direkte konfrontatie met de Argentijnen. MIAMI, 5-9. Een Cubaan en zijn twee zoons hebben maandag de be manning van een Amerikaanse Boeing-727 gedwongen naar Cuba te vliegen. Bij hun aankomst op het vliegveld van Havanna werden de drie kapers door Cubaanse militai ren aangehouden. Het toestel mocht met de bemanning en passagiers naar de Verenigde Staten terugkeren. Het was een lijntoestel van „Delta Airlines" met 96 passagiers en zeven bemanningsleden, dat na een vlucht van Chicago kort voor de landing in Miami in Florida werd gekaapt. De drie kapers probeerden de cockpit binnen te dringen. Toen een stewar dess hen tegenhield, gooiden zij ben zine over haar en delen van het vlieg tuig, met hel dreigement dat zij de benzine zouden aansteken, ais het toestel niet koers zou zetten naar Ha vanna. Bij aankomst in Havanna werden de kapers aangehouden. Terwijl de Boeing-727 nieuwe brandstof innam, kregen de passagiers een maaltijd aangeboden door de Cubaanse auto riteiten. Ook mochten zij voor hun terugkeer naar Miami souveniers ko pen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. BRESKENS. Het metaalverwer kende bedrijf Cruson BV uitBreskens blijf dicht Het bedrijf werd vorige week op advies van de Arbeids- en Milieu-Inspectie gesloten na een ont ploffing .in een van de gasovens. Daar bij- kwam een. .medewerker om het leven en raakten er twee gewond Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Dinsdag 6 april Zierikzee Kleuterschool „de Woelwaters". Kijkavond. 18.00 - 20.00 uur. Gasthuiskerk. Lijdensoverdenking. 19.00 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66. 20.00 uur. Haamstede Zaal Geref. Kerk. Afd. Ver. v. Huis vrouwen en afd. Noordwelle Platte landsvrouwenbond. 19.30 uur. Woensdag 7 april Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Geref. Kerk, St. Domusstraat. Ver gadering Ger. Vrouwenkontakt. 20.00 uur. St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De bevroren muziek". 14.30 uur. Dorpshuis. Schoolavond ,,'t Staepel'of". 19.30 uur. Nieuwerkerk Badhuisstraat. Bijeenkomst vrou wenvereniging. 19.45 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Ned. Herv. Verenigingsgebouw, ruil- avond „Philatelica". 19.30 uur. Donderdag 8 april Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Zaterdag 10 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De Tijdmachine. 14.30 uur. Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Zondag 11 april Zierikzee R.K.-kerk. Interkerkelijke Paas- zangdienst. 17.00 uur. Dinsdag 13 april Kerkwerve VerenigingsgebouwBej aardensoos 14.30 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Woensdag 14 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „Het vreemde ei". 14.30 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven, wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. VW kantoor. Inschrijven Fietspuz- zeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Slotlaan. Vertrek rondleiding land goed Slot Moermond. 14.30 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Handenarbeid- middag voor de jeugd. 14.00 uur. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „VW Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Zaterdag 17 april Zierikzee St. Domusstraat 24, Poppentheater „Alteklein". „De dochter van de Drakenkoning". 14.30 uur. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Advertentie o.a. rep. of vervanging van goten Vrij blijvend prijsopgave Snelle uitvoering Julianastraat 40 Telefoon 2647, Zierikzee Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Nu dat leek niet zo'n probleem toen - denk maar rond 1913 - een Oosten rijks officier werd uitgenodigd bij een deftige adelijke familie om „zijn opwachting te maken". Gewend aan het harde kazernele ven, altijd omringd door mannen en de permanente geur van paarden en leer in de neus, komt hij in de sfeer van een deftige salon terechtwaar alle verfijningen van de dubbelmo narchie (Üostenrijk-Hongarije) op het punt van sfeer en etiquette nog als een soort geloof werden beleden en alle verrukkingen, die de tong maar konden strelen zich in een schier eindeloze reeks zich aandien den, geserveerd door stille, maar uit erst attente bedienden. Als de cognac aan het slot van het diner is geser veerd, wordt het meubilair opzij ge schoven; ruisend schuift een gordijn vaneen en gelijktijdig zet de muziek in: „Aufforderung zum Tarn". De officier reeds wat licht iti het hoofd na alle prikkelends, sterks en mousserends, weet zich iti gezelschap van twee beeldschone meisjes, en de Aufforderunglaat aan duidelijk heid niets te wensen over. Weldra zwiert hij dan met de een, dan met de ander over het glad gepolijste par ket. Hij een arme, kale luitenant zweeft een nieuwe, verrassende we reld van rijkdom binnen en hoewel het lichaam gestaald en de zinnen in bedwang balanceert hij toch gevaar lijk op de rand van een ravijii, de diepte waarvan hij weldra zal besef fen. Als ineen oogwenk komt hij tót be zinning en realiseert zich uitsluitend te hebben bezig gehouden, met de be wonderde feeën, die eerst zijn tafel dames waren en nu zijn danspartners zijn. Een grove fout van een luite nant in 's keizers armee. Hij verzuim de tot nu toe de dochter des huizes te vragen en unstentatief en abrupt zelfs laat hij de dames in de steek en begeeft zich naar de aangrenzende kamer, waar het veronachtzaamde meisje - gezeten in een royale stoel - zich onderhoudt met andere gasten. Hij maakt een in de sfeer passende revence en vraagt het meisje om de volgende toats. De gevolgen zijn ont zettend; het lieve kind begint hard op de tafel te slaan, schokschoudert en barst in snikken uit; een huilen dat weldra omslaat in een tomeloos gie ren en gillen. De off icier staal als aan de grond genageld, doet enkele pas sen achteruit, maakt een veront schuldiging, keert zich om en gaat naar de danszaal terug, waar hij ge heel ontdaan neervalt op een stoel. Een stilte volgt na ae uitzinnige uitbarsting van het meisje. Aller ogen zijn op haar en verderop gericht op de officier, die niet weet en be grijpt. A Is even later het feestgedruis weer verder gaal komt de gastheer behoedzaam dichterbij, legt zijn arm over de schouder van de jonge offi cier en zegt:V kon niet weten, maar mijn dochter is voor het leven ver lamd en kan niet staan en niet lopen". Met dit meesterlijk neerge schreven incident, ontsnapt aan me- lodramatiek, begint de roman: ,,Un- geduld des Herzens", van Stefan Zweig. Een vriend speelde het me in handen; een fijne gaste, maar jam mer de kranten van het weekeinde liggen er nog. Vrijwel ongelezen dan. SCHIER EILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2