01180- 33333 PIJLER-HEFSCHIP VOLDEED UITSTEKEND BIJ EERSTE ZWARE OPTIL-PROEF Kerk Antieke klok Grote Haamstede komt eindelijk uit gemeentewerkplaats Rijkspolitie i,<k'C mi- ffir DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bouw Stormvloedkering Vergadering kommissie financiën JlietnisM Alarmnummer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 6 april 1982 138ste jaargang Nr, 23094 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer Brouwse raad: 15 woningen voor Dreischor NEELTJE JANS, 5-4. Precies voor het NOS-journaal de 's middags gemaakte opnamen uitzond, hing maan dagavond om kwart over acht een pijler voor de toe komstige stormvloedkering Oosterschelde in de hoogste stand tussen het hefschip „Ostrea". Dat betekende dat het schip dieper in het water was gezakt door het zware gewicht en dat de pijler ongeveer drie meter boven de bodem van bouwdok I op het werkeiland „Neeltje Jans" „zweefde". Een fiere stoot op een scheepshoorn zou op dat moment niet misstaan heb ben, maar het enige wat hoorbaar was, was een beschaafd geronk van de mo toren. Toch was het een van de tastbare momenten in de bouw van de storm vloedkering. Voor het eerst en met sukses had de .Ostrea" een betonnen pijler-gevaarte in de takels, dat „droog" 16.500 ton weegt, maar in gehesen toestand met opwaartse druk ook nog 8500 ton te tillen gaf. Maandagmiddag om één uur waren de voorbereidingen al begonnen, want met de proefneming werd op ze ker gespeeld in verband met het tij. De pijler moest omhoog ten tijde van de laagwaterkentering, op het moment dat het tij juist weer keerde naar vloed. Het hefschip had toen de klauwen stevig onder de speciaal ge- konstrueerde grepen van de pijler en het was in het laatste kwartier goed te zien, hoe de pijler langzaam om hoog kwam tussen het schip. De voet van de ruim dertig meter hoge pijler stak toen nog ongeveer een meter on der de waterlijn. De proef gebeurde door werkne mers van Dosbouw, onder supervisie van de RDM, onderdeel van RSV, di$ het schip bouwde. Vandaag verder Vandaag, dinsdag, wordt de voet van de getilde pijler geballast met water en woensdag gaat de Ostrea het betonnen gevaarte tien keer til len en weer neerzetten. Dat gebeurt 10 meter verderop in bouwdok IDan komt er donderdag nog een extra be lasting bij, zodat het hefschip in to taal 12.500 ton (opwaartse druk uiter aard meegerekend) krijgt te tillen. Dit gewicht komt overeen met het- Advertentie geen nodig is voor het verplaatsen van de zwaarste pijler (40 m hoog, droog gewicht 18.000 ton), terwijl als veiligheid (b.v. deining) een extra marge is meeberekend. De Hammen 16 De pijler, waarmee de proef werd uitgevoerd, is de Hammen 16 en dat is de pijler die de stormvloedkering het dichtst bij de Schouwse kust gaat ondersteunen. Deze Hammen 16 wordt ook de eerste pijier, die in het voorjaar '83 als eerste van de. 66 op zijn definitieve plaats wordt gezet. Maar eer het zover is, wordt deze. pijler (in augustus/september) op een proeflokatie neergezet, waarvan de bodem kompleet gereed zal zijn ge maakt, zoals dat bij de definitieve plaatsing van de pijlers zal gebeuren. Op die proeflokatie, tegenover de Sophiahaven aan de Noordbev^land- se kant, zijn dan dus de funde- ringsmatten en daarop de tegelmat- ten (die de oppervlakte strak en vlak moeten maken) al aanwezig. Tussen het leggen van de verschil lende matten door en precies voordat een pijler wordt geplaatst, wordt er verscheidene malen „gestofzuigd". Eerst grof en dan heel fijn en zorgvul dig, want er mag geen korreltje zand tussen de matten en de pijlers blijven zitten. En dat houdt verband met de sterke stroom die aan de Oosterschel- demonding aanwezig is. Het water mag niet tussen bodem, matten en onderkant pijlers komen. Stofzuiger „Macoma" Dat „opschonen", zoals het stofzui gen in waterstaatskringen wordt ge- noemd, is een van de taken van de „Macoma", een ponton dat voor 45 f hoogte van de Sophiahaven in ver miljoen gulden gebouwd is door de band met waterpompproeven op een WERKEILAND NEELTJE JANS. De pijler Hammen 16 zit stevig in de greep van het hefschip ,,Ostrea,\ Het is de eerste kompleet afgebouwde pijler, die door dit werkschip uit het water van bouwdok I werd getild. Vanochtend vroeg (dinsdag) voer het schip er tien meter verder mee, om het op een andere plaats in de bouwput neer te zetten. Deze week worden dan nog verschillende proeven genomen. Volgend voorjaar wordt de Hammen 16 als eerste pijler het dichtst bij de Schouwse kust geplaatst. Gemiddeld om de 14 dagen wordt dan telkens een volgende pijler geplaatst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) diepte van 32 m.-NAP, waarna er zandzuigproeven mee worden geno- werf „De Merwede" te Hardinxveld- Giessendam. Het ligt sinds maandag afgemeerd in de „Roompot" ter Vervolg pag. 3 Restaurant Renesse HAAMSTEDE, 5-4. „Ik ben er vierkant tegen dat deze klok in het gemeentehuis komt. Deze hoort in de Grote Kerk te Haamstede en ik begrijp niet dat het kollege met een dergelijk voorstel komt". Dat zei de heer L. C. Hoogerhuis in de maandagmiddag in het gemeentehuis van Westerschouwen gehouden vergadering van de kom missie voor gemeentelijke financiën, toen de voorzitter burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer met het voorstel kwam om de klok uit de Grote Kerk te Haamstede op een sokkel in het gemeentehuis te plaat sen. ZIERIKZEE. De fontein in het Havenpark is op de foto nog leeg en met hekken afgezet, maar inmiddels zijn medewer kers van de dienst gemeentewerken druk doende de fontein weer in orde te maken voor het komende seizoen. Want soms kan het water, tijdens zeer warme zomerdagen, voor een aardige verkoelende douche zorgen, ook al is dat mis schien eigenlijk niet toegestaan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De betreffende klok werd tijdens de Duitse bezetting door de bezetters uit de kerk gehaald, waarna hij na de oorlog in de werkplaats van de ge meente werd opgeslagen. De voorzit ter zei, dat ondanks herhaalde ver zoeken de kerkeraad liet weten geen belangstelling meer voor de klok te hebben. Een keer heeft het zelfs zes jaar geduurd voordat men antwoord op een brief heeft gekregen, waarin de klok werd aangeboden. Geen juiste plaats De voorzitter was mening, dat de gemeentewerkplaats nu niet de juiste plaats is voor deze uit 1517 da terende klok en dat deze in de open baarheid moet komen. De heer Hoogerhuis bleef bij zijn mening, dat de klok in de kerk thuis hoort en dat de klok daar gratis moet worden geplaatst. De heten M. J. Krijnse Locker en P. H. Canters hadden niet bepaald een uitgesproken mening hierover, maar vonden wel dat de klok niet in de ge meentewerkplaats thuis hoort. Als de kerkeraad totaal geen belangstel ling toont, waren zij van mening, dat hij in het gemeentehuis moest wor den geplaatst. Bunker De kommissieleden bleken nogal geschrokken van de plankosten, rond de 11.000,00, voor het inrich ten van de door de gemeente aange kochte bunker aan de Vertonsweg te Haamstede. De voorzitter zei, dat men verplicht is een bestuurscen trum te hebben, waarvoor men ook de bunker heeft aangekocht. Bij de BB is hierover advies gevraagd waarvoor men is doorverwezen naar een technisch bureau. De heer Canters zei er wel enige vraagtekens bij te zetten, terwijl de heer Krijnse Locker bang was voor specialisten die ook met een specia listen-tarief komen. De voorzitter hoopte wel, dat men de bunker nooit zal behoeven te ge bruiken. Verbouwen school Geen enkel bezwaar had de kom missie tegen het terug brengen van het krediet voor het verbouwen van de lagere school te Serooskerke waarvoor 30.000,00 was gevoteerd en waarvoor men rond de 12.000,00 zal nodig hebben. De voorzitter zei, dat dit de uitstraling was van het kleine kernen-effekt, waarbij veel inbreng was door zelfwerkzaamheid van de bewoners/ De kommissieleden konden ook akkoord gaan met het verlenen van een subsidie voor de restauratie van de boogbrug van de heer J. J. Dale bout aan de Kraaijensteinweg. De totale kosten hiervoor worden geraamd op 64.452,00 waarvan 30% door c.r.m. zal worden gesubsidieerd en een gelijk percentage door de ge meente. De eigenaar heeft reeds ver klaard met deze regeling akkoord te gaan. Kultureel centrum Door de hiervoor in het leven ge roepen kommissie is rapport uitge bracht over de bestemming van het pand Weststraat 18 te Haamstede. Hierin werd aanbevolen het te gaan bestemmen voor een kultureel centrum, het houden van exposities enz. De kosten om het gebouw en het terrein hiervoor geschikt te maken werden geraamd op 48.000,00. De kommissieleden waren van me ning, dat dit een van de weinige mo gelijkheden is waarvoor het betref fende gebouw geschikt is te maken en gingen hiermee akkoord. De voor zitter sprak de hoop uit, dat een en ander nog voor de zomer gerealisserd zou kunnen worden. Aan het beheer van het gebouw dacht zij aan een stichtingsvorm waarbij ook de burgerij wordt be trokken. Tennisbanen De kommissie had verder geen be- Vervolg pag. 5 Advertentie Meldkamer district Middelburg. Bel dit nummer in dringende gevallen. Er is altijd een surveillance auto in de buurt. Een geruststellende gedachte. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Gehuicheld ongeloof, bestaat naast gehuichelde vroomheid. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck PÊ 8IW Verwachting tot woensdagavond: Tijdelijk regen Eerst nog een enkele bui, mogelijk met onweer; morgen overdag veel be wolking en vanuit het westen tijde lijk regen; minimumtemperatuur omstreeks 9 graden; middagtempera- tuur ongeveer 13 graden; matige, aan de kust morgen tot krachtig toene mende zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 10 april: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 807e. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: n.west 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 70% Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: n.west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 7 april Zon op 7.03, onder 20.23 Maan op 19.15, onder 7.13 8 april Zon op 7.00, onder 20.25 Maan op 20.26, onder 7.32 Volle Maan: 8 april (12.18) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 7 april 3.15 16.24 8 april Springtij: 3.50 17.04 10 9.29 10.05 21.41 22.17 april HET WEEROVERZICHT DE BILT, 6-4. Het K.N.M.l. deelt mede: Woensdag valt er tijdelijk re gen. Het hogedrukgebied, dat in de afgelopen dagen voor droog, vrij warm en zonnig weer zorgde is naar het oosten weggetrokken. Storingen van de Atlantische Oceaan dringen nu west-Europa binnen. Woensdag komt over zuid-Engeland en de Noordzee een gebied met veel bewol king ons land "binnen, waaruit tijde lijk regen valt. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 9 graden. Woensdagmiddag liggen de tempera turen rond de 13 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1