HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE 1 Zeeuwse mosselkwekers behoeven zich niet op de borst te kloppen Schelpdierkultuur ook elders Konsumptie- patroon op peil van 1977 Mosterd na de maaltijd Meer voor MAVO Personeel PZEM heeft huidklachten ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? ti r. Veel baarmoeder operaties Bemiddeling Albeda door banken afgewezen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maa,„iaff 5 ap.u 1982 Nr. 23093 7 (2) De aan het R.I.V.O. (Rijks Instituur Visserijonder- zoek) verbonden drs. A. C. Drinkwaard, sprak zoals ge meld, bij een diaserie op de „Zevibel"-vergadering over de z.g.n. „Marikultuur", het uitzaaien of uitzetten van schelpdieren en via om deze tot wasdom te laten komen. In zijn inleiding greep drs. Drinkwaard terug op de strenge winter van 1962/'63 waarbij de stok van de Zeeuwse platte oester (goed voor 30 miljoen konsumptie-oesters per jaar) vrijwel verloren ging en naar de stormramp van 1 februari 1953, waaruit het Deltaplan ontstond, resulteren in de Schadever- goedingwet van 1966 (ex art. 8 van de Deltawet). Een en ander is uitvoerig ver meld in de dezer dagen verschenen Zeeuwse Encyclopedie. De Oriëntexpress RIJSWIJK, 3-4. De kosten van de wedergeboorte van de Oriëntexpress, die in 1977 offi cieel werd opgedoekt maar door een Nederlandse reisorga nisatie weer opgepoetst op reis is gestuurd, hebben een kwart miljoen gulden bedragen. Doordat 250 Nederlandse va kantiegangers een kaartje voor de bijzondere reis hebben gekocht, heeft dat de kosten weer met een ton gedrukt. De gehele reis was onderdeel van een kampagne in de reiswereld om de organiserende toerope- rator „een nieuw gezicht te ge ven'' en hij meent daarin volle dig geslaagd te zijn. Dit heeft adjunkt-direkteur Frans van Steenis van hotel plan verklaard. Flitsen uit het buitenland BONN. Zweden en de Westduitse Bondsrepubliek willen ondanks ver schillend denken over veiligheidsop vattingen gemeenschappelijk alle in itiatieven die tot ontwapening en wapenbeheersing leiden ondersteu nen. Dit verklaarden in Bonn pre mier Thorbjoern Faelldin van Zwe den en bondskanselier Helmut Schmidt ter afsluiting van het offi ciële bezoek van drie dagen van eerstgenoemde aan de bondsrepu bliek. SAN SALVADOR. Bij zes verschil lende gevechten tussen Salvadori- aanse guerrillastrijders en rege ringstroepen zijn zeker 15 soldaten en 70 opstandelingen gedood. WARSCHAU. De opheffing van de noodtoestand in Polen is voorlopig niet te verwachten. De Poolse rege ring stelde in Warschau vast dat ver dere versoepeling van de sinds 13 de cember geldende bepalingen afhan kelijk zijn van de veiligheid van de staat. GDANSK. De geïnterneerde soli- dariteitsleider Lech Walesa blijft er op vertrouwen dat de Poolse autori teiten uiteindelijk de dialoog met zijn vakverbond zullen hervatten. Dit heeft zijn vrouw Danuta donder dag in een vraaggesprek met het persbureau gezegd. FRANKFORT. De Sowjet-Unie heeft Westduitse banken gevraagd meer krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van de pijpleiding voor het transport van aardgas van uit Siberië naar West-Europa. PRAAG. De Tsjechoslowaakse pre sident Gustav Husak heeft de vrijla ting gelast van de dissidente Draho- mira Sinoglova. Dat heeft de men senrechtenbeweging Charta 77 woensdag bekend gemaakt. BRUSSEL. Jean Gol, de Belgische minister van justitie heeft in de Bel gische kamer van volksvertegen woordigers strengere maatregelen aangekondigd tegen buitenlanders die zich in België misdragen. BEIROET. Een weinig bekende Li banese groepering heeft de verant woordelijkheid opgeëist voor de be schieting van een gebouw van de Is raëlische ambassade in Parijs woens dag. MOSKOU. In Moskou zijn vijf Rus sen in hongerstaking gegaan. De twee vrouwen en de drie mannen wil len er met deze aktie tegen proteste ren dat zij geen toestemming krijgen de Sowjet-Unie te verlaten. Ze wil len voorlopig tien dagen niet eten. HAMBURG. Twee direktieleden van een bouwbedrijf, dat het eigen dom is van de Westduitse vakfedera tie, hebben hun ontslag genomen, na een onderzoek naar geheime privé transakties. Een woordvoerder van het bedrijf heeft dit meegedeeld. PRAAG. In een open brief aan de vredesbewegingen zegt de Tsje choslowaakse beweging voor de mensenrechten, Charta-77, dat vreed zame coëxistentie en de verdediging van de rechten van de mens en de vrijheden niet van elkaar gescheiden mogen worden. VERENIGDE NATIES. Sekretaris- generaal Javier Perez de Cuellar van de Verenigde Naties heeft Argentinië en Groot-Brittanië gevraagd hun ru zie over de Falkland-eilanden langs diplomatieke weg bij te leggen. ARLON. Een vrachtwagen met 17 ton giftige verfstof is na een aanrij ding met een personenauto in de ri vier de Attert (bij de grens tussen België en Luxemburg) gestort. De verfstof is terechtgekomen in de ri- De schade-uitkeringen en de drei gende afsluiting van alle zeegaten door de Deltawerken, de roep om in dustrialisatie ook in Zeeland en de opgang komende toeristenstroom waren even zovele faktoren, dat de „marikultuur" verwaarloosd werd. De Zeeuwen hadden in 1950 de Waddenzee ontdekt als mosselkul- tuurgebied en de Waddenzee zou het maken. Jammer want wanneer de marikultuur in Zeeland in de tweede helft van de vijftiger jaren direkt weer op gang zou zijn gebracht had men daarvan nu veel meer vruchten kunnen plukken. Reeds 25 jaar geleden werd voor speld, wat in de Grevelingen zou kunnen gebeuren en werd aange drongen op niet aflatende aktivitei- ten op de Oosterschelde. Laboratorium In 1955 opende de bekende direkteur-generaal van Rijkswa terstaat ir. A. G. Maris het laborato rium voor de schelpdierenkuituur in Yerseke. Het buitenland zat op het gebied van de marikultuur niet stil; Nederland wel. Gelukkig keerde ook hier het tij. In het begin van de zeventiger jaren. En evenzo gelukkig is de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, die op dood spoor stond hersteld. (Drs. J. H. C. Peters getuigde ervan op de enkele weken geleden gehouden jaarverga dering van de Mosselkwekersvereni- ging in Yerseke.) MÜNCHENGLADBACH. Het klubhuis van Bundesligaclub Borus- sia Münchengladbach is afgebrand. De schade is op ruim één miljoen DM geschat. CIJFERS C.B.S.: DEN HAAG, 3-4, Het volume van de konsumptieve bestedingen is in het laatste kwartaal van 1981 met 2,5 pro cent teruggelopen ten opzichte van die periode het jaar ervoor. Deze daling komt overeen met die van die eerste drie kwartalen. Per hoofd van de be volking komt dit neer op een achteruit gang van 3,5 procent Daarmee kwam de konsumptie per hoofd van de bevol king in 1981 uit op het niveau van 1977, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling wordt evenals het jaar ervoor vooral veroorzaakt door aan zienlijk lagere uitgaven voor duurza me goederen (min 7 procent). Het sterkst daalden in 1980 de bestedin gen aan auto's, caravans, boten en sie raden en vorig jaar kwamen daarbij de bestedingen aan wonongtextiel en -in richting, (motorrijwielen, bromfietsen, sport- en speelgoederen, huishoude lijke artikelen en kleding. EUTHANASIEWET; UTRECHT, 3-4. „De kans bestaat dat een wettelijke regeling van de vrijwillige euthanasie als mosterd na de maaltijd komt, net zoals dat ge beurd is bij de wet die de bestaande abortuspraktijk moest regelen". Dat zei de Leidse ethika dr. Heieen Terborgh-Dupuis zaterdag in Utrecht bij haar installatie als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Volgens mevrouw Terborgh is de sociale aanvaarding van euthanasie de wetgever vooruit, omdat steeds meer artsen in Nederland bereid zou den zijn met hun patiënten over eu thanasie te praten en tot daden over te gaan. Zij gelooft bovendien dat het openbaar ministerie zorgvuldig han delende artsen in deze niet vervolgt, omdat anders de afgelopen jaren tal rijke processen plaats hadden moe ten vinden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ZEIST. De Sola-fabriek heeft een miljoenenorder verworven voor de levering van al het zilverwerk voor twee passagiersschepen, die in Frankrijk worden gebouwd voor Holland America cruises in New York. ROTTERDAM. Na een aanvaring tussen twee binnenvaarttankers in de St. Laurenshaven in Rotterdam is ongeveer zestig ton gasolie in het wa ter geraakt. Acht ministeries zijn vertegen woordigd in de Stuurgroep Inrich ting Grevelingenbekken de volgend jaar te nemen beslissing of de Greve lingen zout zal worden gehouden of zoet zal worden gemaakt is een beslissing van immense betekenis voor deze materie. De stimulering van de produktie van eetbare zeedie ren is in Nederland wat de overheid betreft niet optimaal, maar het bloed kruipt soms waar het niet gaan kan. DEN HAAG, 3-4. Het kabinet heeft besloten om cirka 2,5 miljoen gulden per jaar meer uit te trekken voor uren die MAVO-leraren in het avond onderwijs geven. Dat geld wordt bestemd voor een intensievere begeleiding van de leer lingen. In ambtelijke taal vertaald is besloten dat de vaste leerlingencöef- ficiënt wordt verhoogd van 0,047 naar 0,049. BORSSELE, 3-4. Zestien perso neelsleden van de oliegestookte cen trale van de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) in Borssele hebben sinds enkele weken huidklachten. De bedrijfsarts van de PZEM, de bedrijfsleiding en de af- delin chemie van de centrale onder zoeken de relatie tussen de huid klachten en de produkten en/of pro cessen die in de centrale worden tod- gepast Maandag hoopt de PZEM een plan voor onderzoek te kunnen opstellen. Eeventueel zal eem medisch laborato rium worden ingeschakeld met het oog op gekompliceerde analyses die nood zakelijk kunnen blijken, aldus een me dedeling van de NV PZEM. Hoofd en handen De betrokkenen hebben klachten die variëren van jeuk tot schilfers van de huid op hoofd en handen. Deze klachten vormen volgens de direktie van de PZEM geen reden om de cen trale stop te zetten of om op een andere brandstof dan zware stookolie over te schakelen. Het staat volgens de direktie vast dat er geen verband staat tussen de huidklachten van de 16 werknemers (een derde deel van het personeel van de centrale) en de nabij gelegen kern centrale. Het personeel van de kerncentrale heeft geen huidklachten, aldus de di rektie. AMSTERDAM. Ofschoon huis vrouwen positief staan tegenover energiebesparing in huis, doen ze er over het algemeen weinig aan. Uit haar gedrag blijkt dat ze geen vast patroon van energiebesparende maatregelen hebben. Als ze iets on dernemen op dit punt, is het vaak in cidenteel. HEERDE. De Baghwan-sekte, de stichting „de stad Rajneesh" gaat zich in de Gelderse gemeente Heerde vestigen. De beweging heeft in Wa penveld het landgoed Steenbergen aangekocht, dat enkele jaren geleden eigendom was van de verzeke ringsmaatschappij Victoria Vesta. DEN HAAG. Het tweede kamerlid vóór de PPR, Waltmans, wil van mi nister Van Mierlo van defensie weten of er op het ministerie van defensie of elders in Nederland „technische eri/of organisatorische" voorberei dingen worden getroffen voor de plaatsing van kruisraketten in Ne derland. VLISSINGEN. De overslag van LPG in het Westerscheldegebied Vlissingen-Terneuzen is in 1981 ten opzichte van 1980 ruim verdubbeld tot 2.329.000 ton. Deze cijfers ver strekte direkteur J. Bollen van het direktoraat-generaal scheepvaart en maritieme zaken (DGSM) aan de Vlissingese gemeenteraad. Advertentie Alcantara: oen (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtifjc stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. T lolty" lijnde Ook voor hoeden en shawls' Dam 15-19, Zienkïee Telefoon OHIO - 2816 -> -•»> -.1 - f V t - - 'mgr. - T -1V >- WESTERSCHOUWEN. Vooroorlogse bodemvastleggers aan het werk in - waarschijnlijk - het domaniale duingebied. DEN HAAG. De Amerikaanse am bassade en de gemeente Amsterdam voeren momenteel besprekingen over de heropening van het Ameri kaanse consulaat in Amsterdam. UTRECHT. In de gezinsverzorging zullen vanaf deze week demonstra tieve akties worden georganiseerd uit protest tegen de dreigende bezui niging in deze sektor. SCHIPHOL. Minister Van Mierlo van defensie is op Schiphol terugge keerd van bezoeken aan de Verenig de Staten en aan de Nederlandse An tillen. Heel oude sculptuur CAIRO, 2-4. In Egypte heeft een Westduitse archeologische missie op een prehistorische plaats in de Nijldelta een skulptuur uitgegraven die meer dan 700 jaar uod zijn. Zij stelt het hoofd van een man voor. Op dezelfde plaats zijn nog meer voorwerpen, zij het van minder belang, gevonden. Zo waren er beeldjes die dieren voorstelden en resten van pot tenbakkerijen. UTRECHT, 3-4. Het aantal opera ties waarbij de baarmoeder wordt verwijderd is in Nederland toegeno men van 19.000 in 1971 tot 28.000 in 1979. Dat komt neer op een stijging met 44 procent, terwijl het aantal vrou wen in diezelfde periode maar zeven procent groter werd. De Leidse gy naecoloog prof. dr. E. van Hall vraagt zich in het artsenblad Medisch Contact af, of niet vaker dan nodig is tot deze operatie (Hysterectomie) wordt besloten. Het verwijderen van de baarmoe der is in landen als de Verenigde Sta ten en Australië al de meest uitge voerde grotere operatieve ingreep ge worden. Naar schatting dertig a veer tig procent van de vrouwen raakt daar in de loop van hun leven hun baarmoeder kwijt en als deze ont wikkeling doorzet zal in de nabije toekomst meer dan de helft van'de vrouwen als ze 65 zijn een Hysterec tomie hebben ondergaan. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft in samenwerking met een assistententeam van de rijkspoli tie vier als gevaarlijk bekend staan de gangsters aangehouden. SCHIPHIL. De douane op Schiphol heeft ruime negen kilogram heroïne onderschept. Twee Nederlanders en een Pakistaan zijn in verband met deze zaak gearresteerd. AMSTERDAM. De bekende Neder landse operazangeres Cristina Deute- kom viert deze zomer haar 20-jarig jubileum. Op 31 mei is het 20 jaar ge leden dat zij in de Amsterdamse stadsschouwburg haar debuut maak te als koningin van de nacht in Mo- zarts Zauberflöte. DEN HAAG. Zeven gemaskerde jongeren hebben een ravage aange richt bij makelaarskantoor De Haan in Den Haag. Ook werd getracht brand te stichten, aldus de direkteur van het kantoor. DEN HAAG. Het CDA heeft als ge volg van de ontwikkelingen van de afgelopen weken in El Salvador, waar onder andere vier Nederlandse journalisten de dood vonden, enige afstand genomen van de christende mocraten in dat land onder leiding van president Duarte. DEN HAAG. Minister Gardeniers van volksgezondheid heeft ambtena ren van haar departement opdracht gegeven om een beperkte herziening van het medische tuchtrecht voor te bereiden. UITHOORN. De boerenkool in de omgeving van de verf fabriek te Uit hoorn blijkt ernstiger verontreinigd te zijn door kankerverwekkende stoffen dan tot nu toe werd veron dersteld. UTRECHT, 3-4. De bankwerkge- versorganisatie ziet geen heil in een bemiddelingspoging van ex-minister van sociale zaken Albeda in het kon- flikt over de kortere werkweek. Albeda heeft op verzoek van de dienstenbond CNV, die hem als be middelaar had gevraagd kontakt gehad met werkgeversonderhandelaar dr. J. Crijns, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd de banken blijven op het standpunt dat zij geen bemiddeling nodig hebben in de CAO-onderhande- lingen: de kortere werkweek blijft voor hen onaanvaardbaar, zo liet de woordvoerder van de banken weten. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 6 APRIL NED. 1: De EO avond wordt tradi tiegetrouw geopend door de Kinder krant. John Boy komt in de afleve ring van de Waltons in moeilijkhe den als hij een afspraakje maakt met Sarah Simmons. De EO avond wordt afgesloten met een aflevering uit de reeks Op weg naar het beloofde land. In het NOS-programma Speurtocht naar het verleden staat de schilder Jeroen Bosch centraal. Voetbal staat in het middelpunt in de aflevering van Studio Sport. NED. 2: Favoriete sterren en groe pen zullen ongetwijfeld hun opwach ting maken in Toppop. In Dallas zet Booby zich in om een Venezulaanse oliemaatschappij op te kopen. Jock en JR willen dat ook graag, maar het is JR in het verleden nooit gelukt dus zal hij de eer niet aan Bobby gunnen. Karin Kraaykamp, Kees Schilper- oort en Karei staat centraal in Bab- belonië. Daarna Hollands Glorie en aktualiteiten in Televizier magazine. Een Chinese schildering van een on bekende meester wordt belicht in Honderd beroemde schilderijen. DINSDAG 6 APRIL NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 EO-Kinderkrant; 19.30 De Wal tons; 20.20 Tijdsein; 20.50 Klank kleur; 21.00 Op weg naar het beloof de land; 21.37 journaal; 21.55 Speur tocht naar het verleden; 23.10 Studio Sport; 23.45 Nieuws; 23.50 Nieuws voor doven. NED. 2; 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald; 19.05 Toppop; 20.00 Jour naal; 20.27 Dallas; 21.20 Babbelonië; 21.55 Hollands Glorie; 22.45 Televi zier magazine; 23.25 De toestand in de wereld; 23.30 Honderd beroemde schilderijen; 23.40 Sportpanorama; 00.05 Nieuws. AMSTERDAM. Het centraal or gaan Voormalig Verzet en slacht offers heeft in een telegram aan ko ningin Beatrix en de minister van justitie zijn verontrusting en grote zorg uitgesproken over het besluit tot vrijlating van de Duitse oor logsmisdadiger Martin Jacobs, „dit zonder overleg met ons te hebben ge pleegd en zonder medisch onderzoek van onze vertrouwensarts". Het cen traal orgaan zegt zeer teleurgesteld te zijn in het beleid inzake vervol ging en berechting van oorlogsmisda digers. Het telegram was onderte kend door voorzitter H. J. Teengs Gerritsen. 17 Kort voor haar huwelijk met Flip had ze ook kennis gemaakt met oma en opa Duivendaal in Aerdenhout Waar ze aanvankelijke enigszins gereserveerd was ontvangen, maar tenslotte toch vriendelijk bejegend was door het be jaarde echtpaar. En bij het afscheid had de hoofse heer des huizes zijn aanstaande kleindochter de hand ge kust en gezegd: „Zorgen jullie maar spoedig voor een achterkleinzoon, jongelui Dat zouden we graag nog be leven." Waarop Hannie lichtelijk had ge bloosd en Flip zenuwachtig had ge kucht Zulke dingen zeg je toch niet? HOOFDSTUK 4 Op deze donkere morgen was Hannie Boeree lui. Ze had als iedere morgen met Flip ontbeten en daarna was ze weer in haar bed gedoken. Vóór tien uur hoefde ze niet op, als ze niet wilde. Want pas tegen half elf kwam Flip geooniijk even boven om koffie te drinen en tegen die tijd had ze ook de ontbijtboel afgeruimd en afgewassen. Ze keek op het wekkerklokje op het kastje aan Flips kant half tiea Op dit moment realiseerde ze zich twee fei ten: ze had in het geheel geen zin om op te staan en op de een of andere manier ergerde ze zich. Trouwens, deze mor- gen was ze helemaal uit haar humeur en ergerde haar alles. Vooral de sleur van de dagelijkse ochtendceremonie: opstaan, nadat Flip de badkamer in was gedoken, een kimono omslaan en naar de keuken lopen on theewater op te zettea Beschuit, boter, suiker en melk klaarzetten- Plus de kopjes, le peltjes, messen en vorken. De theepot gereed maken en de eieren koken, krant van beneden halen en naast het ontbijtbord van Flip leggen en dan maar wachten tot meneer gemaal naar de ontbijttafel komt Thee inschenken en z'n ei klaar zetten. Waarna Flip „dank je" bromde en de krant open vouwde, van zijn thee dronk, en af en toe van zijn beschuit at Verder niets. Geen woord. Een en kele keer over het weer, dat slechts was of mooi. Of de kansen van een goede of minder goede verkoop. Daar na het ei, dat precies vier en een halve minuut gekookt moest zijn, tegen hard aan, maar niet helemaal hard. Nou, kon haar wat schelen, hard of zacht ei, ze lustte het altijd. Daarna vouwde Flip zijn krant dicht, kwam overeind, in- spekteerde zich nog eens voor de spie gel, stak een sigaret op en.... o ja, daar zit ook nog een vrouw en wel je eigen vrouw. Gauw even het plichtmatige kusje. Tot half elf. Stap, stap, stap naar beneden. Bons, deur dicht Ja, vanmorgen had ze zich overal aan geërgerd. En neiging gevoeld om de krant uit zijn handen te trekken en op de grond te smijtea Om daarna te schreeuwen: Je zit niet alleen aan tafel! Ik ben er ook nog: je vrouw! Je eigen vrouw! Of ben ik enkel goed om je ont- Door HENK VAN HE ES WIJK bijt klaar te zetten en je krant van be neden te halen? Straks zorgen voor koffie en het eten en dan nog een keer thee en nogmaals het eten? Met tot slot 's avonds de koffie en het borreltje? Om daarna weer naar bed te gaan om aan je te laten plukken en alles met je te laten doen, wat meneer welgevallig is? Of je er zin in hebt, wordt in de regel niet gevraagd. Ben ik daarvoor ge trouwd? Om overdag als onbezoldigd huishoudster op te treden en 's avonds in bed te fungeren als speelpopje voor je man? Waarna je genadig wordt toe gestaan naast hem te slapen? Terwijl ze met haar armen onder het hoofd naar het plafond lag te kijken, wist ze: de sleur is nu al in ons huwelijk binnengeslopen, haast ongemerkt Wat is er over van de temperamentvolle minnaar gedurende hun eerste dagen en nachten in het Luxemburgse hotel? Ze had al vele maanden geweten, dat er verborgen verlangens in hem leefden, welke verlangens hij zo goed mogelijk de kop indrukte, want om je vóór het huwelijk uit te leven, dat gaf in Flips ogen geen pas. Natuurlijk hadden ze vele malen, als ze zich onbespied wis ten, gedold, gestoeid en op een ouder wetse manier gevrijd. Soms zo, dat ze brandde van verlangen hem alles te schenken, wat een liefhebbende vrouw haar man kan geven. Maar zover liet Flip het nooit komen. Als zijn hand zoekend over haar lichaam ging, trilde ze van emotie en had maar één schreeuwend verlangen. (Wordt vervolg)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7