Projekt Schouwen-Duiveland tot tien beMe in het land Ouderavond van „De Meerpaal" Buurtvereniging ,,Breede Bagijn" wordt sukses Schoolbegeleiding thema op ouderavond Chr. Schoolvereniging Café/Petit-restaurant DolfijnScharendijke Drie jaar Buurtbus Piedro, de modieuze stapper met perfecte pasvorm. VERTON'S SCHOENEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 5 april 1982 Nr. 23093 3 KERKWERVE. Het Buurtbusprojekt op Schouwen-Duiveland voldoet duide lijk aan een behoefte, dat werd wederom medegedeeld zaterdagmiddag tij dens een bijeenkomst ter gelegenheid van het driejarig bestaan. Reeds in no vember vorig jaar kon de 50.000ste passagier van de buurtbus worden geno teerd. De foto herinnert aan de korte plechtigheid, die aan deze gebeurtenis destijds werd gewijd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) OUWERKERK, 3-4. Het Buurtbusprojekt op Schou wen-Duiveland behoorde zowel in 1980 als in 1981 tot de beste tien in het gehele land. Voor 1982 kan reeds worden gekonstateerd dat deze lijn zich voortzet, want over januari en februari kon wederom een stijging van ruim honderd passagiers worden genoteerd. ZIERIKZEE, 5-4. Het initiatief van de heren P. Verkaart en P. van Dalen een buurtvereniging op te richten in Zierikzee, is een sukses geworden. Een bestuur werd gekozen en inmiddels worden al plannen voorbereid voor een feestelijk programma voor koninginnedag, 30 april. Tijdens de eerste buurtverenigings bijeenkomst, konden 56 belangstel lenden worden welkom geheten en er bestaat dus volop animo voor dit plan. Deze mededelingen deed de heer E. P. Kuin zaterdagmiddag tijdens het det derde „verjaardagsfeest" van de Schouwen-Duivelandse buurtbus. Op 3 april 1979 gaf gedeputeerde W. Don met het kopen van het eerste kaartje het startsein tot dit projekt Van dat moment af ging het goed met de buurbus, een nmnrrwiriT 1OT O enthousiast buurtbuskomité wist zich altijd gesteund door een niet minder S I yy o enthousiast team yan vrijwillige chauffeurs. Deze vereniging is voorlopig be doeld voor de bewoners van de straten: Breedstraat, Bagijnestraat, Regen boogstraat Pleintje Fonteine, Witte Eyestraat Schuttershofstraat Gat van Westen, Pieterseliestraat, Ravestraat en de Rozemarijnstraat Bestuur Bruinisse BRUINISSE, 3-4. De ouderavond van de openbare la gere school „De Meerpaal" in het Dorpshuis van Bruinis se stond bijna geheel in het teken van de twee uitvoerin gen die de kinderen van de 1ste, 2e en derde klas „op de planken" brachten. Voorzitter van het buurtbuskomité mevrouw Y. Kuin-De Haan toont zich daar zeer gelukkig over en wil aan haar vreugde over het slagen van dit projekt blijk geven. Derhalve organiseerde zij nu reeds drie jaar achtereen een ge zellig samenzijn voor chauffeurs, ko- mitéleden, gemeentebestuurders van Duiveland en Middenschouwen en an dere betrokkenen ter gelegenheid van de verjaardag van de buurtbus. Verheugend Zaterdag „dus" de derde verjaardag. Er kwamen 52 mensen bijeen ten hui ze van de familie Kuin om dat te vieren. Onder hen B. W. en S. van de gemeente Duiveland, mevrouw Kloet-Schellin- gerhout, wethouder van de gemeente Advertentie Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 Bij de aanvang zong men Ps. 19:4 en 5 waarna de heer Stouten voor ging in gebed. Gelezen werd het Schriftge deelte: 1 Kon. 18:1-12. De voorzitter heette ouders, bestuur, leerkrachten en verdere belangstel lenden welkom, waaronder ook de schoonmaaksters niet vergeten wer den. De voorzitter wees op een uitspraak van Obadja in het gelezen Schriftge deelte en stelde Obadja tot een voor beeld voor vele ouders en opvoeders. Voor mededelingen betreffende het onderwijs op de school verwees hij naar de schoolkrant „De Vlinderklap per". Voor de leerlingen van de zesde klas was een biologie-les ingelast betref fende het onderwerp „De weide", waarbij vooral de vele planten en die ren die in weiland aangetroffen wor den ter sprake kwamen, zulks aan de hand van de door de kinderen gemaak te tekeneingen. Door samen- en alleen spraken werd deze materie aan de orde gesteld. Verder werden alle help sters (leesmoeders) en het onderwij zend personeel naar voren geroepen en onder aanbieding van èen presentje c.q. een boekenbon, dank gebracht voor alles wat ze in het afgelopen jaar voor het onderwijs op de school had den verricht Middenschouwen en Z.W.N.-direkteur J. Deïst De heer Kuin kad naast de voor zich zelf sprekende cijfers nog een verheu gende mededeling. Tijdens de zes drukke vakantieweken zal de buurt bus assistentie krijgen van de „kleine, grote bus"van de firma Van Oeveren, die evenals de buurbus onder de Zie- rikzeese poorten door kan. Deze maatregel zal een aanzien lijke taak verlichting betekenen voor het chauffeursteam, dat in de vakan tieweken met twee buurtbussen moest ryden en zelfs dan het ver voersaanbod nauwelijks kon verwer ken. Verder zal de Vervoersmaatschap pij Zuid-West-Nederland zorgen, dat een goede koördinatie tot stand zal komen tussen de buurtbus en de lijn bussen op het Z.W.N.-station. In sep tember zal namelijk een mobilifoon worden aangebracht, zodat buurtbus chauffeur in voorkomende gevallen kan laten weten, dat hij nog in aantocht is met passagiers voor een lijndienst Afscheid en welkom De heer Kuin sprak nog een bijzon der woord van welkom tot de heer De Vries een trouwe buurtbuschauffeur, die wegens ziekte zijn aktiviteiten tij delijk heeft moeten onderbreken. Ver der werden drie nieuwe chauffeurs verwelkomd, de heren Bakker en Meerman en mevrouw Brouwer-Kuy- per. Er moest ook afscheid worden genomen en wel van de heer Colsen, koördinator tussen de Z.W.N. en het Spreker Na de pauze werd het woord ver leend aan de heer C. C. Geluk uit Tholen, school-begeleider bij de B.G.S. in de regio Zeeland, die het onderwerp „Schoolbegeleiding, waarom?" inleid de deskundige wijze behandelde jij, de vele facetten van de schoolbegelei ding. „Er zijn in ons land een drietal schoolbegeleidingsdiensten: tw. voor het openbaar, het Protestants Christe lijke en het Rooms-Katholiek onder wijs. De B.G.S. wordt gezien als orga nisatie, en als leerlingbegeleiding en als hulp nodig is aan leerkrachten etc. Volgend jaar zal de Oosterlandse Christelijke school een motiverings- school zijn. Al met al staat men voor geen gemakkelijke taak, aldus spre ker, die verzocht het werk in het gebed te gedenken. Op dit referaat volgen verschillende vragen die de heer Ge luk beantwoordde. De voorzitter dankte de heer Geluk voor zijn referaat en bood hem een presentje aan. Hij sloot deze geanni- meerde ouderavond met dankzegging aan de familie Ista voor de goede ver zorging. De tweede voorzitter, de heer Joh. Verhoek, eindigde op de gebrui kelijke wijze. buurtbuskomité. De heer Kuin be dankte hem voor de prettige wijze van samenwerking. Zijn opvolger is de heer B. H. Knop, die uiteraard ook wel kom werd geheten door de woordvoer der namens het buurtbuskomité. Wethouder mevrouw Kloe^Schel- lingerhout bracht de felicitaties over namens de gemeenten Middenschou wen en Duiveland. Ze zei verheugd te zijn, dat het projekt zo goed draait en was van mening dat de buurtbus een grote sociale faktor vormt in een kleine kernengebied. Zij hoopte, dat het projekt op dezelfde wijze nog vele jaren voortgezet zal kunnen worden. Tenslotte bood de heer M. de Rijke namens het buurtbuskomité aan de voorzitter mevrouw Kuin-De Haan een fraai boeket bloemen aan. Het ge zelschap vierde de buurtbusverjaar- dag op informele wijze nog enige tijd door. Veel animo ZIERIKZEE Eenzijdig ongeval Vrijdag, 14.45 uur reed mevrouw v. d, W. uit Rotterdam over de Juliana- weg richting Provincialeweg 7 toen zij door een schrikeffekt de macht over het stuur kwijt raakte en tegen een paal reed om vervolgens op de rand van de sloot te blijven hangen. Een takelwagen van de firma J. de Jonge zette het beschadigde voertuig weer op de weg. Mevrouw v. d. W. schrok van een van het Sas komende uienplantmachine die een onderdeel verloor. Botsing L. F. v. Z. uit Nieuw Vosmeer, die met zijn auto over de Schuurbeque Boeijestraat de Gracht weg op wilde rijden, moest stoppen voor voorrang hebbend verkeer. Toen hij stil stond werd hij vanachter aangereden door J. v. d. W. uit Brouwershaven. De au to van v. Z. werd van achter zwaar beschadigd en de auto van v. d. W. aan de voorzijde licht. Botsing Uit de richting Bruinisse komende, moest mevrouw E. A. M.-S. uit Zie rikzee op de Rotonde stoppen voor van rechts komend verkeer. Achter haar naderde J. L. uit Zierikzee die te laat stopte en achter op de andere au to reed. Er ontstónd materiële scha de. Vergadering Geref. vrouwen De gereformeerde vrouwen-kon- taktgroep vergadert woensdag 7 april in een van de zalen in de kerk aan de St. Domusstraat. De avond zal in het teken van Pasen staan. Mevrouw Van den Houten-de Feijter zal spreken over: „De betekenis van Christus' opstanding". Voor tijd: zie agenda. Diefstal Familie H. uit de Kokmeeuwstraat deed zondag aangifte van diefstal van sieraden. Bij terugkomst van va kantie bemerkte men dat het huis was doorzocht en alle sierraden wa ren verdwenen. Toegang verkreeg men door een achterdeur te forceren. Het juiste bedrag is nog niet bekend. SEROOSKERKE Aanrijding Bij de verkeerlichten op de Seroos- kerkseweg deed zich zondag om streeks 15.15 uur een aanrijding voor, waarbij drie auto's waren be trokken. De eerste, bestuurd door J. H. v. Z. uit Oud Beijerland liep geen schade op, de andere twee wel. V. Z. zou bij de lichten getwijfeld hebben, welke richting hij moest kiezen. De achter hem rijdende H. V. uit Dor drecht moest daardoor krachtig rem men. De daar weer achter rijdende W. H. K. eveneens uit Dordrecht, zag dit te laat en klapte op het voertuig van H. V. Flinke schade was het ge volg, de een aan de voorkant, de an der aan de achterkant. De „veroorza ker" kon schadevrij zijn weg vervol gen. RENESSE Aktiviteiten in Paasvakantie Dinsdag 13, woensdag 14 en don derdag 15 april wordt te Renesse een wandelpuzzeltocht geoerganiseerd. Een fietspuzzeltocht wordt woens dag 14 april gehouden. Voor beide evenementen kan bij het VW- kantoor ingeschreven worden (Voor tijd: zie agenda). Donderdag 15 april wordt een rondleiding over het land goed van Slot Moermond georgani seerd. Vertrekpunt is de Slotiaan. Voor tijd: zie agenda. Voor deze rondleiding kan alleen ingeschreven worden bij het VW- kantoor. Ruit vernield Baldadige jongelui hebben in de nacht van zaterdag op zondag een winkelruit van de zaak van J. v. d. H. aan de Hogezoom ingetrapt. De poli tie heeft de zak in onderzoek. Boze motorrijder Zondagmiddag te 14.30 uur reed een Duitser, G. S. uit Breisweit op een racefiets over de Rampweg. Hij haalde een andere fiets in net toen een motorrijder hem achterna kwam. Deze moest daardoor wat afremmen, maakte zich kwaad, ging naast de Duitser rijden en duwde hem van de fiets. De Duitser liep schaafwonden op. Poldergrond in brand Zondagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op een stuk poldergrond aan de Hogeboom- laan-Vroonweg. Ongeveer 250 m2 grond brandde plat. De brandweer van Haamstede en Renesse rukte uit en bestreed het vuur met vuurzwe- pen. In het bestuur zijn diverse straten vertegenwoordigt, en het bestaat uit: P. Verkaart, voorzitter, L. Mol, sekreta- resse, P. van Dalen, penningmeester en dames N. Snijders, M. v. Schee, N. Mol en P. de Rijke. De kontributie werd vastgesteld op f 2,- per persoon per maand. De aan wezigen gingen ook vlotakkoord met de naam voor deze buurtvereniging. In het verleden heeft in deze wijk ook zo'n vereniging bestaan die de naam „Brede Bagijn" droeg. De verga dering besloot deze naam weer in ere te herstellen. Voor het koninginnedagfeest werd een komite samengesteld, dat zich zal inzetten voor versieringen en even tueel voor een versierde wagen in de optocht van de Oranjevereniging. Dit komite bestaat uit de heren Bakker, Verloo, Doeleman, Mays en de dames Verloo, Hoekstra, Overdulve, Fierens en Verkaart Aktiviteiten Na 30 april zal een vergadering wor- den belegd om reglementen vast te stellen, een kaskommissie te benoe men en om overige aktiviteiten te be spreken. Degene die nog lid wil wor den van de buurtvereniging „Breede Bagijn" kan zich opgeven bij: P. van Dalen, Bagijnestraat 35, Zierikzee, tel 5721. HAAMSTEDE Opening „De Schouwse Hoen" In de Ring te Haamstede heeft de heer J. v. Nieuwaal een zaak in ge grilde kippen geopend. Het wordt een bedrijf met een z.g. loket ver koop. Naast de kippen zijn er ook di verse snack's en salades verkrijg baar. De grill-installatie heeft een kapaciteit van 42 kippen. De zaak ziet er keurig uit en is aangepast voor het toerisme doch de eigen bevolking kan er natuurlijk ook terecht. De naam „Schouwse Hoen" is op de ge vel overduidelijk aangegeven en ve len zullen de weg naar deze zaak ze ker weten te vinden. Windsurfing-show De snelst groeiende sport in ons land, het windsurfen heeft er toe ge leid dat overal zaken zich hebben aangepast aan deze sport. Zo showt de heer E. Jonker in een machtige ex positieruimte aan de Omloopsweg het nieuwste wat in deze sport te koop is. Het modernste materiaal staat uitgestald van goedkoop tot duur en van allerlei merken. Verder is een grote kollektie surfpakken, masten, shirts, schoeisel en wat er al lemaal bij hoort in ruime mate aan wezig. Ook diverse trailers voor het vervoer over de weg zijn verkrijg baar. Vrijdagavond en zaterdag de gehele dag was er open huis met een drankje en een hapje en velen kwa men een kijkje nemen. Geen voorrang Zaterdagavond te 18.00 uur reed A. W. v. d. Z. uit Haamstede vanaf een uitrit komende, op de auto van C. A. P. uit Haamstede die over de Ho gezoom richting Renesse reed. Beide auto's werden beschadigd. SCHARENDIJKE Werkgroep evenementen Maandag 5 april (vandaag) verga dert de werkgroep evenementen in „De Putmeet". Op de agenda, de pre sentatie en aanbieding van de evene menten-gids 1982, en de nog te orga- De voorzitter van de ouderkom- misse, de heer M. C. Lems, opende de avond met een hartelijk welkom, on danks de tegenhanger deze avond, de gemeenteraad. Hij bedankte het per soneel voor het vele werk dat aan de ze avond vooraf ging. Na de welkomstwoorden werd het toneelstukje „Doornroosje" opge voerd door leerlingen uit de klas van mej. Tegelaar. Dit werd erg leuk ge bracht en zowel kinderen als ouders genoten er zichtbaar van. Vervolgens kwam klas twee en drie aan bod met de musical „Zeg 's Aaah". Ook dit werd met veel enthousiasme op de niseren evenementen in het komende jaar. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Kollekte „Kinderzorg" Onder leiding van mevr. J. van der Werf-Steenpoorte werd in het eerste kwartaal van dit jaar ook hier ter plaatse weer gekollekteeerd ten bate van.de Stichting „Kinderzorg" te Middelburg door: Corine en Martin van den Akker, Marjan de Jonge, Marleen Steenpoorte en Bianca Bol le, Thereza Steenpoorte en Izabel van der Werf. Het bedrag was over het ge noemde tijdvak de som van 479,85, waarvoor mede namens „Kinder zorg" zeer veel dank aan de milde geefsters en gevers, en niet minder aan de leiding en kollektanten. Eenzijdig ongeluk Omstreeks 18.00 uur, zaterdag reed mevrouw K. P. L. uit Ouwerkerk over Rijksweg 18. Zij wilde iets uit het opbergkastje nemen, en raakte daarbij de macht over het stuur kwijt. Zij belandde in de sloot waar bij de auto werd beschadigd. DEN HAAG. Het Nederlandse ka binet treedt het nieuwe Surinaamse kabinet „met vertrouwen tegemoet". Premier Van Agt heeft op de perskonferentie na afloop van het kabinetsberaad gezegd dat een defi nitief standpunt afhangt van de rege- ringsvè'riUaring.van het Surinaamse kabin'ei.;, Vrolijk open huis Initiatiefnemers tot dit gezellige café/petit restaurant zijn de heren B. J. Wittenberg en C. H. Kenters. „Dol fijn" zal tot oktober de gehele week geopend zijn. „Een seizoenbedrijf en uiteraard ook een bedrijf dat sterk afhankelijk is van het weer", aldus de heer Wit tenberg.' Het voormalige „Dolfirodam-café betrof een soort wachtruimte met zelfbedieningssysteem (automaten e.d.). Er moest derhalve heel wat werk verzet worden om het petit restaurant een knus interieur te ver schaffen. Groot terras Vrijdagavond konden de genodig den tijdens een open huis er zich van overtuigen dat dit karwei prima ge lukt is. Dominerend is de gezellige planken gebracht en kan als zeer geslaagd worden beschouwd. In de pauze was er koffie en een verloting ter bestrijding van de on kosten. Het hoofd der school, de heer M. A. Witzenburg, besprak hierna de aktiviteiten op school. Ook hij be dankte het personeel voor deze suk- sesvolle avond. In de paasvakantie zal er weer een voetbaltoernooi wor den gehouden met de school. De schoolreizen zijn op 3 en 4 mei. De 6e klassers gaan op de fiets naar Burgh-Haamstede. In de week van 14 juni staat de avond-vierdaagse op het programma. Op 28 april worden door burge meester Hekman de diploma's uitge reikt aan de leerlingen die zijn geslaagd voor het school-E.H.B.O. Nieuwe taai-methode Ook de aangevraagde nieuwe taal methode kwam ter sprake. Het ge meentebestuur heeft hieraan haar goedkeuring gegeven en de aanvraag is doorgestuurd naar G.S. van Zee land. I.v.m. de nieuwe Wet op het Basis onderwijs is er vanaf februari al be gonnen met het geven van Engels in een eenvoudige vorm. Spreker dank te vervolgens nog het gemeente bestuur voor hun medewerking in het afgelopen jaar. Ook personeel, ouderkommissie en lees-, zwem-, en handwerkmoeder voor hun hulp en samenwerking op school. Verslagen De heer Lems ging vervolgens ver der met het huishoudelijk gedeelte. Zonder aanmerkingen werden de no tulen en het financieel verslag goed gekeurd. In de kaskommissie kom en de heer Smits en mevrouw Van Gelder. Bij.de rondvraag merkt mevrouw Jumelet op dat er meer publiciteit ge geven zou moeten worden aan het 400-jarig bestaan van de school en voor de te organiseren foto tentoonstelling. Volgens de heer Lems is dit nog niet geheel rond. De yporzittersloot vervolgens de vergadering en wenste ieder,'„wel 'thuis. bar, waar achter ook de open keuken is verwerkt. Verder zijn uiteraard een flink aantal leuke zitjes ge- kreëerd. Belangrijk aspekt is verder het terras met een totale oppervlakte van 320 m2. Als het weer wat mee zit zal het daar in de zomer ongetwijfeld „Dolfijn" vertoeven zijn. De heren Wittenberg en Kenters uit Kerkwerve zijn beiden reeds vele ja ren in de horeca werkzaam. Met me dewerking van de gezinsleden zullen zij dit nieuwe café/petit restaurant gaan leiden. De heer Wittenberg liet overigens weten nog steeds elke dag vragen te krijgen over het verdwijnen van „Dolfirodam". Op dit punt zal hij de toeristen teleur moeten stellen; hij zal ze natuurlijk wel kunnen verwij zen naar de drankjes en hapjes, die in „Dolfijn" zijn te verkrijgen. SCHARENDIJKE. ,.Dolfijn"-Cafeetje. de vroegere wachtruimte bij Dolfiro dam" werd vrijdagavond geopend door de heren Wittenberg en Kenters uit Kerkwerve. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bijeenkomst in „Oosterhof" OOSTERLAND, 2-4. Voor een volle zaal hield de Chr. Schoolvereniging tot Verstrekking van kleuter- en basisonderwijs op Reformatorische Grondslag de jaarlijkse ouderavond in de grote zaal van het dorpshuis „Oosterhofonder leiding van de voorzitter, de heer Matth. Stouten Cz. SCHARENDIJKE, 2-4. Er hangt nog wel een (heel) beetje weemoed in de nu zo stille hoek aan de Brouwers- dam, waar vorig seizoen „Dolfirodam" nog stond. Het voormalig café, destijds behorend bij „Dolfirodam", is niet verdwenen. Daar heerste vrijdagavond vrolijkheid, want daar werd de opening van ,,Dolfijn"-Cafeetje ge vierd. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3