Londen vastbesloten tot herstel van het gezag Excursie prinselijk paar naar Oosterscheldewerken AGENDA Britse armada naar Falkland-eilanden Honduras: „waarom bezorgd?" Journalist omgekomen in El Salvador Waarschuwing Saoedi-Arabië Vliegtuig gekaapt Slag om startbaan Vulkaan uitbarsting in Mexico Poolse priester gearresteerd ivwwwwMwwwwwwvwvwia Amsterdam Bezetting seminarium Wervelstormen in de V.S. opgehev Nieuw koördinatiecentrum scheepvaart Westerschelde Dode door heroïne Zeilboot gezonken op Westerschelde en (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 LONDEN/BUENOS AIRES, 5-4. Een grote Britse vlooteenheid is afgelopen weekeinde met spoed in ge reedheid gebracht om de Argentijnse bezetting van de 1.800 merendeels Britse inwoners tellende Falkland- eilanden ongedaan te maken. Argentinië heeft laten weten dat het zich militair te weer zal stellen tegen Britse pogingen de eilanden weer onder het gezag van Londen te plaatsen. Te vens verwierp de militaire junta in Buenos Aires een resolutie van de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties van zaterdagavond waarin tot terugtrek king van de Argentijnse bezettingsmacht werd opgeroepen. TEGUCIGALPA (Honduras), 4-4. De Hondurese regering begrijpt niet waarom Nicaragua zich zorgen maakt over de aanwezigheid van on geveer 90 Amerikaanse militaire ad viseurs in Honduras. In een verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken wordt gezegd dat het buurland Nicaragua zelf een fors aantal buitenlandse raadgevers heeft Volgens Honduras zijn er in Nica ragua 2000 militairen en 4000 burger lijke adviseurs uit Cuba. Verder zou den zich daar 98 Russische, 50 Oost- duitse, 28 Noordkoreaanse, 20 Vietna mese en 10 adviseurs van de Palestijn se bevrijdingsorganisatie PLO bevin den. SAN SALVADOR, 5-4. Een bij de verkiezingen van het vorige week einde in El Salvador gewond geraak te Chileense journalist is in de nacht van zaterdag op zondag overleden. Dit werd bekendgemaakt door een ziekenhuiswoordvoerder in San Sal vador. De 46-jarige Carlos Ruz was door een schot in de hals getroffen bij het volgen van treffens tussen guerril lastrijders en het leger aan de rand van de hoofdstad. Analfabethisme In E.G. BRUSSEL, 3-4. De EG heeft circa 15 miljoen analfabeten. Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld door het Nederland se socialistische Europarle mentslid Fhili Viehoff. Depar- lementskommissie voor jeugd en kuituur hechtte haar goed keuring aan het rapport, dat over enige maanden in stem ming zal worden gebracht in het Europees parlement. Me vrouw Viehoff komt tot de konklusie dat niet alleen de zuidelijke lidstaten een hoog analfabetismepercentage ken nen. Ook in Noord-Europa zijn nog velen ongeletterd. In het rapport wordt gesteld dat de toestand zal verergeren na de gemeenschap van de tien ern stig getroffen wordt door de ekonomische recessie die ge paard gaat met een grote werk loosheid. BEIROET, 3-4. Een regeringsge zind Saoedisch dagblad heeft de langs de Perzische Golf oorlog voe rende landen, Irak en Iran, opgeroe pen vredesbesprekingen te beginnen en te voorkomen dat de oorlog zich uitbreidt naar ,,een derde partij". De waarschuwing van de krant ,.A1 Medina" is een uiting van de groeien de bezorgdheid van de golfstaten over het suksesvolle Iraanse offen sief ,,fath" van de afgelopen week, dat door buitenlandse journalisten die het gevechtsgebied bezochten wordt bevestigd. ..Beëindig het kon- flikt vreedzaam voordat een derde partij de weegschaal in het voordeel van een van de partijen doen oms laan". aldus Al Medina. Flitsen uit het buitenland SAN SALVADOR. De Chileense cameraman Carlos Ruz Viera die zwaar was gewond is aan zijn ver wondingen overleden. Dit is bekend gemaakt door de direktie van het zie kenhuis in San Salvador waarin hij was opgenomen. BANGKOK. In een boksstadion in de Thailanse hoofdstad Bangkok zijn vier mensen, onder wie een politieof ficier. om het leven gekomen bij de ontploffing van twee bommen, er waren twintig gewonden. Het Argentijnse leger bezette za terdag het eiland South Georgia en de South Sandwich Groep, beide be horende tot de Falkland-eilanden. Op South Georgia waar twee weken geleden met de landing van een groep Argentijnse schroothandelaren de krisis begon is volgens kringen in Buenos Aires zwaar gevochten, hier bij zijn volgens de junta drie Argen tijnse soldaten om het leven geko men. Armada De Britse armada die maandag morgen vertrok, komt naar verwach ting over twee weken bij de eilanden groep aan. De zaterdag in het lager huis zwaar bekritiseerde minister van defensie, John Notts, verklaarde zondag dat Londen nog steeds een di plomatieke oplossing nastreefde, maar dat desnoods geweld zou wor den gebruikt om de eilanden weer onder Brits bestuur te brengen. Er bevindt zich een sterke Argen tijnse vlooteenheid bij de eilanden en Argentinië voert momenteel verster kingen aan voor de 1.500 man sterke invasiemacht. De vlooteenheid die nu de Britse trots die gekrenkt is, moet herstellen is nog versterkt met een groot aantal „Royal Marines", Britse mariniers. Prins Andrew Aan boord van de Invincible" be vindt zich prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth. Hij is helikopterpiloot. Nott die zei dat men er de Royal Navy slechts KAAPSTAD. Besprekingen over nieuwe westelijke voorstellen voor vrije verkiezingen in Namibië (Zuid- west-Afrika) zullen maandag in Windhoek, de hoofdstad van het om streden gebied, worden voortgezét. Dit heeft de Britse diplomaat sir Leo-; nard Allinson in Kaapstad meege deeld. MIAMI, 5-4. Twee onbekende man nen hebben in de nacht van zondag op maandag een Boeing 727 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschap pij „Delta Airlines" gedwongen naar Cuba te vliegen. Dat heeft een woordvoerder van de maatschappij meegedeeld. Het toestel dat van Chicago naar Miami vloog is maandagochtend om 8 uur (Nederlandse tijd) op het inter nationaal vliegveld van Havanna ge land. Voorzover bekend waren er geen gewonden. In het vliegtuig be vonden zich 96 passagiers en zeven bemanningsleden. FRANKFORT, 5-4. Ongeveer drie honderd politieagenten en enkele honderden tegenstanders van de om streden aanleg van een derde start baan voor de luchthaven van Frank fort hebben zondag hevige gevechten geleverd. Volgens de politie probeerden de demonstranten de om het bouwter rein staande hekken tegen de grond te werken. Toen de politie dat wilde verhinderen werd zij bestookt met vuurwerk en een regen van allerlei voorwerpen. Om de demonstranten te verjagen maakte zij gebruik van waterkanonnen en traangasgrana ten. VILLA HERMOSA, 5-4. Bij de vijf de uitbarsting in één week van de vulkaan El Chicon in Mexico zijn in de nacht van zaterdag op zondag ver scheidene indianendorpen bedolven onder grote hoeveelheden gloeiende De politie kon zondag nog niet zeg gen of er doden en gewonden waren. De afgelopen week werden 100 men sen gedood. De vulkaan had al eeuwen geen ak- tiviteit meer vertoond, maar vorige- week zondag kwam een eerste uit barsting. Door de hete as vlogen vele huizen in brand. Ongeveer 200 boe ren moesten de wijk nemen. heenstuurde om te winnen, verklaar de dat Groot-Brittannië nog steeds de machtigste vloot ter wereld had na die van de supermogendheden. BRUSSEL. De Belgische regering heeft een koninklijk besluit goedge keurd waarbij een bijzondere be lasting, alleen over het jaar 1982, wordt ingesteld voor mensen die een inkomen hebben van meer dan drie miljoen Belgische frank (ongeveer 175.000 gulden) per jaar. De op brengst van die belasting wordt gestort in de kas van de werkloos heidsverzekering. WARSCHAU, 3-4. Een Poolse priester is gearresteerd onder ver denking van bezit en verspreiding van tegen de regering gerichte lek- tuur. Dit heeft de militaire aankla ger meegedeeld. Het betreft pater Wladyslaw Drew- niakow uit de zuidoostelijke plaats Przemysl. Hij is de derde priester waarvan bekend is dat hij is gear resteerd sedert de afkondiging van de noodtoestand op 13 december vo rig jaar. In het officiële dagblad van de strijdkrachten stond dat 52 mensen in de afgelopen week door militaire rechtbanken werden veroordeeld en dat zeven werden vrijgesproken. Daartoe behoorden tien studenten en scholieren die gevangenisstraffen, variërend van drie tot vier jaar kre gen, na schuldig te zijn bevonden aan het produceren en verspreiden van materiaal dat volgens de autoriteiten zou kunnen „opwekken tot openbare onrust". Staal van samenwerking TEL AVIV, 3-4. Abraham Shavith, de oud-voorzitter van de organisatie van Israëlische werkgevers, heeft meegedeeld dat hij samen met een Egypti sche zakenman, Salah Navak- han, een stuk grond heeft ge kocht van 10 hectare. Op het terrein in het Nijldal willen Shavith en Navakhan een proefboerderij opzetten, waar men gebruik gaat maken van technologische methoden die Israël heeft ontwikkeld voor de landbouw. Volgens Shavith is hij in on derhandeling over de aankoop nog eens 30 ha. DEN HAAG. Ongeveer tweehon derd Pakistani heben zondagmiddag in Den Haag gedemonstreerd voor de vrijlating van de politieke gevange nen in hun vaderland. De demonstra tie voerde vanaf het Malieveld naar de Pakistaanse ambassade, waar en kele toespraken werden gehouden en een petitie in de brievenbus werd gestopt. SCHIPHOL. Omdat hij zeer tegen zijn zin op Schiphol moest worden gevisiteerd alvorens te mogen ver trekken, heeft de minister van trans port van de Afrikaanse staat Togo een klacht ingediend bij de KLM- direktie. Een woordvoerder van de maatschappij heeft dit bevestigd. WARSCHAU. De sekretaris van het centraal komité van de Poolse Verenigde arbeiderspartij, Stefan Olszowski, een belangrijk ideoloog van de harde lijn, heeft elke politie ke aktiviteit van priesters in Polen scherp gekritiseerd. KAAPSTAD. De Zuidafrikaanse minister van defensie, Magnus ma- lan, heeft gezegd dat Zuid-Afrika zich geplaatst ziet tegenover de mo gelijkheid van oorlog van over zijn grenzen en zich dienovereenkomstig moet voorbereiden. LITTLE ROCK (ARKANAS), 4-4. Minstens 22 personen zijn om het le ven gekomen en naar schatting 370 werden gewond als gevolg van wervel stormen in de Amerikaanse staten Texas en Arkansas. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt In Arkansas vonden 13 mensen de dood. Er waren 68 gewonden en de materiële schade was groot In Paris, een klein stadje in het noorden van Texas, kwamen minstens 9 personen om en werden 300 gewond. Het is het grootste aantal slachtoffers van wer velstormen sinds 1968. VLISSINGEN, 3-4. Het direktoraat-generaal scheepvaart en maritieme za ken heeft met b. en w. van Vlissingen een principe-overeenstemming bereikt over de vestigingsplaats van het nieuwe Westerschelde scheepvaart koördina tiecentrum. Dat heeft de direkteur DGSM Scheldemond, J. Bollen, bekendge maakt. 1 Het nieuwe centrum zal aChter Ei- landdijk tussen,.de. binnenhavens en de rede van Vlissingen worden ge bouwd. Dit nieuwe koördinatiecen trum gaat al het scheepvaartverkeer op de rede van Vlissingen en een deel van de Westerschelde koördineren. Dit centrum zal een onderdeel vor men van de uitgebreide walradarke- ten Westerschelde, welke in verband met financiële problemen van België nog steeds niet is voltooid. België be taald namelijk 90 procent van de aan- legkosten en Nederland de rest. Noodoplossing Direkteur Bollen verwacht dat het nieuwe Schelde koördinacentrum over vier tot vijf jaar in gebruik kan worden genomen. Intussen is er een snelle noodoplossing nodig in de vorm van een tijdelijk scheepvaart koördinatiecentrum dat binnen an derhalf jaar op de Vlissingse Boule vard in gebruik zal worden genomen. Het verkeersbegeleidingssysteem op de Westerschelde berust op een ver brokkeld en ronduit slecht systeem, aldus Bollen. AMSTERDAM, 3-4. In een woning aan de Spaarndammerstraat in Amsterdam heeft de politie in de nacht het lijk gevonden van de 30- jarige Engelsman E. J. A. Volgens de politie is de man vermoedelijk over leden ten gevolge van een te grote hoeveelheid heroïne. De aanleg van de uitgebreide wal- radarketen langs de Westerschelde (ten westen van Hansweert) waaro ver in 1978 een verdrag is gesloten met België, is volgens Bollen een es sentiële zaak, die de veiligheid van de scheepvaart zeer ten goede zal ko men. MOSKOU. Een plein iri Moskou is vernoemd naar de vroegere presi dent-partijleider van Joegoslavië, maarschalk Josip Broz Tito, VLISSINGEN, 5-4. Het Belgische zeiljacht „De Vlissingen" is zater dagmiddag na een aanvaring met het Duitse zeeschip „Trin Willes Hage" op de Westerschelde zwaar bescha digd en later gezonden. Een opvaren de van het jacht kreeg een hartaan val. De aanvaring vond plaats in 'een mistbank, net toen het jacht de Westerschelde van Hansweert naar Terneuzen overstak. Bij de aanva ring sloeg een meisje van negen jaar overboord. Ze kon worden gered. Het Belgische zeiljacht werd na het onge luk op sleeptouw genomen door en sleepboot uit Terneuzen. In het zicht van de haven brak het jacht en zonk. Alle opvarenden werden door de be manning van de sleepboot gered. SCHOUWEN-DUIVELAND, 2-4. Prinses Juliana en prins Bernhard hebben vrijdag een informeel bezoek ge bracht aan de toekomstige Philipsdam en de Ooster- schelde stromvloedkering. Met het direktievaartuig Helgerzee werden de gasten vervolgens naar de Grevelingendam gebracht, vanwaar met auto's naar slot Moermond te Re- nesse werd gereden. Daar werd dc lunch gebruikt. Per vliegtuig arriveerde het prinse lijk paar op vliegveld Woensdrecht, waarna de gasien per auto naar de Philipsdam reden. Bij deze exkursie waren o.a. aan wezig de heren ir. C. Kooman, hoofd waterbouwkundige werken oost, ir. H. Engel, hoofd Deltadienst, dr. C. Boertien, kommissaris van de konin gin Zeeland en ir. Tj. Visser, hoofd waterbouwkundige werken west. Zoet/zout Op het werkeiland Philipsdam hield ir. Engel een algemene inlei ding over deze kompartimenterings- werken en ir. Kooman gaf een korte explikatie over het zoet/zout schei dingssysteem van de Krammerslui zen. Hierna maakte het gezelschap een wandeling door de sluizen en de in- en uitlaatriolen van het zout/zoet scheidingssysteem. Bouwdok Eenmaal in Burghsluis, gebouw Deltadienst, gaf ir. Tj. Visser een in leiding over het „hoe en waarom van de stormvloederking". Ten slotte werd ook Neeltje Jans bezocht en be keken de gasten onder meer de fun- deringsmattenfabriek. het hefschip Ostrea, bouwdok twee en tevens werd met het direktievaartuig een tocht gemaakt langs dc Mytilus en Cardium. Volgens dc aanwezigen was het prinselijk paar buitengewoon geïnte resseerd in deze werken en vonden er zeer geanimeerde gesprekken plaats. AMSTERDAM, 5-3. In Amsterdam is zondagavond de bezetting van het historisch seminarium van de uni versiteit van Amsterdam opgeheven. Dit gebouw aan de Herengracht werd sinds 22 maart door ongeveer twintig geschiedenis-studenten bezet uit protest tegen een nieuw studie programma voor het komend jaar. Dit programma, dat als experiment zou gaan gelden voor tweedejaars studenten, vertoonde volgens de stu denten sterke gelijkenissen met de twee-fasenstruktuur en was daarom voor hen onaanvaardbaar. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 -21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststrgat-37: Wereldwinkel Schou- .wen-Duiveland;, 9,3,0:16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Gasthuiskerk. Lijdensoverdenking. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering werk groep evenementen. 19.30 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis." Stichting Samen levingsopbouw. 19.30 uur. Dinsdag 6 april Zierikzee Kleuterschool „de Woelwaters". Kijkavond. 18.00 - 20.00 uur. Gasthuiskerk. Lijdensoverdenking. 19.00 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66. 20.00 uur. Haamstede Zaal Geref. Kerk. Afd. Ver. v. Huis vrouwen en afd. Noordwelle Platte landsvrouwenbond. 19.30 uur. Woensdag 7 april Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Geref. Kerk, St. Domusstraat. Ver gadering Ger. Vrouwenkontakt. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Donderdag 8 april Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Zaterdag 10 april Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Zondag 11 april Zierikzee R.K.-kerk. Interkerkelijke Paas- zangdienst. 17.00 uur. Dinsdag 13 april Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven wandel - puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Woensdag 14 april Renesse VW kantoor. Inschrijven, wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. VW kantoor. Inschrijven Fietspuz- zeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Renesse VW kantoor. Inschrijven wandel- puzzeltocht. 14.00 - 14.30 uur. Slotlaan. Vertrek rondleiding land goed Slot Moermond. 14.30 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „VW Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396.(01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur t t i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2