Zeer grote belangstelling voor kinderkledingbeurs Mist vertraagde afvaart van Zonnebloemboot Scheldevallei I PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Een dag van ontmoetingen „Kom in kas" trok veel bezoek 101 LEMIMG 1982 PER 1388X1992 -xXiX' Wh PÊ Bitr Nog geen wijziging premiepercentages Aktiviteit in Poortambacht ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur; M. J. Bi) de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusiefc 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 5 april 1982 138ste jaargang Nr. 23093 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Drie jaar buurtbus in de regio ZIERIKZEE, 3-4. Dat zag er een beetje somber uit zaterdagochtend. Alle honderdtachtig passagiers - zie ken, gehandikapten en bejaarden - hadden zich inge scheept op de „Scheldevallei", het schip van Stichting De Zonnebloem, maar kapitein Cox liet weten, dat er van een afvaart voorlopig geen sprake kon zijn. De Oosterschelde lag gehuld in een dichte mist, onverant woord derhalve om koers te zetten naar Veere. DELFT. De cao-onderhandelingen bij het chemisch concern Gist- Brocades in Delft (drieduizend werk nemers) zijn vastgelopen op het zie kengeld. DEN HAAG, 5-4. De voor de vijfde keer gehouden glastuinbouwdag heeft zaterdag ongeveer 130.000 be langstellenden getrokken. In de kas sen van de 23 deelnemende glastuin ders konden de bezoekers groenten, bloemen en planten bewonderen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Tuinbouwstudieklubs zorgde vooral het mooie weer er voor dat zo veel mensen aan de oproep „Kom in de kas" gehoor hebben gegeven. Jammer, maar er werd niet echt ge treurd aan boord. De dames van de afdeling Zierikzee van de Zonne bloem zorgden snel voor wat kranten aan elke tafel. Hoofd afdeling ont spanning de heer A. Schouw zorgde voor wat verstrooiing en natuurlijk was er ook koffie met cake en koek. AMSTERDAM. Het Auschwitzko- mité heeft zondag in een telegram aan premier Van Agt geprotesteerd tegen de gratieverlening van de ge detineerde Duitse oorlogsmisdadi ger J. afgelopen week. In het tele gram zegt het komité diep geschokt te zijn door de vrijlating „van de lang durig voortvluchtige nazi-misdadi ger". Ook wijst het komité in het tele gram op het falende opsporingsbe leid „tegenover zijn nooit berecht medemisdadigers". Advertentie STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 6 april a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Toch was het plezierig, dat om streeks half elf de tros kon worden losgegooid. De mist was zeker nog niet opgetrokken, maar de kapitein achtte het toen toch verantwoord de Zonnebloemtocht aan te vangen. Het zicht op de Zeelandbrug was door de weersomstandigheden uiteraard wat beperkt, maar de stemming aan boord leed daar niet onder. Inmid dels werd het Scheepsjournaal rond gedeeld. Een boekje met informatie over de boottocht en de organiseren de mensen en met puzzels en rebus sen. Het scheepsjournaal werd sa mengesteld door mevrouw Janny ten Klooster-Boogert Een uur stil gelegen De natuur bleef deze dag haar gril ligheden vertonen en kort na het pas seren van de Zeelandbrug werd de mist weer dikker en was de kapitein genoodzaakt het schip ter hoogte van ton 03 stil te leggen. De reis kon na omstreeks een uur weer worden voortgezet. De gasten aan boord wa ren inmiddels onthaald op een aperi tief en een zeer smakelijke lunch. Droevig, zeker voor de betrokkene zelf, was het feit, dat één van de pas sagiers onwel werd. Mevrouw C. G. Vleugels Schutter-Spit, de arts die deze zonnebloemtocht meemaakte, achtte het noodzakelijk de persoon in kwestie naar het ziekenhuis te laten brengen en derhalve werd besloten het reisdoel te wijzigen. Een ambulance werd opgeroepen en verzocht naar de haven van Wol- phaartsdijk te komen. De patiënte werd van daar overgebracht naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. Thuisreis Aan boord van de „Scheldevallei" werd een kleine rustpauze gehouden en vervolgens werd de thuisreis inge zet. Ook toen moest weer enige tijd worden gewacht tot de mist wat dun ner werd. Tijdens de terugtocht amuseerden de passagiers zich uitstekend. Op ZIERIKZEE. Bij terugkomst van de Zonnebloemboot ,,De Scheldevallei" wachtte de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer" op de kade. üe passagiers toonden zich verheugd over dit muzikale onthaal. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) zo'n dag vinden heel wat ontmoetin gen plaats tussen oude bekenden en vrienden en dan valt er heel wat bij te praten. En wat zou zo'n Zonne bloemreis niet betekenen voor die twee echtparen, die noodgedwongen afzonderlijk van elkaar moeten le ven, omdat één der partners in de Comeliastichting verpleegd moet worden. Wel of geen mist en Veere of Wol- phaartsdijk doen voor hen vast niet ter zake, een hele dag samen zijn is dan ongetwijfeld het belangrijkste. Er heerste ook al een beetje een Paassfeertje aan boord van de „Scheldevallei" door de fraaie bloemstuk]es opgemaakt met gele narcissen. Aan het einde van de tocht was het tijd voor de bedankjes. Leidsters van de Zonnebloemboot tocht mevrouw G. Kouijzer-de Been sprak dankwoorden tot mevrouw Vleugels Schutter-Spit, mevrouw L. de Kok, de heer A. Schouw, pater J. van Amelsfoort en ds. C. L. de Rooij. Verder bedankte zij iedereen, die aan deze dag zijn of haar medewerking had verleend. Mevrouw Kouijzer zelf werd voor haar enthousiaste inzet bedankt door de heer Schouw. Muzikaal welkom Toen liep het schip de haven van Zierikzee binnen. Daar wachtten een vrolijk zonnetje en de leden van de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer". De passagiers bleken dit muzi kale welkom bijzonder op prijs te stellen. Mevrouw Kouijzer liet aan net einde van deze dag weten vol gend jaar wederom graag een Zonne bloemtocht te organiseren, maar dan hopelijk met minder mist. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. VERENIGDE NATIES, New York. De Verenigde Staten hebben in de veiligheidsraad hun veto uitgespro ken tegen een resolutie, waarin alle staten worden opgeroepen af te zien van het gebruik van geweld tegen enig land in Centraal-Amerika en het Caraïbisch gebied. BONN. De leiding van de socia listische internationale dringt er bij de grote mogendheden op aan hun ontwapeningsonderhandelingen uit te breiden en eist nieuwe stappen tot beëindiging van de gewelddadige konflikten in Midden-Amerika en tot ekonomische ontwikkeling van dat gebied. DEN HAAG, 3-4. De premieper centages voor de Algemene Ouder- doms wet (AOW) en de Algemene We duwen- en Wezenwet (AWW), die per 1 januari 1982 zyn vastgesteld, blij ven van kracht tot 1 juli. De premies zouden per 1 april worden gewgzigd, maar omdat de vervanging van de loonbelasting- en premietabellen is uitgesteld van 1 april tot 1 juli, blij ven de sinds 1 januari geldende pre miepercentages voor AOW en AWW van kracht tot 1 juli* De AOW-premie gaat dan omhoog van 11,0 tot 11,1 procent en de AWW van 1,4 tot 1,5 procent Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komèn op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 ZIERIKZEE, 3-4. „Als ik de deur opendoe, word ik bij na omver gelopen, vooral het eerste half uur is het altijd ontzettend druk", zegt mevrouw W. van Dorp, stuwende kracht achter de kinderkledingbeurs in Poortambacht, die elk voor- en najaar wordt georganiseerd. Zaterdag was het weer zover en dat een dergelijke beurs in een be hoefte voorziet, moge alleen al blijken uit het feit, dat in twee uurtjes tijd een omzet van 3.400,— werd bereikt. De kinderkledingbeurs werd ge houden in de Chr. kleuterschool „De Speeldoos", een ruimte waar de Stichting Soc.-Kulturele Aktivitei- ten Poortambacht dankbaar gebruik van maakt, maar ook een ruimte die voor een dergelijke beurs wat aan de krappe kant is. Derhalve moesten ook wat voorwaarden worden gesteld aan het inleveren van de kle ding. Per persoon mochten niet meer dan dertig stuks worden aangevoerd. Het ging om zomerkleding vanaf maat 86 t/m 176. Tevens kon zwem-, regen-, sport- en nachtkleding worden inge leverd, evenals kaplaarzen, pantof fels, gym- en voetbalschoenen Sorteren en prijzen Vrijdagavond van half acht tot half tien konden kleding, laarzen en schoenen worden ingeleverd. Me vrouw Van Dorp legt uit, dat het ad ministreren, sorteren en prijzen heel wat uurtjes in beslag neemt. Elke deelnemer krijgt een klantennum mer en onder dat nummer wordt elk kledingstuk geregistreerd. In over leg met de klant wordt de verkoop prijs bepaald uiteraard aan de hand van enkele richtlijnen. Om een indruk te geven: de prijzen van de zomerjurkjes bedroegen ge middeld 8,— a 9,—, terwijl voor een zo-goed-als-nieuw exemplaar maximaal 15,betaald moest wor den. Er werd door de organisatie nauw lettend op toegezien dat uitsluitend gave en schone spullen werden inge leverd. Toen de deur voor de kleding- beurs zaterdagochtend werd geopend had zich inmiddels een grote rij be langstellenden verzameld. Niet al leen mensen uit Poortambacht? „Nee zeker niet", zegt mevrouw Van Dorp: „mensen uit Zierikzee, Schouwen- Duiveland en zelfs van buiten de re gio". Velen vonden iets van hun ga ding in het ruime assortiment. Passen Af en toé werd er in een hoekje wat gepast, maar dat was toch een beetje behelpen volgens de woordvoerster en derhalve werd ook vaak op de gok gekocht. „Moeders hebben er meestal wel kijk op of iets past. Mochten ze echter met een miskoop komen te zitten, kunnen ze die met de volgende kinderkledingbeurs weer inruilen". Om twaalf uur werd „De Speel doos" gesloten voor het publiek. Ze ker in vergelijking met de vorige ke ren, bleven weinig spullen onver kocht. Tussen twee en drie uur vond de af rekening plaats. De mensen, die kle ding en/of schoenen en laarzen inle verden kregen de verkoopprijs mi nus 10 7c voor onkosten uitgekeerd. Die 10 7r wordt door de organisatie gebruikt voor de aanschaf van kle dingrekken en -hangers". Verder wordt een kleine vergoeding ver strekt voor het gebruik van kleuter school „De Speeldoos". Er was heel wat keus in pantoffels, gym-, voetbalschoenen en kaplaarzen op de kinderkledingbeurs in Poortambacht. Past dat nou wel of nietLaten we ons even terugtrekken in een stil hoekje, dan nemen we het zekere voor het onzekere. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot dinsdagavond: Later wat koeler Vannacht weinig bewolking en mini mumtemperatuur omstreeks 7 gra den; morgen meer bewolking en mo gelijk een bui; middagtemperatuur van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten van het land; matige naar zuidwest draaien de wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 9 april: Woensdag: Af en toe zon. Kans op neerslag: 807c. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 5 Donderdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: n.west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: n.west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 6 april Zon op 2.32, onder 15.35 Maan op 8.44, onder 21.04 Volle Maan: 8 april (12.18) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 6 april 7.05 20.22 18.02 6.53 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Dinsdag wordt het geleidelijk wat koeler. Vannacht staat het weer nog onder invloed van een hogedruk- gebied boven oost-Europa. Er is wei nig bewolking en de temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. Een de pressie boven de Golf van Biscaje voert echter dinsdag overdag bewol king naar ons land. Het eerst wordt het zuidwesten van het land bereikt. De middagtemperatuur ligt daar morgen rond de 12 graden. In het noordoosten van het land stijgt het kwik nog tot waarden rond de 17 gra den. Uit de bewolking valt mogelijk een bui. In de loop van de week daalt de temperatuur verder, na woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt lucht aangevoerd, waarin de middagtemperatuur niet veel ho ger wordt dan 8 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1