HANNIE'S OEN HAAG IS OPZOEK NAAR VERSTERKING. BEL: 070-102244/45 HUWELIJKSVAKANTIE Staatssekretaris tegen ontzuiling van het onderwijs Doodvonnissen in Zuid-Jemen Reagan wil minder kernwapens Marine-luitenant omgekomen Arrestatie in moordzaak De winkels op 5 mei Vies water in natuurgebied Gevaarlijke make-upartikelen Vogels veroorzaken bijna helft ongelukken luchtmachttoestellen Man gewurgd te Amsterdam ZIERIKZEESÜHE NIEUWSBODE Vrijdag 2 april 1982 Nr. 23092 9 SCHOONHOVEN, 31-3. Een kopie van de eerste schoolstrijd wacht ons als de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) streeft naar ontzui ling van het onderwijs. Om dit streven te kunnen verwezenlijken zal de grondwet moeten worden veranderd. Zondag 4 april, 21.15 uur, Nederland 2: ,,En nu iets heel anders". Met sketches uit de tv-serie Monty Python Flying Circus". V.l.n.r. Lynn Idle, Terry Jones en Graham Chapman. Wat de bond wil, kan geen deel zijn van het kabinetsbeleid. Staatssekre taris Deetman van Onderwijs heeft dit woensdag in Schoonhoven ge zegd. BEIROET, 1-4. Het linkse bewind van Zuid-Jemen heeft dertien Jeme- nieten ter dood veroordeeld die van plan zouden zijn geweest met steun van de Amerikaanse inlichtingen dienst CIA sabotage te plegen aan olie-installaties en andere ekonomi- sche doelen. Dit heeft de openbare aanklager in Aden volgens dagbla den in Beiroet woensdag bekendge maakt. Experts van de CIA zouden elf van de samenzweerders hebben opgeleid in de Saoedi-Arabische stad Djed- dah. Saoedi-Arabië dat de konserva- tieve regering in Noord-Jemen finan cieel steunt ontkende elke betrok kenheid met terroristische aktivi- teit" in Zuid-Jemen. De regering in Aden is een bondgenoot van de Sowjet-Unie. Volgens de Libanese pers zei de Zuidjemenitische advocaat-generaal dat het komplot van de dertien ,,de gevaarlijkste samenzwering tegen het Zuidjemenitische volk tot nu toe" dat werd gefinancierd door im perialistische krachten. De Palestijn se bevrijdingsbeweging PLO pro beert te bemiddelen tussen de twee landen. Woensdag had Aboe Iyad, een medewerker van Jasser Arafat, in Aden een onderhoud met presi dent Ali Naser Mohammed. WASHINGTON, 1-4. De Ameri kaanse president Ronald Reagan heeft woensdag steun betuigd aan een senaatsvoorstel waarin wordt opgeroepen tot Russisch-Ameri- kaanse onderhandelingen over een wederzijdse, verifieerbare verminde ring van kernwapens. „Mijn doel is een dramatisch vermindering van de kernwapens", aldus Reagan in een openingswoord bij zijn door de tele visie uitgezonden perskonférentie van woensdagavond. DEN HAAG, 1-4. Ruim 42 procent van de ongelukken en bijna-onge- lukken met toestellen van de Konin klijke Luchtmacht was vorig jaar te wijten aan botsingen met vogels. In 1981 deed zich 174 keer een zoge noemde „vogelaanvaring" voor, een stijging van 35 procent ten opzichte van 1980. Dit meldt de „Defensie krant", het personeelsblad van de strijdkrachten. De gevaarlijkste vogelaanvaring deed zich voor in december toen een RF-104C in botsing kwam met een ei- dereend. De motor vloog'in brand en het toestel moest een noodlanding maken op de Westduitse vliegbasis Jever. Deetman opende daar de scholen gemeenschap „Willem de Zwijger". Hij reageerde met zijn opmerking op de jongste besluiten van de ABOP om te streven naar een onderwijs systeem, waarin geen plaats is voor levensbeschouwelijke scholen. Beoordeling Volgens de ABOP dient het open baar onderwijs bij het stichten van scholen te worden bevoordeeld. Zul ke procedures sluiten volgens de be windsman niet aan bij de grondwet en kunnen dan ook niet in afzonder lijke onderwijswetten worden opge nomen. Deetman wees ook op het re geerakkoord. Het onderstreept de grote waarde en betekenis van het te genwoordige unieke onderwijsbestel in ons land. Flitsen uit het buitenland ROME/WARSCHAU. Paus Johan nes Paulus de Tweede heeft in een oproep aan de Poolse bisschippen ge pleit voor „volledige vrijheid van godsdienst, leven en een vrije ont wikkeling van de kuituur" in zijn ge boorteland. ANKARA. Een rechtbank in de Turkse stad Izmir heeft deze week een arts in overheidsdienst en drie militairen tot, bij elkaar, 108 jaar ge vangenisstraf veroordeeld. De vier zouden drie boeren, die in verband met een diefstal werden vastgehou den, hebben doodgemarteld. BRUSSEL. De (Nederlandse) Euro pese kommissaris voor konkurren- tiezaken, Frans Andriessen, gaat on derzoeken hoe het mogelijk is dat een bepaald soort tandvleeszalf in ver schillende landen van de Europese gemeenschap zo in prijs verschilt. BONN. Het Westduitse ministerie van voedselvoorzeining heeft de in voer van Oostduits rundvlees in de Bondsrepubliek verboden wegens het voorkomen van mond- en klauw zeer in de DDR. STRAATSBURG. In de Vogezen zijn drie mensen omgekomen toen hun privé-vliegtuig neerstortte. Een vierde inzittende van het in West- Duitsland geregistreerde éénmotori- ge vliegtuig werd ernstig gewond. WEST-BERLIJN. Een Palestijn die explosieven had verborgen in tubes tandpasta en scheerzeep is aangehou den op verdenking van het voorbe reiden van een aanslag. Dit heeft de politie meegedeeld. Toeneming vogelstand De luchtmacht houdt het erop dat het gestegen aantal „aanvaringen" verband houdt met een toeneming in de vogelstand, want de vliegprocedu res en het aantal vlieguren zijn de laatste jaren niet veel veranderd. Van de overige ongelukken en bijna-ongelukken was zeventien pro cent het gevolg van een menselijke fout, negentien procent van een tech nische storing en de rest werd veroor zaak door zaken als blikseminslag en ricochets (terugkaatsende kogels). Vorig jaar verloren daardoor twee vlieger het leven. Het jaar ervoor stortten drie toestellen neer en kwa men drie vliegers om. Goud in Brits scheepswrak FRANKFORT, 1-4. In het wrak van de ter hoogte van Moermansk gezonken Britse kruiser Edinburgh" ligt nog een .overschot" van 400 kilo goud ter waarde van meer dan elf miljoen gulden. Dit is woensdag in Frankfort verteld door de Engelse bergingsdes- kundige Keith Jessop. De 48-jarige ex-duiker uit Yorkshire die in de herfst van vorig jaar al 5,1 ton goud borg dat tijdens de tweede werel doorlog uit de Sowjet-Unie via Groot-Brittannië naar de Vere nigde STaten had moeten wor den verscheept, wil de reste rende 34 staven pas naar boven halen als de goudprijs stabiel is. Jessop zei dat het bergings werk op 250 meter diepte in de Barentszee indertijd wegens slecht weer en overbelasting van de duikers onderbroken had moeten worden. De Edinburgh" werd in 1942 door de Duitse Kriegsma- rine tot zinken gebracht. Dat kostte aan 60 Britse matrozen het leven. Een bemanningslid van het Duitse aanvalsschip heeft gezegd dat de Kriegsma- rine er indertijd geen ideen van had dat de Edinburgh 5.5 ton goud aan boord had als Russische betaling voor Ame rikaanse wapens. JERUZALEM. In tegenstelling tot de plannen van de Israëlische autori teiten hadden Israëlische burgers donderdagochtend de Sinaï nog niet ontruimd en was de militaire blok kade van de dorpen van de Syrische Druzen op de Golan-hoogte nog niet opgeheven. WARSCHAU. De Poolse militaire leider, generaal Jaruzelski, brengt begin volgende week een officieel be zoek aan Tsjechoslowakije, zo is in westerse diplomatieke kringen in Praag vernomen. PARIJS. Drie gemaskerde mannen hebben schoten afgevuurd op de Is raëlische vertegenwoordiging in Pa rijs. Er zijn hierbij geen slachtoffers gevallen. SEOEL. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een overeen komst gesloten waarbij in geval van een krisis (lees: aanval van „aarts vijand" Noord-Korea) de V.S. Zuid- Korea onmiddellijk te hulp schieten met militair materieel. BELGRADO. In 1981 en de eerste twee maanden van 1982 zijn in Joe goslavië 401 mensen veroordeeld we gens „vijandige aktiviteit". NEW YORK. De organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) zal voor 1990 ophouden te bestaan door dat andere producenten een extra hoeveelheid ruwe olie van zeven mil joen vaten per dag op de markt zul len brengen en het oliekartel daar door zullen beroven van de mogelijk heid de olieprijzen te dikteren. JERUZALEM. De Israëlische mi nister van defensie, Ariel Sharon, heeft besloten zijn bezoek aan Cairo, dat zondag zou beginnen, uit te stel len. Dit is in officiële kring meege deeld. Tijdens dit bezoek zouden de moeilijkheden over het verloop van de grens tussen beide landen moeten worden opgelost. AMSTERDAM, 1-4. In een woning in de Goereestraat in Amsterdam heeft de politie woensdagavond het lijk aangetroffen van de 75-jarige J. Beuker, die vermoedelijk is ver moord. Volgens hoofdinspekteur Jager man van de groep ernstige delikten van de Amsterdamse politie is de man in ieder geval door verstikking om het leven gekomen, omdat hij een stuk! textiel in zijn mond had. Boven dien bestaat het vermoeden dat het slachtoffer is gewurgd. Sektie zal dit moeten uitwijzen. Jagerman vertel de dat het motief waarschijnlijk roof is geweest, omdat de woning duide lijk doorzocht was. „Veel kan er niet weg zijn, want de man was beslist niet rijk", aldus de hoofdinspekteur. Van de dader(s) ontbreekt tot nu toe elk spoor. DEN HAAG. 31-3. Een lid van de bemanning van het Nederlandse be voorradingsschip Zuiderkruis, de 39- jarige luitenant ter zee R. Beenhak ker uit Den Helder, wordt sinds woensdagnacht vermist. Nadat een helikopter waarin hij zat was neer gestort. Aangenomen wordt dat hij het ongeluk niet heeft overleefd. AMSTERDAM, 1-4. De rijkspolitie Landsmeer heeft donderdagmorgen een 47-jarige Amsterdammer aange houden, die wordt verdacht van de moord op de 37-jarige Tinie Keizer uit Landsmeer. De man, P. P., kon worden gearresteerd na een opspo ringsonderzoek dat de rijkspolitie Landsmeer in samenwerking met de distriktsrecherche heeft uitgevoerd. In het belang van het onderzoek wil de politie voorlopig geen nadere bij zonderheden verstrekken. PARIJS. De Franse regering wil de invloed van de staat op het radio- en televisiebestel beperken. Zij heeft een westontwerp aangenomen, waarin een reorganisatie van de om roep is geregeld. DEN HAAG, 1-4. In hoeverre werk nemers vrijaf kan worden gegeven op 5 mei - onlangs door een kabinets besluit tot nationale feestdag gewor den - zal per bedrijfstak c.q. onderne ming moeten worden bezien. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de vijfde mei niet in de win kelsluitingswet van 1976 is aangewe zen als dag waarop winkels gesloten moeten zijn. Dit is woensdag door het ministerie van ekonomische za ken meegedeeld. Het toepassen van vrije dagen, gaat volgens het ministerie niet al leen op voor de detailhandel, maar ook voor de andere sektoren van het bedrijfsleven. Het departement ver wijst naar wat in de betreffende CAO's en in het werktijdenbesluit voor winkels (1932) is bepaald om trent een nationale feestdag. VLISSINGEN, 1-4. Donderdagmor gen vroeg is opnieuw Belgisch riool water in het Nederlands natuurge bied Canisvliet bij Sas van gent te recht gekomen. Dat was de afgelopen dagen al eerder gebeurd, nadat de pompinstallatie van het Belgische waterschap Zuid Leede het had bege ven. Een van de drie op de installatie aangesloten pompen funktioneerde al enige tijd niet meer nadat hij was doorgebrand. Het afgelopen wee keinde zijn ook de twee andere pom pen uitgevallen. Daardoor kan het overtollige Belgische polderwater, waaronder rioolwater, naar het na tuurgebied Canisvliet stromen. DEN HAAG, 1-4.; Het Nederlandse christendemokratisch lid van het Eu ropees parlement Hanja Maij- Weggen heeft in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie, het da gelijkse bestuur van de EG, gewaar schuwd tegen gevaarlijke make-up artikelen, die een te hoog gehalte aan lood bevatten. Volgens de Neder landse christendemokrate vormen deze artikelen een groot gevaar voor in het bijzonder zwangere vrouwen. De Europese Commissie zou import en handel zo spoedig mogelijk moe ten verbieden. Wat biedt de BEELDBUIS? ZATERDAG 3 APRIL NED. 1. Allereerst het kleuterpro gramma Dag huis, dag tuin, dag op- bergschuur, en de lawaaipapegaai en Stuif es In dat te Curacao werd opge nomen. De KRO begint het avond programma met De Frank Kramer Show. Dan Galactica die steeds dich ter naar de aarde koerst en worden er twee piloten alvast naar Californië uitgezonden. Vader Dudley van On der vaders vleugels maakt het niet zo best meer bij zijn baas. Hij heeft er moeite mee zich op zijn werk te kon- centreren en dat ontgaat zijn direk- teur niet Spanning wordt gebo den in de Engelse thriller Het volgen de slachtoffer. Sandy Marshall is tij dens een auto-ongeluk gehandicapt geraakt en kan zich slechts met een rolstoel voortbewegen. Dan wordt ze ook nog eens bedreigt door een psy- 16 Maar Govert Boeree overleed vrij kort na het huwelijk van zijn zoon Jan en omdat er meer kinderen waren, had er boedelscheiding plaats. De andere kinderen wilden hun erfdeel, zodat Jan Boeree genoodzaakt was een zware hypotheek op zijn huis te nemen, waar door hij uiteindelijk in financiële moeilijkheden kwam te verkeren. Maar Marjan Boeree had geld, veel geld zelfs, dus leende ze hem zoveel hij nodig had om uit de zorgen te komea Zonder een en ander zwart op wit vast te leggen. Zeer tot woede van pa Dui- vendaal, die zijn dochter onvoorzich tigheid verweet; „Waarvoorhebben we jullie op huwelijksvoorwaarden laten trouwen? Om nu je geld weg te geven?" Doch Maijan hield van de hard wer kende man en gaf hem met liefde haar geld. Die tijd was evenwel al lang voorbij. De hyptoheek was binnen enkele jaren afgelost Het pand aan de Grote Hout straat voldeed niet meer aan de eisen van deze moderne tijd, zodat hij een bouwvallig leegstand pand in de Kruis straat kocht het liet afbreken en er een grotere, moderne zaak liet bouwen, die met veel reklame in het najaar werd geopend. Opnieuw had Marjan een aanzienlijk deel van haar geld beschik baar gesteld voor deze nieuwbouw, maar Jan Boeree was een uitstekende zakenman en had het goed bekeken. Binnen enkele jaren was het pand zijn on vervreemd eigendom en kon hij zijn vrouwe het geleende geld teruggeven. Maar Marjan weigerde en had geant woord; „Houdt het maar. Jan, dan heb chopathische patiënt die het op haar leven gemunt heeft. NED. 2. De lieverdjes van Grange Hill openen het NCRV-programma. Sally krijgt het vanavond moeilijk met haar sportlerares. De Tedshow volgt hierna waarin als gasten op zul len treden Joke Bruys, Lena Valaitis en Renée. In Ten oosten van Eden stelt Adam een vergeefse poging in het werk om zijn vrouw terug te krij gen. Ds. Bosman uit Leiden verzorgt de avondoverdenking. Dan de herha ling van de film De executie van sol daat Slovik. Centrale figuur hierin is soldaat Eddie Slovik, die tijdens de tweede wereldoorlog deserteert daar hij zich ongeschikt acht voor het front. Zaterdag 3 april NED. 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur; 15.45 Lawaaipapegaai; 16.10 Stuif es in; 18.20 Nieuws voor doven18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De Frank Kramer Show; 20.15 Calactica; 21.05 Onder vaders vleugels; 21.37 Jour naal; 21.55 Sport op zaterdag; 22.50 Het volgende slachtoffer; 23.55 Alg. Loterij Nederland; 00.05 Nieuws; 00.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Pasp18.35 Se- samstr.; 18.50 Toeristische tips; 18.50 De lieverdjes van Grange Hill; 19.20 Kerkbuurt; 20.00 Journaal; 20.27 Tedshow; 22.00 Ten oosten van Eden; 22.50 Hier en nu, Studio Sport; 23.45 Tot besluit; 23.55 Nieuws; 00.05 De executie van soldaat Slovik. ZONDAG 14 APRIL NED. 1. Bassie en Adriaan treden vanmiddag voor het voetlicht in een geheel nieuw programma waarin niet gelachen maargehuild wordt. Dc Grote trcirsis voert de kijker mee van Londen naar Boeda pest. Henk van der Meyden neemt zijn rubriek TV privé weer voor reke ning. Ter gelegenheid van de hon derdste geboortedagherdenking van Emmerich Kalman wordt een Gala concert uitgezonden vanuit het Amsterdams Concertgebouw. Waaraan medewerking wordt ver leend door Marco Bakker, Marjon Lambriks, Jean van Ree en het Keuls Omroeporkest. Dan de gedramati seerde Zuid-Afrikaanse dokumentai- re uit 1979 Epidemie. Hierin wordt een jonge lifter die door Centraal Af rika reist plotseling ernstig ziek. Enige tijd later overlijd hij. Als ook zijn vriendin met dezelfde verschijn selen wordt opgenomen trekt men de voorzichtige konklusie dat er wel licht sprake zou zijn van Lassa koorts. NED. 2. Een zesde klas van een Montesorri school verleent medewer king aan het jeugdmagazine Roffel. Het kunstmagazine De verbeelding besteedt aandacht aan de expositie van het Stedelijk museum van Amsterdam '60-'80. De VPRO brengt aktualiteiten in de rubriek BGTV. Dan een film met sketches van Mon- je een behoorlijk handelskapitaal. Geef mij eens in het jaar mijn rente en een aandeeltje in je winst dan ben ik al tevreden." Waarop Jan Boeree op deze avond tijdens de ruzie met zijn vrouw over de duizend gulden zinspeelde was na tuurlijk de dreiging. Jij krijgt je geld terug, want ik heb nu zelf ruim vol doende, en dan is het bij mij afgelopen met rente en een aandeel in de winst Een aandeel dat elk jaar groter wordt gezien onze toenemende omzet En als Marjan haar geld geheel terug heeft zal ze des te meer vermogensbelasting moeten betalen, iets dat ze verschrik kelijk zal vinden, want o, ze zit zo op haar centen. Jan Boeree keerde terug naar zijn stoel en stak zijn uitgegane sigaar aan. Te weten, dat ze over honderd maal duizen gulden kan beschikken en dan nog overhoudt en dan te vallen over één briefje van duizend. Gewoon te gek om er nog meer woorden over vuil te maken. En daarom herhaalde hij op snijdende toon; „Als je moeder denkt dat ze het niet kan missen, jongen, krijg je morgen van mij dat geld. En als je nog meer nodig hebt zegt het mij dan alsjeblieft Ik zal er geen trammelant over maken." En daarmee kon Marjan Boeree het doen. Doch deze woordenwisseling had nog het gevolg, dat Flip er van af zag om ook voor de grote salon over gordijnen te kopen. Per slot van re kening lag het flatgebouw aan de oven kant ver genoeg, dus kwamen er enkel in hun slaapkamer dichte overgordij- ty Ptyhon's flying circus. Voor naar het nieuws gekeken kan worden wordt nog geboden het diskussiepro- gram ma Tijdversch ijnselen. ZONDAG 4 APRIL NED. 1. 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 Teleac; 17.00 Kerkdienst; 17.45 Wilde ganzen; 18.00 Brood voor Pe sach; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Bassie en Adriaan; 19.30 De grote treinreis, 20.10 TV-Privé; 21.15 Galacoiicert 22.00 Epidemie; 23.15 Nieuws; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 12.00 Het Capitool; 14.45 Open school; 15.30 Nieuws; 15.35 Rof fel; 16.25 De verbeelding; 17.05 Stu dio Sport; 17.35 Sprekershoek; 17.50 Gelet op Europa; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf min. be denkt.; 20.45 BGTV; 21.15 En nu iets heel anders; 22.30 Tijdsverschijn selen; 23.20 Nieuws. MAANDAG 5 APRIL NED. 1. De avond wordt geopend met een natuurfilm over het jachtlui paard. Dan wordt overgeschakeld naar de Bliksem tienkamp vanuit Leiden. Prestaties John Christ, Jens Schulze en Saley Thompson. Onmoe- tingen het volgende programma is een dokumentaire die het leven be licht van de jonge Godfried Bomans. Zijn toyieelstuk Bloed en liefde wordt hierin gespeeld door de toneel- klub van de scholengemeenschap Sancata Maria te Haarlem. Boude- wijn de Groot staat centraal in een registratie van een concert van deze zanger. Jan Brusse brengt weer nieuws vanuit Parijs. In Driester wordt onder andere aandacht besteed aan het huisvuil en Fred van der Vlugt zal nieuws brengen van de automarkt. NED. 2. J. J. de Bomshow heeft vanavond als thema Geloven. Einde lijk van school de Engelse serie daar in gaan de ouders van Sean en Rick op vakantie en de jongens tossen om het huis. Ze besluiten om ieder de helft van de vakantie vrij spel te ge ven. Er doemen problemen op in het huis Chapin in de afdeling van De Vereetiigde Staat. Sonja op maandag besluit het VAR A-programma. MAANDAG 5 APRIL NED. 1. 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Het wonder der natuur; 19.25 Bliksemtienkamp; 20.25 Ontmoetin gen; 20.55 Boudewijn de Groot; 21.15 Hier Frankrijk, hier Jan Brusse; 21.37 Journaal; 21.55 Driester; 22.55 Socutera; 23.10 Nieuws; 23.15 Nieuws voor doven. NED. 2. 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 J. J. de Bom; 20.00 Journaal; 20.27 Ach ter he nieuws; 21.10 Eindelijk van school; 21.35 Koning klant; 22.00 De Vereenigde Staat; 22.25 Pisa; 22.35 Sonja op maandag; 23.40 Nieuws. Door HENK VAN HEES WIJK nen, want watje daar uitspookte, kon je beter achter de gordijnen houden. Van dit alles was Hannie nooit iets te weten gekomen, want Flip had het verzwegen en Jan Boeree was er de man niet naar om er naderhand nog op terug te komen. Zelfs niet tegenover zijn zoom Daarom had hij hem de maandagmorgen een tweetal briefjes van duizend gegeven en gezegd: „Zo, heb je wat meer armslag. En kijk alsje blieft niet op een paar honderdjes. Je trouwt doorgaans maar eens in je leven." Nee, Hannie bleef van dit alles on kundig. Flip kende zijn aanstaande vrouw al voldoende om te veronder- stellen, dat ze het alsnog uit zou maken, als ze bijzonderheden te weten zou zijn gekomen over de woordenwisse ling, die in huize Boeree had plaatsge vonden Toch had Hannie wel iets gemerkt Want op de trouwdag was iedereen hartelijk, uitbundig en vriendelijk, be halve haar schoonmoeder. Deze had haar een kille kus gegeven, zoiets ge mompeld als: Veel geluk in je huwelijk en had zich toen teruggetrokken Nee, Ma Boeree was nog altijd niet verzoend met dit huwelijk Instinktmatig had op haar beurt Hannie een zekere vrees voor haar schoonmoeder. Doch ze ver zoende zich met de gedachte: Later, als we een zoon hebben Of een dochter. Dan zal ze wel veranderen. Oma's zijn immers allemaal gek op hun kleinkin deren? (Wordt vervolgd) Advertentie LANGE ZIT OF'N BAAN MET PIT?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9