Twee eerste plaatsen voor Carine den Boer ERIC DE NOORMAN Drie bemanningsleden Marine-heli vermist KERKDIENSTEN VOOR PALMZONDAG Amsterdam slankt af Het „inleveren" van bedden Kwartaire sektor j Arrestaties in moordzaak Paasvee- tentoonstelling Den Bosch Wigberths wraak f i I t 7 Zwemmen ZIERIKZEE, 29-3. In zwembad Onderdak werd de vierde kompetitie wedstrijd voor niet-startvergunninghouders gehouden. Voor de aanvang van deze wedstrijd stond ZV Onderdak op de zevende plaats, waardoor deze ont moeting erg belangrijk was, omdat er zes ploegen doorgaan naar de finale. Het vorig jaar werd de Zierikzeese formatie tweede in deze finale. De start van een wedstrijd voor de jongens in Onderdak. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Opvallend was in deze wedstrijd het zwemmen van de broers Van de Woel, die beiden pas lid zijn van de ZV Onderdak. Wanneer diskwalifi- katies geen roet in het eten hadden gegooid hadden de nieuwkomers di verse eerste plaatsen in de wacht gesleept. Ook Carine den Boer is in deze kompetitie weer zeer goed op dreef. Zij noteerde twee overwinnin gen. Eerste plaatsen waren er ook nog voor Jethro van As, Tilly de Vrieze en Marjan Legemate. Of de ZV On derdak nu ook een finaleplaats heeft weten af te dwingen is nog niet ge kend, omdat de puntentelling nog niet afgerond is. Dit gebeurt door de KNZB, die ook de uitslagen van an dere wedstrijden nog moet verwer ken. De uitslagen uit zwembad Onder dak: 25 meter vlinderslag m.o. 10 jaar: 4. C. Kloet 25,6; 5. M. Zwart 26,2. 50 meter rugslag m.o. 12 jaar: 2. M. Klink 46,4; 5. T. de Vrieze 48,6; 7. M. Sijswerda 50,6; 9. D. Stoel 51,0; 11. E. van Dijke 52,8; 12. H. van Meeteren 53,2; 13. A. Hilgen 54, 5; 14. C. Plette 55,9; 21. P. van de Velde 1.07.0; 24. D. Bakker 1.00.9 (diskw.). 50 meter schoolslag m.o. 14 jaar: 1. M. Legemate 43,4; 5. A. van Meeteren 48,6; 10.1. Klijnsma 53,1; 14. S. Maase 1.00,1; 16. A. van de Sande 1.02,3; 18. M. Dijkstra 53,1 (diskw.). 50 meter rugslag m.b. 10 jaar: 1. C. den Boer 37,6; 3. W. Goudswaard 40,5; 4. C. van Dienst 40,9; 8. M. Kloet 44,7. 25 meter vrije slag m.o. 10 jaar; 4. M. Kloet 24,7; 8. M. Zwart 26,5. 50 meter vlinderslag m.o. 12 jaar: 1. T. de Vrieze 45,4; 6. M. Klink 54,7; 7. H. van Meeteren 54,8; 8. E. van Dijke 55,2; 10. D. Bakker 1.00.6; 11. D. Stoel I.01,4; 16. A. van Hilgen 54,3 (diskw.); 17. M. Sijswerda 54,9 (dis kw.); 20. C. Plette 1.03,7 (diskw.); 22. P. van de Velde 1.09,2 (diskw.). 50 meter vrije slag m.o. 14 jaar: 4. M. Dijkstra 38, 8; 5. A. van Meeteren 41,0; 6. I. Klijnsma 42,2; 8. M. Lege- Programma korfbal AFDELING ZUID WEST Zaterdag 3 april: le klasse A: Tjoba Ill-Olymip; Animo II-TOGO; Luctor- Seolto; Zuidwesters-AIl Ready. 4e klasse A: Stormvolges III- Animo V; All Ready li-Volharding II, 13.00 uur; Olympia II-KVK. ADSPIRANTEN le klasse C: Swift II-Atlas; KVK- All Ready; Olympia-Animo II. 3e klasse B: All Ready AII-TOP A III, 10.30 uur. PUPILLEN le klasse D: Swift PIII-A11 Ready PI. 2e klasse D: All Ready PII-TOP PII, 10.30 uur; Tjoba PII-Volharding PI. Programma hockey Zaterdag 3 april Jongens A: HSD-Pelikaan 2, 14.30 uur. Jongens B: vrij. Jongens C: Bre da 2-HSD, 12.30 uur. vertrek 10.45 uur vanaf het klubgebouw. Jongens D: HSD-Etten Leur 2, 11.30 uur. Jon gens ED: HSD-Goes, 10.00 uur; HSD- Rapide, 13.30 uur. Meisjes A: HSD-Push 4, 11.30 uur. Meisjes B: Zevenbergen-HSD, 11.00 uur, vertrek 9.45 uur, vanaf het klub gebouw. Meisjes C. HSD-Prinsen- beek, 10.00 uur. Meisjes C2: vrij. Meisjes ED: vrij. Zondag 4 april Dames: HSD-Teteringen 2, 11.30 uur. Heren: HSD-Hilvarenbeek. 14.30 uur. Heren 2: HSD-Push 10, 10.00 uur. Heren 3: HSD-Forward 12, 13.00 uur. Donderdag 8 april Veterinnen: HSD-Middelburg B, 10.00 uur. maate 44,2; 11. S. Maase 46,9; 15. A. van de Sandë 55,0. 50 meter vlinderslag m.b. 10 jaar: 1. C. den Boer 36,5; 4. C. van Dienst 41,5; 6. M. Kloet 43,1; 9. W. Gouds waard 45,0. 4 x 50 meter schoolslag m.o. 14 jaar: ZV Onderdak (M. Dijkstra, A. van Meeteren, I. Klijnsma en M. Legema te) 3.18,2 (diskw.). 50 meter schoolslag j.o. 14 jaar: 7. L. Izeboud 52,1; 8. W. Droppers 52,2; 9. P. van de Velde 52,7; 12. J. Boot 1.01,2; 14. T. Nuyens 46,8 (diskw.). 25 meter vlinderslag j.o. 10 jaar: 1. A. van de Woel 44,8; 6. J. van As 51,9 (diskw.). 50 meter rugslag j.b. 10 jaar: 4. R. Zwiers 42,8; 8. J. van de Woel 41,1 (diskw.). 25 meter vrije slag j.o. 10 jaar: 4. J. Vos 20,9; 9. G. van de Bogt 29,0. 50 meter vlinderslag j.o. 12 jaar: 1. J. van As 56,0; 3. A. van de Woel 47,1 (diskw.). 50 meter vrije slag j .o. 14 jaar: 4. W. Droppers 40,3; 6. P. van de Velde 41,1; 7. T. Nuyens 42,0; 12. L. Izeboud 46,9; 18. J. Boot 51,0. 50 meter vlinderslag j.b. 10 jaar: 6. J. van de Woel 44,0 (diskw.); 7. R. Zwiers 47,2 (diskw.). 4 x 50 meter wisselslag j.b. 10 jaar: 2. ZV Onderdak (J. Douwes, R. Zwiers, J. van de Woel en W. Drop pers) 3.08,6. 4 x 50 meter schoolslag j.o. 14 jaar: 2. ZV Onderdak (P. van de Velde, A. van de Woel, T. Nuyens en L. Ize boud) 3.21,3. Vergadering van voetbalverenigingen in kantine Oosterland OOSTERLAND, 2-4. Dinsdag 6 april a.s. zal in de kantine op het Oostersportpark te Oosterland door de Schouwen-Duivelandse voetbal verenigingen een vergadering wor den belegd met de regio-gemachtig den. Deze vergadering geldt als voorbe reiding van de op 22 april a.s. in hotel Mondragon te Zierikzee te houden re giovergadering van de KNVB afde ling Zeeland. Op de te Oosterland te houden ver gadering zullen o.m.-zaken als de in deling van de KNVB- en afdelings wedstrijden aan de orde worden gesteld alsmede het op 29 mei a.s. te Oosterland te houden toernooi om de Schouwen-Duiveland-trofee. Distriktsdag in Country Club in Renesse RENESSE, 2-4. Morgen, zaterdag zal door het distrikt Schouwen-Dui- veland het bi^jartseizoen 1981-1982 weer worden afgesloten met de tradi tionele distriktdag welke dit jaar zal worden gehouden in de biljartzaal van de biljartvereniging The Coun try in de Country Club te Renesse. Op deze dag zullen twee teams van de biljartvereniging K-V.L. te Noord- gouwe, die beide in hun afdeling op de eerste plaats eindigden, onder elkaar gaan uitmaken, in een middag- en een avondwedstrijd, wie van hun beide in de klasse C5 geet deelnemen aan het gewestelijk kampioenschap. Naar aanleiding van het 40 jarig be staan van het distrikt Schouwen-Dui- veland zullen er tevens nog extra wed strijden worden georganiseerd waar aan zal worden deelgenomen door de volgende teams, klasse C5, afdeling A: Onder Vrienden (Burgh); klasse C5, afdeling B: Onder Vrienden (Burgh); klasse C4: B.V. Renesse; klasse C3: Bommenede (Zortnemaire); klasse C2: De Wig (Renesse) en B-klasse: Bom menede (Zonnemaire). Zoals te doen gebruikelijk zal de distriktdag worden afgesloten met het uitreiken van de kampioensprijzen aan de distriktkampioenen van het af gelopen seizoen. Met de wedstrijden zal te 13.30 een aanvang worden ge maakt ZEIST. Bij nieuwe besprekingen in Zeist tussen delegaties van de sektie betaald voetbal van de K.N.V.B. en de N.O.S. is woensdagavond geble ken, dat de voetbalbond een beper king wil van het geven van flitsen en informatie in de radiorubriek „Langs de lijn". Open les g.v. Turnesse uit Renesse Zoals gebruikelijk aan het eind van het seizoen gaf jeugdgym- nastiekvereniging Turnesse woens dagavond een open les in de gymzaal van Renesse, welke zich mocht ver heugen in een goede belangstelling. De voorzitster van de vereniging, mevrouw M. v. d. Aart opende het ge beuren. Zij memoreerde daarbij de spel- middag, waarmee Turnesse in febru ari met de jeugdige leden het 2e lustrum heeft gevierd. Vooral de turndemonstratie, die vier meisjes van Delta Sport bij die gelegenheid gaven, was een hoogte punt. Tot slot merkte de voorzitster op dat heel het seizoen met veel plezier is gegymd. Volgende week woensdag is de laatste gymmiddag en dan ligt de klub stil tot septembe'r. Na de woorden van de voorzitster was het de beurt aan de kinderen. De groep van de oudste kinderen (10 tot en met 12 jaar) beet de spits af. Even als de anderen openden ze met een dansje, waarna ze hun kunnen toon den op de brug en trampoline. De kleintjes (5 en 6 jaar) werkten aan de brug met één legger en vervolgens op de lange mat. De middengroep ten slotte voerde enkele grondoefenin- gen uit om daarna ook nog wat te la ten zien met banken en wandrek. De open les werd afgesloten met een gezamenlijk door alle groepen uitgevoerd dansje. Het toestel, type Lynx, was don derdagavond van de vliegbasis „De Kooy" opgestegen voor een zoge naamde nachtvluchtoefening. Vrij wel meteen nadat de vermissing van de helikopter was gemeld, kwam een uitgebreide zoekaktie op gang door vaartuigen en helikopters van de Ko- AMSTERDAM, 1-4. Amsterdam verwacht dat zijn bevolking zal ver minderen van 712.000 in 1981 tot 644 a 688.000 in 1990. De daling ontstaat ondanks de groei van de woningvoor raad met 25.000 woningen in de ko mende tien jaar. Deze cijfers staan in een gemeentelijke publikatie over de te verwachten bevolkingsontwikke ling in de hoofdstad. In de oude stad wordt een stabilisa tie van de bevolking voorzien als ge volg van de toeneming van het aantal woningen. Wel zal er een flinke ver andering in de leeftijdsopbouw ont staan. De groep 35-49-jarigen zal een verdubbeling te zien geven. In de overige leeftijdsgroepen, met uitzon dering van „jonge kinderen" zal het aantal bewoners afnemen. ZEIST, 1-4. „Of de minister wint de strijd in het kabinet, of alle aandacht moet worden gericht op volumebe perking". De algemeen sekretaris van het - nieuwe - Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), drs. D. J. Wagner, zei dit donderdag in Zeist op een bijeenkomst van zie- kenhuisdirekteuren. Aanleiding tot zijn opmerking waren de berichten dat „volksgezondheid" nog eens en kele honderden miljoenen moet inle veren en dat minister Gardeniers zich daartegen verzet. In dit verband vroeg Wagner zich af, of het opkomende verzet van de ziekenhuizen tegen een verdere, en dan reële inlevering van bedden, zo verstandig is. AMSTERDAM, 1-4. In de j i kwartaire sektor (niet- i i 1 commerciële dienstverleniing) j kunnen acht- a tienduizend i volle bannen worden gescha- i pen als de ambtenaren bereid 1 zouden zijn vrijwillig hun in- i komens met één procent extra te matigen. Zo'n matiging niag i er echter niet toe leiden dat de 1 salarissen bij de overheid ach- 1 terop raken bij die in het be- j i drijfsleven. Dit zei minister i 1 Van Thijn (binnenlandse za- i ken) donderdag .hardop den- J i kend over het werkgelegen- 1 heidsbeleid na de eerste versie i van het banenplanop het ju- j 'i siecongres van de ambtenaren- i i bondden ABVA en KABO in Amsterdam. AMSTERDAM, 1-4. De Amster damse politie heeft donderdag een man en een vrouw aangehouden, die ervan verdacht werden de 75-jarige J: Beuker in zijn woning in de Goeree- straat in Amsterdam hebben ver moord Het zijn de 36-jarige J. C. en de 34-jarige C. Beuker werd woensdagavond dood in zijn woning aangetroffen. Hij had een stuk textiel in zijn mond en boven dien had de politie het vermoeden dat hij was gewurgd Volgens hoofdin specteur Jagerman wees een buurton derzoek uit dat er dinsdagavond twee mensen bij het slachtoffer op bezoek waren geweest Buurtbewoners had den een redelijk goed signalement van deze twee kunnen geven. ninklijke Marine en de rijkspolitie en een reddingsboot uit Den Helder. Tegen drie uur vrijdagochtend vond een boot van de rijkspolitie wrakstukken van het toestel in zee voor de kust van het eiland Texel. De zoekaktie wordt voortgezet. Vermisten De vermiste bemanningsleden zijn de 25-jarige luitenant ter zee G. J. van de Lagemaat uit Schagen, de 39- jarige Sergeant C. Pippel uit Den Helder en de 42-jarige adjudant J. B. Schuurman uit Leek. Het is de tweede keer binnen 24 uur dat een helikopter van de Koninklij ke Marine verongelukt. In de nacht van woensdag op donderdag stortte een helikopter in zee voor de Ameri kaanse oostkust, kort nadat het voor een oefenvlucht was opgestegen van het Nederlandse bevoorradingsschip „Zuiderkruis". Een bemanningslid van het schip, die met de helikopter meevloog, wordt nog steeds vermist. De vlieger en de boordwerktuigkun dige konden worden gered. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Een paar uur nadat hij de kleuter Bobby van den Berg ontvoerd had heeft de politie donder dagavond de 30-jarige oom van Bobby, M. van de S. in Almere-Haven aange houden. ARNHEM. De 19-jarige J. P. van de V. uit Gouda, die wordt verdacht van een in Den Bosch gepleegde doodslag, is woensdagavond ontsnapt uit de Arn hemse koepelgevangenis. DEN HAAG. De Tweede Kamer blijf verdeeld over de toetreding van Spanje tot de Noord-Atlantische ver dragsorganisatie (NAVO). Dat blijkt uit de eerste reakties op het regerings voorstel het toetredingsprotocol goed te keuren. UTRECHT. Het ministerie van volksgezondheid heeft de waarschu wing die het half februari liet uit gaan tegen het eten van zalm uit Amerikaanse blikjes van 220 gram, voorwaardelijk ingetrokken. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Assendorp. 11.00 opb. gel. bel. en 19.00 uur (H.A.) ds. De Rooij. Kerk- werve: 11.00 uur ds. Duk. Seroosker- ke: 10.00 uur ds. B. Baks; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur ds. Plan- te; 19.00 uur eerw. heer Rouw, Ou- werkerk. Renesse: 9.30 uur ds. Fah- ner; 19.00 uur avondgebed verzorgd door kerkkoor. Noordwelle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur Duk. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Van den Ban, Nieuwerkerk. Zon nemaire: 11.00 uur ds. Van den Ban, Nieuwerkerk; 9.30 uur zondags school. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers, 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Van Es, Terneuzen; 10.00 uur zondags school. Nieuwerkerk: 10.00 uurds. H. M. Strating, Goes. Oosterland: 10.00 uur ds. I. P. v. d. Waals, Den Haag; 18.00 uur eerw. heer M. A. Geuze, 's- Heer Arendskerke. Sirjansland: 10.00 uur ds. Plomp, Barendrecht; 18.30 uur ds. Budding, Scherpenisse. Bruinisse: 10.00 voorber. H.A. en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. F. Goud zwaard, Rotterdam. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Eikelboom, Haamstede. Haamstede: 10.00 uurds. Eikelboom, openb. gel.; 19.00 uur ds. Blokland. Scharendijke: 10.00 uur kand. J. Staart, Amstelveen; 19.00 uur kand. E. A. Broekema, Amstelveen. Brou- wershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 17.00 uur ds. A. v. d. Waal, Middelharnis. Nieuwerkerk: 10.00 uur prof. I. A. Diepenhorst, Zeist; 17.00 uur de heer A. van BEERTA. De eerste CPN-burge- meester in Nederland is donderdag middag in het Oostgroningse Beerta geïnstalleerd. Het is de 30-jarige me vrouw Hanneke Jagersma, die door loco-burgemeester en CPN-er K. Stek de ambsketen werd omgehangen. 0 UTRECHT. De onderhandelingen tussen het Ahold-concern (Albert Hein) en de dienstenbonden FNV en CNV over een CAO voor 3.300 werknemers op het hoofdkantoor, in de distributie en voor de bedrijfsleiders van de filia len, zijn donderdag mislukt DEN BOSCH, 1-4. Op de 47 ste paasveetentoonstelling die donderdag in de Brabanthallen in Den Bosch werd gehouden werden 417 stuks vee gekeurd. Dat is aanmerkelijk meer dan in de afgelopen jaren. Toenemen de belangstelling is vooral merkbaar in de categorie runderen, waar met een totaal van 338 inschrijvingen zelfs sprake was van een absoluut record. Nationaal kampioen 1982 werd een dikbilstier van G. Maris uit Heiningen. Een rund van C. Uit den Bogaard uit Warmond werd nationaal kampioen 1982. De dikbilstier verwierf boven dien de Bossche ereprijs, evenals een vaars van C. uit den Bogaard. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 1-4. Coöp. Veluwse Eierveiling: Aanvoer 3.883.830 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,70 - 11,95; 55-56 gram 14,10 - 13,70; 60-61 gram 14,75 - 15,15; 65-66 gram 16,05. Eierveiling: Aanvoer 1.576.950 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 12,55 - 12,80; 56-57 gram 14,25; 61-62 gram 15,30 - 15,50; 66-67 gram 16,20 -ƒ 16,30. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 11,50 -ƒ 14,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,40 - 2,69; 57-61 gram 15,25 - 16,00 per 100 stuks, kg-prijs 2,68 - 2,62; 64- 67 gram 16,75-/ 17,20 per 100 stuks, kg-prijs 2,62 - 2,57. SCHEEPVAART Acmaea, 31-3 te Port Couronne Acteon, 31-3 395 oost noord oost Sai gon naar Noord-Korea Vitrea, 31-3 te Minal al Fahal Westen, Borssele. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. R. Weerman, Harder wijk, H.A. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder, Nieuwerkerk. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. A. Wink, Veenendaal. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur de heer H. D. Jenner, Dordrecht. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 10.00 uur eucharistie viering met Christushulde, zo. 10.00 uur idem, 19.00 uur aanbidding en overweging. Haamstede: zo. 10.00 uur eucharistieviering met Christus- hulde. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uurds. B. Oosterbroek. KERKNIEUWS Nederlands Hervormde gemeente Zierikzee Maandag 5 april t/m donderdag avond, 8 april, dienst 19.00 - 19.30 uur. Rooms Katholieke kerk Zierikzee Maandag in de Goede Week, maan dag 5 april, 19.00 uur eucharistievie- riing van de Dag. Korte diensten in Gasthuiskerk ZIERIKZEE. In de Stille Week voor Pasen zullen ook dit jaar weer in de Gasthuiskerk korte kerk diensten worden gehouden met als thema „Samen naar het kruis" n.a.v. Johannes 18. Voorganger in deze diensten is ds. C. L. de Rooij. Aanvang 19.00 uur. De data zijn: maandag 5 april, dinsdag 6 april, woensdag 7 april en donderdag 8 april. Woensdag 7 april zal het Her vormd Kerkkoor medewerking ver lenen. Op Witte Donderdag 8 april zal het Heilig Avondmaal worden ge vierd. Op vrijdag 9 april (Goede Vrij dag) zal deze serie diensten worden afgerond met een kerkdienst in het Hervormd Verenigingsgebouw, eveneens om 19.00 uur. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Everdingen (toez.): H. Schipaanboord te Uitwijk. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Almelo, half time en tevens voor de Evangelisatie half-time: drs. P. Schelling te Hein- kenszand. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Beroepen te Ermelo: C. Bijl te Gro ningen-Noord. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Scheveningen: J. van Haaren te Amersfoort; voor Vlaar- dingen: J. S. van der Net te Utrecht. 51. De tocht door de vluchtgang is voorwaar geen genoegen, merkt de Noorman. Overdekt met modder, vol builen en schrammen berei ken ze na wat een eeuwigheid schijnt de uit gang, een half ingestort hol, verscholen in het dichtst van de boomgroep. „Hoe staan de krijgers op de burcht tegen over Wigberth?" vraagt Eric. Mildred haalt de schouders op. „Ze gehoor zamen hem, nu Vortigern weg is. Dat is Vorti- gerns eigen wil geweest" „Hem ingegeven door Wigberth natuurlijk", gromt Eric. „Het was wel vreemd. Wigberth wilde niet, dat ik erbij was, toen hij ging om Vortigern te ontmoeten", vertelt het meisje. „Pas later toen Vortigern met zijn leger weg was, liet Wigberth mij halen. De man van mijn oude verzorgster waarschuwde mij voor Wigberth en toen deze een boodschap uit zond, is hij daar achteraan gegaan". „De boodschapper die stierf bij Artor", stoot Eric uit, die ineens alles begrijpt. „Hij wachtte Wigberths handlanger op, werd in het gevecht zelf dodelijk gewond en kon niet meer vertellen, dat de koning in gevaar was Inmiddels hebben zij een dichtbegroeide hel ling bereikt en met een ruk staat de Noorman stil, als hij een kleine aanzwellende stofwolk over het pad beneden ziet naderen. „Wigberth met een aantal krijgers Dat is vlugger dan ik dacht Nu is het erop of er onder DEN HELDER, 1-4, Drie bemanningsleden van een helikopter van de Ko ninklijke Marine worden sinds donderdagavond half tien vermist, nadat hun toestel ter hoogte van Den Helder in zee is gestort. Voor hun leven wordt ge vreesd, aldus een woordvoerder van de Marinevoorlichtingsdeinst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7