Grevelingenvissers moeten voortdurend strijd voeren Te Zierikzee kwam het tot oprichting van een schietvereniging over de „Prijsknijp er 1Qi LENING 19S2 Zeeuwse mosselkwekers behoeven zich niet op de borst te kloppen ONZE PUZZELRUBRIEK Vergadering in Bruinisse „Briise" raad Aalvissers stichten Grevelingen Cultures STAAT DER NEDERLANDEN Ook elders interessante schelpdierkuituur Vruchtbare vergadering 5 Advertentie BRUINISSE, 31-3. Woensdagavond vergaderde te Bruinisse in Hotel Storm de Vereniging van Grevelin genvissers. De voorzitter, de heer H. Schot, memoreerde in zijn openingsrede allereerst het feit, dat het dit jaar tien jaar geleden was, dat de mosselkwekers voor de keus werden gesteld, of zij mosselkweker wilden blij ven, of dat zij gegadigde wilden zijn, om over te schake len naar de aalvisserij op de Grevelingen. Door de sluiting van de Brouwers- dam was mosselkultuur op de Greve lingen waar de mosselpercelen lagen onmogelijk geworden. Van over heidswege werd betoogd, dat voor 140 bedrijven op de Waddenzee geen plaats was, want iedereen geloofde, dat de Oosterschelde in 1978 met een dicht dam zou worden afgesloten en dat dan ook de kwekers uit Yerseke en Zierikzee uitsluitend op de Wad denzee hun bedrijf zouden kunnen, uitoefenen. UTRECHT. De voedingsbond F/N.V. heeft donderdag boos gerea geerd op het voornemen van sigaret- tenfabriek Ed Laurens in Den Haag om op zo kort mogelijke termijn zestig medewerkers te ontslaan. Wij wisten daar niets van. Het bedrijf heeft ons niet op de hoogte gebracht van die plannen, aldus een woord voerder van de F.N.V. Geen brilletje HILVERSUM, 1-4. Uit een telefonische enquete door de afdeling kjk- en luisteron derzoek van de NOS na de uitzending op 28 februari van het experimentele driedimen sionale televisieprogramma is gebleken dat een kwart van de ongeveer 1,4 miljoen kijkers niet het bezit was van het vereiste rood-groene brilletje en dus in feite niets aan de uitzending heeft gehad. Degradatie 99 (Vervolg van pagina 1) Ongenuanceerd Na deze eerste ronde schorste de raadsvoorzitter de vergadering en ging het kollege in beraad. Wethou der W. F. M. Vonk kreeg de taak de raadsleden te antwoorden en het kol- legevoorstel te verdedigen, hoewel dit nauwelijks nodig was: de verhou dingen in de raad waren inmiddels duidelijk. Toch had Vonk behoefte te reageren op een brief van de K.N.O.V., evenals op het artikel in de Z.N. van dinsdag jl. „Hierin wordt namelijk op een bijzonder emotionele en ongenuanceerde ma nier de beschuldigende vinger in de richting van het gemeentebestuur ge priemd", begon Vonk. ï)e 70 van de K.N.O.V. vocht Vonk aan: „Buiten de tien die een vergadering hadden aangevraagd, stemde slechts één tegen. Het lijkt ons verstandiger en eerlijker om bij zo'n kleine vereniging niet met per centages, maar met aantallen te wer ken. Elk lid vertegenwoordigt name lijk al 5 „De kans voor open doel miste het K.N.O.V. toen er gevraagd werd: Noem eens één reden waarom de ge meenteraad tegen de nieuwe prijs- knijper zou zijn. Het K.N.O.V. kwam niet verder dan „dat er vele redenen aangedragen werden". Vond de ver eniging het niet de moeite waard die bezwaren op papier te zetten? Of wa ren die er niet?", vroeg Vonk zich af. Gebrek aan visie Het grootste bezwaar van wethou der Vonk was (en is) dat het de K.N.O.V. volkomen ontbreekt aan beleidsvisie en niet met andere plan nen op tafel komt. „Men wil het hou den zoals het is, en de Bruse mid denstand zachtjes laten doodbloe den. Maar de gemeente heeft die visie wei", aldus Vonk, „en wil wél wat doen". „We geven een ondernemer een kans zijn zaak uit te breiden en daar mee een impuls aan de middenstand om die te verbeteren en aantrekkelij ker te maken voor de toerist", besloot Vonk zijn rede. Vervolgens gaf de raadsvoorzitter, die streng het reglement van orde aanhield, de raadsleden in tweede in stantie de gelegenheid een paar op merkingen te plaatsen. Schot vond de beschuldigingen aan het adres van het K.N.O.V. een kwa lijke zaak. De andere raadsleden hadden weinig meer toe te voegen aan hun standpunt. Wethouder vonk wilde nog kwijt, dat de fabels over een kelder onder de supermarkt bij het kollege niet bekend zijn. Ook van het woord „schuur" wilde hij niets weten: de welstandskommissie heeft de bouw beoordeeld en in orde bevonden. Toen de heer Schot dreigde als uit vloeisel van het demokratisch recht, indien nodig tóch naar de microfoon te zullen grijpen, greep de voorzitter Ge-emmer „De Zaak is nu al drie jaar in bespreking. In alle kommissies en noem maar op uitvoerig behandeld: er is nu genoeg over ge-emmerd. An ders gaan we dezelfde weg op als Den Haag, waar men altijd praat maar nooit besluit. We zijn hier in Bru en gewend om te belissen". Het voorstel werd in stemming ge bracht met als resultaat: drie tegen en vier voor. Een uitslag die nie- mands verbazing opwekte. Bru krijgt zijn supermarkt. Spreker noemde de overschakeling van mosselkweker naar paling/aalvisser, een degradatie. De ze visserij was onbekend en onbe mind. Tien kwekers kozen voor een onbekende toekomst, gezien de be loften die werden gedaan en de drei gementen dat er onder de mossel kwekers een sanering zou plaats vin den. De overschakeling vergde een forse investering aan aanpassing schepen, aankoop netten, de bouw van repara tie en opslagruimten, de bouw van loswal en steigers en de aankoop van glasaal. Nadat goede onderlinge afspraken waren gemaakt en de samenwerking met de sportvisserij was geregeld, werden de eerste jaren als „goed" er varen. De vangsten waren behoorlijk en de zaken liepen vlot. Konkurrentie Plotseling (1974) werd men echter gekonfronteerd met een aantasting van de verkregen visrechten. De pa lingvissers kregen konkurrentie toen bleek, dat erin de Greverling ook nog mosselen en oesters lagen, iets wat men tot dusver voor onmogelijk had gehouden. De Dienst der Domeinen verleende tijdelijke en meer langdurige vis- Nieuwe vereniging 99 99 BRUINISSE, 31-3. In de woensdag gehouden vergadering van de Vereni ging van Aalvissers op de Grevelin gen werden de heren Joh. de Koning en Henk Muller als bestuursleden herkozen. De penningmeester kon zijn rekening met een batig saldo af sluiten. De voorzitter H. Schot hield een causerie over het afgelopen jaar, dat niet voor allen even gunstig was. Waar de vangsten dqor verschillende oorzaken teruglopen, zal - wil men een boterham op de Grevelingen blij ven verdienen - alle mogelijke visse rij of kuituur moeten worden aange grepen, naast de aalvisserij. De beloften in 1972 gedaan, de vis rechten toen verkregen, zullen onver kort geldig moeten blijven. Om daar voor de nodige rechten in de toe komst te doen gelden, is binnen de Vereniging van Aalvissers nu ook de Vereniging Grevelingen Cultures op gericht en notarieel vastgelegd. rechten aan resp. mosselkwekers en oestervissers, waaruit baten ten be hoeve van de Domeinen konden wor den verkregen. Er onstond een voortdurende strijd om handhaving van de rechtspositie op het Grevelingenmeer die aan de paling/aalvissers waren toegekend, maar die niet altijd in acht werden genomen. Dit laatste was ook het geval, met het spui regime, toen er een doorlaat- werk in de Brouwersdam was ge maakt (1978). De vangsten verminderden, mede omdat de schieraal gelegenheid kreeg via de doorlaat-sluis in de Brouwersdam te ontsnappen, want met de belangen van de palingvissers werd weinig rekening gehouden. Zout/zoet De heer Schot kwam de tien jaren overziende tot de konklusie, dat het zoet worden van het Grevelingen meer het meest in het voordeel van de vissers (op paling) zou zijn. Blijft mosselteelt op Grevelingen mogelijk (als men kiest voor het zout) dan zal de strijd tussen oester en mosselvis sers, blijven bestaan, de toekomst voor de palingvisser op de Grevelin gen wordt dan onzeker. De oesterkuituur rukt op in de Gre velingen, maar ook het gevaar, dat op een kwade dag ook microcel X, die op de Yersekse Bank de oesters vernietigde ook op de Grevelingen zal verschijnen. Voortdurende strijd In de komende tien jaar zullen de Grevelingenvissers een voortduren-, de strijd voor hun boterham moeten voeren. Terugschakeling naar de mosselkwekerij zou mogelijk moe ten zijn. De rechtszekerheid van de vissers zal gewaarborgd moeten worden, ook als de sehelpdierencultures in het Grevelingenmeer van steeds meer betekenis zou worden. Blijft de Grevelingen zout, dan zal het Grevelingenmeer weer kustwa ter moeten worden. Een procedure die de nodige tijd vergt. Maar voor de Grevelingenvissers de nodige aan passing. De mogelijkheid een vinger in de pap te krijgen of te houden bij de oesterkuituur zal gewaarborgd moeten worden. Jl MAIMI)tNOIt«l bedrag open bedrag koers de koers wordt na de inschrijving op 6 april 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 1 mei aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 1 mei 1988 af inschrijving 6 april a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 3 mei 1982 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs BRESKENS, 31-3. Drs. A. C. Drinkwaard, als een van de langste aan het R.I.V.O. (Rijks Instituut Visserij Onderzoek) verbonden biologen, en zeer be kend in Zeeland, slaagde door zijn werk voor het mosselproefstation „Het Horntje" op Texel, heeft op de jaarvergadering van Zevibel met een diaverto ning zijn gehoor meegenomen over de aardbol, om te laten zien, wat overal ge daan wordt aan de z.g. „Maricuituur" het uitzaaien of uitzetten van schelpdie ren en vis om deze tot wasdom te laten komen. Na een gezellige broodmaaltijd vertoonde de bioloog drs. A. C. Drin kwaard een zeer interessante dia serie. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. De kaderleden van de Voedingsbond FNV in de Zuivel zijn woensdag akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe zuivel-CAO (22.000 werkne mers). ZOETERMEER. De vrouwen in de ABVA/KABO krijgen een steviger stem in het beleid van de bond. De groep heeft niet langers slechts een adviserende stem, maar kan nu rechtstreeks eigen voorstellen indie nen bij de Bondsraad, dat is het par lement van ABVA/KABO. De titel van zijn onderwerp was: „Kreatieve maricultuurcentra met edukatieve, toeristische en kommer- ciële aantrekkingskracht". Andere landen De tijd dat men zich in Zeeland op de borst klopte en beweerde dat mos selen alleen zijn te kweken op een ARNHEM. De Gelderse commissa ris der koningin, mr. W. J. Geerste- ma, wil veel meer vrouwelijke bur gemeesters in zijn provincie. ROTTERDAM. Minister Van der Louw van CRM moest donderdag voor een roerige zaal met enkele hon derden jongeren zijn jeugd werkloos heidsplan verdedigen. Hij deed dit tijdens een manifestatie in de Doelen in Rotterdam van de federatieve ver eniging „Vrij baan". HOLTEN. Met een aandeelhour dersvergadering heeft de Holtense Jeugdonderneming „De. Splinter" zich opgeheven. Het werd een feeste lijke liquidatie, omdat het doel om scholieren ervaring te laten opdoen in het bedrijfsleven volledig was be reikt. DEN HAAG. Een Nederlands echt paar is deze week door de Algerijnse douane aangehouden op verdenking van smokkel van hasj. AMSTERDAM. FNV-voorzitter Wim Kok heeft het kabinet gewaar schuwd dat de FNV geen behoefte heeft aan een wettelijk opgelegde re geling van het investeringsloon. DEN HAAG. De FNV wil dat de Westeuropese vakbonden, verenigd in het Europees Verbond van Vak verenigingen (EVV), eind dit jaar/be gin volgend jaar gezamenlijk akties op touw zetten om de veertigurige werkweek te verkorten tot een van 35 uur. ENSCHEDE. De gemoederen in Lonneker (gem. Enschede) over een wegafsluiting, die een deel van dit dorp moet ontlasten van doorgaand verkeer, zijn zo verhit, dat bewoners een op de straat geplaatst hek heb ben verwijderd. ZIERIKZEE, 29-3. Te Zierikzee vond de oprichtings vergadering plaats van de schietvereniging „Schouwen- Duiveland". De voorlopig voorzitter, de heer L. de Bruine, memoreerde de voorgeschie denis, waartoe de oprichtingsbijeenkomst heeft geleid en het doel: het daad werkelijk optreden van een schietvereniging. Vervolgens stelde hij de voorlopige bestuursleden aan de vergadering voor, te weten: L. de Bruine (voorzit ter), A. C. Goudswaard (sekretaris), B. van Zwienen (penningmeester), C. de Bree, C. van Doorn, L. W. van der Maas en W. Muste (leden). Hij vroeg de vergadering akkoord te gaan met deze bestuurssamenstel ling, hetgeen met grote instemming geschiedde. Vervolgens vroeg hij de bestuursleden of deze hun benoe ming aanvaardden; allen antwoor den bevestigend. De voorzitter sprak de hoop uit dat het gestelde vertrou wen in de toekomst niet zal worden beschaamd. Het volgende aan de orde zijnde punt, nl. de naam van de vereniging leverde evenmin problemen op. De vereniging zal als „Schietvereniging Schouweh-Duiveland" door het le ven gaan. Ontwerp statuten Na een pauze waarin de aan alle aanwezigen uitgereikte ontwerpsta tuten werden bestudeerd, gaf de heer Goudswaard een toelichting op het hoe en waarom van een door het bestuur aanbevolen tekst. Na het tot tevredenheid van een ieder beant woorden van gerezen vragen werd het voorstel in stemming gebracht en met algemene stemmen aanvaard. Het volgende punt betrof de hoogte van inschrijfgeld en de kontributie. Na veel heen en weer gepraat en het afwegen van vele voorstellen werd uiteindelijk unaniem besloten het in schrijfgeld vast te stellen op honderd smalie strook grond in de Delta van Rijn, Maas en Schelde is al lang voor bij en wie het nog niet wist, kon het zien op de dia's. Het moge dan zo zijn, dat de „grond" van de vooroe ver in de Scheldedelta uitermate ge schikt is voor de schelpdierenkui tuur; andere landen deden het na en waar de grond niet geschikt was kweekte men schelpdieren aan tou wen in nylon kousen in gazen korven of plastic kokers of bakken. Daaro ver gingen de eerste dia',s. In 1950 kende Spanje nog geen mos selkultuur; nu heeft dit land een pro- duktie bereikt, die twee keer zo groot is als Nederland. Spanje voorziet niet alleen zijn ei gen markt, maar vult ook die van Ita lië aan en Venetië is de plaats waar de Spaanse schelpdieren van eige naar verwisselen. N^, Spanje zag men Talie (diverse plaatsen, Joegoslavië, Noorwegen, Amerika zowel de kust als de cultu res, onder meer van clems (zand ga pers) van Long Island en de oesters die onder meer gekweekt worden op de Kanaaleilanden (Guernsy). De mosselen vooral (zijn zij het al tijd groeiende onkruid van de zee?) maar ook de oesters, de kokhanen, de kreeften, de zandgapers en afwijken de oestersoorten, die en andere fruits de mer, die in de wereld als een deli catesse worden beschouwd en gege ten. Toerist De toerist ontdekte produkten van de zee en schiep er zodoende een markt voor, toerisme en maricuituur kunnen dan een twee-eenheid vor- Ondanks dat dé'opgave niet geheel kompleet was, waren er heel wat korrekte inzendingen deze week. Voor degenen, die ondanks de drukte die de komende Paasdagen, onge twijfeld met zich mee zullen brengen, nog tijd kunnen vinden volgt hieron der de nieuwe opgave. Eerste prijs: Mevrouw M. Gottmers Sluispad 18 4328 BL Haamstede Tweede prijs: J. J. v. d. Berge Scheldestraat 12 Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. gehaast; 6. ge vecht; 12. Erh.; 13. pal; 15. nol; 16. er; 17. zon; 19. notaris; 22. K.R.O.; 23. eten; 25. traag; 26. bode; 27. gibus; 29. ork; 30'. palet; 31. de; 32. tien; 34. Eder; 36. re; 37. steek; 38. tarok; 40. boer; 41. emoe; 43. slang; 46. poter; 49. eb; 51. oase; 52. laat; 53. ge; 54. ge bod; 56. via; 58. keper; 60. Ares; 61. Geram; 63. romp; 64. taf; 65. balatum; 67. ree; 68. ia; 69. hop; 70. ion; 72. en; 73. Edammer; 74. element. VERTIKAAL: 1. gezegde; 2. emo tie; 3. A.P.; 4. aan; 5. slot; 7. enig; 8. vos; 9. el; 10. herder; 11. troetel; 14. naar; 18. neb; 20. tronk; 21. raket; 22. kol; 24. nutteloos; 26. barometer; 28. sieraad; 30. peretak; 33. Ee; 35. da; 37. S.O.S.; 39. kor; 42. legatie; 44. N.S.; 45. gevel; 46. plaat; 47. Q.a.; 48. ser pent; 50. beraad; 53. gemeen; 55. bef; 57. Iran (of: Irak); 59. por; 61. cape; 62. muil; 65. bom; 66. moe; 69. hm; 71. n.m. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. funktie in de walvisvaart; 13. trekdier; 14. deel van Zuid-Amerika; 15. zwemvogel; 16. soort onderwijs (afk.); 17. knaag dier; 18. water doorlatende; 19. per soonlijk voornaamwoord; 21. besmettelijke ziekte; 23. korte tijds duur; 25. 1000 meter (afk.); 26. op deze wijze; 28. zwemvogel; 30. even nachtslijn; 32. bijbelse persoons naam; 42. bloedvat; 43. veen als brandstof; 44. de oudere (afk. Latijn); 46. rivier in Duitsland; 48. hoofdstad van 14. hor.; 49. de dato (afk.); 51. stad in Oostenrijk; 53. op de juiste tijd; 55. sport van een ladder; 57. slor dig; 59. inhoudsmaat; 60. zware, vier kante hamer; 61. was getekend (afk.); 62. recht stuk van een vaarwater tus sen twee bochten; 64. bloeiwijze; 65. militaire rang (afk.); 66. snavel van een vogel; 68. graafwerktuig; 69. overblijfsel bij verbranding; 71. hal men van gedorst koren; 72. smal, handvormig weersel; 74. geluid van zeker dier; 75. drank. gulden per persoon, en dit te brengen op honderdvijftig gulden zodra de vereniging over een eigen akkommo- datie zal beschikken. De kontributie werd voorlopig vastgesteld op tien gulden per maand voor een lid en op vijf gulden per maand voor een juni orlid. Bovendien werd besloten tot vrijstelling van kontributie voor de genen die thans nog lid zijn van een andere schietvereniging tot het tijdstip waarop de Schietvereniging Schouwen-Duiveland over een eigen akkommodatie beschikt en deze le den kunnen bedanken voor het lid maatschap van hun huidige vereni ging. Vervolgens werd een kaskontrole- kommissie benoemd, die over het jaar 1982 verslag zal uitbrengen aan de jaarvergadering in 1983. Zij bestaat uit de heren K. van 't Hof en J. ten Brinke met als reserve de heer M. van 't Hof. Na het houden van een rond vraag, waarin geen wezenlijke be langrijke punten aan de orde kwa men, besloot de voorzitter de verga dering met de wens dat men spoedig zijn hobby in een eigen onderkomen zal kunnen beoefenen. VERTIKAAL: 1. Europeaan; 2. deel van een voertuig; 3. per procura tie (afk.); 4. wild rund dat vroeger in Europa leefde; 5. van het genoemde weg; 6. voordeel; 7. klein vertrek; 8. zeer warm; 9. trechtervormig net dat in een fuik staat uitgespannen; 10. en dergelijke (afk.); 11. oude lengteëen- heid; 12. Europeaan; 20. rivier in Duitsland; 21. door een tractor gedre ven machine; 22. dessertspijs; 24. let terkundige; 25. oog op een aardappel; 27. lidwoord; 28. woonschip; 29. toi letbenodigdheid; 31. noord-west (afk.); 33. van een maatverdeling voorziene glazen buis; 34. een redelij ke maat niet te buiten gaande; 38. plechtige verklaring; 40. drank; 44. Europeaan; 45. strijdperk voor bok sers; 47. bevroren dauw; 48. gew richt; 49. dorsvloer; 50. telwoord; 52. de onbekende (afk. Latijn); 54. niet dik; 56. behorende tot de Kerk van Rome; 58. familielid; 60. deel van het jaar; 63. binnenste van een zaad; 64. vierhandig dier; 67. lage slee met stuurinrichting; 68. bladplant; 70. chemisch symbool; 71. stoomschip (afk.); 73. voorzetsel; 74. insekt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5