Verkeerstechnische problemen aan de orde op hoorzitting' ELEKTRO LIEVENSE Militaire VS-hulp De PLO RSG-leerlingen naar Europees Parlement In Burg-h-Haamstede Diploma-uitreiking voor geslaagden EHBO-kursus Lekker slapen? intermeubel deurloo Levensstandaard in de EG-landen Praatje bij plaatje(s): „Avontuur van een reis" PZEM vraagt rapport over plaatsing windturbines in Zeeland BURGH-HAAMSTEDE, 30-3. Voor de bewoners van Westenschouwen werd dinsdag in het gemeentehuis een hoorzitting gehouden, waarbij nogal wat verkeerstech nische problemen aan de orde kwamen. Aanwezig waren de burgemeester, mevr. J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer, de sekretaris, de heer J. W. de Jonge, de beide we thouders, de heren J. C. de Feiter en P. M. van den Aar- sen en de direkteur gemeentewerken, de heer W. van Meerten. In Kerkwerve De acht kursisten met de kursusleider Han Kloet (midden) en de burge meester, de heer W. den Boer (l). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE, 313. In de brandweerkazerne te Kerkwerve vond woensdag de diploma-uitreiking van de EHBO-kursus plaats. Het was voor de eerste keer dat deze kursus in Kerkwerve werd gehouden. De kursisten bestonden voor het grootste deel uit echtgenotes van brandweerlieden. De voorzitter de heer Leen de Kok verwelkomde de burgemeester, de heer W. den Boer en kursusleider, de heer H. Kloet. De heer K. Wiggers had moeite met het voetpad naar de Domeinen en on dervond veel hinder van geparkeer de en te snel rijdende auto's. Er werd geantwoord dat dit pad zal blijven en ook zal een bord „doodlopende weg" geplaatst worden bij de ingang van het Breevosdal. Mevr. Dudok van Heel-Schokking zei dat op de open ruimte van De Ku- re maar raak geparkeerd wordt en vroeg naar genummerde parkeer plaatsen aldaar. Het pad naar de Kure-woningen is een officieel voet pad. Het kollege zal kontakt opne men met de Stichting Renesse. Beplanting Nog meer verkeerstechnische pro blemen bij de Rotonde, werden aan geroerd door mevr. V. d. Klooster-v. Sonsbeek, de heren Dingemans en Struijk, waarbij de heer Roos op merkte dat er vaste oversteekplaat sen zijn voor reeën en die moeten be veiligd worden. Ook het doortrek ken van het voetpad langs camping Duinoord" tot aan de Kure wordt besproken. De provincie moet hiero ver beslissen na een eventueel ver zoek. De Kraaijensteinweg wordt niet verder aangeplant, omdat de Provin cie geen geld daarvoor beschikbaar stelt. Een vangrail in de bocht vanaf de ingang Boswachterij tot aan de „Coloradokever" is onaanvaard baar. De vuilcontainers op de Iris- weg worden voorzien van een om- manteling. Het wegdek van de Lage- en de Steenweg bevindt zich in zeer slechte staat. Deze wegen zijn dit jaar aan een oppervlaktebehande ling toe. Op het stukje weiland op de hoek Lageweg-Westenschou wenseweg komt geen bowling en disco, het ge bied blijft groen. De burgemeester en wethouder Van den Aarsen gaven een korte uiteenzetting over het DPO in dit gebied. Wethouder De Feiter deelde mede dat dit DPO tot nu toe 8 ton heeft gekost, maar wel dringend nodig is in verband met de vaststel ling van de bestemmingsplannen en bovendien over 10 jaar wordt uit gesmeerd. Glasbak Het verzoek van de heer J. Steur om 5 a 6 lichtmasten te plaatsen tus sen Kommertjesweegje en Cauers- weg geeft moeilijkheden. Het buiten gebied en het energieverbruik spelen een rol. De plaatsing van de glasbak maak te heel wat stemmen los en er zal een nieuwe bespreking hierover plaats vinden zei wethouder Van den Aar sen. Hoe denkt de gemeente te gaan bezuinigen vroeg de heer Steur. De burgemeester antwoordde dat elke uitgave goedgekeurd is door de raad. Een aantal plannen zijn niet uitge voerd door de hoge rentestand. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Kopieen van 18 films van de Nederlandse cineast Ge orge Sluizer blijken door de brand die maandag uitbrak in de Cineteca Na tional van Mexico verwoest Daaron der bevonden zich kopieen van drie films, die waarschijnlijk onvervang baar zijn. DEN HAAG. De lagere overheden mogen minder kortlopende schulden aangaan. Dit is noodzakelijk om de kortlopende financiering door de lage re overheden in 1982 tot maximaal een half miljard gulden te komen beper ken. Vragensteller meende dat volgens het DPO er nog 100 ha rekreatie bij moet komen. Alvorens daar een beslissing over te nemen zal de struk- tuurschetsvaststelling worden afge wacht. „Pleintje" Het „pleintje" in de Westenschou- wenseweg verkeert in een slechte staat van onderhoud en de heer W. J. v. d. Zande vroeg naar een oplossing. Door het parkeren wordt de histori sche verharding sterk aangetast. De direktie Gemeentewerken toonde een drietal praatprenten over moge lijke oplossingen. DEN HAAG. Staats sekretaris van der Doef (verkeer en waterstaat) wil de import en verkoop van illegale zend- aparatuur aan banden leggen. Bij de handel zullen deze spullen straks ge registreerd moeten zijn en zullen zij niet op voor het publiek vrij toegangke- lijke plaatsen opgesteld mogen wor den. ARNHEM. De kerncentrale in Do- dewaard heeft vorig jaar 5,5 miljoen gulden goedkoper gedraaid dan in 1980, terwijl de produktie van elek trisch energie steeg van 383 megawatt in 1980 tot ruim 410 megawatt in 1981. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparatie;^. Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. Met interviews op video ZIERIKZEE, 1-4. Leerlingen van de vierde klassen atheneum van de RSG „Prof. Zeeman" gaan, evenals dat verleden jaar gebeurde, een paar dagen naar Straatsburg om daar het Europees Parlement te bezoeken. De gehele aanpak is dit jaar breder van opzet, hetgeen onder ander kon gebeuren doordat ditmaal niet alleen een subsidie van het Europees Parle ment werd ontvangen, maar ook CRM een financiële bijdrage levert. De leerlingen gaan 13, 14 en 15 mei naar Straatsburg en zullen daar niet alleen zittingen bijwonen, maar ook interviews (op video) plegen met par lementsleden, die gespecialiseerd zijn in de onderwerpen die voor dit RSG-projekt zijn gekozen. Onderwerpen Die onderwerpen zijn: 1. Relatie derde wereld; 2. Milieu; 3. Moet de in- Er zal gezocht worden naar een een voudige oplossing en volgens de nieuwe kampeerwet zal elke cam ping-exploitant moeten zorgen voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein. OSS. Een team onder leiding van de officier van justitie in Den Bosch is een onderzoek begonnen in verband met een omvangrijke bouwfraude in Noord- Brabant APELDOORN. De 20-jarige E. W. uit Nieuwegein is donderdagochtend ernstig gewond geraakt toen hij even voorbij het station Apeldoorn uit een rijdende trein sprong. DEN HAAG. De Twee Kamer vindt dat bij de belastingheffing het accent moet worden verschoven van de direc te belastingen (loon- en inkomstenbe lasting) naar de indirecte belastingen. AMSTERDAM. In 14 gemeenten in Nederland begint zondag 4 april een nationale aktie van vasten en gebed voor onderhandelingen in El Salvador. MAASTRICHT. Een vrachtwagen beladen met vijftien ton grond is don derdag door onbekende oorzaak in een vier meter diep talud van de St Pie tersberg in Maastricht terechtgeko men. De chauffeur, de 34-jarige Jean Brouwers uit Maastricht, kwam daar bij om het leven. VLISSINGEN. De gemeente Vlis- singen streeft nog dit jaar naar een kapaciteitverdubbeling van de Vlis- singse vismijn. DEN HAAG. Schoonheidsspecia listen willen van hun naam af. Zij willen liever huid- of schoonheids- verzorgende worden genoemd. SCHIPHOL. Staatssekretaris Dik van ekonomischa zaken heeft goede hoop dat Bulgarije mogelijk nog in de loop van dit jaar voor een bedrag van 240 miljoen gulden bij Neder landse bedrijven orders zal plaatsen. DEN HAAG. De Rijkspolitie in het Brabantse Eersel heeft de 26-jarige M. G. uit die plaats aangehouden. De man wordt ervan verdacht een bank te hebben opgelicht voor 60.000 gul den en een computerbedrijf in Eind hoven voor 90.000 gulden. DEN HAAG. De Stichting Alterna tieve Elfstedentocht heeft het plan opgevat in het kader van de herden king van het 200-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten een schaatstocht over 200 kilometer te organiseren. MAASTRICHT. Het Limburgs ak- tiekomité El Salvador is donderdag in Maastricht gestart met twee mani festaties: een dodenwacht en een cen trum voor vasten en bezinning. tegratie van de E.G. doorgaan? Het projekt wordt gezamenlijk verricht door de sekties geschiedenis, Neder lands, Frans, biologie, aardrijkskun de, handvaardigheid en tekenen. Van februari af houden de vierde klassers van het atheneum zich met deze onderwerpen bezig. Naar Tweede Kamer In dit verband wordt direkt na de paasvakantie een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer, waar ook in terviews zullen plaatsvinden. Hetzelfde gebeurt tijdens bezoeken aan multinationals in Rotterdam (Shell en Unilever). Ook worden gesprekken gevoerd bij de Drinkwa terleiding van de gemeente Rotter dam (o.a. over de vervuiling van de Rijn). Te zijner tijd zal er een kompleet overzicht van dit projekt in het schoolgebouw worden geëxposeerd, waarbij niet alleen de samengestelde „mappen", maar ook de video banden een voorname plaats zullen innemen. DEN HAAG. Non-diskriminatie naar geslacht, homofilie en huwelijk se staat dient gesteld te worden bo ven het onverlet laten van de vrij heid van onderwijs. Diskriminatie van mensen op grond van de grond wet, is te beschouwen als misbruik van die vrijheid van onderwijs. DEN HAAG. Aan selektie en scho ling van de leden van huurkommis- sies moet meer aandacht worden besteed. Bij het publiek bestaan twijfels omtrent de deskundigheid van sommige leden en een algemene klacht is dat de procedures te lang duren en dat de wettelijke termijnen worden overschreden. DEN HAAG. De overheid moet haar verantwoordelijkheid tonen op het terrein van het alkoholgebruik en maatregelen nemen om het in 1975 aangekondigde ontmoedigingsbeleid daadwerkelijk uit te voeren. Dit stelt het bestuur van de R.K. matig heidsbeweging „Sobrietas" in haar jongste jaarverslag. AMSTERDAM. Werknemers bij de vestiging van het streekvervoersbe- drijf Centraal Nederland in de Bijl mermeer in Amsterdam hebben don derdagmorgen vroeg de poort ge blokkeerd om te voorkomen dat de bussen zullen uitrijden. WASHINGTON, 1-4. Als het Ame rikaanse kongres zijn goedkeuring zou onthouden aan de regerings voorstellen om in 1983 voor 8,7 mil jard dollar militaire hulp te geven aan het buitenland dreigt een aantal met Amerika bevriende derde wereld-landen een „uitnodigend doelwit voor ondermijnende aktivi- teit" te worden,' zo heeft de Ameri- kanse onderminister van buitenland se zaken, James Buckley, donderdag verklaard voor een kommissie uit het Huis van Afgevaardigden. „Onze strategisch gelegen vrien den en bondgenoten staan onder groeiende druk van de Sowjets en hun zaakwaarnemers". ANKARA. Turkijke wil 291 Ame rikaanse gevechtsvliegtuigen van het type F-18 kopen, met een geza menlijke. waarde van ongeveer vier miljard dollaar (ongeveer 10 mil jard). VERENIGDE NATIES, NEW YORK/BUENOS AIRES. De Veilig heidsraad van de Verenigde Naties heeft vrijdag een beroep gedaan op Argentinië en Engeland om zich te onthouden van dreigen met en ge bruik van geweld in het konflikt over de Falkland-eilanden. T9 Advertentie Wij hebben voor u een grote kollektie slaapkamers en een uitgelezen kollektie matrassen en bodems. Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee BRUSSEL, 1-4. Sedert 1973, het jaar van de oliecrisis, is de levens standaard in de Europese gemeen schap nog behoorlijk gestegen. Dat blijkt uit gegevens die de EG-kom- missie in Brussel verstrekt heeft, in antwoord op schriftelijke vragen uit het Europees parlement Als de le vensstandaard in de EG in 1973 op 100 gesteld wordt dat bedroeg hij op 1 januari van vorig jaar 117. In een jaar tijd is deze in de gemeenschap gemiddeld niet gestegen, want op 1 januari van dit jaar was hij ook 117. In Nederland was hij begin vorig jaar 124 en beging dit jaar 120. Slechts in drie landen van de EG daalde de levensstandaard niet tus sen begin vorig jaar en begin dit jaar. In Italië blecft hij op 112, in Ierland op 103 en in Griekenland op 122. In alle overige EG-landen liep hij een jaar terug, namelijk in Duitsland van 123 naar 121, in Frankrijk van 123 naar 122, in het Vereningd Konin krijk van 107 van 106 en in Denemar ken van 106 naar 104. JERUZALEM. 1-4. De Palestijnse bevrijdingsbeweging PLO moet in het openbaar afstand nemen van haar bezwering Israël te vernietigen, voordat er sprake van kan zijn dat er via onderhandelingen een oplossing (voor het Palestijnse probleem) ge vonden kan worden. Dit heeft de En gelse minister van buitenlandse za ken, Lord Carrington, donderdag tij dens zijn bezoek aan Israël ver klaard. De kursisten, zes dames, twee brandweermannen en een aantal ent housiaste mensen uit de gemeente Middenschouwen startten in oktober van het vorige jaar met de kursus, onder leiding vap Han Kloet in de akkommodatie van de brandweerka zerne. Elk jaar kunnen acht herhalingsles- sen worden gevolgd en voor degenen, die verder willen bestaat de mogelijk heid een reanimatiekursus te volgen. Ere-lid De kommandant van de brandweer, de gemeente, Han Kloet en Atie Koo- man werden bedankt (voor het lesge ven) door de voorzitter, waarna de burgemeester het woord nam. Hij vond het een goede zaak als brand- Mevr. v. d. Bijl gaf een kort im pressie van „Rondom het boek" en „kreatief". Daarna hield de heer Vink een praatje over „Het avontuur van een reis". Hij blikte terug in de jaren en ver telde over vele manieren van reizen. AMSTERDAM. De 35 Amsterdam se assuradeuren hebben hun krach ten gebundeld in de Vereniging Assu rantie Beurs Centrum Amsterdam. DEN HAAG. De regering kan niet toezeggen dat, wanneer de loonruim te voor 1982 (6 tot 6,5 procent) wordt overschreden en er een looningreep volgt, de thans in verschillende be drijfstakken (metaal, grafische sek- tor) tot stand gekomen loondoorbeta lingsafspraken buiten schot blijven. MAASTRICHT. Op de omstreden NAVO-marinetentoonstelling in de Eurohal in Maastricht zijn wel dege lijk zaken aanwezig, die in Neder land onder de vuurwapenwet vallen. Dit verklaarde de officier van justi tie mr. G. Weggemans na een door hem ingesteld onderzoek. Rekening dient ook te worden ge houden met fourageergebieden en trekroutes van vogels. Windmolens met een hoogte van maximaal 30 35 meter (vermogen tot 100 kiloWatt) zullen in het lande lijk gebied niet als storend worden ervaren, omdat zij in een goede ver houding staan tot andere landschaps elementen. Hetzelfde geldt voor windturbines in woongebieden, met uitzondering van bijvoorbeeld beschermde stads en dorpsgezichten. Aan de konstruktie moeten strenge veiligheidseisen worden gesteld en aandacht is ook nodig i.v.m. geluids hinder. Molens tot 10 m hoogte kunnen op partikuliere terreinen worden opge richt, b.v. in tuinen. weer hulp te kunnen bieden bij brand en odk op andere gebieden, zoals de EHHO-kursus. Hij wenste de kursisten geluk met het resultaat, waarna hij de diplo ma's uitreikte. Han kloet werd benoemd tot ere-lid van de EHBO-vereniging, waarvoor hij een certifikaat in ontvangst nam. De avond werd in een gezellige sfeer besloten. Geslaagden: mevr. Scheele-v.d. Vel de, mevr. van Leeuwen-den Boer, mevr. De Berrevoets, mevr. Stouten- van de Goot, mevr. van Langeraad- Wijsman, mevr. Hart-van Oeveren en mevr. Coomans-van de Hoek. De he ren L. de Kok en H. Scheelé. Doorspekt met geestige uitdrukkin gen en oude woorden die door hem herleid werden voerde hij zijn gehoor terug in de tijd, naar de monniken, de gezel en de troubadour, j de pel grims en de koopman met zjjn kist met koopwaar op de rug. Na de pauze werden dia's getoond over koninklijke treinen, koninklij ke wachtkamers in Baarn en Den Haag, Russische stations die alle maal een voorstelling hebbén, b.v. één met veel glas in lood één met schilderijen, gobelins, e.d. Verbazing wekte de snelste trein in Europa die 386 km/per uur haalt. Voor de pauze werd een kwis ge houden, waarvoor de prijzen be schikbaar werden 'gesteld dbor de N.S. Als winnaar kwam mevr. Padmos-Dalebout uit de bus. Dit stichtte enige verwarring Wjant er waren twee dames aanwezig met de ze naam. Dhr. Vink lostte dit diplo matiek op en ze kregen elk één dag reizen in Nederland aangeboden. De heer Vink kreeg door de presi dente een bedrag onder couvejrt aan geboden. De sekretaresse besloot met het lezen van een gedicht. De vol gende vergadering vindt plaats op 27 apfil. In industriegebieden zoüden mo lens van 75 m moeten kunnen worden gebouwd, aldus het rapport van de Grontmij. Hoogtebepalingen Ontheffingen van hoogtebepalin gen moeten zonder veel omhaal wor den gegeven, tenzij het te dol wordt, aldus het rapport. Aandacht moet wel worden besteed aan de verhou ding tussen de grootte van de turbine en de groep huizen of het bedrijf waaraan hij energie levert. Het gaat hierbij dus om het aanzicht van stad. dorp en platteland. Maar men moet kleine wind turbines weinig belemmeringen in de weg leggen. Als er geen serieuze klachten komen, kan men deze mo lens wel vrijlaten. CPB-Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE, 29-3. Onder leiding van de presidente mevr. Van der Panne, werd een vergadering gehouden van de C.P.B.-afdeling Schouwen-Duiveland. Zij opende de vergadering op de gebruikelijke wijze en las uit de Paasliturgie, gepubliceerd in het Bondsblad. Zij sprak een welkomstwoord. (Slot) De ene plaats leent zich beter voor de vestiging van een windmolen dan de andere. In Zeeland is er in elk geval overal wind genoeg. Wel zijn ef hier en daar problemen met dc bodem. Gebieden als de polder Schouwen, dc Poel en de Yerseke Moer zijn ongeschikt, omdat cr veel veen in dc bodem zit.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4