LES COPINES Hefschip „Ostrea" tilde eerste „halve" pijler ''Ilolty* nqpde Woningbouwvereniging ziet af van nieuwbouwplannen Aantrekkelijk programma bejaardenreis Kerkwerve Raad Bru regelde de huur oude gemeentehuis Plannen Beter Wonen Supermarkt wordt kantoorruimte STREEKNIEUWS Fuktionele verbouwing Corneliastichting Begin volgende week proef met een komplete pijler EEN OMMEKEERINSPORTIEVE MODE Nationaal betalingscircuit Eigen huis en bijstand Kamer bezorgd over E.G. Gouden vangst politie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 2 april 1982 Nr. 23092 3 ZIERIKZEE, 1-4. Woningbouwvereniging „Beter Wo nen" ziet voorlopig af van de nieuwbouwplannen in Poortambacht aan de Haringvlietstraat. Reden hiervoor is het sluiten van de supermarkt in Malta, een winkel die onder één dak zit met het kantoor van de woningbouw vereniging. De woningbouwvereniging kampt el enige tijd met een kantoorruimte probleem. Met de verbouwing van de winkel hoopt „Beter Wonen" dit pro bleem op te lossen. Dit is wellicht een goedkopere oplossing dan de nieuw bouwplannen, waarvan de kosten op enkele miljoenen werden geraamd. De winkelruimte, die door een on dernemer bij „Beter Wonen" werd gehuurd, zal binnenkort komen leeg te staan. De woningbouwvereniging heeft nu het voornemen in deze ruim te kantoren te scheppen. Zeeuws Politiek Jongeren Kontakt Het Zeeuws Politiek Jongeren Kontakt heeft in haar vergadering van 29 maart j.l. onderstaande motie unaniem aangenomen. Motie: „Het Zeeuws Politiek Jon geren Kontakt (Z.P.J.K.), in vergade ring bijeen op 29 maart 1982, ver zoekt de frakties van Provinciale Staten van Zeeland bij de onderhan delingen over het 4-jaren beleidspro gramma van Gedeputeerde Staten aandacht te geven aan het bevorde ren van politiek vormende aktivitei- ten voor jongeren. Gedacht moet worden aan aktivi- teiten, zoals bijvoorbeeld het Z.P.J.K. die heeft georganiseerd". Provinciale Ekonomische Kommissie Op donderdag 8 april vergadert de Provinciale Ekonomische Kommis sie in het Provinciehuis te Middel burg. (16.00 uur). Provinciale Financiële Kommissie De Provinciale Financiële Kom missie vergadert op donderdag 8 april ten Provinciehuize te Middel burg (9.30 uur). ZIERIKZEE Interkerkelijke Paaszangdienst Óp zondag 11 .april jyordt in de R.K.-kerk een interkerkelijke Paas zangdienst gehouden, voorbereid door de I.W.Z. (Interkerkelijke Werk groep Zierikzee). Thema van de dienst is „Word wakker, 't zonnetje is al op". Voorganger is ds. P. Blok land, gereformeerd predikant te Zie rikzee. Medewerking wordt verleend door het R.K.-kerkkoor, met solo zang van mevr. G. Kouijzer-Quaak, de heer T. Faber (orgel) en Reimo Fa- ber (dwarsfluit). De dienst begint om 17.00 uur. NCVB-bejaardenmiddag Op woensdag 7 april wordt in het Hervormd Verenigingsgebouw door de NCVB-afdeling een bejaarden- middag georganiseerd. Bioskoop in het weekend Komend weekend draait in de con certzaal te Zierikzee de film „Enter the Ninja". Het verhaal gaat over het echtpaar Mary en Frank, dat een gro te plantage exploiteert in de Philip- pijnen. Het echtpaar leeft echter on der grote druk en wordt achtervolgd door nare gebeurtenissen. De oor zaak is voor hen onbekend. Frank vraagt zijn vriend Cole naar de plantage te komen om hem te hel pen. Cole is meester in de Ninja, een oude Japanse vechtkunst. Deze man komt erachter dat een machtige pro- jektontwikkelaar heeft ontdekt dat de grond onder de plantage zeer rijk is aan olie. Daarom worden Mary en (Vervolg van pagina 1) richt door Beter Wonen waarin bouw- bedrijf Nelissen uit Venray partici- JÊÊ peert Dit bedrijf heeft al een plan opgesteld dat als richtlijn zal dienen bij verderen voorbereidingen. Nieuwbouw Naast een verbouwing van het oude gedeelte zal er ook nieuwbouw plaats vinden. Dit zal gebeuren op de plaats waar nu nog de kleuterschool staat (achter het huis dus). De school zal hiervoor moeten worden gesloopt Zelfstandig De toekomstige bewoners zullen zelfstandig in het huis moeten kunnen levea Er bestaat echter wel een moge lijkheid dat er een gemeenschappelij ke maaltijdvoorziening komt maar ook dat is nog niet zeker. Voorlopig heeft Beter Wonen nog de tijd om de definitieve plannen te maken. Het zal tenslotte nog drie tot vier jaar durea voordat dit projekt is gerealisseerd. De voorzitter van de woningbouw vereniging, de heer F. K. Vos, geeft toe dat het sluiten van de super markt een triest gegeven is. „Beter Wonen" heeft, aldus de voorzitter, alles op alles gezet om de winkelvoorziening in Malta te kun nen kontinueren. Echter zonder resultaat. Onderzoe kingen hebben uitgewezen dat een supermarkt in deze wijk niet renda bel kan zijn. Het pand komt dus leeg te staan. Daarom heeft het bestuur besloten de nieuwbouwplannen op te schorten. Frank voortdurend getreiterd zodat ze spoedig de plantage zullen verla ten. Hier zal Cole een stokje voor ste ken. Voor tijd: zie agenda. Aanrijding Bij het achteruit wegrijden uit een parkeerplaats aan de Nieuwe Haven (tegenover de Nieuwe Boogerdstraat) reed C. B. uit Zierikzee donderdag avond tegen de juist passerende auto van M. L. uit Haamstede. De auto van L. liep van voor tot achter schampschade op. HAAMSTEDE Bijeenkomst Huisvrouwen Door de afd. Westerschouwen van de Ned. Vereniging van Huisvrou wen, in samenwerking met de afd. Noordwelle e.o. van de Bond van Plattelandsvrouwen, wordt een avondvullend programma aangebo den door het Bureau Voorlichting Merkartikelen op 6 april in de re- kreatiezaal van de Gereformeerde kerk in Haamstede. De avond geeft voorlichting op vakantiegebied. Als attraktie wordt een reis aangeboden. Echtgenoten en huisgenoten zijn me de welkom. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Viering Koninginnedag Leden van de werkgroep Oranjeko- mité „Scharendijke" komen in de eerste week van april langs de huizen om een bijdrage te vragen voor het oranjefeest. Het programma ziet er als volgt uit: 9.00 uur Opening in de tuin van de lagere school, waarna spelen voor de schooljeugd en film; 13.00 - 15.00 uur Puzzelrit op de fiets met op drachten en hindernissen, leeftijd 8- 15 jaar; 15.00 - 16.30 uur Volksdansen in de „Putmeet", volksdansgroep „Scharendijke", volksdansgroep „Nehalennia" Zierikzee; 18.00 uur Oriënteringsrit voor auto's, start bij de „Putmeet"; 20.30 - 01.30 uur Oran jebal bingo in de „Putmeet". BRUINISSE C.D.A.-kandidatenlijst Het C.D.A. afdeling Bruinisse zal voor de verkiezingen voor de ge meenteraad uitkomen met de volgen de kandidatenlijst: 1. H. Schot, 2. M. Meeuwsen, 3. J. S. Wiebrens, 4. W. Okkerse Waz., 5. H. Groeneveld, 6. J. Kempe, 7. C. J. M. Knappers, 8. S. de Koning, 9. J. G. de Waal, 10. D. J. Vleugel, 11. J. D. de Korte, 12. L. de Jonge. Poging tot inbraak In de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Bru is naar eerst nu be kend is geworden, in het afgelopen weekeinde een poging tot inbraak ge daan. het slot van de deur was met een schroevendraaier „bewerkt" en ontregeld, maar het was niet gelukt de deur open te krijgen: de schroe vendraaier was gebroken MIDDELBURG Vice-voorzitter CBTB In het bestuur van de CBTB West- Nederland is de heer W. J. Sanderse benoemd tot le vice-voorzitter. Hij volgt daarmee de heer M. van der Sar op, die in februari wegens het berei ken van de 65-jarige leeftijd terug trad uit het bestuur van de organisa- I tie, Vanaf 1977 was de heer Sanderse 2e vice-voorzitter. De heer Willem Jaco bus Sanderse, 50 jaar, heeft een ak kerbouwbedrijf in Serooskerke (Wal cheren) en vervult reeds vele jaren diverse bestuursfunkties binnen de C.B.T.B., met name op het gebied van akkerbouw, grondgebruik en planologie. Ook buiten de C.B.T.B. vervult hij een aantal bestuursfunkties. Zo is hij onder meer voorzitter van de Ge westelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap en lid van de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap. Als 2e vice-voorzitter in het bestuur van de C.B.T.B. West-Neder land is benoemd de heer C. Breugem te Bergschenhoek. De heer Breugem, 51 jaar oud, is glastuinder. Ook de heer Breugem vervult een groot aan tal bestuursfunkties, met name op het gebied van tuinbouw. NEELTJE JANS, 1-4. Het eerste „(voor)proefje" met het verplaatsen van een pijler door het hefschip „Ostrea" is gebeurd. Donderdag werd een - weliswaar niet geheel afgebouwde - pijler voor de eerste keer met sukses opgetild. Terwijl de pijler gebufferd tussen het schip hing, inspekteerden duikers 's avonds de onder kant van het gevaarte, waarna het vanochtend (vrijdag) in de nabijheid weer werd neergezet. Deze „halve" pijler, twintig meter hoog in plaats van de benodigde 32 tot 40 meter, is als réserve gebouwd. Er bovenop kunnen „onderdelen" worden geplaatst, die bij de Combi natie Oosterschelde te Kats worden geprefabriceerd. Wanneer er bij de plaatsing een pijler verloren zou gaan, kan op deze wijze onmiddellijk voor vervanging worden gezorgd. De stormvloedkering krijgt dan een sluitgat minder. Wanneer dat niet no dig is, gaat deze pijler dienst doen als nummer 32 in het sluitgat Roompot. AMSTERDAM, ,1-4. De postgiro- RPS staat aan de vooravond van een aantal nieuwe ontwikkelingen, die be langrijke veranderingen bij het bedrijf teweeg zullen brengen. Nieuwe elek tronische apparatuur zoals de betaal automaat zal haar intreden doen, die traditionele kartonnen ponskaart gaat plaats maken voor het optisch leesbare (slappe) formulier en het nationale be talingscircuit (NBC) zit er aan te ko men. Dit zal een minder gunstige invloed hebben op de omvang van de werkge legenheid De nieuwe ontwikkelingen zullen de inhoud van de functies van 1600 medewerkers veranderen, zo zei Drs. C. J. Schotsman, hoofddirecteur gelddiensten van de PTT, bij de pre sentie van het jaarverslag van de RPS. AMERSFOORT, 1-4. De vereniging eigen huis wil dat mensen met een koopwoning die een beroep doen op de bijstand in hun uitkering een opslag krijgen voor woonkosten, zoals huur ders huursubsidie krijgen. Volgens de vereniging voorkomt dit dat eigen-wo ningbezitters het „vermogen" dt zijnin hun huis hebben zitten eerst moeten opmaken, voordat zij een uitkering krijgen. Les Copines. Een ommekeer... Lekkere, losse mode Actueel, jong, sportief. Zoalsjij, met jouw levensstijl. Mode dus, waarin jij je goed voelt. Omdat Les Copines gewoon ook goed is! In alle sportiviteit; nèt even iets beter dan wat er was.. LES COPINES Het jonge merk voor vrouwen met levensstijl Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 WINKELEN IN EEN PERSOONLIJKE SFEER Al komt de donderdag getilde pij ler lang niet aan de grootte en aan het gewicht van de afgebouwde pijlers, toch was deze voorproef van groot belang voor de tweede in de serie proeven, waarmee het hefschip Ostrea gaat bewijzen zijn werk aan te kunnen. Pas daarna zal het door de RDM, de bouwer, worden overge dragen aan Rijkswaterstaat, die het dan op zijn beurt in gebruik geeft aan „Dosbouw". Begin volgende week, maandag of dinsdag, gaat het „echte" beproe- vingswerk beginnen. Dan wordt een kompleet afgebouwde pijler door de „Ostrea" in de „klauwen" genomen. Deze pijler wordt nog niet naar buiten gebracht, maar zal als proef een meter of tien verderop in bouw- dok I weer worden neergezet. KERKWERVE, 1-4. Het oranjeko- mité organiseert ook dit jaar weer een bejaardenreis voor de inwoners van Kerkwerve. Een ieder die 60 jaar en ouder is kan aan deze reis deelne men. Het reisje wordt gehouden op woensdag 19 mei en men vertrekt 's morgens om 7.30 uur vanaf de Ring. Het programma ziet er als volgt uit: 7.30 uur vertrek naar Ede; 10.00 uur Bezoek aan kasteel Amerongen, ontvangst met koffie en gebak in „De Paardenstal", het nog in origine le staat verkerende koetshuis van het kasteel. Vervolgens een rondgang door het kasteel, schitterend gelegen te mid den van zijn tuinen, de groene uiter waarden, beboste heuvels en een be schermd dorpsgezicht. De antieke in richting is nog kompleet aanwezigen. 12.00 uur: Gelderse koffietafel bij bistro „De Klomp"; 14.00 uur Bezoek aan het Tegelmuseum te Otterloo. Hier zijn meer dan 7.000 tegels ten toongesteld. Men kan zelf een eigen -> tegel meenemen en 4e ouderdom zon: der kosten laten vaststellen. 15.45 uifc^Beteek aan de oude hof stede „Nieuw Zeggelaar". Hier wor den de modeltuinen van Rob Herwig bezocht. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND STAD-DELDEN Op het komplex van de chemische fabriek Servo" in Stad-Delden heeft donderdagavond tussen tien en twaalf uur een felle brand voor zeker enkele miljoenen guldens schade aangericht. DEN HAAG. Koningin Beatrix heeft woensdag gratie verleend aan de 59-jarige Duitse oorlogsmisdadi ger M. J. De man zat sinds oktober vorig jaar in Norgerhaven een straf van 12 jaar uit waartoe hij in 1949 door de bijzondere raad van cassatie is veroordeeld wegens zijn aandeel in plundering van goederen in de Twee de Wereldoorlog in Afferden en Box meer en omgeving. 17.45 uur: Terugreis naar Kerkwer ve met onderweg een diner in restau rant „De Woerd" in Zuilichem. Wil men zich voor deze mooie dag opge ven of wil men nog inlichtingen dan kan men terecht bij: mevrouw Berrevoets-van IJsseldijk, Kerkwer- weg 22, telefoon 01110-5148. DEN HAAG. Drie ministeries stel len een onafhankelijke kommissie in voor de herstrukturering van de lande lijke welzijnsorganisaties. DEN HAAG, 1-4. De Tweede Ka mer heeft donderdag haar grote be zorgdheid geuit over de situatie waarin de Europese gemeenschap zich momenteel bevindt. Woordvoer ders van C.D.A.P.v.d.A., V.V.D., D'66, P.P.R. en S.G.P. lieten minister Van der Stoel (buitenlandse zaken) tijdens een bespreking van de resul taten van de Europese top van 29 en 30 maart, weten dat naar hun mening de gemeenschap tekenen van stagna tie en besluiteloosheid vertoont. Vol gens sommige frakties kan worden gesproken van een gedeeltelijke mislukking van de top. NIJMEGEN, 1-4. Een speciaal recherche- en arrestatieteam onder leiding van de Nijmeegse politie heeft donderdag een gouden vangst gedaan met de arrestatie van vier mannen die worden verdacht van ze ven gewapende overvallen op posta gentschappen, waarbij in totaal voor meer dan een half miljoen gulden werd buitgemaakt. BRUINISSE, 2-3. Aan het begin van de raadsvergade ring, donderdagavond in het gemeentehuis, waarschuw de raadsvoorzitter T. C. Hekman op voorhand de talloze belangstellenden, dat hij zonder meer het reglement van orde stevig in handen zou houden, en niet tolereerde dat er vanaf de tribune ook maar enige verstoring van de vergadering zou optreden. NEELTJE JANS. Als voorbereiding up het verplaatsen vanêen komplete pijler nam het hefschip ..Ostrea" donderdag een ..halve pijler" in de klauwen. Begin volgende week wordt namelijk een proef genomen met het verplaatsen van een kompleet afgebouwde pijler, een van de 66 voor de stormvloedkering. De imposante hoogte van het schip (40 me ter) is goed waarneembaar naast de ook al niet geringe stukken pijler, die in bouwdok 1 boven water steken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Overigens was de heer Hekman erg blij: „De democratie leeft in Bru". Maar natuurlijk waren de be langstellenden niet gekomen om de democratie gestalte te geven, maar voor enig politiek „vuurwerk" aan gaande de supermarkt. En ze kregen daar meer dan voldoende van. (Zie el ders in dit nummer). Toch waren er ook nog andere za ken op de vergadering, die bij de rest vergeleken maar weinig aandacht kregen. Zo was er een brief van de P.S.P. uit Zierikzee, betreffende de anti-diskriminatiewet. Van de Bos (S.G.P.) zag in deze brief „een aan slag op Gods woord en wet" en een opkomst van de anti-christ. Verder het ingekomen stuk van P. Maas kant, waarin deze het gemeente bestuur aansprakelijk stelt voor de aanzienlijke schade als gevolg van de hoge waterstand in de nacht van 11 maart. Benoemingen De heer D. van Strien werd via stemming benoemd tot werkman in algemene dienst bij gemeentewerken en de heer J. Flikweert (Nunspeet) tot hovenier. De aankoop van percelen grond in het gebied Kerkstraat-Bergstraat- Beursstraat leverde geen moeilijkhe den op voor de raadsleden, alleen wilden de heren Verspoor en Bal we ten waarin het prijsverschil per m3 zit. Wethouder Van de Velde sprak van een „waardeloze spie" en bouw grond, dat groot verschil maakt in de prijs. De nadere regeling verhuur ruim ten oude gemeentehuis, was wel on derwerp van diskussie, maar er kwa men geen nieuwe feiten op tafel, ook niet aan de hand van een bezwaar schrift van de schaakklub, die angst heeft leden te zullen gaan verliezen als gevolg van de hoge huur. De kontributie zal fiks omhoog moeten wil de schaakklub het kun nen bolwerken. M.A.S. Voorts werden met algemene stem men vastgesteld: het voteren van een krediet ad 9.050,- voor baggerwerk visserijhaven; de tweede wijziging van het A.P.V. (Algemene Politie Verordening) met een enkele kantte kening van raadslid Schot (C.D.A.): de eerste wijziging van de bezoldi gingsverordening; de voorlopige vaststelling gemeenterekening 1980 en de 20e wijziging begroting '81 en 7e wijziging begroting 1982.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3