Europese Kommissie wil landbouwprijzen sterker verhogen deunloo hu El Salvador op zoek naar formule voor presidentiële macht KONSUMPTIEF KREDIET Verwarring na verkiezingen Twee Britse militairen gedood Gevlucht met Pools vliegtuig LAATSTE NIEUWS Invasie op Falkland- eilanden WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK AGENDA installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE OMA'S 2 Nog niet zo lang geleden was de heersende mening in Nederland dat aan het opnemen van een lening al tijd geld te verdienen was. De rente was toen nog lager dan zij nu is en de geldontwaarding heeft in die jaren soms wel 8 tot 10% bedragen. De ren te van het opgenomen geld kon en kan nog altijd van het inkomen wor den afgetrokken. Per saldo was le nen dus meer dan eens een voordelige zaak. Men kon er zeker van zijn dat met het geleende geld gekochte duur zame goederen duurder werden. Velen zijn op die basis in toene mende mate gaan lenen, vooral op onroerend goed. In de laatste paar jaar hebben wij ervaren dat geen en kele proces altijd voortduurt. Op ze ker moment komt er een kink in de kabel. Die werd bij ons overduide lijk zichtbaar toen de huizenmarkt instortte. Plotseling zagen wij dat de waarde van goederen en alle daar mee verbonden zekerheid in wezen op losse schroeven staat. Ook vele optimistische financiers en monetaire deskundigen hebben zich op dat waardeverloop van geld en goederen verkeken. Ook bank mensen, direkties en kommissaris- sen van tenminste twee hypotheek banken zagen hun bedrijven in ern stige moeilijkheden komen toen het ekonomisch getij keerde. Ook de handelsbanken hadden blijkbaar toch iets minder kijk op de persoon lijk omstandigheden van hun klan ten dan zij voorgaven. Al onze grote banken zijn nu bezig honderden mil joenen uit hun winst en reserves af te zonderen. Daarmee willen zij de klappen opvangen, die zij krijgen als gevolg van het verkeerd inschatten van de kredietwaardigheid van hun klanten. Al die schuldenaren, die door hun verkeerd beoordelen van de welvaart nu in moeilijkheden zitten, hebben zelf fouten gemaakt maar hebben ook meer dan eens een ver keerd advies gekregen. De Vereniging van Financierings onderneming heeft er zich onlangs over beklaagd dat het lenen van geld in 1981 sterk is teruggelopen. Voor het eerst sinds de tweede wereldoor log van 1940-1945 is het totaal bedrag aan krediet voor verbruiksdoelein- den met 200 miljoen verminderd. Dat neemt niet weg dat er nog ruim 12,5 miljard aan deze schulden moet wor den terugbetaald. Toch zijn die beroepsfinanciers van mening dat er teveel angst is ont staan bij de konsumenten om geld op te nemen voor konsumptieve doe leinden. Zij vinden dat nadelig voor onze ekonomie, want er wordt zo minder gekocht en dat kost uiteinde lijk werkgelegenheid. Ook moeten er bij al die financiers van konsumenten mensen ontslagen worden. Eigenlijk twijfelt men bij een deel van de konsumentenfinan- ciers aan de ernst van de nood toestand bij een aantal schuldenaars en men wil dat nu eens laten onder zoeken. Van de zijde van de gemeen telijke kredietbanken hoort men dik wijls van noodtoestanten bij gezin nen, die teveel krediet hebben opge nomen. Zou het meevallen? Mag men van een gezonde financiële situatie in de doorsnee-gezinshuishouding spre ken als één op de drie huishoudens in ons land geld geleend heeft en gemid delde schuld per huishouden 7.600,- hedraagt? De vraag stellen is haar beantwoorden. Ad. int SAN SALVADOR, 1-4. De formatie van een nieuwe re gering in El Salvador, die de regerende junta moet ver vangen, leek op moeilijkheden te stuiten wegens wijzi gingen in het politieke beeld na de overwinning van de ultra-rechtse partijen bij de verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering van afgelopen zondag. Hoewel volgens de definitieve uitslag zestig procent van de zestig zetels in de grondwetgevende vergadering (36) bij de gezamenlijke rechtse partijen te rechtkwam, gaan de onderhandelingen binnen de belangrijkste politieke par tijen door teneinde een akkoord te bereiken over een formule voor de presi dentiële macht. De grondwetgevende vergadering moet een interim president benoemen. Er zijn verschillende mogelijkhe den: een president benoemen, het in stellen van een driemanschap van twee militairen en een burger, zoals de ultra-rechtse Arena-partij van ma joor d'Aubisson vraag, of het kiezen door de grondwetgevende vergade ring van een leiderschap van drie of vier burgers die gekozen zouden moe ten worden uit de partijen met de meeste stemmen. BRUSSEL. Japan heeft de Europe se gemeenschap gevraagd lid te mo gen worden. LONDONDERRY, Noord-Ierland, 1-4. Donderdagmorgen zijn in de buurt van de Rooms-Katholieke ka thedraal van Londonderry in Noord- Ierland twee Britse militairen in hin derlaag doodgeschoten. De tol aan doden onder militairen in de provincie is er binnen een week mee gestegen tot zes. In het graafschap Down ontplofte een zware IRA-bom op -het hoofd baanvak van de spoorwegverbinding tussen Dublin en Belfast in Redbrid- ge bij Newry. De aanslag op de twee soldaten werd gepleegd bij de St.-Eugeniuska- thedraal in Creggan Street. Zij zaten in een kleine, niet als militair voer tuig herkenbare auto. WENEN, 1-4. Twee Poolse militai ren hebben donderdagmiddag een militair toestel gekaapt en zijn er mee, met hun onderweg „opgepikte" gezinnen, naar Oostenrijk gevlucht. Het vliegtuig landde tegen 14.00 uur in Wenen, met aan boprp^jaehalve de kapers acht inzittenden, zo liet de Oostenrijkse politie weten. BUENOS AIRES, 2-4. Verscheide ne Argentijnse bladen hebben vrij dagochtend bericht dat Argentijnse commando's donderdagnacht aan land zijn gegaan op de Falkland-eilanden en daar het vliegveld bij de hoofdplaats Stanley hebben bezet De nationale luchtvaartmaatschap pij „Aerolineas Argentinas" deelde mee dat zijn tot nader order de vluch ten op Londen heeft opgeschort Partij Duarte In politieke kringen in San Salva dor meent men dat niet tot een for mule kan worden gekomen zolang de christendemokratische partij van - nu nog - president José Napoleon Du- arte niet heeft laten weten of zij aan een regering wil deelnemen, waarbij zij de voorwaarden van rechts moet aksepteren, of in de oppositie zal gaan. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de christen-demokraten, die on danks de rechtse meerderheid toch de grootste partij vormen met 40 pro cent van de zetels (24), zich in de op positie terugtrekken en zullen toe zien hoe rechts gaat regeren. Het risiko, dat de vorming van een autoritaire regering inhoudt, met de mogelijkheid van een voortgezette onderdrukking en meer geweld is voor de Verenigde Staten te groot en Washington zal trachten de christen demokratische partij, eventueel op bepaalde voorwaarden, toch aan een regering te laten deelnemen, zo me nen waarnemers. Door het volk Zij leggen er de nadruk op dat de verkiezingen op aandringen van Washington zijn gehouden met het doel een regering te kunnen.instellen die door het Salvadoriaanse volk is gekozen. Er kan geen sprake van zijn de uitslag van de verkiezingen ter zij de te schuiven, maar met het oog op de toestand in El Salvador is het in de ogen van Washington onmogelijk een politieke stroming aan de kant te laten staan, die zondag de grootste partij werd. BONN/SAN SALVADOR/WAS HINGTON. De linkse guerrillabewe- gin in El Salvador is niet bereid tot onderhandelingen met de uiterst rechtse Arena-partij van Roberto d'Aubuisson, zo heeft de leider van het Salvadoriaanse verzet, Guiller- mo Ungo, donderdag in Bonn ver klaard. Ungo is in Bonn voor de tweedaagse bijeenkomst van de soci alistische internationale. TUNIS. De ministers van buiten landse zaken van de Arabische Liga hebben in een spoedzitting in Tunis de Verenigde Staten medeverant woordelijk gesteld voor de konflik- ten in de door Israël bezette gebieds delen. Zaterdag 3 en zondag 4 april Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter L. A. M. Bruel, ,,De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280, neemt waar voor dokter Flach, dokter Stenger en dokter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts A. Broere, Meekrabstr. 7 Brouwershaven, tel. (01119) 1588, neemt waar voor geheel Schou wen-Dui veland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Duiveland en Bruinisse. Zqster A. v. d. SebeMe.Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. v Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Iedere maartdag Bruinisse 1 Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uu-r. Renesse Dorpshuis. M'per Bewegen voor Ouderen. 16.00 t- 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Vrijdag 2 april Zierikzee Kleuterschool „De Speeldoos". Inle veren kleding voor kiriderkleding- beurs. 19.30 -21.30 uur. ISLAMABAD BEIROET BAG DAD MANAMA. Iran is zeker van overwinning in de oorlog met Irak en wil over vrede onderhandelen op ba sis van de Iraanse voorwaarden als Irak eerst al zijn troepen van Iraans grondgebied terugtrekt. AAAAAAAAAAA/IAAAAAAAA*#W De eindrekening LONDEN1-4. Een schatrij ke Arabier die in september 1979 in Londen in een tijds bestek van vier uur een vermo gen vergokte, heeft van een rechtbank de eindrekening van het avontuur aangeboden gekregen: 1.5 miljoen pond sterling. De Jordaanse zakenman Sje- hadeh Twal verspeelde op de bewuste avond ruim een mil joen pond. De rest van het nu vastgestelde bedrag bestaat uit renten en kosten van het geding. Maar de direktie van het ca sino moet maar zien hoe zij aan haar geld komt: zij had de man helemaal niet met ongedekte cheques op krediet mogen la ten meedoen. Twal heeft zich op het proces in Londen niet laten zien en het staat tmjieel east dat het verdrag tussen Groot-Brittan- nië en Jordanië voor de uitvoe ring van vonnissen in een ge ding over speelschulden, niet in werking gesteld zal worden. In Engeland heeft Twal geen geld waarop beslag gelegd zou kunnen uijpden en de man heeft zich sinds zijn ..dolle avond" niet meer in het land laten zien. Voor de rechtbank had zijn raadsman het verhaal dat hij te ziek was om Amman uit te kunnen. BRUSSEL, 1-4. De Europese kommissie heeft de raad van ministers van landbouw van de lidstaten donderdag voorgesteld de landbouwprijzen voor het oogstjaar '82-'83, dat officieel donderdag begon, met gemiddeld één a twee procent meer te verhogen dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Twee maanden geleden, toen de Europese kommissie haar oorspronkelijke voorstellen deed, kwam zij uit op een gemiddelde verhoging van de land bouwprijzen met 9 procent. Dit tussenvoorstel dat de kommissie in de nacht van woensdag op donderdag heeft uitgewerkt, ligt nu op tafel bij de minister raad. De verwachting in Brussel is dat de ministers van landbouw er vandaag en morgen niet zullen uitkomen. Gedurende de eerste gespreksron de bleken de tegenstellingen nog steeds veel te groot. Vooral het Ver enigd Koninkrijk dat reeds moeite had met de globale prijsverhoging van 9 procent, zou ernstige bezwaren hebben tegen dit voorstel. De kommissie stelt voor vlees, melk en graan met anderhalf procent extra te verhogen. De prijs van voe- dergraan zou slechts met één procent meer omhoog mogen gaan. Dit bete kent dat melk, rund-, varkens- en schapenvlees 10,5 procent meer gaan opbrengen. Heffing melkproduktie De heffing op de melkproduktie wordt door de kommissie gehand haafd op 2,5 procent en op anderhalf procent voor de eerste 60.000 liter. Voor de Middellandse Zee-produkten zoals wijn, fruit en groenten, olijfolie en rijst wil de kommissie 2 procent aan de reeds gedane prijsvoorstellen toevoegen. Rijst bijvoorbeeld zou, in dien de ministerraad zich akkoord verklaart, met 12 procent in prijs worden verhoogd. De groene Franse franc (groene koersen zijn ingesteld om de ver schillen in wisselkoersen aan de grenzen op te vangenHal volgens de kommissie met 1.8 procent gedevalu eerd moeten worden, de Italiaanse li re met 3,6 procent, de Deense kroon met 3 procent en de Griekse drachme met 1 procent. Voor al deze landen vervallen dan de bestaande MCB's (monetair com penserende bedragen), terwijl de de valuatie van de landbouwmunten een bijkomende verhoging van de landbouwprijzen oplevert. Nederlandse gulden Voor de Westduitse mark, de Ne derlandse gulden en het Britse pond wil de kommissie een koerskorrektie naar beneden doorvoeren. Dat zou tot gevolg hebben dat de stijging van de landbouwprijs in West-Duitsland met 4 procent beneden het Europees gemiddelde blijft, in Nederland met 3 procent en in het Verenigd Konink rijk met 2,5 procent. In kringen van de kommissie vreest men dat juist uit deze hoek de meeste oppositie tegen deze ver nieuwde voorstellen zal komen. Volgens de Europese kommissie zouden ook deze aangepaste voorstel len dit jaar geen extra uitgaven voor de gemeenschap met zich meebren gen. Ook in 1983 zullen de uitgaven minder snel toenemen dan de in komsten van de gemeenschap, zo zegt het dagelijks bestuur van de E.G. LONDEN. De onderzeeboot, die zondag in internationale wateren niet ver van Schotland is gesigna leerd, blijkt een Russische te zijn. Dit heeft de Engelse marine donderdag meegedeeld. Foyer Mondragon. Ziejook: „Aria voor een atleet". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Haamstede „De Graaf van Haamstede". Verga dering varkenshoudersvereniging „De Opgaande Zon". 19.30 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Muziek- en zangavond, „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichtings avond brand wonden. Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 3 april Zierikzee Kleuterschool „De Speeldoos". Zo- merbeurs voor kinderkleding. 10.00 - 12.00 uur. Speeltuin Meester Breetvelt. Ope ning. 14.00 uur. Concertzaal. Film: „Enter the ninja", 20.00 uur, 16 jaar. Oosterland Dorpshuis „De Oosterhof". Puzzelrit P.J.Z. Schou wen-Dui veland. 19.30 uur. Zondag 4 april Zierikzee Concertzaal. Film: „Enter the Ninja", 20.00 uur, 16 jaar. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Bwgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis." Stichting Samen levingsopbouw. 19.30 uur. Dinsdag 6 april Zierikzee Kleuterschool „de Woelwaters". Kijkavond. 18.00 - 20.00 uur. Haamstede Zaal Geref. Kerk. Afd. Ver. v. Huis vrouwen en afd. Noordwelle Platte landsvrouwenbond. 19.30 uur. Woensdag 7 april Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Dick de Ko ning speelt lichte- en serieuze muziek op gitaar. 20.30 uur. Donderdag 8 april Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas weds trijden. 20.00 uur. Zaterdag 10 april Nieuwerkerk Kerk Ger. Gemeente, Molenstraat. Zangavond. 20.00 uur. Zondag 11 april Zierikzee R.K.-kerk. Interkerkelijke Paas- zangdienst. 17.00 uur. Dinsdag 13 april Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 15 april Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 16 april Zierikzee Concertzaal. Donateurskoncert „Kunst en Eer". 20.00 uur. Westenschouwen Restaurant „Westenschouwens Wel varen". Voorjaarsvergadering „WV Burgh-Haamstede". 20.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Laatste vergadering „De Koppeling". 20.00 uur. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Nu, aan de wand van de kamer hang je geen kalenderplaatjes. Dat is duidelijk; 't moet een beetje lijken en een beetje kunstig zijn en enkele por tretten mogenGeen hele reeks fa milieleden natuurlijk, maar - als ge zegd - enkele en dan kom je wel snel terecht bij de oma's. Van de ene oma waren wel enkele foto's, maar daar staat ze zo triest op en ook zo flauwtjes. Het zijn feitelijk geelbruine oude plaatjes en die kon den echt niet dienen, al is een ijverige hobyist er wel eens mee aan het stoei en geweest. Voorjaar en ,,dus\' spul len opruimen en wat komt uit een (verrukkelijke) oude doos teI voor schijn: een fotootje van orria. Ja, wacht even geen iets-lij kefid-for- maat-foto of een pasfoto, malar een z.g.n. ,,tiptopje". Ik kende het woord tevoren niet, maar nu ,,dus" wel. Een tip-topje is niet veel groter dhn een menselijke duimnagel en zo'n plaatje aan de wand zegt uiteraard niet veel. Let echter op de voortgang ban de fotografische techniek. Niemand hoop ik pijn te doen met de medede ling, dat aan de Amsterdamse Over toom een studio is gevestigd, hele maal gespecialiseerd in de bezigheid van iets super-kleins en onogelijks iets groots en moois te maken, 't Kost smakken geld, maar met een oma foto moet je niet schriel doen. Het tiptopje is tijdelijk naar Amsterdam verhuisd en ..per vriendelijke gele genheid" kwam wat later in de tijd een grote enveloppe, met oma. er in, bij wijze van spreken. Kijk, als verbazing nog echt kan wezen in dit lakonieke leven, dan was hiervan ditmaal sprake. Oma was van niets tot een prachtig for maat uitvergroot en 't was alsof de foto gisteren was gemaakt. Een oude oom had destijds een leijk plaatje in een prachtige oude lijst en zonder morele druk op de (goede) man uit te oefenen, is die lijst toch verwisseld van bezitter en 't laat zich radenoma paste er precies in. Natuurlijk is er ooit nog een oma geweest. Daar bestond wél een goede foto van en aangezien de oude oom (zie boven) nog een ander lelijk oud plaatje in een zwarte antieke lijst had, kon oma II, ook een passende encadering krijgen. 't Bijzondere van oma II fis. dat ze een beetje met vertrokken gezicht op de plaat is gekomen. Dat had zijn oorzaak. De foto werd ger\iaakt bij het uitbreken van Wereldoorlog I. Het goede mens hoorde het slechte meutes van de fotograaf in het ate lier. Ze schrok daar zo Ontzettend van dat ze bijna haar gezicht niet meer in de plooi kon houden en zo is ze op de gevoelige plaat vastgelegd. Prachtig die twee oude mensjes aan de muur. Hun ogen kijken altijd de kamer in, maar hebben heel ande re dingen gezien dan de onze. Op een verre en toch dichtbije manier zijn ze er altijd bij. Dat maakt altijd wel emoties los; verbazing over het won der der fotografie, over die myste rieuze lijn. die terugloopt in de tijd en natuurlijk vooral aan de vergan kelijkheid van dingen en mensen. SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2