KWALITEIT! PRIJS! Tuincentrum Renesse f Rabobank S GEMEENTE WESTERSCHOUWEN JONGE DAME FA. WILBRINK ÉaL/v^v Jan C. Hogendoorn jr. 01116-1563 Alles voor de wielersport HAN STEENLAND RABOBANK SCHOUWEN een bril doet veel... P. BOER ZIERIKZEESCHE ORANJEVERENIGING HINDERWET AKTIEWEEK - VELE AANBIEDINGEN Wielersport Tijdelijke krachten Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland 12 Wij vragen op korte termijn een 17-18 jaar) Die ons wil helpen in onze wol- en hand werkzaak. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zelf graag breit en haakt. Melkmarkt 3 - Zierikzee Telefoon 01110-2782 Op dinsdag 20 april a.s. wordt de Algemene Leden vergadering gehouden. Aanvang: 20.00 uur in het „Huis van Nassau", Lange Nobelstraat 2 te Zierik zee. AGENDA: 1. Opening voorzitter. 2. Mededelingen en verslag van het afgelopen jaar. 3. Verslag van de penningmeester. 4. Bespreking programma Koninginnedag 1982. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Het Bestuur T. SIMMERS, secretaris Werckendetstraat 2 Telefoon 3392 Buro voor Architectuur Renesse - Kortgene Voor al uw ontwerp c.q. tekenwerk, hinderwet, taxaties, expertises, berekeningen. Billijk honorarium volgens arch. N.P.A. Uw bouwkundig intermediair. Corr.-adres P.B. 35 4484 ZG Kortgene De Konfu's zijn niet meer weg te denken uit het modebeeld. Prettig dragend en de uni-kleuren zijn overal makkelijk mee te kombineren. Maten 30-41. VISSTRAAT 6 DE schoenzaak voor UW voeten ZIERIKZEE OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 5 en 10 maart 1982 bij hen aanvragen voor een vergunning inge volge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. W. P. de Vrieze te Burgh-Haamstede, voor een landbouwbedrijf, gelegen aan de Luchtenburgse- weg te Burgh-Haamstede; 2. J. M. van Kouteren te Renesse, voor een autoslo perij gelegen aan het Stoofwekken 2 te Renesse. De aanvragen en andere ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 2 mei 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 5, 19 en 26 april 1982 en dinsdag 13 april 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 2 mei 1982 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor boven genoemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij. vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zijn voornemens zijn om op de aanvragen voor een vergunning inge volge de Hinderwet van: 1. P. J. van Damme te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteeltbedrijf en camping, ge legen aan het Groenewoudswegje 18 te Burgh- Haamstede; 2. M. J. Krijnse Locker te Renesse, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een winkel, gelegen aan de Lange Reke 5 te Renesse; 3. Krijnse Locker te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een winkel, gelegen aan de Lageweg 25 te Burgh- Haamstede; 4. M. J. Krijnse Locker te Renesse, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een winkel, gelegen aan de Steenweg 16 te Burgh-Haamstede; 5. M. J. Krijnse Locker te Renesse, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een winkel, gelegen aan de Ring 17 te Burgh- Haamstede; 6. A. J. van Oeveren te Ellemeet, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Kuijer- damseweg 9 te Ellemeet; 7. J. van Tiggele te Ellemeet, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Kuijerdamse- weg 7 te Ellemeet; 8. G. Coense te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Koetenisseweg 5 te Noordwelle; 9. Gebr. van de Zande t'ë Burgh-Haamstede, voor lJ) B het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd landbouwbedrijf, gele gen aan de Lageweg 1 te Burgh-Haamstede; 10. Katendrechtse Vereniging te Rotterdam, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van 2 propaangastanks, gelegen aan de A. v. d. Weijdeweg 3 te Burgh-Haamstede; 11. J. L. Hanse te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Steursweg 2 te Burgh-Haamstede; 12. Gebr. Beije te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd landbouwbedrijf, gele gen aan de Hogezoom 86 te Burgh-Haamstede; 13. J. C. den Boer te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Steursweg 9 te Burgh-Haamstede; 14. M. O. Hanse te Burgh-Haamstede, voor het oprichten; in werking brengen en in werking houden van een gemengd landbouwbedrijf, gele gen aan de Hogezoom 63 te Burgh-Haamstede; 15. J. W. Hart te Burgh-Haamstede, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Seroos- kerkseweg 12 te Burgh-Haamstede; 16. C. W. Kooman te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en aardappel- handel, gelegen aan de Meeldijk 4 te Burgh- Haamstede; 17. A. Verseput te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een camping, gelegen aan de Hoogenboomlaan 38 te Renesse; 18. J. A. Dalebout te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteeltbedrijf, gelegen aan het Groenoordswegje 1 te Burgh-Haamstede; 19. A. C. Hanse te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Lockershofweg 4 te Noordwelle; 20. M. O. Hanse te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werkinjj brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Koudekerkseweg 8 te Burgh-Haamstede; 21. Camping Wilhelminahoeve te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een camping, gelegen aan de Hoogen boomlaan 40 te Renesse; positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikkingen, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inza ge en wel van 2 april tot 16 april 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 5 april en dinsdag 13 april 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvragen en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijker wijs niet in staat is geweest, kunnen tot 16 april 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanlei ding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te ma ken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. C. Gelet op artikel 31 van Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage gelegde voorwaarden, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 30 maart 1982 vergunningen zijn verleend inge volge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvra gen van:; 1. B. J. Kloosterman, Serooskerkseweg 15 te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf, gelegen aan de Serooskerkseweg 15 te Serooskerke; 2. B. J. Kloosterman, Serooskerkseweg 15 te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land- bouwloods, gelegen aan de Wellandweg 2 te Noordwelle; 3. P. Hanse, Stoofweg 60 te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Stoofweg 60 te Noordwelle; 4. Julianahoeve b.v., Hoogenboomlaan 42 te Renes se, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een camping, gelegen aan de Hoogenboomlaan 42 te Renesse; 5. L. D. Kik, Ring 15 te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een winkel met verkoop en opslag van vuurwerk, gelegen aan de Ring 15 te Burgh- Haamstede; 6. L. Dijkman, Weeldeweg 1 te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een winkel met verkoop en opslag van vuurwerk, gelegen aan de Weeldeweg 1 te Burgh-Haamstede; 7. A. Leeuwe, Zuidwelleweg 2 te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteeltbedrijf, gelegen aan de Zuidwelleweg 2 te Noordwelle; 8. A. JV.Padmos, Kooymansweg 8 te Noordwelle, vdór "hét oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gele» gen aan de Kooymansweg 8 te Noordwelle; 9. J. C. de Feiter, Burghse Ring 24 te Burgh- Haamstede, voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een electromotor voor een beregeningsinstallatie en een berging met opslag van bestrijdingsmiddelen, gelegen aan de Dreef 21 te Burgh-Haamstede. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 2 mei 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 iuur tot 16.30 uur en op maandag 5, 19 en 26 april 1982 en op dinsdag 13 april 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden in gesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren ,in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig ar tikel 60a van de Wet op de Raad van State een ver zoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van Sta te, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De be schikking wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 2 april 1982 SCHAARHEK gedompeld voor een ka rakteristieke afrastering van uw tuin, 60x250 cm f 17gs BLAD- EN GAZONHARK 50 cm breed met 22 veerkrachtige stalen tanden incl. steel van 18,50 voor x a o cn T IO,OU PLASTICALL TUINVIJVERS, polyester versterkt met glasvezel, onvervormbaar en weerbestendig, 10 jaar garantie, vele modellen. KAAPSE VIOOLTJES, gezellig mandje met bloeiende plantjes g g^ Bij aankoop van 5 zakjes kruidenzaad tijdelijk het KLEINE KRUIDENBOEK boordevol informatie over kook- en ge neeskunde gratis BRILL HANDMAAIER, maalbreedte 33 cm, snijlengte traploos instelbaar van f 178,-voor x a ar\ T 149,- Diverse aanbiedingen KAMERPLANTEN o.a. Yucca, ficus, philodendron. Die prachtige BLOEM- HEESTERS op elke grond soort: kornoelje, weigelia, jasmijn, samen g g^ ocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc w.o. BROEKEN SHIRTS SOKKEN SCHOENEN PETTEN VALHELMEN HANDSCHOENEN ZWEETHEMDEN STUURLINT RUGTASSEN SPIER EN MASSAGE-OLIE enz. enz. vindt u bij: Dreischor - Telefoon 01112-1496 booooooooooooeoooooooooooooooooccooooooocj 5 5 De Rabobank „Schouwen" vraagt in verband met het komende seizoen enkele (m of vr) Periode Kantoor 1x14 juni- 3 september Renesse 1x21 juni- 3 september Renesse 1x28 juni- 3 september Renesse 1x 7 juni- 3 september Renesse 1x12 juli-10 september(parttime) Renesse 1x12 juli- 3 september Haamstede/ Renesse 1x12 juli- 3 september(parttime)Br.haven - Typevaardigheid en accuraat kunnen werken zijn vereist. - Gewenste leeftijd: 17 a 23 jaar. 'M Als u belangstelling heeft, verzoeken wij u uw sollicitatiebrief vóór 10 april a.s. te zen den aan de direkteur van de Rabobank, Post bus 20, 4325 ZG Renesse. geld en goede raad In verband met GOEDE VRIJDAG zullen op VRIJ DAG 9 april 1982 GEEN afvalstoffen worden opge haald, doch in plaats daarvan zoals hieronder is ver meld: WOENSDAG 7 april 1982 - Wijk 5.2 A - DREISCHOR DONDERDAG 8 april 1982 - Wijk 5.1 A-B-C - OUWERKERK - NIEU- WERKERK DONDERDAG 8 april 1982 - Wijk 5.5 A-B-C - BUITENWIJKEN OU WERKERK - NIEUWERKERK - DREISCHOR De vuilverwerkingsplaats aan de Hoosjesweg zal op VRIJDAG 9 april 1982 normaal voor het storteh van afval geopend zijn. De directeur. OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten Q.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13