MM Bruse raad bakkeleide over de „Prijsknijper" ittHt Corneliastichting wordt appartementengebouw voor 1- en 2 persoons huishoudens DE ZIERIKZEESCHE COURANT Unieke leefgemeenschap Vier voor, drie tegen: Langdurig debat over supermarkt De landbouw voorstellen pa ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 2 april 1982 138ste jaargang Nr. 23092 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer Supermarkt wordt kantoor „Beter Wonen'' ZIERIKZEE, 1-4. Woningbouwvereniging Beter Wo nen en het bestuur van de Corneliastichting hebben in principe overeenstemming bereikt over de bestemming van het gebouw van de Corneliastichting, wanneer de bewoners van dit pand - waarschijnlijk in 1985 - het nieuwe onderkomen hebben betrokken aan de Emil Sandströmweg. De Corneliastichting zal geschikt worden gemaakt voor 1 - en 2 persoons huishoudens. Het worden dus flatjes voor jong en oud, die gezamelijk in een „historisch pand" gaan wonen in het hartje van Zierikzee, hetgeen toch uniek te noemen is. Tijdens een persconferentie in de Corneliastichting werden de plannen duidelijk uiteen gezet Gedeputeerde A. L. van Geesbergen, voorzitter van het bestuur de Corneliastichting, licht te toe dat oorspronkelijk gedacht werd het huis in de toekomst door bejaarden te laten bewonen. Inmiddels waren de nieuwplannen voor „Ons Huis" en „Irene" al in een vergevorderd stadium, zodat naar een nieuwe bestemming moest worden gezocht stichting zal dus een unieke leefge meenschap worden, waarbij wel voor op staat dat beide partijen aan bepaal de spelregels zijn gebonden wil het projekt slagen. Beperking „Voor de jeugd kan dit een beper king inhouden" aldus de heer van Geesbergen. „Het moeten geen jonge mensen zijn die bij wijze van spreken van de nacht een dag willen maken. Die horen daar niet Thuis". Inmiddels staat ai vast dat enkele verpleegkundigden die in de nieuwe Corneliastichting komen te werken, een aantal appartementen gaan bewo nen. „Hoeveel dat er zijn is niet be kend". In het nieuwe verzorgingste huis zal de afdeling voor demente be jaarden aanzienlijk worden uitgebreid en zodoende zal ook het personeels aantal toenemen. In totaal zullen rond de 150 fulltimers in de nieuwe Corne liastichting gaan werken". Aldus di- rekteur Corneliastichtingde heer A. Schouw. Wanneer met de verbouwing kan worden begonnen, is natuurlijk af hankelijk van het gereed komen van het nieuwe huis. Verder deelde direk- teur Beter Wonen, ing. Ph. H. van Doorne mee, dat de woningbouwver eniging zal proberen de subsidie re gelingen (o.a. overheid) optimaal te benutten. De voorbereidingen worden ver- ZIERIKZEE. Het verpleegtehuis „Corneliastichting", straks een appartementengebouw voor één- en twee persoons huishoudens. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Beschermd wonen In samenwerking met de woning bouwvereniging werd besloten het ge bouw in te richten ten behoeve van beschermd wonen. Dit houdt in dat er in de Corneliastichting gezamenlijke voorzieningen worden aangebracht zoals centrale verwarming, lift, was serette etc. Plannen die overigens nog niet definitief zijn. De kale huur zal F 300,00 gaan bedragen en daar komen dan nog service kosten bij voor deze genoem de extra voorzieningen. Verder zal er een beheerder worden aangesteld door Beter Wonen die o.a. zorgt voor netheid binnen het gebouw, toezicht op technische installatie rust etc. In totaal zullen 42 „units" worden gere aliseerd. Zowel ouderen als jongelui kunnen in de toekomst in aanmerking komen voor zo'n appartement en de Cornelia- Advertentie PENTAX-WEEK van 6 april t/m 10 april bij IMJ foto het» noemen Korte Sint Janstraat 4 Zierikzee Telefoon 01110-2048 BRUINISSE, 1-4. Inderdaad: er stroomde heel wat wa ter door het Zijpe, voor de grootste hobbel in de raads vergadering van de Bruse raad genomen kon worden! Ruim een uur debatteren hadden de raadsleden nodig, voor voorzitter T. C. Hekman agendapunt negen kon be krachtigen: Bruinisse krijgt een grote supermarkt, on danks bezwaren van C.D.A. en S.G.P., welke drie leden tegen stemden. Als eerste vertolkte de nestor van de raadsleden het standpunt van de S.G.P. Van de Bos ging er al vast maar vanuit, dat de nieuwe vestiging van de heer Veldhuizen niet de voorgestelde 819 m2, maar inklusief kelder en uitbrei ding 1150 m2 zal gaan bedragen, tesamen een vierde deel in oppervlakte van het hele Bruse winkelbestand. ,,Als we dit zo bezien, dan moeten we verwachten dat'meerdere win kels de genadeslag zullen ontvangen", aldus Van de Bos. ,,We waren blij dat de schuur van Kik gesloopt werd en de laatste schuur uit de dorpskom verdween. De bouw van een supermarkt betekent wéér een schuur, in moderne vorm, en is een aanfluiting voor ons dorp". BRUINISSE, 2-4. Donderdagavond tijdens de ouderavond van de openbare lagere school „De Meerpaal", in het dorphuis van Bruinisse, zetten leerlingen van de school hun beste beentje voor. Ze voerden een toneelstukje op: „Doornroosje" en een muzikaal spel Zeg 's A aa..Nn de pauze hield de heer M. A. Witzenburg een praatje over de lopende schoolzaken. Op de foto: leerlingen in aktie Angst had Van de Bos ook, dat de nieuwe winkel het niet zal kunnen bolwerken. Verder sprak de S.G.P.- woordvoerder over ,,een afbraak van het bestaande winkelbestand, het niet verantwoordelijk willen zijn voor het faillissement van de Bruse middenstand", en stelde woning bouw voor op het onderhavige per ceel. Tot slot van zijn betoog zei Van de Bos het „een kwalijke 1 april-grap te vinden". Vragen C.D.A.-er H. Schot deelde de me ning van het kollege over morele ver plichtingen tegenover Veldhuizen niet, en kwam vervolgens tot eenzelf de oppervlakte van de nieuwe super markt als Van de Bos: 1150 m2. Vra gen had Schot voldoende aan het kol lege. Een enkele: „Blijven de par keerplaatsen voor restaurant Storm beschikbaar? Zal de service in de hui dige winkels niet achteruit gaan?" „Wanneer de koopkracht vermin dert, welke zaak moet dan eerst gaan sluiten? Wat denkt het kollege te doen als nog meer bedrijfspanden in de kom van Bru worden dichtgespij kerd? Beschilderen met bomen soms? Had het niet beter geweest de riante schuur van de vorige eigenaar te la ten staan?" Tot zover de bezwaren van het C.D.A. Leegloop De heer M. Verspoor toonde zich een duidelijk voorstander van de nieuwe vestiging, maar plaatste egp paar kanttekeningen bij het kollege- voorstel. Zo vond hij. dat de midden- standsverenigiing als veréniging moet praten, en niet als een aantal zelfstandige winkeliers. „Indien de middenstand een voorstander is van kleine winkeltjes in het centrum, waarom doen ze dan niets tegen leeg loop? We missen bij de vereniging een eigen beleid", was de mening van het Algemeen Belang. Voorts sprak Verspoor van een „publiekstrekker, die het dorp zal verfraaien". P.v.d.A.: voor „Het is nagenoeg hetzelfde verhaal als Verspoor al heeft gedaan, met een paar kleine toevoegingen", begon de heer Bal het standpunt van de P.v.d.A. te vertolken. Bal liet er geen twijfel over bestaan, dat deze partij ook voor de vestiging van de super markt is. Hij hekelde het beleid van de middenstandsvereniging, die eerst eens dc hand in eigen boezem moet steken: verbouwingen worden door bedrijven van buiten Bru uitge voerd, en er zijn zaken, die het te ver kopen brood uit Oosterland laten ko- heer M. Meeuwsen (C.D.A.) terugge kaatst door te zeggen dat „de meeste of velen van ons gaan ook kopen in Nieuwerkerk en elders. Een beschul diging aan de middenstand is hier niet op z'n plaats, het is gewoon een normale zaak". Groot bezwaar vond Meeuwsen, dat „deze man een enor me bevoorrechte positie krijgt met hulp van de gemeente: de gemeente helpt hem op het paard en daar heb ik ernstige bezwaren tegen", aldus Meeuwsen. Vervolg pag. 5 Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9 (bi| opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 10, Vi Spaarbiljetten t/m 10 NÜTSSPAABBAIMK ZIERIKZEE S 'o Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 WASHINGTON. Sowjet-leider Brezjnjev heeft wellicht een beroerte gehad en zal weken in het ziekenhuis blijven, daar zijn gezond heidstoestand tijdens zijn jongste reis „ernstig is achteruitgegaan". BRUSSEL, 1-4. De Nederlandse minister van landbouw, drs. Jan dc Koning, heeft bezwaren tegen de nieuwe voorstellen die de E.G.- kommissie donderdagochtend in de Europese landbouwraad op tafel ge legd heeft voor de verhoging van de landbouwprijzen in het seizoen 1982/83. De bewindsman noemde die voorstellen „onevenwichtig" en „ckonomisch bedenkelijk" omdat, zo zei hij, er aanzienlijke prijsverho gingen in worden voorgesteld voor produkten waarvan de afzet toch al grote bezwaren ondervindt. De Europese landbouwkommissa- ris, de Deen Poul Dalsagcr, kwam donderdagochtend vrij onverwacht met het voorstel de Europese land bouwprijzen in het komende seizoen niet met gemiddeld 9 maar inct ge middeld 11 procent te verhogen. Dal sagcr wordt verweten, niet alleen door ministers in de landbouwraad, maar ook door medeleden van de Eu ropese kommissie, dat hij veel te vroeg met een kompromisvoorstel uit de bus is gekomen en dat hij met zijn nieuwe voorstel „te hoog in dc boom zit". Advertentie (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het verwijt van Bal werd door de Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. WW»A#VSAAA*V»AAAAAAAAA#»y i Wie grofheid wil vermijden, 1 kan zich redden met vleierij. BIJ.** Verwachting tot zaterdagavond: Zonnige perioden Vannacht enkele mistbanken en mi nimumtemperatuur rond 5 graden; overdag droog en perioden met zon; middagtemperatuur van 9 graden aan zee tot 14 graden in het binnen land; wind draaiend naar west en toenemend tot matig. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 6 april: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 107©. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuid 3 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkr.: zuid 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 207©. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 3 april Zon op 7.11, onder 20.16 Maan op 14.15, onder 5.28 4 april Zon op 7.09, onder 20.18 Maan op 15.31, onder 6.03 5 april Zon op 7.07, onder 20.20 Maan op 16.47, onder 6.30 Volle Maan: 8 april (12.18) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laag water 3 april 11.52 - 5.11 18.03 4 april 0.20 13.18 6.31 19.19 5 april 1.35 14.32 7.45 20.17 Doodtij: 3 april HET WEEROVERZICHT DE BILT, 2-4. Het K.N.M.l. deelt mede: Het is morgen droog en zonnig. De temperatuur loopt in de middag op tot circa 15 graden. Aan de kust is het wat koeler met een temperatuur van ongeveer 10 graden. Vanuit Spanje dringt een hoge- drukgebied op naar Frankrijk. De kem ervan ligt zaterdag rond het middaguur in de buurt van Parijs. Dit heeft een gunstige invloed op het weer in ons land. Wel waait er een westelijke wind die een sterke stijging van de tempe ratuur tegengaat. Zondag en in het begin van de week wordt het hoge- drukgebied boven Duitsland ver wacht. Er stroomt dan warme lucht uit het Alpengebied naar ons land.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1