ZIN IN AF WISSELING? DEN HAAG IS OP ZOEK NAAR VERSTERKING. BEL: 070-102244/45 HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Iran schijnt overwinningen te boeken in oorlog tegen Irak Twijfels over beleid en nut partiële leerplicht Christen-democraten niet aan de bak in El Salvador Ruzie in Gandhi-familie Suriname heeft regering Suriname heeft het politiek en ekonomisch moeilijk Dode door heroïne De lang verzuimers De werkloze jonge verpleegkundigen Benzine goedkoper, stookolie duurder De Slavenburg- bankkraak De „glas- diskussie" Zeeland kreeg toestemming voor nieuwe dubbeldeksveerpont ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1 april 1982 Nr. 23091 9 TEHERAN/BEIROET, 31-3. Irak heeft bekendge maakt dat het zijn vierde leger terugtrekt van het front in de oorlog met Iran wegens „strategische" redenen. President Saddam Hoessein zei volgens het officiële Iraakse persbureau Ina dat dit zou worden uitgelegd als een teken van zwakte, maar dat het een reor ganisatie betrof van eenheden die erin waren geslaagd de aanvallen van de „vijand" af te slaan. Iran lanceerde anderhalve week het zogenoemde „Faht" (overwin ning) offensief en dinsdag even na mindernacht een in de woorden van Radio Teheran „algemeen slotoffen- sief op alle fronten". Ondanks de sussende woorden van Iraaks president komen er steeds meer aanwijzingen dat Irak momen teel aan de verliezende hand is. Al lereerst toonde Bagdad zich de afge lopen weken meer bereid tot onder handelen dan tevoren. Onder bepaal de garanties wilde Irak zelfs zijn le gers terugtrekken van Iraans grond gebied. WILLEMSTAD. De Nederlandse minister van defensie, mr. Van Mier- lo is dit weekeinde op Curacao aan gekomen voor een oriëntatiebezoek aan Curacao en Aruba. SAN SALVADOR, 31-3. De vijf rechtse partijen in El Salvador die hebben meegedaan aan de verkiezin gen, gaan samen een „regering van nationale eenheid" vormen. Dit heb ben zij dinsdagmiddag in een mani fest bekendgemaak. De nieuwe rege ring zal alle hervormingen die de burgerlijke-militaire regering van president Duate de afgelopen twee jaar uitvoerde, voortzetten. Zij is ge kant tegen het communisme en het „communitarisme", een gematigde regeringvorm die Duarte's Christen- demokratische partij heeft bepleit. NEW DELHI, 31-3. Maneka Gandhi heeft gezegd dat zij „uit het huis ge gooid" werd van haar schoonmoeder, premier Indira Gandhi, en dat zij de nacht doorbracht in een hotel. De 25-jarige Maneka Gandhi is de weduwe van de jongste zoon van me vrouw Gandhi, Sanjay. De ruzie ontstond doordat Maneka zondag een politiek kongres opende dat door mevrouw Gandhi werd af gewezen als „Anti-partij" en „tegen ons, vooral tegen mij". Buitenlandse journalisten Buitenlandse journalisten die op uitnodiging van het bewind in Tehe ran maandag en dinsdag het front.be- zochten konstateerden dat Iran met zijn Faht-offensief belangrijke voor uitgang boekte. Bij Dezfoel in decen trale sektor van het zuidelijke fornt was het Iraanse leger volgens hen tientallen kilometers opgerukt in de richting van de grens met Irak. „flitsen" uit het buitenland BEIROET. De leider van de Pa lestijnse bevrijdingsbeweging PLO, Jasser Arafat, heeft verklaard dat hij niet de Palestijnse protestakties in de door Israëlische bezette gebie den leidt. PARAMARIBO, 31-3. De nieuwe Surinaamse regering die woensdag wordt geïnstalleerd, komt behalve voor politieke ook voor zware ekono mische problemen te staan. De over heidsfinanciën en de lopende reke ning van de betalingsbalans blijken volgens het onlangs verschenen ver slag van de Surinaamse Centrale Bank in snel tempo te verslechteren.' Niet spugen PEKING, 31-3. Spuug niet op straat, wees beleefd en behulp zaam en let op de nieuwe ver keersregels. Een greep uit de oproepen die in maar aan de inwoners van Peking zijn ge daan in het kader van de maand van de vijf deugden". Wie spuugt gaat onverwijld op de bon. Wie met zijn fiets zoals vroeger over de straat zig-zagt moet betalen. En wie doet of er geen zebra's zijn kan ook een derde van zijn dagloon aan de toesnellende agent afstaan. Het is niet de bedoeling dat de Chinezen het in april niet zo nauw meer nemen, want de Chinese leiders willen met de ze campagne voor meer hygië ne en netheid proberen een al gemene socialistische bescha ving" op te bouwen. PARAMARIBO, 31-3. De nieuwe Surinaamse regering die woensdag werd geïnstalleerd, komt behalve voor politieke ook voor zware ekono mische problemen te staan. De overheidsfinanciën en de lopen de rekening van de betalingsbalans blijken volgens het onlangs versche nen verslag van de Surinaamse Cen trale Bank in hoog tempo te verslech teren. Belangrijkste oorzaak is de in eenstoring van de internationale alu- Advertentie miniummarkt. Dit als gevolg van de wereldrecessie, de toegenomen kon- kurrentie en het gebruik van bepaald plastics als vervanging van alumini um. Suriname is zoals veel andere landen in de derde wereld nog steeds voornamelijk een grondstoffenleve- rancier en dus uitermate gevoelig voor fluktuaties op de markt van bauxiet (de grondstof voor alumini um) en aluminium. Het overheids budget is voor een derde van de in komsten afhankelijke van op brengsten van bauxietwinning en aluminiumproduktie. Het Amerikaanse blad „Wahsing- ton Post" haalde dinsdag berichten aan van de Amerikaanse inlichtin gendienst CIA volgens welke de in vasiemacht van Irak op instorten staat. Een woordvoerder van het Ameri kaanse minister van defensie ver klaarde dinsdag dat hij niets had ge hoord over een mogelijke Iraakse ne derlaag. Hij zei wel dat Iran het over het geheel genomen beter doen in de oorlog. SAO PAULO, BRAZILIË. In de ge vangenis in de Braziliaanse stad Sao Paulo waar maandag bij een opstand 16 meensen omkwamen, braken dins dag opnieuw moeilijkheden uit. WARSCHAU. Het zal nog wel drie of vier jaar duren voordat de in dustriële produktie van Polen weel de omvang heeft bereikt van voor het begin van de politieke ontwikkelin gen die tot de huidige ekonomische krisis hebben geleid. LONDEN/BUENOS AIRES. Groot-Brittannië neemt het geschil met Argentinië over de Falkland- eilanden hoog op, maar wil het langs diplomatieke weg uit de weg ruimen. DACCA. Het nieuwe militaire be wind van Bangladesh wil smokkel en belastingontduiking in het ver- -volg met de doodstraf vergelden. De nieuwe president Chowdury zie voor de televisie dat hij hard zou optreden tegen „korrupte en oneerlijke men sen". BERLIJN/WARSCHAU. De DDR en Polen wijzen de „inmenging" van de Verenigde Staten en de ande re Navo-landen in de binnenlandse aangelegenheden van Polen van de hand. OOST-BERLIJN. Polen en Oost- Duitsland hebben besloten tot in dustriële samenwerking om de ge volgen van de westerse ekonomische sankties tegen het militaire bewind in Warschau te verzachten. LIMOGES. De politie heeft dins dag meegedeeld dat de ontploffing in de Trans-Europa-Express Parijs-Tou- louse maandagavond werd veroor zaakt door een krachtige explosieve lading in de bagage-afdeling van de trein. MOSKOU. Een Amerikaanse tele visie-journaliste heeft dinsdag mee gedeeld dat zij zondag toen zij een privé-bezoek bracht aan Joodse vrie- nen in Kiev, werd aangevallen en be roofd werd. Zij zei dat de aanval mo gelijk door officiers was georgani seerd. SAN SALVADOR. In de Salvado- riaanse hoofdstad San Salvador is als gevolg van vier bomexplosies dinsdagmorgen de stroom uitgeval len, zo is van goedingelichte brond vernomen. BELGRADO. De Russische mi nister van buitenlandse zaken, An- drej Gromyko brengt van 4 tot 6 april een „officieel vriendschapsbezoek" aan Joegoslavië. Hij zal er spreken met de fungerende president Sergej Kraigher en zijn ambtgenoot Josip Vrhovec. WEST-BERLIJN. Fritz Eberhard, verzetsleider tegen Adolf Hitler en mede-opsteller van de Westduitse grondwet, is op 85-jarige leeftijd in West-Berlijn overleden. Dit heeft de sociaal demokratische partij dinsdag meegedeeld. PARAMARIBO. Een sinds zonda gavond vermiste Surinaamse heli kopter is in het buurland Guyana ge vonden. De vijf inzittenden, vier Su rinaamse militairen en een Ameri kaanse burgerpiloot, zijn bij het on geluk om het leven gekomen. MÜNCHEN, BEIEREN. De West duitse componist en muziekpeda goog Carl Orff is op 86-jarige leeftijd in een ziekenhuis in München overle den. MANILLA. Hondevlees, een pro- dukt van de fijne keuken op de Filip pijnen, zal binnenkort van het menu verdwijnen. Naar de regering in Ma nilla in het weekeinde bekendmaak te, is president Ferdinand E. Marcos van plan het slachten van honden voor de konsumptie te verbieden. SAN ANTONIO, TEXAS. Gene raal b.d. Nathan F. Twining van de Amerikaanse luchtmacht, de kom- mandant van de piloten die atoom bommen afwierpen boven Hirosjima en Nagasaki in de tweede wereldoor log, is op 84-leeftijd overleden. SAN JOSÉ. Het Salvadoriaanse bevrijdi'ngsfront Farabundo Marti (FMLN) heeft in de Costaricaanse hoofdstad San José de verovering be kendgemaakt van de „kazerne van de nationale politie in Usulutan", de vierde stad in El Salvador. TOKIO. Nog dit jaar zal de Sowjet- Unie Japan inhalen wat betreft het vreedzame gebruik van kernenergie. Gemeten naar het gezamenlijke ver mogen van de kerncentrales zal zij op de derde plaats komen te staan, na de Verenigde Staten en Frankrijk. BRUSSEL. De regeringsleiders van de EG-landen zijn ernstig veront rust over de zwaar gespannen politie ke situatie in Centaal-Amerika. „De voortdurende toeneming van de spanningen", zo staat in de verkla ring van de tien, „in dit gebied is voor de Europese Raad een bron van ernstige bezorgdheid." VATICAANSTAD. Het Vaticaan heeft dinsdag meegedeeld niet zo ge lukkig te zijn met een rapport van Anglicaanse en Katholieke theolo gen waarin gezegd werd dat over een aantal belangrijke geschilpunten tussen beide kerken wezenlijke over eenstemming is bereikt. Steenbakkerij museum WAGENINGEN, 31-3. De voormalige, uit de jaren dertig stammende steenoven ,,Plas- serwaard" aan de Nederrijn in Wageningen wordt steenbak kerijmuseum. Volgens de Juni orkamer ,,Lek en Linge", die het initiatief nam, is het be langrijk om een steenoven in zijn historische vorm en in de oorspronkelijke omgeving als museum te bewaren omdat de steenbakkerij, een typisch Hollands bedrijf, door de eko nomische neergang en door ge wijzigde produktiemethouden snel aan het verdwijnen is. DEN HAAG, 31-3. De Algemene Rekenkamer heeft ernstige twijfels over het huidige beleid ten aanzien van de partiële leerplicht, de verplichting voor bepaalde jongeren om een of meer dagen per week onderwijs te volgen. LA PAZ. De algemene staking waartoe het verboden Boliviaanse vakverbond COB had opgeroepen heeft alle sektoren van het maat schappelijk leven in Bolivia ver lamd. AMSTERDAM, 31-3. In een woning in de Elandstraat in Amsterdam heeft de politie het lijk van de 23- jarige J. Lodewijks gevonden. Vol gens een woordvoerder van de politie is de vrouw, die al ongeveer acht jaar verslaafd was, overleden ten gevolge van een te grote hoeveelheid verdo vende middelen. GRONINGEN, 31-3. Mensen die wegens ziekte geruime tijd niet op hun werk verschijnen, worden dik wijls ten onrechte arbeidsongeschikt verklaard. Dit komt, omdat lang niet altijd de juiste diagnose wordt gesteld. Vaak is de aandoening moei lijk of in het geheel niet met medi sche instrumenten aan te tönen. De patiënt voelt zich dan meer ziek dan hij is. Speciale aandacht voor de zo genaamde langverzuimers kan voor komen dat velen uiteindelijk in de WAO terechtkomen. Tot deze konklusie komt dr. R. Luyckx, adviserend geneeskundige bij het kontrole-instituut algemene ziekenfondsen in Eindhoven, na een uitgebreid onderzoek onder werkne mers van de Philips gloeilampenfa briek. ZWOLLE, 31-3. Als onderdeel van het banenplan zou de rijksoverheid 200 miljoen gulden beschikbaar moe ten stellen voor het scheppen van werk voor vierduizend jonge werklo ze verpleegkundigen en verzorgen den. Dit staat in het manifest dat on dernemingsraden van ziekenhuizen en verpleegtehuizen uit Noord- en Oost-Nederland dinsdag hebben op gesteld tijdens een konferentie in Zwolle. DEN HAAG, 30-3. De benzine wordt vrijdag 2 april goedkoper. Een liter super daalt een cent, normale en tweetakt-benzine dalen twee cent in prijs. De maximumprijs voor super wordt 1,616 gulden, die voor normale benzine komt op maximaal 1,55 gul den per liter. Een liter brommer- benzine mag vanaf vrijdag hoogtui 1,73 gulden kosten. Stookolie wordt daarentegen duurder. Per ton gaat deze brandstof maximaal met 5,05 gulden omhoog (exklusief BTW). Stookolie met een zwavelgehalte van twee procent wordt maximaal 5,55 gulden per ton duurder. De (maximum)prijzen van diesel olie, petroleum, LPG en huisbrando lie veranderen niet. Volgens het mi nisterie van Ekonomische Zaken, dat dit dinsdag bekendmaakte, dalen de benzineprijzen doordat de noterin gen op de vrije markt sterk zijn inge zakt. Zo sterk dat de stijging van de dollarkoers in de periode vanaf 18 maar die daling niet kon kompense- ren. De stijging van de dollarkoers van 2,59 tot 2,63 gulden is wel de oorzaak van de prijsverhoging van stookolie, aldus ekonomische zaken. AMSTERDAM, 31-3. Een van de zes gearresteerde verdachten van de mil- joenenkraak bij Slaven burg's bank in Amsterdam-zuid heeft een volledi ge bekentenis afgelegd. Het is de 23-jarige C. F. W. H., die als een van de eerste werd aangehou den. Ook zijn 35-jarige broer D. J. H. bekende gedeeltelijk aandeel in de inbraak, aldus deelde de recherche dinsdagmiddag op een perskonferen- tie mee. Zoals gemeld nam de politie maan dagavond een auto met een deel van de buit in beslag. Volgens hoofd- inspekteur W. Schregardus van de hoofdstedelijke recherche omvatte deze vondst een waarde van vier a vijf miljoen gulden aan waardepa pieren en voor enkele miljoenen aan sieraden. PARIJS. Het bevrijdingsfront van de westelijke Sahara, Polisario, heeft in Parijs een kantoor geopend. De voormalige vertegenwooi'digers van de door Polisario uitgeroepen Republiek West-Sahara in Algerije, Mohammed Habiloullah, heeft er de leiding. In het jaarverslag over 1981 konstateert het kollege dat de ont duiking hiervan zeer groot is, in 1976/77 ongeveer de helft van het aantal gedeeltelijk leerplichtigen. De Rekenkamer heeft dan ook de konklusie getrokken dat de partiële leerplicht gebrekkig funktioneert en dat bij het vormingswerk dat er on derdeel van uitmaakt zelfs sprake is van mislukking. Dat komt onder meer omdat de vormingsinstituten nog onvoldoende zijn ingesteld op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen en het onderwijs er niet in slaagt hen te motiveren. Verder biedt het vormingswerk geen kon- kreet vooruitzicht op betere be roepsmogelijkheden. MIDDELBURG, 31-3. Zeeland heeft van de minister van verkeer en wa terstaat toestemming gekregen een nieuwe dubbeldeksveerpont voor de veer dienst Vlissingen-Breskens te laten bouwen. Dat heeft de kommissaris van de koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, dinsdag tijdens een perskonferentie in Middelburg meegedeeld. Met de bouw van deze dubbeldeks veerpont is een bedrag gemoeid van tussen de 50 en 60 miljoen gulden. De dubbeldekker moet in 1985 de uit 1949 en 1950 daterende en sterk ver ouderde veerponten „Juliana" en „Bernhard" vervangen. De veerta- rieven zullen, ondanks het feit dat het rijk het hele bouwbedrag op tafel zal brengen, toch stijgen zo vreest dr. Boertien. Zeeland betaalt zelf voor 30 procent mee aan de exploitatie van de veerdiensten over de Wester- schelde. Het rijk neemt de overige 70 procent voor haar rekening. Maar door de hoge investeringen voor de nieuwe boot zal onder meer de rente last stijgen en dat heeft volgens dr. Boertien tot gevolg dat het totale ex ploitatiebedrag zal stijgen en dus zal ook het aandeel van Zeeland omhoog gaan. DEN HAAG, 31-3. „Deze ten toonstelling betekent een belangrij ke bijdrage voor de glas-diskussie. De uitgestalde flessen maken een ding duidelijk: de doelmatigheid van een statiegeldsysteem zal sterk wor den bevorderd door de normalisatie van flessen. Deze expositie laat beter dan welke beleidsnota zien dat er niet alleen op het terrein van milieu belasting, maar ook op het gebied van energie- en grondstofbesparing nog veel te doen is". Dit verklaarde in Den Haag de direkteur-generaal voor de milieuhy giëne, ir. W. C. Reij, namens de ver hinderde staatssekretaris van volks gezondheid en milieuhygiëne, Lam- bers-Haquebard, bij de opening van de tentoonstelling „Wegwerpglas of statiegeld?" Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 2 APRIL NED. 1. Theo Koomen presenteert de Holland België show gevolgd door de uitreiking van de filmoscars in Los Angelos. Dan de tweede afleve ring van het praatprogramma Me vrouw Fortuin. Tot slot de Ameri kaanse speelfilm Villa Rides met in de hoofdrol Yul Brynner, Robert Mitchum en Charles Bronson. De film neemt de kijker mee naar de burgeroorlog van 1911-1913 in Mexi co. De bendeleider Pancho Villa wordt gevolgd om zijn strijd om de vrijheid van zijn land. NED. 2. Het groene monster De Hulk opent met een nieuw avontuur de Trosavond gevolgd door de vijfde aflevering van De fabriek. Jules Bongers laat bedenkelijke plaatjes die van dochter Mary zijn gemaakt aan mevrouw Van Gorkum zien. On dertussen zet de bank ook de finan ciering stop van de fabriek en dat be tekent voor iedereen ontslag. De tv show vervolgt de avond waar vele bekenden van radio en televisie hun opwachting zullen maken. De avond wordt besloten door Wibo van de Linde en zijn redaktieploeg in de ak- tualiteitenrubriek Aktua tv VRIJDAG 2 APRIL NED. 1. 10.30 Schooltel.; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schooltijd; 18.58 Nieuivs; 19.00 Holland-België; 20.10 De Oscar uit reiking; 21.20 Gesprek met de mi nister president; 21.37 Journaal 21.55 Mevrouw Fortuin; 22.35 Villa Rides; 00.40 Nieuws; 00.45 Nieuws voor cloven. NED. 2. 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Pasp.; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.50 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 De Fabriek; 21.30 De TV-show; 22.30 TROS Aktua; 23.20 Nieuws. 15 Maar u bent nu eenmaal hier en we zullen het als een eer beschouwen als u in plaats van uw ouders, vanavond onze gast wilt zijn. Er kunnen nog best een paar jongelui bij. „En zich tot zijn oudste dochter wendend: „Matjan, kom eens even hier!" Het negentienjarige meisje kwam wat verbaasd naar haar ouders en be keek de jongeman met een kritische blik, omdat ze hem niet kende. „Marjan, dit is Jan Boeree. Hij is vanavond eveneens onze gast Wees lief en ontferm jij je een beetje over hem, he? Stel hem maar voor aan de andere jongelui en zorg ervoor, dat hij zich hier op zijn gemak voelt". „Ja, papa". Opnieuw keek ze hem aan, begon even te lachen en zei: „Ik ben Marjan, Hoe heet jij?" „Jan, Jan Boeree. Mijn ouders waren' uitgenodigd, maar mijn vader is ziek, begrijpt u?" „Laat u dat maar. Kom, ik zal je aan de anderen voorstellen, woon je hier in Aardenhout?" „Nee. In Haarlem, daar hebben we een schoenenzaak". „Boeree, Boereewacht eens. Is dat niet in de Grote Houtstraat?" „Klopt" „O, daar heb ik wel eens schoenen gekocht Ja, die zaak ken ik. Is die van je vader?" „Inderdaad. Misschien heb ik u wel geholpen. Ik ben namelijk ook dage lijks in de winkeL" Zo was de kennismaking ontstaan. En Marjan was meteen de eerste avond al verliefd geworden op de rijzige jongen, die vier jaar ouder was. Doch de etikette stond natuurlijk niet toe dat ze een afspraakje maaktea Dus nam Jan Boeree rond middernacht met een lange handdruk afscheid van het meis je, dat ook op hem een diepe indruk had gemaakt Een week later was ze in de zaak. Jan had haar zien binnenkomen en hield de juffrouw tegen, die naar de klant wilde gaan. „Deze dame zal ik wel helpen, juffrouw". Hij begroette haar, blij verrast Even legde Marjan Duivendaal haar hand in de zijne. „Ik wil een paar stevige wan delschoenen hebben." „We ontvingen zojuist de nieuwe kollektie. Mag ik u voorgaan?" Marjan Duivendaal bleef een uur in de zaak, kocht een paar mooie, modi euze wandelschoenen en had en pas sant een afspraak gemaakt met de knappe winkelierszoon. Binnen een maand waren ze bieden dol verliefd op elkaar. En nog een maand later begreep vader Duiven daal, dat zijn oudste dochter het te pakken had. Niet enkel in zaken, maar ook in alles wat zijn gezin aanging, was hij doortastend. Dus vroeg hij: „Wie is het? En hoe lang ken je hem?" Ze vertelde alles, zei dat ze hem heel graag mocht en hem wel eens wilde meenemen naar huis. Vader Duiven daal knikte. „Mooi. Laat hem zaterdag avond maar eens komen." Door HENK VAN HEESWIJK De hernieuwde kennismaking met het echtpaar Duivendaal was hartelijk. Matjan slaage er in de enigszins ver legen jongeman op zijn gemak te stel len en 's avonds, op de slaapkamer, zei Gert Duivendaal tot zijn vrouw: „Hij lijkt met een beschaafde jongen. Maandag zal ik naar hem informeren. Die Boeree's zijn me van de zomer meegevallen, 't Is te hopen dat ze geen bewaren zullen hebben, want Marjan heeft het behoorlijk te pakken. Binnen drie dagen wist Duivendaal: Gover Boeree heeft een goedlopende schoenenzaak in het centrum van Haarlem en het kapitale huis is zijn onbelast eigendom. De zoon zal te zij ner tijd de zaak overnemen. Hij zal wel een paar centen minder hebben dan ik, maar als Marjan van hem houdt en Jan Boeree van haar, zullen we waar schijnlijk geen bezwaren hebben. Binnen een half jaar werd de verlo ving bekend gemaakt en nog een half jaar later werd het huwelijk tussen Jan Boeree en Maijan Duivendaal gesloten in alle pracht een praal, zoals past in een societyhuwelijk in de gemeente Bloemendaal. Weliswaar waren er voorwaarden opgemaakt bij een no taris, want Marjan Boeree kreeg een behoorlijk kapitaal mee in haar huwe lijk, afkomstig van tantes en andere familie, en dat wilde Duivendaal veilig stellen. Waartegen de Boeree's natuur- lijk niet het minste bezwaar hadden. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9